kraks vejviser 1940 handelskalender

Inve — Jenk

Firma-Register: A. København Investerings-Selskabet Tertia Akts. Bestyrelse : i Vekselerer AM Rørsgaard, Gross. AV Rørsgaard og Landsretssagf. RV llemmingsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Investor, Akts, for Kapitalanlæg. Bestyrelse : Overretssagf. JH Krabbe (Direktør), Skibsre ­ der II Gether, Dir. E Biilow, Bankier L Trier, Kreditforeningsdår. O Buhl og Højesteretssagf. Karsten Meyer, der tro i Foren, tegner Frm. Aktk. 8 Mill. Kr. I. O. G. T. ’ s Byggesclskab. Akts. Bestyrelse : KM Bak, EE Gøbcl, OL Olsen, MS Weiss, PP Tønder, NC Thorsagcr og VM Lnndliof, der tegner Frm. i Foren. Aktk. 2000 Kr. Iongh J de, Hdl. Indeh. J de Iongh. Prok. : Fru E de Iongh. Iongh J de, Depot for dc Nederlandske Fjer ­ fabrikker, Hdl. Indeh. J de Iongh. Ipse ved P Steffensen, Fabr. Indeh. JP Steffen ­ sen. Prok. : Fru AA Steffensen. Ipscn & Andresen, Hdl. Indeh. K Andresen. Ipsen ’ s Carl Ligkistemagasin. Indeh. Fru JS Ipsen og KS Ipsen. Prok. : Fru EE Ipsen. Ipsen ’ s P Enkes Terrakottafabr., Akts. Besty­ relse : Dir. WCH Stender, Overretssagf. PD Groes og Overretssagf. KJC Schrøder. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelses- medl. i Foren. Prok. ; OCF Stender. Aktk. 300,000 Kr. Irma, Carl Schepler, Hdl. Indeh. Carl IIJ Schepler. Iron, Akts., Maskinfabr. Bestyrelse : Maskining. OG Arnesen (Formand og Direktør), Reklame ­ chef P Mogensen og Ing. KOG Arnesen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrel- sesmedl. i Foren. Prok. : KOG Arnesen. Aktk. 15,850 Kr. Irskens AO, Hdl. Indeh. AO Irskens. Prok. : A GE Hager. Isaksen JP & Co., Haandv. Indeh. JP Isaksen, der tegner Frm., og LT Hansen. (Frdbg.). I6en kramforretningen Meva ved R Knudsen. Indeh. JR Knudsen. Islmy Chr. & Søn, Haandv. Indeh. Chr. Ishøy og Johs. Ishøy. (Frdbg). Isia, Akte., Hdl. m. Chokolade og derm. besl. Art. Bestyrelse: Afdelchef JJP Nørregaard (Direktør), Skrædderin. SP Nørregaard, Ny ­ borg. og Frk. ECP Nørregaard, Nyborg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af Direktøren alene. Aktk. 15,000 Kr. Islelund Keramikfabrik ved Otto Jørgensen. In- dch. Otto Jørgensen. (Søndre Birk). Ismejeriet Meta ved KE Hjorth Pedersen. Indeh. KE Hjortli Pedersen. Ismejeriet Rosa ved V Jessen, Hdl. Indeh. Viola AM Jessen. Isoleringsforretniingcn Alfa ved Johan V Larsen, Haandv. Indeh. Johan V Larsen. Isoleringsforretningen Bang Nielsen & Co., Haandv. Indeh. POV Bang Nielsen og KK Rosenberg.. Isskabefabrikken Valby, NP Pedersen. Indeh. N P Pedersen. Isted Radio, Akts., Hdl. Bestyrelse : EO Bengts ­ son (Forretningsfører). Frm. tegnes af Forrev ningsføreren eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Istedgades Modehandel ved Dagny Jørgensen. Indeh. Fru Dagny Jørgensen. Prok.: A Jør ­ gensen. Istedgades Slagteriudsalg, Akts. Bestyrelse : Dir. II Torsen Nørgaard, Randers, Ing. AS Ma- thisen og Dir. GB Gregersen, Randers, der liver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Istedgades Smørforsyning i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Prokurist P Ilshøj og Lands ­ retssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Istedhus Møbelmagasin ved Vakl. A Nielsen. In ­ deh. VAA Nielsen. Ita Batteries Co., Madison & Jensen, Haandv. Indeh. CP Jensen. Italiensk Mosaik '& Terraseofabrik, Giovanni Lazzarotto. Indeh. Giovanni Lazzarotto. Itkin S & Co., Industridrift og Hdl. Indeh. S Itkin og IJ Sterling. Iversen Erik i Co., Kommanditsclsk., Industri ­ drift og Hdl. Ansv. Delt. Erik Iversen. Prok. : E1PE Gjødvad. Iversen IIA, Akts, i Likvidation. Likvidator : Landsretssagf. Alex. Trocdsson, der tegner Frm. Iversen II & Orla Jensen, Haandv. Indeh. IIJ Iversen og Orla Jensen. Iversen Johannes, Ildl. Indeh. J Iversen. Iversen Jul. & Co.'s Eftf., Hdl. Inden. O Mel- bye. Iversen K, Haandv. Indeh. Karla MF Iversen. Iversen & Larsen, Akts., Hdl., Industri og der ­ med besl. Virksomhed. Bestyrelse: Gross. Chr. P Iversen ■ (Direktør), Overretssagf. V Falbe- Hansen, Fru AM Iversen og Fru C Christof ­ fersen. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et »estyrelsesmedl. Prok. : Chr. P Iversen. Aktk. 800,000 Kr. Iversen Thomas, naandv. Indeh. T Iversen. Prok.: Frk. PC Linhardt. (Frdbg.). Iversen V &, Henry Larsen, Hdl. Indeh. VP Iver ­ sen og Henry J Larsen.

VI — 2765

Jacobsen Otto, lidi. Indeh. ES Jacobsen. Jacobsen Ove, Ildl. Indeh. Oli Jacobsen. Jacobsen PW & Søn Akts., Ildl. m. Trælast. Bestyrelse: Gross. PG Jacobsen (Direktør), Fru AOAMPH Jacobsen og Højcsteretssagf. Øyvind Alinfelt-Rønne. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. : Ellen Margrethe Bræstrup Nielsen. Aktk. 500,000 Kr. Jacobsen Raphael, Hdl. Indeh. Fru M Jacobsen. Jacobsen & Saabye ’ s Efterfølger, Hdl. Indeh. II Jacobsen. Prok. : H Jacobsen. Jacobsen ’ s Skolematerielhandel. Indeh. HC Ja ­ cobsen, Tønder. Prok. -. P Jacobsen. Jacobsen VP, Hdl. Indeh. Fru I Jacobsen. Jacoby ML, Ildl. Indeh. TWC Jacoby. Jagt- & Fiskerimagasinet ved Ludvig Svendsen, Ildl. Indeh. Johan Ludvig Svendsen. Prok.: Lilly Bugge. Jagtvejens Brødfabrik, Akts. Indeh. Akts.Kbhvns Brødfabrikker [so dette]. Jagtvejens Maskinsnedkeri Akts. Bestyrelse: Fru Gudrun Parelius, Ing. VK Christensen og Landsretssagf. Karmark Rønsted, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : VK Christensen og Karmark Rønsted. Aktk. 20,000 Kr. Jagtvejens Sæbefabrikker ved C Schlicliting A Co. ’ s Eftf., L Sick. Indeh. L Sick. Jagtvejens Tobak- & Vinhandel ved Karl V Niel ­ sen. Indeh. Karl V Nielsen. Jahn Anton, Ildl. Indeh. Fru EML Jahn. Prok. : JV Ingomann Jørgensen og K Skovgaard i Foren. * Jahnsen ’ s & Co. ’ s Eftf., Hdl. Indeh. MM Nør ­ gaard. Jakobsen Anton, Haandv. Indeh. All Jakobsen. Jakobsen Badstue & Søn, Industridrift. Indeh. J Badstue Jakobsen og J Badstue Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. Jakobsen Godltfred, Hdl. Indeh. C Jacobsen. (Nordro Birk). Jakobsen Jakob A Co., Hdl. Indeh. Jakob K Ja ­ kobsen. Jakobsen & Søn ’ s Bageri Indeh. RV Jakobsen, der tegner Frm., og JPII Valentin. Jamaica Banan Importen ved AV Kirkebye, Hdl. Indeh. AV Kirkebye. Le Jambon ved K Madsen & A Hansen, Hdl. Indeh. Anna Katrine Kristine Madsen og Anna Hansen, der i Foren, tegner Frm. Jancovius & Andersen, Industridrift. Indeh. EO11 Jancovius og SH Andersen. Janlø Svend, Spedition. Indeh. SW Janlø. Prok. : NPCA Andersen. Janniche Axel & Co., Haandv. Indeh. OP Vi- boe. Jans AB A EM Bothmann, Hdl. Indeh. Alma B Jans og Ebba M Bothmann. Jans Ove L, Hdl. Indeh. Ove L Jans. Jansen Aage, Hdl. Indeh. Aage Jansen. JANSEN BRØDRENE, Hdl. Indeh. HG Jansen. Forretningens Art : Grossererforretning, Ben ­ zin & Petroleumimport. Adresse : st. Kongensg. 55 (K) $ ★ C 4890 Telegramadr. „Benzinjansen ” . Jan6en & Co., Hdl. Indeh. NC Jansen. Prok. : TE Tofte i Foren, med enten A Benthien el ­ ler R Christensen. Jansens Fru A Eftf. ved O llelsted, Haandv Indeh. KO Helsted. (Nordre Birk). Jansen Joh. & Co. ’ s Eftf., Hdl. Indeh. CVJ Chri ­ stensen og IIBJ Christensen. Janssen Luplau, Hdl. Indeh. J Luplau Janssen. Prok. ; Fru IMV Luplau Janssen. Janssen Tage, Ildl. Indeh. Tago V Janssen. Janssen Tage & Co., Hdl. Indeh.' Tage V Jans ­ sen. Jantzen EG Vekselerer- og Bankforretning. In ­ deh. SI Jantzen. Janus ved P Rugaard, Ildl. Indeh. PAR Ru- gaard. Jardorf Brødr., Haandv. Indeh. SJ Jardorf og S Jardorf. Jarl A Blom, Industridrift. Indeh. JJ Jarl. Jarlhøj Svend, Hdl. Indeh. Fru MM Jarlhø.j. Jarmcr ’ s Bogtrykkeri ved .larmer «& liansen. In ­ deh. LD Hansen og VGS Hanson, der hver for sig tegner Frm., samt EDS Hansen, Huin- Jarmon Christian & Sønner, Kommanditsclsk., Hdl. Ansv. Delt. JC Jarmon. Prok.: JCR Jar- Jason ved Juhl, Hansen & Juhl, Hdl. Indeh. JP Jaster Peter, Akte., Hdl.; Import & Export samt Fabr. Bestyrelse : Købmd. PT Jaster og Gross EJ Andersen (Direktører), Fru D Ja ­ ster og Købmd. CHT Jaster, Aarhus, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Java-Brænderierno. Frode Hansen. Indeh. lians Frode Hansen. Prok. : F Aa. Hansen. Javabønnen Sv. Jensen, Ildl. Indeh. Sv. Aa. Jensen. Javaco ved Skyum A Glarbo, Hdl. Indeh. N-J 7W Skyum og PII Glarbo, Frejlev, der i Foren, tegner Frm. Java Colombia ved JV Schlutter, Hdl. Indeh. JV Schlutter. (Frdbg.). Java-Plantagcn ved M Vinding, Hdl. Indeh PM Vinding. Jenk Erik, Ildl. Indeh. Erik R Jenk.

Jaatinen & Co., Haandv. Indeh. KJA Johnsen. Jaco ved Johan Andersen & Harry Petersen, Hdl. Indeh. Johan G Kr. Andorsen og Harry Johs. Petersen, begge af Glostrup. Jacob & Co., Hdl. Indeh. AT Andersen. Jacob EF & B Lotinga, Akts. Indeh. Akts. M J Ballin ’ s Sønner ’ s og Hertz Garverier og Sko ­ tøjsfabrikker [se dette]. Jacob EF & Wilh. Andersen, Akts., Fabrika ­ tionsvirksomhed med Skotøj. Bestyrelse : Landsretssagf. CB Christoffersen (Formand). Dir. AP Andersen (Direktør), Fabr. JIIJ Hoff ­ mann og Prokurist FF Jacob. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren eller af lo Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Jacob FC Glastekniske Værksteder. Indeh. PW II Jacob, EEA Jacob og BEII Jacob. Jacobsen A, Ildl. Indeh. A Jacobsen. Prok. : Fru EKI Norup. Jacobsen AC & Søn, Haandv. Indeh. AC Ja ­ cobsen og CJ Jacobsen. Jacobsen A Fogh, Hdl. Indeh. AT Fogh Ja ­ cobsen. Jacobsen ’ s Alfred Eftf. lithografiske Etablisse ­ ment & Billcdtrykkeri. Indeh. JP Jensen [er senere død], (Frdbg.). Jacobsen Axel, Hdl. Indeh. Axel Jacobsen. Jacobsen Brødrene, Haandv. Indeh. JPM Ja ­ cobsen og LII Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. Jacobsen Carl, Hdl. Indeh. S Aa. Jacobsen og II Jacobsen. Jacobsen ’ s Carl Skrædderforretning, Akts. Be ­ styrelse: Skrædderm. OR Jacobsen (Forret ­ ningsf.), Prokurist KA Jakobsen og Drcjerm. IIJ Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 5000 Kr. Jacobsen Carl, Ny Carlsberg. Indeh. Carlsberg- fondet. Direktionens Formand : Prof. Johs. Pedersen tegner Frm. Prok. : Fr. Sander og HB Fogh hver for sig. Adresse : Vesterfælledv. 100 (V) g ★ Cent.7000. Jacobsen Carl Chr. & Søn, Haandv. Indeh. Carl Chr. Jacobsen & KH Jakobsen, der i Foren, tegner Frm. Jacobsen Carl & Co., Haandv. Indeh. Carl T Jacobsen. Jacobsens Carl Vinhandel. Indeh. Carl Johan Jacobsen og EM Scligmann. fh. Jacobsen ’ s C Efterfølgere, Haandv. Indeh. N Chr. Nielsen og CSB Bastiansen. Jacobsen Charles, Hdl. Indeh. Charles Jacob ­ sen. Prok. : EM Jacobsen. Jacobsen Chr. & Co., Hdl. Indeh. Poul Jacob ­ sen. Prok.: Aug. Philipp og J Middelboe. Jacobsen ’ s Chr. Eftf.. Fabr. Indeh. Fru AJ Ol ­ sen, der tegner Frm., og KIV Jespersen. Jacobsen E & Co., Hdl. Indeh. Karen SM Jacob ­ sen og Ellen S Jacobsen. Jacobsen Edward, Akts. Indeh. Det Danske Me ­ dicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts, [se det ­ te], Jacobsen Ejner, Industridrift. Indeh. Ejner M Jacobsen. Jacobsen F, Haandv. Indeh. F Jacobsen. Prok. : GB Jacobsen. Jacobsen Floris & Co., Ildl. Indeh. HPO Holst. Jacobsen Harald, Hdl. Indeh. NH Jacobsen. Jacobsen ’ s Harald Herreekvipering Akts. Besty ­ relse: K Harald Jacobsen (Forretningsfører), Manufaktufhdl. G ‘ V Nord og lnsp. I1MH Han ­ sen. Frm. tegnes af Forretningsf. eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Jacobsen Harald kgl. Hofmodehandler, Industri ­ drift. Indeh. Fru AM 'Leudesdorff og Gerda E Hjort Jensen. Jacobsen IIC & Co., Fabr. Indeh. HPLC Senge- busch. Prok. : Kai Carlberg. Jacobsen Helge & Co., Hdl. Indeh. II Jacobsen. Jacobsen II Paulin, Ildl. Indeh. HC Paulin Ja ­ cobsen. Jacobsen & Hviid, Ildl. Indeh. nc Jacobsen. Jacobsen Ingolf, Ild]. Indeh. I Jacobsen. Prok. : Fru E Mørk-Han6en. Jacobsen JC, Gamle Carlsberg. Indeh. Carlsberg- fondet. Direktionens Formand: Prof. Johs. Pe ­ dersen xegner Frm. Prok.: Fr. Sander og HB Fogh lner for sig. Adresse: Vesterfælledv. 100 (V) § *Cent.7000. Jacobsen L, Akts., Haandværks-, Fabrikations- og lldlsvirksomhed. Bestyrelse : Dir. MJ Ja ­ cobsen (Direktør), Fabr. JP Jacobsen, Gross. J1P Rindom og Frk. Astrid Dreyer Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : MJ Ja ­ cobsen. Aktk. 200.000 Kr. Jacobsen Laurits, Ildl. Indeh. Laurits J Jacob ­ sen. Prok. : VOC Jensen. Jacobsens Lilly Æskefabrik & Bogbinderi. In ­ deh. I.illy R Jacobsen. Jacobsen Lis & Ingrid, Haandv. Indeh. Fru Ingrid AV Jacobsen og Frk. Lis R Jacobsen. (Frdbg.). Jacobsen Magda & Co., Akts., Modehdl. Besty ­ relse : Frk. SP Ivers, Mejeribest. EM Jensen, Harken pr. Vraa, og Fru .MJ Toft, Aalborg, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Sophie i Ivers. Aktk. 7000 Kr. Jacobsen Niels, Hdl. Indeh. Niels Jacobsen. Prok. : ATF Jacobsen. Jacobsen OK. Hdl. Indeh. Fru EC Jacobsen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker