kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Kastrup Maskinfabr. ved J Saabye og O Lerche. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer : J Saabye og O Lerche, der hver for sig tegner Frm. Brok. : HG Andersen (Sondre Birk). Kndrup Maskinsnedkeri ved Niels Varding. In ­ deh. Niels Varding. (Søndre Birk). Kastrup Møbelpolstrer, Divan- & Madrasfabrik ved EC Johansen. Indeh. EC Johansen. (Ama ­ ger Birk). Kastrup Textilfabrik ved Aksel Damgaard. In ­ deh. Aksel Damgaard. (Søndre Birk). Kateca ved K Moller, Ildl. Indeh. K Møller. Katha ved nertha Petersen, ndl. Indeh. Hertha C Petersen. (Frdbg.). Katolsk Bog- & Devotionaliehandel ved 'Vilhelm Kildesø. Indeh. Vilhelm CIM Kildesø. Katolsk Boghandel ved Vilhelm Kildesø. Indeh. Vilh. CIM Kildesø. Katolsk Forlag ved Vilhelm Kildesø. Indeh. Vil ­ helm CIM Kildesø. Kauffmann II & Co., Hdl. Indeh. IIF Kauff- mann. Kaufmann ’ s E Eftf., Ildl. Indeh. Inger Kauf ­ mann. Kavli O, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Ost. Be­ styrelse: Dir. Knut Kavli (Formand), Hop pr. Bergen, Gross. EE Galle og Gross. B Sieverts. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelscsmedl. Prok.: EE Galle og B Sie ­ verts. Aktk. 50,000 Kr. Kaytex Gummi Kompagni, Aktieselskab, Ildl., Industri, Agentur og Financierings-Virksom- hed. Bestyrelse : Dir. EEA Prehn, Overrets ­ sagf. IJT Mikkelsen og Dir. EAP -Helps. Di ­ rektion : EEA Prehn. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, men et Bestyrelscsmedl. Aktk. 220,000 Kr. K. B. Elektriske Knækbrødsfabrik Akts. Ender dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker. [se dette]. Kehlel Christian F Akts. (Brødr. Cloetta Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Brødr. Cloetta Akts, [se dette]. Koima ved C Bøving, Fabr. Indeh. CM Bøving. Keller & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. VT Aubertin. Keller Georg, Hdl. Indeh. J Georg Koiler. (Frdbg.) Keller Joh. & Co.. Ildl.. Indeh. il Schwartz- Sørensen og SS Boisen Møller. Keltor JF, Akts., Hdl. Bestyrelso : JF Kelter (Forretningsfører), Disponent A Friis og Fru OMII Kelter, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JF Kelter. Aktk. 25,000 Kr. Kemidana ved Edgar Abrahamson, Ildl. Indeh. Edgar Abrahamson. Prok. ; D Jacobsen. Keinidroga, Akts. Hdl. samt anden lign. Virk ­ somhed. Bestyrelse : Dir. Sv. Aa. Wesarg (Di ­ rektør), Højesteretssagf. JlEH Gelting og Kom- mitte-ret E VaJeur, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Sv. Aa. Wesarg alene eller Bertha An ­ dersen og Ragnhild Andersen, to i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Kemikalien ved Andersen & Andersen, Ildl. In ­ deh. KH Andersen. , Keminent ved Gunnar Alex Petersen, Ildl. In ­ deh. Gunnar Alex Petersen. Kemisan, Seidelin Visby, Fabr. Indeh. CH Seide- lin Visby. (Frdbg.). Kemisk Fabrik Rekna ved Th. Brinck-Clauæen. Indeh. TEF Brinck-Clauson. Prok.: Fru DD Brinck-Clauseen. Kemisk Fabrik Gruconin, Akts. Bestyrelse: Gross. WCE Henriksen (Direktør), Pensionist ULM Henriksen og Afdelchef IIR Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed I . i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 22,000 -Kr. Kemisk Fabrik & Laboratorium Irrvesto ved B Madsen & T Mygind Mikkelsen, Industridrift. Indeh. B Madsen og T Mygind Mikkelsen. Prok. : Fru LKK Jonsen. Kemisk Fabrik Rotol ved Willy Olsen, Industri ­ drift. Indeh. Willy FJ Olsen. Kemisk teknisk Laboratorium Vokal, under Li ­ kvidation. Akts. Likvidator: Dir. ACF Vindin ­ ge, der tegner Frm. Kemisk Værk Køge Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Sadolin & Holmblad [se dette]. Kemisol ved G Gelfer, Industridrift. Indeh. G Gelfer. Kemo vod VS Kjølsen, Haandv. Indoh. VS Kjøl- sen. Kemp & Lauritzen, Haandv. Indeh. RMA Levy- sohn og A Muusfeldt. Kent, Kul Kompagni, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. EEHJ Kent. Prok.: IIHJ Kent. Keramikkælderen ved PF Schellerup, Hdl. Indoh. PF Schellerup. Keramos ved John Andorsen, Hdl. Indoh. John B Andersen. Kerefa, Akts., kemisk Renseri og Farvnings- Virksomhed. Bestyrelse: Dir. FL Brinch (Direk ­ tør), Kontorchef AGR Jønsson og Kontorchef G Jespersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod!, i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 10,000 Kr. Ketelsen ’ s- Christian Søn. Skandinaviske Afdø - ling. ndl. og Haandv. Tndeh. KEH Ketelsen

VI — 2770

Kaff — Keut

Kandrup & Wunsch, Haandv. Indeh. IL Kan- drnp og PAB Wunsch. (Frdbg.). KANDY TE IMPORT ved Otto Christiansen, Hdl. Indeh. E Otto S Christiansen. Birkerød. Kanneworff ’ s L Eftf. ved Chr. Almind, Haandv. Indeh. CV Almind. Kanoids Flødekaramelfabrik, Akts, af 1935. Besty ­ relse : Fabr. DA Tramm (Direktør), Fabr. FA Tramm og Frk. EH Tramm Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af DA Tramm alene. Prok. : II Cllr. Kiøllor. Aktk. 40,000 Kr. Kanter N, Ildl. Indeh. DN Kanter. Prok. : Fru M Kanter og Herman Kanter. Kapcello, Akts., Fabr. af og Ildl. med Cellulose ­ kapsler og anden Emballage samt anden ke ­ misk Fabrikation og Hdl. med disse Frem ­ bringelser. Bestyrelse: Dir. AEJ) Jensen (For ­ mand), Holbæk, Ing. KH HaiPtik og Salgs ­ chef M Mucha. Forretningsfører : Kn Hawlik. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Forretningsf. Aktk. 30,000 Kr. Kapsolit ved MM & S Sørensen, Industridrift. Indeh. MM Søronsen og S Sørensen. (Nordre Birk). Karat Aktieselskabet, Guld-, Sølv- & Elektroplet ­ arbejdernes Kooporativo Virksomhed. Bestyrel ­ so : Forbundsformd. Alfr. Christensen (For ­ mand), Elektropletarb. Ch. Eilcrtson, Kasserer V Ileinisch, Presser KKA Joppesen og Sølv ­ smed JM Hansen, Fredericia, der tro i Foren, tegner Frm. Direktør .- EV IToldrup, Slagelse, der har Prok. i Foren, med Alfr. Christensen. Aktk. 25,000 Kr. Karberg Brødrene, Prok..- CJE Henriksen. (Frdbg.). Karena ' Z_„ Hdl. Indeh. HJ Hansen. Prok.: Ørum. (Frdbg.). Kargit, Aktieselskabet. Formaal : at erhverve, be ­ sidde og udnytte fast Ejendom og andre Ak ­ tiver. Bestyrelse : Kontorchef L Kr. Jørgensen, Sekretær KE Rasmussen og Landsretssagf. Bjørn Magnussen. der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Karlsen Angelo, Assuranceagentur. Indeh. An ­ gelo GM Karlsen. Karmark OWM, Hdl. Indeh. CWM Karmark. Karmol, B Slor, Ildl. Indoh. BB Slor. Karnøe & Madsen. Indeh. PEC Karnøe og Madsen. Karsborg Alfred, Hdl. og Industridrift. Indeh. Fru AKA Karsborg. Prok.; AB Karsberg V l ’ ommor i Foren. Kartof, Akts., Ovortagolso og Udnyttelse af Opfindolso vedr. Anordn, til Bosprøjtning Planter med Vædsko, Gødskning af Marker lign, samt Fabr. af og Ildl. med Maskiner denne og lign. Art. Bestyrelse: Cand. jur. Hdl. Tndeh. A Karberg. ved H.I Hansen, Industrinæring og Frk. Dagmar A og en af el. af „ - ................. ------ a _. & polit. J Brock, Tegner PV Rosønstand og Ar- tillorikapt. AP Edvardsen, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : J Brock. Atk. 48,000 Kr. Kartoffelmelscentralen, Andelssolskab med be ­ grænset Ansvar. Bestyrelso : Landbrugsskole- forst. OJ Jensen, Slangorup, Partikulier C Rasmusson, Aiming, Gaardejerne A Kristensen, Houer, SJS Egsgaard, Thyregod, Sil Ratzer, Rangstrup, AS llodegaard, lløjsted, og JF Ha- gelskjær, Ilskov. Direktion : OD Mongol. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Prok. : OD Mongel. Andelskapital • 35,000 Kr. Kasika Dansk Farve- & Lakindustri, Akts. Be ­ styrelse : T Wibroo (Direktør), Fabr. P Knud- seu, N Aaby og Gross. E u ibroe. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. • NC Foren- med et Bestyrelsesmedl. Aktk. ol.OOO Kr. Kasko-Centralcn ved Wahl & Wcsclio, Assurance- forr. Indeh. CPM Wahl og O Wesche. Kastrup Frugtvinfabrik vea All Stockbæk. In ­ deh. All Stockbæk. (Søndre Birk). Kastrup Glasværk, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Kontrolkomité: Dir. 1> Hey, Dir. Frederik Sander, Ing. Svorre Malm, Dir. P Simonsen, Højesteretssagf. CB Henriques og Dir. CPV Ja ­ cobsen samt en Direktion ; Dir. 11 V Hansen. Frm. tegnes af en Direktør eller af den sam ­ lede Direktion. Prok. : NV Hanson og NP See- dorff i Foren. Aktk. 4% Mill. Kr. Kastrup Koloniallager vod JM Mortensen. Fru N Mdrtenscn. (Søndre Birk). Kastrup Kulimport, Akts, i Likvidation, dator: Overretssagf. JH Borner, der Frm. Kastrup Lak- & Farvefabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. MA Petersen (Formand og Direktør), Pro ­ kurist CA Petersen og Bogholder KR Jørgen ­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : CA Petersen og MA Petersen. Aktk. 15,000 Kr. Kastrup Maskinfabrik, Aktieselskab. Bestyrelse : Baron Otto Lerche (Formand), Ing. Johannes Saabye (Najstformd.), Kontorchef Sigyard Bur ­ vil, Dir. Eilert Maegaard og Kreditforenings ­ dir. Aage Faurschou. Direktion : HC Andersen. Frm. tegnes af Formanden eller Najstformd. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HC Indeh. Likvi- tegner

Kaffe Plantagen ved M Vinding, Hdl. Indeh. PMH Vinding. Kafferisteriet Kronen. KA Knudsen, Haandv. Danmark. Akts. Be ­ styrelse: Dir. AHF Jørgensen (Formand), Dir. PA Drewes (Direktør) og Fru JE Petersen. Frm. tegnes af Formanden, af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. -. L Nielsen. Aktk. 200,000 Kr. Kaffesurrogatfabrikken Norden Akts. Indeh. Akts. De danske Cichoriefabrikker [se dette]. Kaffesurrogatfabriken Skandia ved Jørgen We- stergaard. Indeh. Jørgen VP Westergaard. Kaffetilsætningsfabrikken Java ved A Leopold. Indeh. AM Leopold. Kafu ved G Schøneberg, Hdl. Indeh. Fru G Schøneberg. Kagstrup Kalkværker, Akts. Bestyrelse : Kapt. A Nissen (Direktør), Serridslevgaard pr. Tving strup, Prof. AR Howard Grøn, llofjgm. Torben Alexander Foss, Løvenholt, og Dir. EJW llarP mann, Hedehusene. Frm. tegnes af Direk ­ Indeh. RA Knudsen. Kaffesurrogatfabrikken _ . .. Hangen og Fru AP Hansen. Frm. tegnes al to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10.000 Kr. Kaja ved Ebort Jensen, Hdl. Indeh. AA Ebert Jonsen. Kakkelovnskompagniet ved Henrik Bælir & Kommanditselsk. Ansv. Delt. L1I Bæhr. K. A. K. Konfektions Atelier ved P Olsen doberg. Indeh. 1 ’ 0 Gadeberg. Kalckar Ludvig, Vcksolororforr. Indeh. E ckar. Prok. : Anna S Steckhahn. Kali-Importen Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse -. Dir. AEJ Delahousse (Formand), Stockholm, Forp. E Lunding (Næstformand og Direktør), Overretssagf. Aa. K Park og Overretssagf. Frithjof Kemp. Frm. tegnes af Formanden og Næstformd. i Foren, eller af hver af dem i Foren, med de andre to Bestyrelscsmedl. Aktk. 500,000 Kr. Kalkar's Henrik Eftf., Ildl. Indeh. GL Simon. Prok. : ADS Qvist. Kalk & Kridt Centralen, Akts., i Likvidation. Likvidatorer : Bankdir. HV Kloster og Lands; retssagf. AJC Petersen, der liver for sig teg ­ ner Frm. Kalk- & Mørtelværkerne, Akts. Bestyrelse : Dir. GCII Nielsen, Gross. HC Hansen-Ramborg, Dir. EJV Hartmann, llodohusene, og Iløjeste- retssagf. Hans Henrik Bruun. Direktion ; Kai Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Proku ­ rist. Prok. : Cl Andersen og CC Nielsen 1 Foren, eller hver for sig i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Kalkværksgrundone, Akts., Køb og Salg af Grun ­ de. Bestyrelse : Gross. AR Petersen, Gross. M ML Frimodt, Arkitekt AK Fussing og Ing. Helge Kabler, der tro i Foren, tegner Frm. Forretningsfører : Arkitekt V Woldbyo, der har Prok. Aktk. 1 ~ Kalotten ved I Indeh. Inga J Kammas Søster KI Ginsberg. Kamma ved Kl ... ___ deh. Kl Ginsberg. knyttet Rederivirksomhed samt Participering i eller Financiering af andro Virksomheder. Bestyrelse: Ing. CPG Kampmann (Formand), Gross. S Forrest og Landsretssagf. H Bech- Bruun. Direktion.- S Forrest. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør alene. Prok. : R Øhlen ­ schlæger og E Mackeprang hver for sig eller PJR Kampmann, JT Klinting og Viggo Bunch, to i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Kampmann & Kampmann. Ilaandv. Indeh. Fru Kampmann, Kierulff & Saxild, Akts., Ingeniør- og Entreprenørvirksomhcd samt Industri, Hdl., Skibsfart og Financieringsvirksomhed saavel i Danmark som i Udlandet. Bestyrelse: Ing. Kai L Mygind, London, Ing. Otto S Kierulff og Ing. CPG Kampmann. Direktion: Otto S Kierulff og CPG Kampmann. Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller af to Bestyrelsesmedl. 1 Foren. Prok. : SAT Clausen og PM Veilgaard i Foren. Aktk. 2,376,000 Kr. Kampsax, Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Kampmann, Kierulff & Saxild, Akt«, [se dette], Hill. Indeh. Josef Kahn og Fru T Vaffelfabrik. Akts. Bestyrelse : De- Kailow (Direktør). Bestyrer EVK Co., Ga- Kal- Mill. Kr. Jensen og J Larsen, Haandv. Jensen og Johanne Larsen. KI Ginsberg, Haandv. Indeh, Ginsberg, Ildl. og Ilaandv. In- Ildl. m. Kul og eventuelt dertil Kampmann & Herskind Akts., Koks og dermed besl. Art., Bestyrelsesmed 1. el- i Foren. Aktk. 125, OuO Kahn, JM Kahn og tøren i Foren, med et ler af to Bestyrelsesmed! Kr. Kalin E, Hdl. Indeh. Eljo L Kahn. Kahn Josef, Levy. Kailows K tailhdl. K _____ ____

''indeh. EGA

Andersen og KJ Lvnøe. hver for ’ sig. Aktk. Keutmann & Funder, Forsikring^. Indeh. JJ 400,000 Kr. x I Keutmann. til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

I Aid. VI optunes kun de

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker