kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Koloniallageret Ergo. Gjentofte Hovedgade No. ; 26. Akts. Bestyrelse : Forretningsf. AG Park- i høj, Forretningsf. IIA Hammer og cand. jur. JCE Fredholm, der hver for sig tegner Frm M

Knip — Komin

VI — 2772

Knudsen Th., Haandv. Indeh. Fru ET Knudsen med Murerm. IICR Knudsen som beskikket Lavværge. Prok. : TITF Knudsen. (Nordre Birk). Knudsen W. Hdl. Indeh. V Bøge. Prok. : Fru EW Bøge. Knndstrup ’ s Chr. Eftf.. Ildl. Indeh. VG Peder ­ sen. , Knudtzon ’ s Fr. G Bogtrykkeri Akts., Bogtryk ­ kerivirksomhed, Bogbinderivirksomhed, Proto ­ kolfabrik og Papirforretning og hvad hermed er beslægtet. Bestyrelse : Orlogskapt. Kay Jun ­ gersen (Direktør), Landsretssagf. Poul Ilede og Landsretssagf. GL Christrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty ­ relsesmedl. i Foren, med en .Direktør. Aktk. 150,000 Kr. Knntsson CLA & Sønner. Haandv^ Indeh. CLA Knutsson. (Frdbg.). Knøvl Tage, Hdl. Indeh. Tage Knøvl. Koberg Georg, Akts., i Likvidation. Likvidator : Overretssagf. Aa. W Jacoby, der tegner Frm. Koch Axel KB. Ildl. Indeh. AKB Koch. Koch Julius. Ilaandv. Indeh. PF Hansen. Koch N, Akts:, Ildl. Bestyrelse : Dir. ER Jør ­ gensen (Direktør), Dir. N Lorentsen og Ren ­ tier OCV Larsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, med ct Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Koch Peter, Hdl. Indeh. Peter C Koch Prok. : PEV Koch. Koch Peter, Ildl. Indeh. Peter EV Koch. (Frdbg.). Koch Theo. & Co.. Hdl. Indeh. FWW Gammel ­ toft. Prok. : Inger Wahlstrøm og SER Smith. Kock ’ 6 Carl Eftf.. Haandv. Indeh. WG Olsen. Kock Erik L, Haandv. Indeh. Erik L Kock. Prok.: KIIS Sørensen. (Frdbg.). Kodak, Akts., Fabr. & Hdl. med fotogr. Art. Be ­ styrelse : Dir. A Kirk Jensen (Direktør), Dir. JJW Hoppe, Overretssagf. II Repsdorph, Dir. FC Mattison, London, og Dir. M Ruot, Lon ­ don. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren, eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Prok. : A Kirk Jensen. Aktk. 600,000 Kr. Koefoed Asger, Hdl. indeh. AK Koefoed. Koefoed Chr. L, Hdl. Indeh. Chr. L Koofoed. Prok. : Aa. E Knude. Koefoed, Hauberg, Marstrand & llelweg, Ak ­ tieselskabet Titan. Maskinfabr., Jernstøberi og elektroteknisk Virksomhed m. m. Besty ­ relse: Dir. Carl Gammeltoft (Formand), Dir. Ejnar Secher, Ing. EB Cruso og Jng. Aage Nielsen. Direktion : P Hannover (adm.) Frm. tegnes af hver af dø adm. Direktører for sig eller af Formanden i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : Underdir. VFN Barkhuus, F Kjems, WAC Fntsbøger, S Aa. Holm, CHO Larsson og Nil Brorsen. to i Foren Aktk. 4% Mill. Kr. Koefoed ’ s Jacob Eftf., Akts, under Likvidation. Indeh. Frey Ottzen ’ s Vinhandel, Akts, under Likvidation [se dette]. Koefoed-Johneén & Co., Hdl. Indeh. HO Koe- foed-Johnsen. Prok. : Kil Bille. Kofod Aug. & Co., Fabr. Indeh. A Christensen. Prok. : BJS Randbo. Kofods Georg Møbeletablissement, Haandv. In ­ deh. Fru JOVF Kofod. Kofoed-Hansen Olaf M, Haandv. Indeh Fru A ' Kofoed-Hansen. Koh-i-Noor, Akts., Hdl. m. Cykler m. m. Besty­ relsens Formand, J Jespersen, tegner Frm Aktk. 2000 Kr. Kobl Theodor & Søn, Hdl. Indeh. Theodor CCAS Kohl og,Theodor T Kohl. Kolbye s EA Eftflg. ved Frøken Jenny Hansen Ilaandv. Indeh. Frk. Jenny DM Hansen. I Kold Johan S. Hdl. Indeh. JS Kold. Prok.: JO Rold og PS Kold. (Frdbg.). | Koldinggades Restanrationslokaler Akts, i Likvi- I dation. Likvidator ■ Overretssagf. A Krautwald, ' der tegner Fim. Koldte ’ s R Sørensen Snedkermester Eftf., Jensen & Fogedgaard. Indeh. JA Jensen og OR Fo- gedgaard. der i Foren, tegner Frm (Frdbg.). ; Rolling Brødrene, Hdl. Indeh. R Rolling og T 1 Rolling. | Krlona., Akts., Hdl. Bestyrelse: Manufakturist PC Davids, Forretningsf. K Lyngbyo og Fru II Lyngbye, der i Foren, tegner Frm. Prok. : K Lyngbye. Aktk. 5000 Kr. Kolonialboden, Akts., Hdl. Bestyrolso : Dir. Aa. II Petersen (Diroktør), Fru CEE Petersen og Fru K Ilelmo. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Kolonialfirmact Fennia- Aage KKim, Hdl. In ­ deh. Aage J Kliim. Kolonialforretningen Transit ved Aage Herman Jensen. Indeh. AH Jensen. Koloniallageret Asco, Akts. Bestyrelse : ECV Pe ­ dersen (Forretningsfører), Overportør NPV Hansen og Operatør AEL Holberg Pedersen. Frm. tegnes af tø Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 12,500 Kr. Koloniallageret Bulgaria. Akts. Bestyrelse : Dir. JCJ Cornelius (Direktør), Repræsentant AK Krappor og Chauffør GVE Mikkelsen. rrm. tegnes af Direktøren alene eller af tø Besty­ relsesmedl. i Foren, eller %f et Destyre*^ s ' modi, i Foren, med Diroktøren. Aktk. 5000 Kr.

Kniplingshuset. Akts. Indeh. Akts. Trikotage- Magasinet [se dette]. Knipschildt CG & Co.. Aktieselskabet, Land ­ brug. Bestyrelse: Dir. CG Knipschildt (Direk ­ tor), Købmd. Aa. CII Pørmin og Prokurist In ­ geborg J Christiansen. Frm. tegnes af Direk­ tøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10.000 Kr. Knipschildt CJ (China) Ltd., Akts., (Hovedkon ­ tor i Shanghai), Ildi.. Financiering og Inve ­ stering. Bestyrelse.: Dir. CJ Knipschildt (For ­ mand og Direktør), Shanghai, Bestyrer Jobs. Knipschildt, Ledrcborg pr. Lejre, og Overrets- sagf. Kai Haack. Frm. tegnes af den sam ­ lede Bestyrelse eller af Bestyrelsens Formand alene eller af en Direktør alene. Aktk. 10,000 £. Knipschildt & Eskelund, Ltd., Akts. (Hovedkon ­ tor i Shanghai). Formaal : at fortsætte den af Frm. Knipschildt & Eskelund. Shanghai, drevne Udis- & Agenturvirksomhed. eventuelt at optago Industri. Bestyrelse : Dir. CJ Knip ­ schildt (Formand), Shanghai, Dir. AIIN Eske ­ lund, Shanghai, og Overretssagf. KA Haack. Direktion .- CJ Knipschildt og AIIN Eskelund. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Formanden eller af en Direktør. Aktk. 3000 £. Knipschildt Otto & Co., Industridrift og Ildl. Indeh. APK Christensen, der tegner Frm., og Otto EP Knipschildt. Knock-out, Brandslukriingsmateriel, A Holm, Hdl. Indeh. Aage Emil Holm. Knock-out. Dansk Aktieselskab for Brandværn og Redningsvæsen i Likvidation, Akts. Likvi ­ datorer : Gross. Aage Emil Holm og Overrets- sagf. Jobs. IIvid-Mpller, der i Foren, tegner F rm. Knudsen A, Rødovre, Indehaver Aage Emil Knudsen, Hdl. Indeh. Aage Emil Knudsen. (Søndre Birk). Knudsen Axel, lldl. Indeh. A Knudsen. (Frdbg.). Knudsen Brødr., Hdl. Indeh. AI ’ A Knudsen og JR Knudsen. Knudsen & Carl Verdich, Akts., Smørhdl. Besty ­ relse : AJ Jensen (Forretningsfører), Gross. IICJ Agner og Bogholder RCC Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bcstyrelsesmedl. i Foren, med Forret ­ ningsf. Aktk. 40,000 Kr. Knudsen CF & V Heibroch ’ s Efterfølger. II Ol ­ sen, Haandv. Indeh. IIA Olsen. Knudsen CIS, Akts., Hdl. Bestyrelse : Overrets- sagf. AH Steinthal (Formand), Fru JV Chri ­ stensen og Dir. RCAG Tschentscher. Direk ­ tion : AC Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrel- sesmedl. i Foren. Prok..: AC Jensen. Aktk. 150,000 Kr. Knudsen & Co., Ilaandv. Indeh. SAJ Knudsen og CGA Danø. Knudsen Cornelius, Ilaandv. Indeh. A Cornelius Knudsen. Prak. : GM Nielsen og Sv. T Corne ­ lius Knudsen. Knudsen ’ s Ed. Aug. Eftf.. Hdl. Indeh. AE Knudsen. Knudseu Homaa, Ilaandv. Indeh. JC Knud ­ sen og HBTR Homaa. Knudsen IIP & Co., Hdl. Indeh. IIP Knudsen og HC Nielsen. Knudsen Jobs. Fabr. Indeh. JET Knudsen. Prok. : Fru JM Knudsen. Knudsen JS, Ilerrckonfektion en gros, Industri ­ drift og Ilaandv. Indeh. JLS Knudsen. Knudspn K & Ellegaard Jensen, Ilaandv. Indeh. KN Knudsen og P Ellogaard M Jensen, der i Foren, tegner Frm. (Nordro Birk). Knudsen KK & Co. ’ s Eftf. Galvaniseringsfabrik véd AE Knudsen. Indeh. AE Knudsen. (Frdbg.). Knudsen Knud C, Hdl. Indeh. KC Knudsen. Knudsen Knud C Casing Export Co. Akts., Ildl. Bestyrelse ■. Kreaturkommissionær Knud . C Knudsen (Formand), Landsretssagf. IIN Arup og Gross. KP Willumsen. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Direktøren. Prok. : II Glunk. Aktk. 10.000 Kr. Knudsen Kristian & Co., Ilaandv. Indeh. Peter Kristian Knudsen, der tegner Frm., og Frede- ' rik Østergaard Jensen. Knudsen Laur., mekanisk Etablissement, Akts. Bestyrelse: Dir. W Jacobsen (Formand), Dir. Herbert Jerichow og Højesteretssagf. K Steg ­ lich-Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Di ­ rektion: IIJC Jørgensen. Prok..- 1IJC Jørgen ­ sen alene eller JA Andersen, HE Schønberg J nansen, H Chr. I nansen og Poul Frydlund, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Knudsen M & Co. Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. T Aastrup (Formand), Gross. MO Knudsen og Ing. E Knudsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10.000 Kr. Knudsen Oluf, Hdll. Indeh. Oluf Knudsen. Knudsen ’ s PM Eftf. Barnevognsfabrik, Akte., Eftf. Heegaard & Nathan. Indeh. EA Hee- gaard og HLM Nathan. Prok.: VBH Nathan, Hørsholm. (Frdbg.). Kn Æ n ’ 8 Urte-The i Likvidation. Akts. Lik ­ vidator : Opsynamd. RN Knudsen, der tegner K Ihok° n r in 2?," E * Co - Indeh. MT Martons R y°^oh? Y a ^ e r ygesen I Aid. VI optages kun de

til Aktieselskabs- af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker