kraks vejviser 1940 handelskalender

Jett — John

Firma-Register: A. København Justesen Brødrene, Hdl. Indeh. Julius P Juste- sen og POH Justesen. Justesen ’ s Brødrene Filial, Indeh. Frm. Brødrene Justesen. Prok. : Bestyrerne C Winther og FT M Madsen i Foren. Jubtesen ’ s Chr. Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse : Bogtrykker OFVC Justesen (Direktør), Lands- retssagf. KL Søndergaard og Typograf Kil Ju ­ stesen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. Kr. Justesen Harry, Hdl. Indeh. Il Justesen. RV Ilaahr og TO, Jensen. Juul EFP & Søn, Hdl. og Haandv. EFP Jnul, der termer Frm.. og [er senere død], (Frdbg.). Juul FE, Haandv. Indeh. Fru AAMA Juul, EF P Juul og CSA Juul. Juul ’ s S Bodega, Akts., Hdl. Bestyrelse.: Vinhdl. S Aa. Juul (Direktør), Gross. C Jensen og Prokurist SRE Kristensen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 30,000 Kr. Juul-Nielsen &■ Clausen, Hdl. Indeh. Enkefru J A Juul-Nielsen og Frk. AM Clausen. (Frdbg.). Juul-Nissen ’ s O Efterfølger, Akts., Hdl. Bestyrel ­ se: Dir. II Landing Smith, Overretssagf. OH M Madsen og Advokat JA Forssman, Gøteborg, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : H Lan ­ ding Smith, (ler har Prok. Aktk. 120.000 Kr. Juulmann CW & Søn, Haandv. Indeh. OFC Juulmann og PCE Juulmann. Juvena ved Frede Rasmussen, Industridrift. In ­ deh. Søren Frede Rasmussen. Jyderup Savværk & Stavfabrik, Andelsselskab med begrænset Ansvar. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af De danske Meje ­ riers Fællesindkøb & Maskinfabrik, Andels- sclsk. med begr. Ansvar [so dette]. Jydsk Andcls-Foderstofforretning. Bestyrelse : P S Pedersen, N-Bormp, K Thomsen, Kankbølle. A K Pedersen, Ørding, A Bælum, Ø-Uttrup, og K Knudsen, Knudsbøl, der i Foren, tegner Frm. Prok. : MC Lambæk, CS Nielsen, PS Pedersen og JE Olesen, to i Foren. Garantikapital : 1,211,050 Kr., hvoraf 6850 Kr. er indbetalt kon ­ tant, medens Resten foreligger i Garantibeviser Jydsk Fjercentral Akts. (Dansk Fjerfabrik Akts., Danish featherworks Ltd., Dånische Bet tfeder nfa brik A/G). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Fjerfa ­ brik Akts. (Danish feather-works Ltd.) (Då ­ nische Bettfedernfabrik A/G) [se dette]. Jydsk Grundejer- & Færdselsforsikring Akts. ■ (Forsikrings-Aktieselskabet Idun). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Forsikrings- Aktieselskabet Idun [se dette]. Jydsk Ingeniør-Kompagni Akts. (Alea Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Mea Akts, [se dette]. Jydsk Kartoffeleksport ved J Thomson. Indeh. JK Thomsen. Jydsk Kjole-Klædehus, Kjøbenhavn, Akts. Besty ­ relse: Overretssagf. AAE Sachs (Formand), ALS Sachs (Direktør) og Overretssagf. Henrik Sachs. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 17)0,000 Kr. Jysk Trikotagelager ved Carl E Nyborg, Haandv. Indeh. Carl E Nyborg. (Kbhvn. og Frdbg.). Jydsk Uld-Varehus ved Chr. Hansen. Indeh. II C Hansen. Jydske Kalkværker, De, Akts. Bestyrelse : Ing. N Holten-Andersen (Formand), -Nørresundby, Dir. Aa. CAP Lorentzen. Dir. CF Spangeiibetg og Dir. Niels Langkilde, Fakse Ladeplads. Di ­ rektør: Ing. NG Laursen, Fakse. Frrfi. tegne« 50,000 Prok. : Indeh. PFT Juul Firma drives tillige Virksomhed jydske Kalkværker [se dette]. Jydske Væveriers Udsalg ved Josefa Koch, Hdl. Indeh. Fru Josefa VA Koch. Jurgens ’ Ant. Margarineoplag Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Solofabri ­ ken Akts, [se dette]. Jiirgens Brødr., Haandv. Indeh. J1A.J Jurgens og WOM Jurgens Jurgensen Urban & Sønner ’ s Eftf., Haandv. In ­ dch. EERi Bjerring og PF Nielsen. Jæger Gunnar & Oo„ Hdl. Indeh. G Jæger og KVAT Glahnson-Petersen. Jægersborg Allés Mejeri ved Viggo Jensen. In ­ deh. Viggo Jensen. (Nordre Birk). Jægersborg Tattersall Akts. Bestyrelse: Fuldm. J Bjcrre-Petersen, Dir. LM Hartmann og Gross. CM Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Jægersborggade, Akts., Ejendomssclsk. Bcstvrel- ------- - se : Godsejer AV Bergengren, Sverrig mand), Rentier A Jensen (Direktør) og HPV Christiansen, der to i Foren, tegner Aktk. 300.000 Kr. Jøgersen ’ s N 'Eftf., Andersen. Jøhnke Harald AV Akts., Hdl m. Olie, Byg; ningsart. etc. Bestyrelse : Gross. Harald A ’ Jøhncke (Direktør), Fru MME Jøhncke og G& Hdl. Indeli. Enkefru AFJ (For- Sagf. Frni. s Direktør eller af to Prok. : K I'hrbrand. Akts. Under dette af Akts. De af Formanden eller af en Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Jydske Mørtelværker, De,

VI — 2768

Jettadam Fabrikker ved Aug. Fuchs. Indeh. Aug Fuchfl. Jochimsen PD & Co., Assuranceagentur. Indeh. AV Holbøll. Prok.: JOH Christensen. Johannessen E & A Bendtsen, Hdl. Indeh. Fru EJ Johannessen og A Bendtsen. Johannessen Holger & Co., Haandv. Indeh. H Johannessen. Johannessen & Johannessen Birk). Johannessen & ____ ______ xxv Johannessen og Aa. Lund, Taastrup, der i Foren, tegner Frm. Johannesson J, Hdl. Indeh. JC Johannesson. Johansen ’ s A Bogtrykkeri. Indeh. JA Johansen. (Frdbg.). Johansen Arnold, Hdl. Indeh. AHJF Johansen. Johansen Axel, Hdl. Indeh. AN Johansen. Johansen & Bruun, Akts., Hdl. en gros med Smør m. m. Bestyrelse : Landsretssagf. EiJ Bredmose, Dir. WMJJ Hofdam og Dir. HR ’ t Hoen. Direktion : KB Albert og HR ’ t Hoen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Prok. : IMEA Andersen, Alma E Vinger og P Hansen, to i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 1.200.000 Kr. Johansen Brødrene A & O, Hdl. Indeh. JA Jo ­ hansen [or senere død] og OV Johansen. Prok. : A Ostergaard og Th. Hald i Foren. Johansen Claudius, Haandv. Indch. Fru EM Jo ­ hansen og AEG Jensen. Johansen Elith & Co., IIaandv. Indeh. Elith EC Johansen. Johansen Ferd., Hdl. Indeh. AFEL Johansen. Johansen Frits & Co., Ildl. Indeli. Frits FITC Johansen. Prok. : Fru NIM Johnsen. Johansen G, Industridrift. Indeh. GC Johansen. Johansen Holger, Hdl. Indeh. IIJG Johansen. Prok. : Erik Wilken. Johansens Holger Væveri. Indeh. Holger hansen. ~ Johansen sen. Johansen sen. Johansen stridrift. Indeh. j død]. Johansen Johan II, Johansen. Johansens J Pap- og Papirvarefabrik København, Haandv. Indeh. JII Johansen. Johansen Jul., Fabr. Indeh. IIO.I Johansen. Johansen & Jæger, Hdl. Indeh. P Johansen. Prok. : EP Johansen. Johansen K Bendix, Galanteri en gros, Hdl. In ­ deh. K Bendix Johansen. Johansen L & Søn, Ildl. Indeh. NPL Johansen og JJ Johansen. Johansen M, Ildl. Indeh. MF Johansen. Prok.: EA Johansen. Johansen NC & Co., Haandv. Indeh. NC Johan ­ sen, JN Johansen og E Kildal. Frm. tegnes af førstn. alene eller af dc to sidstn. i Foren. Johansen NCL, Hdl. Indeh. NCL Johansen. Johansen ’ s NP Eftf., Chr. Bramsen, Malermester. Indeh. CF Bramsen. Johansen Oluf, Haandv. Indeh. Oluf C Johan ­ sen. Johansen Oluf & Co., Haandv. Indeh. OJHT Johansen og PJ Jørgensen. Johansen ’ s P Eftf. Korn- & Foderstoffer veil P Bækgaard. Indeh. P Bækgaard. Prok. ■ H Bækgaard. (Frdbg.). Johansen Robert, Akts., Hdl. herunder Udlej ­ ning. Bestyrelse: Overretssagf. Kl) Langballe (Formand), Forretningsf. Robert L Johansen (iForrctningsføror) og Fru GD Johansen. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med ot Besty ­ relsesmedl. Prok. : Robert L Johansen. 15.090 Kr. Johansen Victor A, Industridrift. Indeh. A Johansen. Johansson CA & Co., Akts., Eksp. og Imp. samt Agenturforr. Bestyrelse : Gross. CAD Johans ­ son (Direktør), Fru BMKL Johansson og Dir. JT Johansson, Stockholm. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. .- CAD Johans ­ son. Aktk. 17.000 Kr. Johansson EL, Haandv. Indeli. EL Johansson. Johnna ved II Sønderbæk. Haandv. Indeh. II Sønderbæk. , Johnsen & Michaelsen, Haandv. Inden. AL John- sen. Johnsen S & Co., IIaandv. Indeh. SVA Johnsen. Johannessen, Haandv. Indeh. O og JE Johannessen. (Nordre Lund, Industridrift. Indeh. HO Prok.: E Wilken (Frdbg.). JC & Søn, Haandv. Indch. JC Haandv. Indeh. JF JG Jo- Johan- Jolian- J Møller, Dansk Stempelfabrik, Indu- MøUer Johansen [er senere Spedition. Indeli. Johan II Aktk. Victor ........ _ og Ildl. m. Radioapparater og dermed besk Art. m. m. Be ­ styrelse : Fabr. WC Johnsen (Direktør), Bog ­ trykker JP Pedersen og Prokurist NIM Jonas- sen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : WC °° NM Jonassen hver for sig. Aktk. 110,000 Kr. Johnsen Ønner, Udi. Indeh. ØSL Johnsen Johnsen ’ s S Skotøjsfabrik, Akts. MJ Ballin ’ s Sønner ’ s'og Hertz Skotøjsfabrikker [so dette]. Johnsen Wilhelm Akts., Fabr. af ........ „ ............................. Indeli. Akts. Garverier og

Jonals Co. ved Herman Bente, Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. ITAG Bente. Jondahl C, Hdl. Indeh. Fru C Jondahl. Prok. : NR Jondahl. Jonsson SK, Haandv. Indch. EAD Levring (Frdbg.). Jorck Reinholdt W, Akts., Ejendomssclsk. Be ­ styrelse : Statsadvokat Otto Schlegel (For ­ mand), Overretssagf. A Bach-Nielsen, Bank ­ best. Aage Jorck Jorckston, Iløjesteretssagf. J Hartvig Jacobsen, Højesteretssagf. UB Henri ­ ques og Dir. Gunnar Gregersen. Direktør : Landsretssagf. EJ Bredmose. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Bestyrelsens Formand eiler i Foren, med tre Bestyrelsesmedl. cTTer af Formanden i Foren, med tre Bestyrolsesmedl. Prok. ; EJ Bredmose i Foren, med I Ring eller med K Jorck-Jorckston. Aktk. 1,200,000 Kr. Jord- & Betonarbejdernes Akts. Bestyrelse : For ­ mand AS Olsen (Formand),' Arbejdsmd. JP Christoffersen, Formand K Chr. Nielsen, For ­ mand JP Lauritsen, Formand MC Nielsen, Formand HP Jensen og Formand NP Ander ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfø ­ rer : RK Pedersen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Jordbnugslaboratoriet ved Knub & Waarst, Fabr. Indeh. O Waarst. Jordbærkælderen ved Svend Søemod. Indch. SO iSøemod. Josi Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Overrets ­ sagf. Wm. Angelo og Dir. Gerdt Møller, der 1 Foren, tegner Frm. Josias Max & Co., Hdl. Frm. er traadt i Lik ­ vidation. Likvidator : EB Salomon, der tegner Frm. Joska Keramik. Svend Nielsen, Karen Karberg & Jonna Liitzhøft, Haandv. Indch. Svend Aa. J Nielsen, Jonna Liitzhøft og Karen M Kar ­ berg. Jotes, Akts., Hdl. in. m. Bestyrelse : Overretssagf. E Berner (Formand), Forretningsf. AS Bruun og Dir. WH Schrødor, Stuttgart Degcrloch. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. ; Aktk. 10,000 Kr. Juba, Akts., Hdl. og Fabr. af Pelsvarer. Besty ­ relse: Overretssagf. FK Lauterbach (Formand), Red. M Lengart og Sckr. GE Norris. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Prok. : M Lengart. Aktk. 30,000 Kr. Juels Christian W Efterfølger, Hdl. Indeh. K Dyrhauge Nielsen. Juel-Christensen Ove, Ildl. Indeh. Ove Jncl- Christensen. Prok. : Jobs. Dragsholm, II Mø- gelvang og Fru M Beuschau, to i Foren. Jugo-Dan-Kompagniet, Akts., Hdl. Bestyrelse: Generalkonsul Th. Olesen (Formand), Pro ­ kurist KA Jakobsen og Bogholder JE Koch Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrclses- medl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 25,000 Kr. Jubl & Friis, Hdl. Indeh. WFE Rasmussen, EL Christianson og SB Kruuse. Prok. • NV Niel ­ sen og OV Christenson i Foren, elior hver af dem i Foren, med WOR Reinhard. Vp Han- guard eller Agnes EM Steckhahn. Jubl & Kyhl, Haandv. Indch. PR jubl o«- RPV Kyhl. Julemanden ved Axel Gyldion, Haandv Indeh A Gyldion. Juncker ’ s« Th. Eftf., Ildl. Indeh. CM Pedersen J 'k n £™ ’ s T ? ;Eft - IIaandv - Indeh. LE Andersen og OIvT Hansen, der i Foren, tegner Frm. Jungersen TG, Akts., Reparationsværksted for Automobiler samt Hdl. m. samme og dermed ’ T® L 1 } a ^ er - Bestyrelse: Gross. C Marthinus (Direktør), Afdelingschef CP Marthinus og Overretssagf. Frithjof Kemp, der to i Foren tegner Frm Prok. : C Olsen i Foren, med en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. JU mar n k rk Kr ' Stian ’ Haandv - Indeh. JK Jung- Just Hans, Ildl. Indeli. PO Just, JOH Just HII Just og PC Karberg. Just s Hans Magasiner, Ildl. og Spedit ion. Indeh Tens Carl Hans Just, og Poul Oluf Just Just JC, Hdl. Indch. JCII Just. Just Th., Akts., Hdl. og Agentur. Bestyrelse: Fru JV Didriksen (Formand og Direktør), Dir. GB Didrichsen, Helsingfors, og Fuldm. BJS Randbo. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 100,000 Kr. Justa, Akts., Ejendomssclsk. Bestyrelse : Stats ­ advokat Otto Schlegel (Formand), Overretssagf. A Bach-Nielsen, Bankbest. Aage Jorck Jorck ­ ston, Højesteretssagf. J Hartvig Jacobsen, Højesteretssagf. CB Henriques og Dir. Gun ­ nar Gregersen. Direktør : Landsretssagf. EJ Bredmose. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Bestyrelsens Formand eller i Foren, med tre Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med tro Bestyrelsesmedl. Prok..: EJ Bredmose i Foren, med I Ring eller med K Jorck-Jorck- ston. Aktk. 72,000 Kr. Justco, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Lands ­ retssagf. K Fønss (Formand), Gross. Poul Ju ­ stesen, Gross. HRIl Harboe og Prokurist MR AH Hoffmann. Frm. tegnes af en Direktør eller af Formanden i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Direktion ; HE Jensen. Prok. : MK. All Hoffmann. Aktk. 1004)00 Kr. Justesen AIR ,& Co., Hdl. Indeh. ARA Justesen. AS Brunn.

I Aid. VI optages kun

de til Aktieselskab^- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker