kraks vejviser 1940 handelskalender

Jens — Jess

Firma-Register: A. København Jensen Laurids & Co. ’ s Fabrik Akts. Bestyrelse : Gross. LO Nielsen (Formand og Direktør), Gross. F Saxild, Gross. Kil Nielsen og Lands ­ retssagf. AT Bræstrup. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Prok. : L Jen ­ sen og PV Hansen i Foren. Aktk. 70,000 Kr. Jensen LK & Co., Haandv. Indeh. LK _____ og M Graugaard, der i Foren, tegner Frm. Jensen M & V Olsen, Haandv. Indeh. Fru MOE Jensen. Jensen ’ s Magnus Eftf., Spedition. Indeh. GA Cohn og PV Jensen. . Jensen ’ s. Magnus Eftf. F Lund, Metalvarefabrik LAF Lund og O

Jerks Stenflisefaljrik. Akts, i Likvidation. Likvi ­ datorer: Dir. KF Ulrich og Landsretssagf. RV Hemminigsen, dier i Foren, tegner Frm. Jernbanegades Kunsthandel Th. Andersen. Indeh. J Th. Andersen. Jernbanemateriel, Akts. Bestyrelse: Dir. USE Svendsen (Direktør),' Overretssagf. O Fode og Sagf. WA Langberg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Jernbanereklamen, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrolsesraad : Dir. AA Hertz, Dr. phil. Oluf Krag, Overretssagf. Frithjof Kcmp (For ­ retningsudvalg), Fabnikejer AP Heymann, Gross. D Metz, Ing. KV Koch og Dir. Ernst Carlsen samt en Direktion : Ernst Carlsen og Overretssagf. Frithjof Kemp. Forretningsfører: LAC Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør el ­ ler en Forretningsf. i Foren, med et Forret- ningsudvalgsmedl. eller af to Forretn i ngsud- valgsmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Jernbanevogns-Udlejnings Aktieselskab. Besty ­ relse: Dir. HSE Svendsen (Direktør), Over ­ retssagf. O Fode og Sagf. WA Langberg, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200.000 Kr. Jernberg N & Søn, Ilaandv. Indeh. NAOF Jern- berg, Glostrup. Jernholms Motorimport, Indnstridrift. Indeh. JFS Jernholm. Jernkontoret, Akts., Maskinhdl. Bestyrelse: Ing. Gunnar Larsen, Dir. Svend Maiisted og Dir. P Hannover, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tør: HM Smith. Prok.: HM Smith alen« eller KG Lund, JCII Jacobsen og EH Møller, to i Foren. Aktk. 400.000 Kr. Adresse: N-Voldg. 30-32 (K) f * C. 8606. Telegramadr. „Jernkontoret ". Jern- & Staal Import Kompagniet, Akt6. (The Iron and Steel Import Co. Ltd.). Bestyrelse: Dir. OL Kongsted, Dir. H Franzen, Haag, og Fru T Kongsted, der hver for sig tegner Frm. Direktion : OL Kongsted (adm.). Aktk. 25.000 Kr. Jern varefabriken Danmark Karlsen & Co.,Akts., Fabr. af Havemøbler, Jernvarer og Trævarer. Bestyrelse: Fabr. AGM Karlsen (Direktør), Fabr. KM Karlsen og Fabr. HP.T Freilum, der i Foren, tegner Frm. Prok. : AGM Karl ­ sen. Aktk. 30,000 Kr. Jersin Hans A, Hdl. Indeh. DA Jersin. Jersing Georg F, Hdl. Indeh. GF Jersing. Prok. : EM Jersing. Jesco, Akts., Fabr. og Hdl. med Beklædnings ­ genstande. Bestyrelse : Gross. HCR Jessen (Direktør), Gross. SR Delfer og Murerm. RA Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i l oren. eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : Direktøren : HCR Jessen. Aktk. 10,000 Kr. Jespersen A &. Søn. Haandv. Indeh. AHC Je ­ spersen og PK Jespersen. (Frbg.). Jespersen Brødr., Haandv. Indeh. P Jespersen og A Jespersen. Jespersen C, Hdl. Indeh. CM Jespersen Prok • Fru M Jespersen (ved Edith H Jespersen) og Fru O Olsen hver for sig. Jespersen ’ s E Forlag. Indeh. H Jespersen. Prok. : 1E Jespersen og HCL Bøgebæk. Jespersen Karl, lldl. Indeh. K Jespersen. Jespersen & Pios Forlag, Indehaver H Jesper- ------- Jessen A & Co. ’ s Eftf. ved V Thomsen, Assu ­ ranceagentur. Indeh. VGA Thomsen og OC Thomsen. Prok. : Elisabeth Nielsen. Adresse: Vesterport (V) g Cent. 9596. Jessen Brdr., Industrivirksomhed. Indeh. OJ Jessen. (Frdbg.). Jessen Carl, Ilaandv. Indeli. Fru KM Jessen. Jessen CL, Akts. Hdl. Bestyrelso: Fru IK Jes ­ sen, Frk. EK Jessen og Rammefabr. JE Flens ­ borg, der i Foren, tegner Frm. Direktør: KL Jessen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Jessen HC, Hdl. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer : M Oppenheim og H Winther, der i Foren, tegner Frm. Jessen ileinr. & Co., Haandv. Indeh. HA Jes ­ sen og HAF Jessen. Jessen ’ s neinrich Chokoladefabrik, Akts. Inden. Akts. Fabrikken Fiducia [se dette]. Jessen & Houg, Hdl. Indeh. CP Jessen. Jessen RC, Hdl. Indeh. JRC von Jessen. Prok.: LG Olsen. (Frdbg.). . . Jessen VA & Co., Kommanditselsk., Haandv. Ansv Delt. VJA Jessen. Jessen WA & Co., Haandv. Indeh. WJA Jessen □g CM Christensen. (Frdbg.). Jessen-Petersen & Co. Akts., Ildi. dels pr. Kommission og dels for egen Regning. Be ­ st. -rcIse : Fabr. J Chr. Martins, Ing. C Clau- son-Kaas og Korrespondent EG Halby. l ’ ro- kur ’ st : Jchs. Jessen-Petersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Pro ­ kurist. Aktk. 12,000 Kr. Jessen-Schmidt K & Sønnors Ilandskefabrik. In ­ deh. JK Jessen-Schmidt, II J essen-Schmidt og B Jessen-Schmidt. Frm. tegnes af førstn. alene eller af Indeh. i Foren. Prok. : Iver Bøgebæk og CT Jespersen. 'Prok. : IIC sen. Indeh. Halfdan Jespersen. E Jespersen alene eller HCL LMHSM Riis i Foren. Jespersen T & Co., Hdl. Indeh. Forretningens Art : Grosserere. Jessen A, Hdl. Indeh. A Jessen. Jessen.

Jensen ’ s Søren Eftf.* ved A Hilmar Jensen, Hdl. Indeh. A Hilmar Jensen. Jensen Søstrene, Haandiv. Indeh. Nielsine C Jen ­ sen og Josefine M Jensen. Jensen Søstrene E, Hdl. Indeh. Else KA Jensen og Esther S Jensen. Jensen Theodor & Co. Akts., Hdl. Bestyrelse.: Højesteretssagf. Thorkil Knudtzon (Formand). Dir. Knud S Sthy.r og Prokurist E Tb. Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller af Direktøren. Prok. : E Th. Jensen. Aktk. 100.000 Kr. Adresse Amalieg. 35 (K) f ★ C. 12090. Telegramadr. ..Tuberose". Grundlagt 1887. Jensen ’ s Tobias mekaniske Etablissement. T. I.K. Radio, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Fabr. PJ Tobias Jensen (Direktør), Dir. HJK Djursholt, Bogbinderm. BRJ Rasmussen og Prokurist OJ Jessen. Frm. tegnes af en Direk ­ tør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : OJ Jessen. Aktk. 200,000 Kr. Jensen ’ s Valdemar Bog- & Papirhandel. Indeh. S Valdemar Jenson. Jensen WE Æ Søn. Haandv. Indeh. H Nissen. Prok. : CP Jørgensen. Jensen ’ s Viggo elektromekaniske Etablissement, Akts. Bestyrelse: Dir. HL Larsen (Direktør), Landsretssagf. H Hasle og Overretssagf. NE Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : HL Larsen alene eller Cecilie E Petersen. KL Hval- kof, Gudrun Crone og Karen Vilhelmine Niel ­ sen. to i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Jensen Vilh. E & Co., Haandv. Indeh. EV Jen ­ sen. Jensen Vilh. F, Aktieselskab. Fabr. af og Hdl. en gros med Herrekonfektion og andre Art. indenfor Konfektionsbranchen. Bestyrelse : Over ­ retssagf. E Teilman Jørgensen (Formand), Di ­ sponent KC Kaufmann (Direktør) og Fru JRO Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : KC Kaufmann Aktk. 475.000 Kr. Jensen ’ s Vilhelm Kolonialaktieselskab. Besty ­ relse : Frk. M Jensen. Overassist. KK Jensen og Tømrer CS Olsen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Aktk. 10.000 Kr. Jensen Vilhelm & Peder A Pedersen, Haandv. Indeh. V Jensen og PA Pedersen. Jensen Villiam V Søn, Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. Villiam C Jensen. (Nordre Birk). Jensen Villtim, Akts., Fabr. og Hdl., særlig af Skærme af Pergament eller andet Materiale samt cellulosebehandlede Brugsart. Bestyrel ­ se: Dir. HP VilJnm Jensen (Formand), Fuldm. : A Gianelli og Korrespondent PC Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl.. Aktk. 10,000 Kr. Jensen & Winkler, Haandv. Indeh. AS Jensen og SG Winkler. Jensen & Winther, Hdl. Indeh. PJ Jensen, der ANC Winther. (Frdbg.). nui. nemyreise : Fru AS Jensen-Østedgaard (Formand), Fru LO Andersen og Maskinarb. AF Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10.000 Kr Jenslev Hans P, Haandv. Indeh. Hans P Jensiev. Jeppesen Brødr., Hdl. Indeh. KV Jeppesen, Ros ­ kilde. Jeppesens Carl Mejeri. Indeli. FI Jeppesen, 1 der tegner Frm., og Carl Jeppesen. Jeppesen Chr., Akts., Guldliste- & Rammefabrik. Bestyrelse: Dir. BC Jeppesen, Dir. KV Jeppe ­ sen og stud, theol. ACV Jeppesen. Direktører : BC Jeppesen og KV Jeppesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty ­ relsesmedl. i Foron. med en Diroktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 600,000 Kr Jeppesen Erik Grafisk Etablissement, Akts. Be ­ styrelse : Fru B Jeppesen, Glostrup, Dir FJF Rosted og Landsretssagf. ON Munksgaard. Di ­ rektion : Bogtrykker ECJ Jeppesen, Glostrup, rrni. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af er; Direktør. Prok. : KAP Liindstrøm og BG Rasmussen i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Jeppesen Erik & Co., Akts, i Likvidation. Li ­ kvidatorer : Overretssagf. Aage Park og Landsretssagf. AE Sperling, der hver for sig tegner Frm. Jopposon Hilmar & Co., Hdl. Indeh. Hilmar Emil Jeppesen og Gustav Qvintus Clausen. Prok. : Lagoni Dre.is og Viggo Hastrup. Jeppesen & Larsen, Hdl. Tndoh. Jonny H Jeppe ­ sen og Karen Larsen. Jeppesen & Petersen ’ s Eftf.. Haandv. Indeh. NJ J\'dojrscn. Jeppesen-Evald Einar, Ldniereanstalt. Indeh. E Jeppesen-Evald. „ , _ , Jepsen Thorning & Co., Haandv. Indeh. PE Thorning Jepsen. (Frdbg.). Jepsen VS & Co.. Hdl. Indeh. VFS Jepsen. Jeppssons Metalvarefabrik Indeh A Jeppsson Jerd ved Rahtgen, Hdl. Indeh. S Aa. C Ila.htgen. Terichaif Trading Comp., Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af The Acca Pen Comp. Akts, [se dette]. Cihr., Akts., Hdl B st l ,i & Co., Kommanditselsk., Fa- Ansv, Delt. EPM Jensen- tegner Frm., og Jen6en-Nybjerg E briksvirksomhed. Ny bjerg. Jensen-Østcdgaard

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker