kraks vejviser 1940 handelskalender

KFUM — Knap

VI — 2771

Firma-Register: A. København K. F. U. M. Spejdernes Depot Akt.;. Bestyrelse: Fuldm. GK Ipsen (Formand), Prokurist EJH Scheibel (Nrestformd.), Repr. EC Lund Peder ­ sen, Sagf. EAE Friis-IIansen og Korpssekr. VM Kolthoff Nielsen. Forretningsfører : F Søren ­ sen. Frm. tegnes af Formanden eller Næst- formd. i Foren, med Forretningsf. Prok. : Sørensen. Aktk. 49,500 Kr. Kiellerup A, Haandv. Indeh. AFG Kiellerup. Kiens & Nielsen, Hdl. Indeh. Onj Kiens. Kierulff Arnold V, Hdl. Indeh. S Aa. A Kierulff. (Nordre Birk). Kierulff & Holger Nielsen, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Fuldm. AEC Ilauch (Formand), Regimentsintendant SE v. Hofsten, Malmø og Gross. CJS Kierulff. Direktion : C.IS Kierulff og Gross. IIAN Nielsen. Frm. tegnes af Di ­ rektørerne i Foren, eller af Formanden i Foren, med et BestyreIsesmedI. Prok. : O Hanch og Esther J Swensson i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 125,000 Kr. Kiilerich V & Conaandv. Indeh. HO Fisker, Hørsholm. Kildeaaens elektriske Installationsforretning Ke- lin ved Harald Helding & Oscar Møller. In ­ deh. JV Harald Helding. Kildeboden i Likvidation, Akts. Likvidator : Dir. TAV Kunst AVissing, der tegner Frm. Killi ved 11V Schilling, Haandv. Indeh. jnv Schilling. Kilometerreklamon, Akts., Udlejning af Rekla ­ meskilte o. lign. Bestyrelse ■. Fabr. IIRC Krampor (Formand), Skrædderm. JMGJ Chri ­ stensen (Diroktør) og Bogtrykker II Heide- Jørgonscn, alle af Horsens. Frm. tognes af Formanden i Foren, mod ot Bestyrolssemedi. Aktk. 12,000 Kr. Kim, Andersen Hvam, Industridrift. Indeh. AC Andersen Ilvam. Kina The Import (The China Tea Import) ved AH Eriksen, Hdl. Indeh. AH Eriksen. (Nor ­ dro Birk). King Cycle Manufacturing Co. ved Erik Hanøen & Co.. Hdl. indeh. ECL Hansen. Prok • R Heilbo. King Oil Company ved Harald Ryberg, Kom- manditselsk., Hdl. Ansv. Delt Harald Rv- berg (Søndre Birk). y Kinkodan ved TF Hansen, Hdl. Indeh TF Hansen. Kinografen, Akts. (Akts. Nordisk Films-Kom ­ pagni). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. Nordisk Films Kompagni [se dette]. Kino-Palæet i Likvidation, Akts. Likvidator • Vekselerer Carl Bander, der tegner Frm. Kino-Radio & Cycler ved P Børgesen, Hdl. In ­ deh. PMA Børgesen. (Frdbg.). Kiosk Dannebrog ved AK Jonansen. Indeh. AK Johansen. Kiosk Viben, A Poulsen. Indeh. JA Poulsen. Kirkebye AAV Akts., Ildi., Skibsfart, Industri m. m. Bestyrelse : Gross. AAV Kirkebye (For ­ mand), Dir. G Stovelt (Næstformd.) og Fru H Kirkebye. Direktion : G Stevelt, O Kirkebye K Clausen og O Bøggild. Frm. tegnes af For ­ manden, AAV Kirkebye, alene eller af to Be- styrelsesmedl. i Foren, eller af et Bcstyrelses- medl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : A Schottmann, O Henriksen og Chr. V Sørensen hver især i Fdren. med en Direktør eller et Be3tyrelses- medl. Aktk. 2 Mill. Kr. Kirkelig Forening for indre Mission i Køben ­ havn, Selsk. m. begr. Ansv., Ildl. Bestyrelse : Charles Nielsen (Formand), JV Jepsen (Næst ­ formd.), NH Palmelund (Kasserer) m. fl. Frm. tegnes af de tre nævnte Bestyrclsesmcdl. i Foren. Den i Selsk. indskudte Kapital er veks ­ lende. Ingen af Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpi. Kirketerp Alfred & Schram, Hdl. Indeh. PA Schram. Prok..: J Sebram i Foren, med Karen AC Hartvigsen. Kirschners Møbelmagasin, Ildl. Indeh. Fru IGE SJ Kirschner. Prok. ; A Kir«æhner. Kirurgisk Varehus, so Chirurgiak. Kittel-Centralen ved Svend Ahlstrand, Indeh. Svend Aa. Ahlstrand. Kittel-Magasinet ved Olga Petersens Eftf., Hdl. Indeh. NC Nordland. Prok. : Fru YM Nordland. Kivaco. B Valentin Petersen, Industridrift. In ­ deh. BA Valentin Petersen. Kiørboo Axel A Co., Indeh. A Kiørboe og JFMF Hailing [er senere dødj. Kjeldsen Erik, Hdl. Indeh. JE Kjeldsen. Kjellsson BF, Akts., Hdl.-og Haandv. Bestyrelse: Overrots6agf. E Berner, Dir. MG Andersen Alstrup, Riis 8kov, og Dir. OP Andersen Al- etrup, Esbjerg, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører : JMKB Jenøen, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Kjerøgaard S & Co., Hdl. Indeh. AS Kunst. Prok. : J Kruse alene eller HB Christensen og VCM Holm i Foren. Kjersgaard SG, Hdl. Indeh. Fru Karen H Kjers-; gaard. Prok. : ?, Chr. G Kjersgaard. Kjersgaard All, Assuranceforr. Indoh. ATM Kjers ­ gaard. Prok.: OH Holbøll. KjeruLf AVm., Hdl. Indeh. W Kjerulf. F Fabr.

Klarol, Akts., Rensning af Olie og dermed i Forbindelse staaende Virksomhed. Bestyrelse : Ing. OM Storm (Direktør), Assist. JB Larsen og Ing. HR Mold. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl., eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 14,000 Kr. Klarskov Y & G, Hdl. Indeh. YJI Klarskov og GH Klarskov. (Frdbg.). Klausen Laur., Haandv. Indeh. Laur. Klausen, der tegner Frm., RS Clausen og IIV Andersen. Klee Henning, Maskinfabrik & mekaniske Værk ­ steder. Indeh. Henning Klee. ( Frdbg. >. Klee & Schack, Assuranceforr. Indeh. TF Klee og M Bramsen. Prok. : Kamma Hansen. Klein Jobs. M. Udi. Indeh. JM Klein. Klein ’ s Louis Eftf., Akts., Fabr. og Forhdl. af det saakaldte Kjøngs Plaster og andre Varer. Bestyrelse : Frk. Mary C Jørgensen, Frk. Ella KB Christensen og Frk. Ellen TM Jeppesen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Mary C Jørgensen. Aktk. 6000 Kr. Kleinert IB Rubber Company Scandinavian Of ­ fice Nicolai Kanter, Hdl. Indeh. David Nison (Nicolai) Kanter. Prok. .- Fru Mary Kanter og Herman Kanter. Kleinsmedie- & Maskinværksted ved Palmer Buch. Indeh. Palmer Buch. Kleinsorg ’ s Max Kunst- & Kobhertrykkeri, In ­ dehavere S Ohristensen og R Petersen. Indeh. RAVI Petersen og SE Christensen. (Frdbg.). Kleis Georg, Hdl. og Haandv. Indeh. GOT Kleis. Klem Charles, Hdl. Indeh. CF Klem. Prok. : EE Klem. Klem & Kruger, Akts., Hdl. og Fabr. Besty ­ relse Dir. (IRS Klem (Direktør. Ing EV Klem og Højesteretssagf. Hans Henrik Bruun. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktoren i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Prok. : URS Klem alene eller VE Myk- leby i Foren, med E Sørensen. Aktk. 600,000 Kr. Klenow ’ s AV Sønner. Fabr. Indeh. FL Brinch. Klentz Valdemar, Hdl. Indeh. GCA Klentz, l ’ V Klentz og EM Klentz, der to i Foren, tegner Frm. Klenz Carl II, Hdl. Indeh. Carl 11 Klenz. Klerkcgade Nr. 2, Akts., Ejendomsselsk. Besty ­ relse: Ovcrretssagf. E Høffding Dyrhauge (Formand og Direktør),der tegner Frm., Dir. Leo Schwanenflugel og Fru GT Dyrhauge (kaldet Høffding Dyrhauge), Frederiksværk. Prok. : læo Schwanenflugel. Aktk. 10,000 Kr. Klimax Radio. A Fredriund Pedersen. Haandv. Indeh. A Fredslund Pedersen. Klinge PA, Akts., Fabr. af og Ildl. med elektr. Smelteapp. samt anden lign. Virksomhed. Be ­ styrelse: Fabr. PA Klinge (Direktør), Gross. Aa. J Søballe og Gross. ISA Klinge. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Diroktøren alene. Aktk. 135,000 Kr. Klinke-Peter ved Ejnar Petersen, Haandv. In ­ deh. Ejnar AE Petersen. Prok. : Fru ISE Pe ­ tersen. Klintborg JL & Co. i Likvidation. Akts. Likvi ­ dator: Slagterm. TIP Svendsen, der tegner Frm. Klintes Forlag, Just Thorning. Indeh. JCB Thorning. Klister-Limfabriken Dana ved Hj. Jensen, Indu ­ stridrift. Indeh. Hj. N Jensen. Klitgaard Alfred, Indnst rinæring. Indeh. Fru MV Klitgaard. (Frdbg.). Klitgaard Harald, Hdl. Indeh. H Klitgaard. Prok. : Frir I Klitgaard. Klitgaard Povl, Hdl. Indeh. Povl K Klitgaard Klitgaard Povl & Co., Hdl. Indeh. Povl K Klit- gaard og CW.TC Stcnder-Petersen. Klitgaard V & Co. Frm. er traadt i .Likvidat i or.. Likvidatorer : S Andersen og R Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. Klitmark E & Co.. Haandv. Indeh. EJ Klitmark og P Firgang. Kloch A Borsch. Hdl. Indeh. NA Kloch. Klokker Th. & Co., Aktø., Hdl. med Smør mm. med det Formaa.1 at indtjeno et Overskud, som skal tilfaldo en velgørende Fond og anvondes til almindelig Understøttelse af værdigt træn ­ gende Personer. Bestyrelse: Forretningsf. HB Schjønnemann (Direktør), Kontorchef S Aa Johannesen og Forvalter JEC Jensen. Frm. I tegnes af Forretningsf. alene eller af to Re- I styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Kloetergaarden, Akts., Ejendomsselsk. Bestyre!- . sb: Bankfuldm. GL Dnrnø (Driftsleder), Bank ­ dir. Jobs. Filskov og Kontorchef A Møller, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 250,000 Kr. Klosterirykkeriet ved Andreas Rasmussen, Haandv. Indeh. Andreas Rasmussen. Kludt MH Haandv. Indeh. Mil Kludt.(Frdbg.). Klusmanns Fred. Eftf. Johs. Schrøder, Hdl. In ­ deh. Johs. Schrøder. (Frdbg.). Klæbel Viggo, Haandv. Indeh. Fru CC Klæbel. K,ædehuset Aarhus ved KA AVassmann. Indeh. Fru OR AVassmann. Klædeskofabrikken SD Sørensen. Knap Poul, Hdl. TB Karbo. Knap-Union Akts. _ ____ ___ å1 ,,„ af og Hdl. m. Knapper, Besætningsart. ’ o. lign Bestyrelse: Gross. Sv. Aa. Tb. Bjering (Direk ­ tør), der tegner Frm,, Fru EMC Bjering og Højesteretssagf. Emanuel Christensen. Prok SK Seliger. Aktk. 20,000 Kr Bjørnen SD Sørensen. Indeh. Indeh. CJP Knap. Prok. : (Dansk Knapindnstri), Fabr.

Kjoleatelier Janco ved II Schmock, Industridrift. I Indeh. II Schmock. Kjole-Atelieret ved Annine Eriksen, Haandv. In ­ deh. Fru Annino M Eriksen. Kjoleboden ved A Jespersen, Ildl. Indeh. persen. (Frdbg.). Kjolefabrikken Bely ved Ejnar Søvig. Ejnar Søvig. Kjolefabrikken Carni ved CN Petersen Kommanditselsk. Ansv. Delt. Carl Nissen Pe ­ tersen. Kjolefabrikken Kruco Akts, i Likvidation. Lik ­ vidator : Gross. M Chr. Mogensen, der tegner Frm. Kjolemagasinet Modellen Aage Kruger. Indeh. Aage Kriiger. Kjolemagasinet Pariser Chic ved Poul Andersen. Tndeh. AP Andersen. Kjolesalonen ved Olivia Hansen & Co., Komman ­ ditselsk. Ansv. Delt. Fru Olivia Kl Hansen. Prok. : PII Bunde. (Nordre Birk). Kjoletøjhuset ved Henning Hahnomann, Indeh. Henning I Hahnemann. Kjær Bernhard, Hdl. Indeh. KO Kjær. Kjær Bernhard, Hdl. Indeh. CE Nielsen, dre Birk). Kjær ’ s Carl Eftf., Akts. Ildl. med Smør. Besty ­ relse: Dir. IIP Iljerl-ITansen, Underdir. MS Hjerl-IIansen og Kalkulationschef T Munch- Andersen. Direktør : IICJ Agner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Kjær & Co., Akts., ndl. med .Mel samt anden — Virksomhed. Bestyrelse: Gross. DPV A Jes- Indeh. & Co., Hdl. (Nor- (Direktør), Landsretssagf. VBV og Ing. JM Ilium, der i Foren. Aktk 200.000 Kr. CV Eft. ved Jørgen Klint, Hdl. Jørgen Klint. Prok. : VAE Christensen. Kjær Erik, Hdl. Indeh. Erik V Kjær. O Rasmussen. Kjær Harald Æ Co., Hdl. Indeh. Harald T Kjær, KGRD Larsen og FE Horneman. Prok. • Dagmar Madsen. Kjær ’ s Harald Trælast-Import, Akts., Hdl. samt Financiering af andre Virksomheder. Bestyrel ­ se: Gross. ITT Kjær (Direktør), Frk. Dagmar ■Madsen og HK Kjær, der hver for sig tegner Frm. Prok. : KGR Dalhoff Larsen. Aktk. 100,000 Kr. Kjær Johan & Co., Hdl. Indeh. Johan GF Kjær og JE Kjems. (Erdbg.). Kjærs Klæder, Haandv. Indeh. IE Kjær. Kjær & Rom. Akts, i Likvidation. Likvidatorer ; Gross. OE Engelsen og Dir. AL Rom, der hver for sig tegner Frm. Kjær & Sand, Hdl. Indeh. AIL Kjær og BIISB Sand. Kjær & Sommerfeldt, Hdl. Indeh. E Kjær. Adresse: Gammel Mønt 4 (K) g ★ Cent. 11305. fh. Akts. Kjær ’ s Vilh. F Vinhandel (Charles Baggers Eftf. Vilh. Foss ’ s Eftf.) ved Golf

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker