kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Jensen ’ s Harald Bogtrykkeri. Indeh. T Jensen, Prok.: AW Grøntved og OB Mortensen i Foren. Jensen H Bue, Skotøjsfabrik. Indeh. HC Bue Jensen. Jeflsen HC & Søn, ndl. Indeh. SC Jensen. Prok. : Aage C Rolff. Jensen Helge & Co., Haandv. Indeh. Helge B Jensen og Børge V Andersen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Jensen Henning, Hdl. Indeh. H Jensen. Prok. Fru R Jensen og Randi Henning Jensen. Jensen Hermann, Hdl. Indeh.H Jensen. (Frdbg.). Jensen Herman, Lampeskærme, København, Haandv. Indoh. Herman Jensen. Jensen ’ s HF Værktøjsfabrik. Indeh. HF Jensen. Jensen 11 & Jørgensen, Haandv. og Hdl. Indeh. TJP Jørgensen. Jensen IL Møller Østerbros Udlejningsforretning, Haandv. Jndeh. II Chr. Møller Jensen. Jensen II Normann, Hdl. Indeh. IIN Jensen. .Tensen Holger, Hdl. Indeh. Holger V Jensen. Jensen IIP, Industridrift. Indeh. Fru JM Jen ­ sen. Prok. : IIP Jensen. Jensen HP & Søn, Haandv. Indeh. IIP Jensen og G Jensen. Jensen IIV, Hdl. Indeh. 1IV Jensen. Jensen IC Bjerg, Ildl. Indeh. 1CB Jensen. Jensen J & A Jørgensen, Haandv. Indeh. JM Jensen og AJ Jørgensen. Jensen J Behrendt, Haandv. Indeh. J Behrenat Jensen, l ’ rok. ■. JTB Jensen. Jensen JC, Hdl. Indeh. JC Jensen. Jensen J Chr., Hdl. Indeh. JC Jensen. Jensen ’ s J Chr. Galvaniserings Etabi. Indeh. HHM Busch Jensen. Prok. ; A Busch Jensen. Jensen JE, Akts., Ildl. Bestyrelse: Fru MA Jen ­ sen (Formand), Fru GM Milbrat og Fru EM Jensen. Frm. tegnes af Formanden alene Aktk. 5000 Kr. Jensen Jens, Haandv. Indeh. Jens VG Jensen. Jensen Jens C, Haandv. Indeh. Fru EM Jensen. Jensen Jens & Helge. Haandv. Indeh. Jens Jen ­ sen. (Frdbg.). Jensen ’ s Jens Møller Murermesterforretning. Akts. Bestyrelse : Tømrerm. HF .Mørel, Sme ­ dem. IICF Jensen, Aalborg, og Manufaktur- hdl. AM Jensen, Randers, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Jensen JJ & Søn, Haandv. Indeh. JJ Jensen og ER Jensen. Jensen Johs. A, Ildl. Indeh. Jobs. A Jensen. Jensen JP, Fabr. Indeh. JVA Jensen. Jensen JP & Co., Haandv. Indeh. JP Jensen, der tegner Frm., og IIFP Jensen. Jensens JP Enke & BJ Jensen. Haandv. Indeh. Fru HE Jensen og BJ Jensen. (Frdbg.). Jensen JP & O Hansen, Haandv. Indeh. JP Jensen og O Hansen. Jensen ’ s JP Trykkerier, Haandv. Indeh. JP Jen ­ sen [er senere død], Prok. : Frk. A Løn ngren i Foren, med enten Aa. P Jensen eller CITG Jensen. (Frdbg.). Jensen JS. Akts, i Likvidation, Likvidator : Fabr. PC Voegtle, (ler tegner Frm. Jensen Julius, Haandv. Indeh. NSJ .Pensen. Jensen ’ s Julius Engrosforretning, Akts. Besty ­ relse: Dir. IISAR Jensen (Direktør), Frk. TAM Bodholt og Landsretssagf. BL Wass, der to i Foren, tegner Frm. Prok. .- HS Aa. R Jensen. Aktk. 60,000 Kr. Jensen JV, Haandv. Indeh. JV Jensen. Prok. : R Jensen. (Frdbg.). Jensen Jørgen, Ildl. Indeh RTJC Jensen. Jensen Jørgen jun. ’ s Frugtcentral Akts. Besty ­ relse : Dir. Jørgen Jensen (Formand og Di ­ rektør), Ilovedbogholder WJ Pedersen og Gross. EL Parsbo, Højnæsgaarden. Frm. - tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Jørgen Jensen. Aktk. 25,000 Kr. Jensen -Jørgen P & Søn, Haandv. Indoh. HJ Jensen. Jensen & Kalde. Haandv. Indeh. A P Jensen. (Frdbg.). Jensen &■ Kjeldskov, Akts., Papirhdl., Bogtryk ­ keri og Posefabr. Bestyrelse : Gross. KUE Jensen og Dir. B Nørregaard Jensen (Direk ­ tører) samt Dir. AH Wellendorf. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Bogholder J Madsen og Kasse ­ rerske RI Dreyer i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Jensen Knud & Co., Hdl. Indeh. Fru MSM Kruse, Esbjerg. Prok. : Fru AJ Jensen. Jensen Knud & Søn, Haandv. Indeh. EB Jensen og EA Lindstrøm. Jensen Kurstein, Hdl. Indeh. VK Jensen. Prok. : Fru HEM Jensen. Jensen Kflrstoin & Dcthmer, ndl. Indeh. V Kflr- stein Jensen, K Kurstein Jansen og V Kur ­ stein Jensen. Jensen ’ s L Efterflg., Haandv. Indeh. CS Jensen. (Frdbg.). Jensen & Langebek-Potersen ’ s kemisk tekniske Fabrikker. Indeh. Harry Langebek Kongsmark.' Jensen ’ s Lars Bogbinderi ved L Jensen A G Schmidt. Indeh. LD Jensen og GP Schmidt, der i Foren, tegner Frm. Jensen Laur. & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru DM Jensen, Kommissionær L Jensen og Fro AG Jurlander. Frm. tognets af Direktøren eller af ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr.

VI — 2766

Jenn — Jens

Jensen Chr. Damekonfektion en gros, Akts., i Likvidation. Likvidator : Kontorchef HE Bru- zelius, der tegner Frm. Jensen ’ s Chr. E Bogtrykkeri. Kommanditselsk. Ansv. Delt. E Johs. Jensen. Jensen Chr. V, Haandv. Indeh. Fru EPS Jensen. Prok. : AVEM Jensen. Jensen & Christensen, Hdl. Indeh. Fru INE Jen ­ sen. Prok. ; W Ilauberg og EM Jensen. Jensen & Christensen ’ s Møbelsnedkeri. Indeh. AN Jensen og VG Christensen. Jensen CJ, Hdl. Indeh. CJ Jensen. Jensen Conrad & Co. Akts. (Akts. LE Bruun Export-). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. LE Brunn Export [se dette]. Jensen CP, Hdl. Indeh. OC Jelstrup. Prok. : E Jelstrup. Jensen C & Søn, Haandv. Indeh. CJ Jensen og HEM Jensen. Jensen C & Søn, Haandv. Indeh. CJM Jensen og IS Jensen [Navneforandring til Sonnp-Jensen]. (Nordre Birk). : Jensen David, Haandv. Indeh. David JG Jensen og KF Jensen. Jensen - • Jensen og E Jensen Delt. Jensen Jensen. Jensen Eiler Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : G ross. CE Fredholm (Direktør), Fru V Fred ­ holm og Gross. SS Fredholm, Næstved. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 204,000 Kr. ; Jensen Einar, Haandv. Indeh. KJN Rasmussen. Jensen Emanuel, Hdl. Indoh. Emanuel Jensen. I Jensen Emanuel' & H Schumacher, Murer- & En­ treprenør Forretning Akts. Bestyrelse : Dir. Henry Emanuel Jensen, Højesteretssagf. 0 Ahnfeldt-Rønne, Dir. JP Schrøder, Dir. LCV Schumacher og Ing. nCL Schumacher. Direk ­ tion : JP Schrøder og LCV Schumacher. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. .- JP Schrøder og LCV Schumacher, hver for sig. Aktk. 400,000 Kr. Adresse : Godthaabsv. 142 (F) fl ndgang fra Vagtelvej) f * C.968 Jensen Emil Akts., Hdl. m. Papirvarer og alle dermed i Forb. staaende Varer. Bestyrolse : Landsretssagf. KS Oppenheim, Overretssagf. Edm. Warburg og Bogtrykker IIO Trolle, der to i Foren, tegner Frm. Direktion .- ÉON We ­ del og JP Sørensen. Prok. : HON Wedel, JP Sørensen og JII Hesselberg, to i Foren., eller hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl Aktk 250,000 Kr. Jensen Emil O & Co., Haandv. Indeh. Emil O Jensen og Jens JC Jensen. Jensen E & Søn, Haandv. Indeh. PM Jensen og ORV Rosenberg. Jensen Ferd., Hdl. Indeh. PE Jensen. Jensen Fr„ Haandv. Indeh. Fru AJC Wiingaard, E Wiingaard og K Wiingaard. Jensen & Frantzen, Haandv. Indeh. PK Jensen (Nordre Birk). Jensen Frederik Ildl. Frederik Jensen. Jensen l-ritz & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse: Translatør A Mini (Formand), der tegner I-rm. Assistent IIHL Jordening og Bankas- sist. WB Mini. Aktk. 8000 Kr. Jensen F & Søn, Akts., Fabr. og Hdl. Besty ­ relse: Overretssagf. KV Anker-Jensen (For ­ mand), Dir. V Iløberg Hansen, Købind. FT Fratz og Repr. JV Frederiksen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Forretningsfører: Dir. V Iløberg Han ­ sen, der har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Jensen FW, Haandv. Indeh. FW Jensen og EO V Jensen. Jensen Georg & Andersen, Haandv, Indeh G Jensen og JO Andersen. Jensen ’ s Georg Sølvsmedie, Akts. Bestyrelse: Dir. NA Wendel, Stockholm, Overretssagf. IlÉ Sachs, Ing. IIH Gietting, ing. NH Pedersen og Ing. All Pedersen. Direktion : AH Peder ­ sen (adm.). Frm. tegnes af don adm. Direk ­ tør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk 1,200,000 Kr. Jensen Georg & Wendel, Akts., Hdl. med og Fremstilling af Guld- & Sølvsmedearbejder. Be ­ styrelse : Violinbygger OE Iljorth, Fru M Kold Møller, Iløjesteretssagf. Kjeld Rørdam. Underdir. AP Nicolaysen og Dir. TE Møller (Direktør), der to i Foren, tegner Frm. Prok..: TE Møller. Aktk. 350,000 Kr. Jensen Gerner Akts., Ildl. m. og Fabr. af kosmetiske Art. Bestyrelse : Fabr. P Øllgaard, Gross. AK Vejrup og Bogholder JPPP Ebsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Jensen & Hamburger, Hdl. Indeh. JAC Jensen. Prok. : Fru E Jensen. (Frdbg.). Jensen II Anker, Ildl. Indeh. II Anker Jensen. Prok. : Holger Petersen. Jepsen ’ s Hans Papirlager Hdl. Jensen. . .. T J U Jensen ’ s Hans Stereotypianstalt. Indeh. Jensen og KM Jensen. Jensen Harald, Haandv. Indeh. Fru BS Jensen. & Dencker, Haandv. Indeh. K Jensen. E, Hdl. og Fabr. Indeh. PCT Jensen Scheele-Jensen. E & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Fru 1E Jensen. Edouard, Hdl. Indeh. Edouard MK og Industridrift. Indeh. ( Formand) der tegner Indeh. HJL WIM

Jenno ’ s Max Filial i København. Indeh. Frm. Max Jenne, Indehaver nerman Fick, Aabenraa (se dette). Bestyrer: Cand. pharm. JL Lassen, der har Prok. Jenoptica, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Over- rotssagf. PI) Olufsen. Fru EILO Olufsen og Ing. SAG Olufsen, Qvistrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Jensen Aage, Haandv. Indeh. Aage E Jensen. Jensen Aage Dahlstrøm, Akts.. Hdl. med Tape ­ ter og dermed beslægtede Varer en gros og en detail. Bestyrelse : Kontorchef G Nielsen, Gross. Aage Dahlstrøm Jensen og Frk. AV Petersen, Helsingør. Direktion : Aago Dahl ­ strøm Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Jensen Aage & Koch, Haandv. Indeh. NA Jen ­ sen og VSII Koch. Jensen AB, Hdl. Indeh. ABK Jensen. Jensen AC Fuglsang Company, The, Komman ­ ditselsk., Haandv. Ansv. Delt. AG Fuglsang Jonsen. Jensen A & E, Hdl. Indeh. JGAT Jensen. [Nav ­ neforandring til Kaat-Jensen], Jensen Albert, Akts., Hdl. med og Anskaffelse af Varer af enhver Art, Skibsfart og dermed besl. Erhverv og Anbringelse af Penge i an ­ dre Selskaber af lignende Art. Bestyrelse : Kapt. SJ Siemssen, Dir. PA Jensen og Dir. HJ Jensen. Direktion: PA Jensen (adm.). Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to andre Direktører i Foren, eller af to Be ­ styrelsesmedl.. i Foren. Prok. : GG Jantzen og JN Iwersen i Foren, eller HJ Jensen og SJ Siemssen hver for sig. Aktk. 2 Mill. Kr. Jensen Alfred V & Co., Akt6., Ildl. Bestyrelse : Fabr. SC'FCB Lundberg, Ebeltoft, Gross. AV Jensen og Gaardejer JCK Jensen, Tjørne- gaard, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : AV Jensen. Aktk. 10,000 Kr. Jensen A & M, Haandv. Indeh. Ane Marie Jen ­ sen og Mette Marie Jensen. Jensen A Muusfeldt, Akts., Hdl. Bestyrelse: Afdelingsleder P Schmidt Pedersen (kaldet Schmidt), Fru IKI Pedersen (kaldet Schmidt) og Dir. GP Geerters, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfører : Dir. Gert P Geerters, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Jensen ’ s Anders Slagteri & Konservesfabrik, Akts. Bestyrelse: A Jensen (Direktør), og Frk. KM Toft Jensen, begge af Cathrineberg pr. Taastrup, samt Slagter II PHansen, der to i Foren, tegner Frm. Prok..: A Jensen. " ” 60,000 Kr. Jensen & Andersen ’ s Mejerimaskinfabrik. OP Jensen. Prok. : A Jensen. Jensen Andreas & Høimark, Hdl. Indeh. mark. Prok.: L Tegner. Jensens Anton Efterfølger ved Alfred Jensen, Haandv. Indeh. Hans Alfred Jensen. Jensen Anton M, Haandv. Indeh. AM Jensen. Jensen Anton & Søn. Indeh. NO Jensen. Jensen ’ s Arthur Financieringsaktieselskab, For ­ lags- og Financieringsvirksomhed. Bestyrelse : Dir. HAJ Jensen, Dir. JM Valeur og Kontor ­ chef P Ilertzum, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Jensen ’ s Arthur Forlag, Hdl. Indeh. H Arthur J Jensen. Jensen Asger, Assuranceagentur. Indeh. Asger Jensen. Prok.: Jørgen Asger Jensen og Børge Nielsen. Jensen Aug., Ildl. Indeh. A P A Jensen. Prok.: Fru MAE Jensen. Jensen Bernhard, Hdl. Indeh. BG Jensen. Prok. : E Parup. Jensen Brødr., Haandv. Indeh. CGS Jensen og Aa. Jensen. (Nordre Birk). Jensen Brødrene Gustav & Georg, Haandv. In ­ deh. Karl Gustav Jensen og Georg Emil Jen ­ sen. (Kbhvn. og Nordre Birk). Jensen ’ s Brødr. Ostefabrik, Fabr. Indeh. ACK Jensen. Jensen Brødrene ved Jens Karl Jensen & Lars Peter Jensen, Haandv. Indeh. Jens Karl Jen ­ sen og Lars Peter Jensen. (Søndre Birk). Jensen Busk, Akts., Cyklereparat. Bestyrelse: Cvklehdl. E Busk Jensen (Direktør), fh. Skibs ­ fører IIJS Biilmann og Ekspeditrice SO Jensen, Frm. tegnes af Direktøren alene eller af tre Jensen Carl, Læder & Skomagerartikler en gros, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. MJ Ballins Sønners & Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker [se dette]. Jensen Carl N, Hdl. Indeh. Fru ELN Jensen og ANB Jensen. Jensens Carl Sønner, Industridrift. Indeh. JL Jensen. Jensen CF, Haandv. Indeh. CF Jensen. Jensen Chr. A, Fabr. Indeh. CGA Jensen. Adresse : Fiolstr. 9 (K) f Cent. 1861 & 13961. Jensen Chr. & Co. Skotøjsfabrik Akts. Bestyrel ­ se: Revisor JL Birkmar (Formand), Dir. AV °S ajM Hansen. Direktion : AV Ilansen. l

d. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker