kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København International Gummivarer-Import ved Vald. Nør- tranders, Hdl. Indeh. C Vald. Nørtranders. International Harvester Company, Akts., Ma- skinhdl. Bestyrelse: Sagf. FVAM Nielsen, Kon ­ torchef HIV Fangel og Disponent ATV Pears- sojL Norrkøping. Direktor: RN Bergsten. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 1,550,000 Kr. International Pelsvare Import ved LP Lauritsen. Indeh. LP Lauritsen. International Planters Corporation, Akts. Besty ­ relse : Gross. OCM Christensen (Direktør). Overretssagf. J Hvid-Møller og Købmd. HAV Cobb, Richmond, U.S.A. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : NIT Quistorff. Aktk 450.000 Kr. International Rundfart Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Sydeuropæisk Rej ­ sebureau Akts, [se dette]. International Shipping Service Akts. (M Clausen Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af M Clausen Akts. Tse dette]. International Spedition- & Transport-Forretning ved NA Nielsen & Son. Indeh. NA Nielsen og KVT Nielsen. International AVinc Agency, Akts., Hdl. Besty­ relse; Fru KK Rasmussen (Formand) der tegner Frm., Viktualiehdl. T Sørensen og Trans ­ latør AV Nielsen. Aktk. 5000 Kr Internationale Sovevogns- & de store europæiske Eksprestogs-Selskab, Det, Udenlandsk Akts., Belgien. Forretningsafd. af Compagnio inter ­ nationale des Wagons-lits et des Grande Ex ­ press Européens (Société anonyme), Bruxelles. Forrotningsafd. bestyres og tegnes af VL Pe ­ tersen. Internationalt Avisudklip, Akts. Bestyrelse : Over ­ retssagf. OLB Jensen, Fru MC Gazctt og fh. Generaldir. Theodor Andersen Alstrup, der to i Foren. tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Internationalt Bcton-Compagni, Akts., Hdl. m. Mørtel, Beton, Cementvarer o. 1., Oprettelse og Drift af Virksomheder for dette Formaal o? andre i Forb. dermed staaende Virksomheder. Bestyrelse: Ing. IJ Engel Christensen, Ing. H Schrøder, Ing. Gunnar Larsen, New Yo r k, og Ing. ERC Rønne. Direktion : Ing. Kristian Hindhede. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Internationalt Bureau, Spedition. Indeh. Axel IIO IIofman-Bang og HS1I Erichsen. Adresse: V-Voldg. 17 (V) Cent. 585. Internationalt Elektrisk Institut, C Nielsen. In ­ deh. NC Nielsen (Frdbg.). Internationalt Isolations Kompagni, Aktieselska ­ bet Ikas, Køb, Salg og Montering af Moler og Isoleringsmateriale o. 1. Bestyrelse : Dir. KE Messe rschmidt (Formand), Dir. VK Lunn, Ny ­ købing M., Ing. JNL Dallioff, Ing. LG Dallioff, Ing. JJ Kryger (kaldet Kruger) og Bestyrer HA Vindt, Odense. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et andet Bestyrelsesmedl. Direk ­ tør: Tug. ILG Dalhoff. der har Prokura. Aktk. 70,000 Kr. Internationalt Patent Bureau. Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Dir. VC Eberth, ’ Overretssagf. C Eberth og Ing. T Eberth samt *én Direktion : VC Eberth, C Eberth, T Eberth og Ing. II Ravn. Frm. tegnes af et Besty- relsesraadsmedl. eller af en Direktør. Prok. : Ella K Hansen, C Aa. B Thesen. S Schønning og Rich. Lichtenberg Aktk. 25.000 Kr. Internationalt Tapet Magasin ved H Schoele- Jensen. Indeh. II Scheele-Jensen. Internationalt Tidsskriftsforlag Akts. Bestyrelse : Dir. FEP Jeppesen (Direktør), Fru GS Jeppe ­ sen. Butiksa.rkitekt EPS Lenander og Fru \ \ Lenander. Frm. tegnes af Direktøren eller af Prokuristen eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. • Interpart, Akts. Formaal : Virksomhed ved Køb og Salg af Pantebreve i faste Ejendomme i Danmark. Bestyrelse : Landsretssagf. S Aa. M Biigel (Formand), Vekselerer HG Morville, Gross. OS Aagaard og Prokurist O Morville. Direktion : Arbitrageur O Morville. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med et Bc6tyrel- sesmcdl. Prok.: O Morville. Aktk. 70,000 Kr. Interspcd ved CB Ingwersen, Spedition. Tn- deh. CB Ingwersen. » Intraco (Industrial Trading Company) ved Bro- berg, Bølck og Rottinger, Ildl. Indeh. CA Bro- berg, K Bølck og Sv. Aa. Rettingcr. Tnventarfabrikken Hema, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Fabrik ­ ken Ira [se dette]. Inventarfabrikken, Karl Hansen. Indeh. KN Hansen. Inventarlageret, Svend Aage Jensen. Indeh. Svend Aage Jensen. Investeringsaktieselskabet Selandia. Bestyrelse : Landsretssagf. Erik Reitzol-Nielsen, Stiftamt- mandindo Jeanno Schlichtkrull og Fuldm. Sven Storr-IIansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 16,000 Kr. Investerings-Selskabet Nostro Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. II Fischer-llansen, Landsrets ­ sagf. RV Hemmingsen og cand. pharm. OM tyaggemeier, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr.

Impo — Inve

VI — 2764

Importfirmaet Ilollandia ved Torben Ilolbøll, Ifdl. Indeh. Torben Ilolbøll. Import-Kaffekompagniet ved IIJ Andersen. In ­ deh. Fru Vil Andersen. Adresse : Hauser PI. 12 (K) f C.158 A C. 8158. Importøren af København, Akts., Set. Pedcrstræ- de 28. Bestyrelse : Dir. AV Klingcnberg, Dr. med. Ove Wissing og Landsretesagf. Eirik Pon- toppidan, der i Foren, tegner Frm. Direktør : Ing. Knud Nielsen. Prok. : Knud Nielsen alene eller AV Klingenberg, Ove AVissing og Erik Pontoppidan, to i Foren. Aktk. 300.000 Kr. Imudico International Musical Distributing Co. Akts. Bestyrelse : Dir. AF Larsen (Forret ­ ningsfører, Prokurist A Kleincrt og Dir. AT Lack, Berlin. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med en Prokurist. Prok. : A Kleinert i Foren, med Forretningsf. Aktk. 10.003 Kr. Incassoringen, Akts. Bestyrelse : Købmd. BFV Bengtsson, Fru Gerda JM Schneider og Købmd K Junge. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene. Prok. : Fru Gerda JM Schneider. Aktk. 26,000 Kr. Indbo ved Erhard Rasmussen, Haandv. Indeh. Magnus Erhard Rasmussen. Indemnity Marine Assurance Company, The, Ltd., London, Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for The Indemnity Marine As ­ surance Company, Ltd., London, England. Ge ­ neralagenturet bestyres og tegnes af Assuran ­ dørerne T\V Hansen og KE Klein. (Forsik ­ rings-Registret). INDEN- & UDENLANDSK COMMISSIONS COMPAGNI (Domestic & Foreign Commissions Company) ved Otto H Bruun & MB Frand ­ sen, Hdl. Indeh. Otto H Bruun. India Rubber Co., The, Akts. Indeh. Jern Anderson & Co. K 4 ,l4>vcngaard Andersen off Th Schwartz, der i Fonen, teunfir Frm Ingeniørfirmaet Nira ve^ Nieh£>n ‘ C n Haandv. Indeh. E Niels C “ n R «'n,

Ingeniørfirmaet Sander Hansen & Co., Hdl. In ­ deh. C Sander Hansen og TJ Christensen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Ingeniørfirmaet Sørensen & Fortmeiers Eftf. ved Ingeniør cand. polyt. Aage Sørensen. Indeh. Aage SM Sørensen. Ingeniørfirmaet Toft-Nielsen

i Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker