kraks vejviser 1940 handelskalender

Hvee — Impo

2763

Firma-Register: A. København

VI

I Iduna Trading Company, København, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Gross. M Jacob ­ sen, Gross. LSB Assens og Forretningsf. JE Hall-Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Karen Af Fauerby i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,0001

Oslo, og Fru RL Camera. Frm. tegnes af den adm. Direktør eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. Iføjbye ’ s Christian Radio Akts., Ildl. m. Badio Artikler. Bestyrelse : Fru EL Højbye (For ­ mand), der tegner Frm., Forretningsbest. GA Unruh og Forretningsf. ESN Sckerl. Prok. : KS Iløybye. Aktk. 15,500 Kr. Højdegaardens Farve- &, Materialhandel SE Jo- chumsen. Indeh. SE Jochnmsen. Iløjgaard & Schultz, Akts., Ingeniør- og Entre ­ prenørvirksomhed, industriel Virksomhed samt Anbringelse af Kapital i andre Foretagender. Bestyrelse : Ing. KN Iløjgaard Højesteretssagf. Hans Henrik Bruun F Olsen. Frm. tegnes af den adm. alene eller af to Bestyrelsesmedl. Prok. : K Rasmussen, K Banhardt Lyngbeck, to i Foren, eller hver med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,000,000 Kr. Høkernes en gros Lager, NP Johannessens Eftf., Hdl. Indeh. KV Vieger. Prok. : Fru MO Vieger. Høpfner & Co., Akts., Hdl. og Agenturvirksom ­ hed. Bestyrelse : Fru T Konsted, Landsrets ­ sagf. CIT Berg og Generalkonsul OL Kongsted, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Herberg Paul, Akts., Ildl. og Fabr. Bestyrelse: Fru LM Ilørberg, Frit VETL Parsborg og Gross. PEL Ilørberg (Direktør), der hver for sig tegner Frm. Aktk. 15.000 Kr. Hørkram-Importen ved Jacob Dahl. Indeh. J Dahl. Hørsholm Ziegler monsen _ __ _ ... ...... den merkantile Direktør i Foren, med et Be ­ st,vrelscsmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 750.000 Kr. Høst Andr. Fred. & Søn. Akts.. Boghdl.. Forlags ­ virksomhed og anden besl. Virksomhed. Besty ­ relse : Boghandler EF Lohsc (Direktør), Fru Gerda Lind, Dir. II Lutzen, Fredericia, Dir. ED Colir. Fredericia, Propr. G Lind. Bjrert- gaard, Bjært, og Landsretssagf. VF Juhl, Kolding. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 380,000 Kr. Adresse: Bredg. 35 (K) f ★ C. 5051 A. 7571. Høst PA, Ilaandv. Indeh. PA Høst. Prok. : Mil J Høst. Høst Victor. Hdl. Indeh. S Overgaard, Taastrup. Prok. ; AR Christensen. Høy Bernhard, Ildl. Indeh. Nicolaj Bernhard Peter Høy [er senere død] og Karen JM Iløy LR & Sønner, Fabr. Indeh. AR Høy, IIø.v Martin, Industrinæring. Indeh. Henry tin Høy. (Frdbg.). Høyberg ’ s Kaffebrændéri. Indeh. Fru T berg. Iløyberg 31 & Co., Hdl. Indeh. Minna E berg (gift Hampton) og KP Colding. Høyer ’ s Hjemmebagerier. Indeh. KG Iløyer. Høyer “ ’ - • • - • Overretssagf. Kai Zieler, der tegner Frm. Høyers, Firmaet, Hdl. Indeh. KJ Høyers. Høymark Alex. & Co., Hdl. Indeh. IIW Høy- mark og TL Madsen. Høyrup Erik, Haandv. Indeh. E Høyrup. (Direktør), og Ing. Direktør i Foren, og EJ i Foren. Klædefabr., Akts. Bestyrelse : Dir. OG (merkantil Dir.), Overretssagf. A Si- og Ing. E C'hr. Bache. Frm. tegnes af Iløy. Mar- Høy- Høy- Orla i Likvidation, Akts. Likvidator : Ibach Th. Hugo, Hdl. Indeh. LS Brinck-Seidelin. Ibco, Akte., Hdl- og Agenturvirksomhed. Besty ­ relse: TJGCO von Irgens- Bergh (Formand og Direktør), Fru MAA von Irgens-Bcrgh og Frk. KM Andersen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller- af Direkøtrcn alene. Aktk. 25,000 Kr. Ibsen Erling B, Ildl. Indeh. Erling B Ibsen. Ibsen & Jacobsen, Haandv. Indeh. NL Ibsen NEIl Jacobsen, Ibsen & Secher, Bartholdy. Ibsenske Grunde, De, i Gjentofte Sogn m ........ Akts. Bestyrelse: Overretssagf. N Olesen (For ­ mand), Højesteretssagf. G Shaw, Fredens ­ borg, Overretssagf. JCV Jerslev og Dir. HCV Siegumfeldt. Frm. tegnes- af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Direktør ; Overretssagf. V Koefoed, der har Prok. Aktk. 864,000 Kr. Iburg ’ s M Cigarfabrik, Akts. Bestyrelse: Fru Fzliith Eline Iburg, Chauffør FE Iburg og Købmd. J,S Jeppesen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Edith Eline Iburg, ,TS Jeppesen og .Fil Iburg. Aktk. 10,000 Kr. • Ideal-Cosmo. Ernst Philipson, Industridrift. In- deh. Ernst Philipson. Ideal Radio, Akts. Formaal : Udlejning og Salg af Radioapparater med Tilbehør, Grammo ­ foner o. lign, samt Fabrikations- og Repara ­ tions virksom hed vedr. do nævnte Genstande. Bestyrelse-: Prokurist OJ Jessen (Kommitteret), Fru SJF Jessen og Entrepr. PJJ Olsen. Frm. tegnes af den Kommitterede. Aktk. 10,000 Kr. Ideal Skotøj ved IIC Hansen, Haandv. Indeh. HC Hansen. Ido-Ha-Co. (Ido-HandelsCompagm) ved P Mor ­ tensen Kommanditselsk.. Industridrift. Ansv. Deft. P Mortensen. Prok. Ingeborg B Nielsen. Idrætsforlaget, Akts. Bestyrelse : Telegrafist Aa. Nordahl-Petersen, Red. E Andersen og Fabr. der i Foren, tegner Frm. Spedition og Hdl. Indeh og KS

Hveensvej i Likvidation, Akts. Likvidatorer ■ Hdlsgartner OG Kristensen, Overretssagf. 1U Schrøder og Landsretssagf. HCM Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. Hvid PK & Søn, Haandv. Indeh. PK senere død] og K Hvid. Hvid Sylvester, Hdl. Indeh. Fru AJD S Sylvester-Hvid. Prok. : JL Nielsen. Hvidberg JW, fh. ID Schmidt ’ s Eftf., Hvid og Hdl. In- deli. Frk. Aase Hvide Flip, Den, Charles E Chr. Hvide Hus, Det, Carl R Hansen. Ilvidevarelaeret Bonzo ved N Skouner, Hdl. Indeh. N Skouner. Htidovre Tømmerhandel & Trævarefabrik ved J Jespersen. Indeh. J Jespersen. (Søndre Birk). Hvidt ’ s Georg ----- - . . P Madsen. Ilviid Georg, FJL Ilviid. Broch. Hviid P, Hdl. .... _______ Ilviid Pallo & Co., Hdl. Indeh. PJ Hviid og II VE Nielsen. Hvilsom ’ s FC Sønner, Hdl. og Haandv. Indeb. Fru AK Hvilsom og CEGT Hvilsom. Hvissingevejens Maskinsnedkeri. Glostrup, Akts. Bestyrelse : Gross. G Hansen (Formand og Di ­ rektør), Enkefru JC Hansen og Dir. J Chr. A Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10.000 Kr. Ilvitalin- & Fedtemulsionsfabrikken ved V Mo ­ bil & Søn. Indeh. PV Molin og H Molin. (Nordre Birk). Hvorfor gaa tandløs ved Carla Thuris, Haandv. Indeh. Carla E Thuris. Hydén & Jensen, Haandv. Indeh. JOS Hydén. (Frdbg.). Hyg Deres Hjem vod Th. Fækjær, Hdl. og Haandv. Indeh. Th. O Foskjær. (Frdbg.). Hygiejnisk Forlags Magasin, Akts. Indeh. Skan ­ dinavisk Forlag Akts, [se dette]. Hygiejnisk Varemagasin, Akts. Bestyrelse : Bog ­ holder CV Christianson, Forv. CM Pedersen og Korrespondent BK Rasmussen, der to i Foren. Eftf. ved P Madsen, Hdl. Hdl. og Prok. : S Indeh P Indeh. Ilaandv. Indeh. Aa. G Ilviid og Georg Fru K Ilviid. tegner Frm. Aktk. 36,400 Kr. Hyldgaard Mad6en t Hdl. Indeh MC Hyldgaard. Hylén H, Akts. Indeh. Fona Akts [se VT..1.K --- TT — X. T . . WVE . Madsen IIW Hvidberg og KE Hansen, ved Charles Olsen, Hdl. Indeh. Olsen. Carl R Hansen, Hdl. Indeh. Hiimoes Generaldepot, Akts., Hdl. Bestyrelse ■ Fabr. C Cherley (Formand), dør tegner Frm Fru JE Friis og Fru KEK Jensen. Aktk ’ 25,000 Kr. Høeg-l ’ etersen OB. Hdl. Indeh. CB Høeg-Petcr- sen. Prok. : Sven Larsen. Høegh ’ s J Lakrids- Sukkervarefabrikker, Akts Bestyrelse.-. Overretssagf. Einar Bang-Ebbestrup (Formand), Dir. A Chr. Iløegh, Dir. OA Høegli og Ing. BE Sandersen. Direktion : A Chr. Høegh og OA Iløegh. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok. : A Chr. Høegh og OA Høegh i Foren. Aktk/ 115.500 Kr. Høeglismindes Smør- & Kaffeforretniing ved EM Levy. Indeh. Ellen Margrethe Levy. . (Nordre Birk). Høepfner Carl, Akts., Ildl. og Skibsfart. Besty ­ relse: All Berléme (Direktør), Iløjesteretssagf. Alb. V Jørgensen og Dir. TC Karberg. Frm. tegnes af Direktøren eller af to. Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok. : PC Karberg. Aktk. 400,000 Kr. Høffdings NF Eftf. Akts. (K. K. K. K. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af K. K. K. K. Akts, [se dette]. Høffding VA, Akts., Ildl. og Industri. Besty ­ relse: Fabr. KA Hartmann (Direktør), Ekspe- ditionssekr. VE Finnerup og Prokurist BBCor- fitsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : BB Corfitsen. Aktk. 20.000 Kr. Iløgfeldt & Sønner, Haandv. Indeh. Chr. A Høg- feklt og KL Iløgfeldt. (Nordre Birk). Iløgh Christian & Co., Ildl. Indeh. AG Iløgh. (Frdbg.). Høgh Søren - Staal-, Maskin- & Ingeniørforret- ning. Akts., Hdl. Bestyrelso : Græs. SJ Høgh (Formand), Fru M Høgh og Sekr. O Iløgh. Direktion : EE Olsen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Bestyrelsens Formand eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Iløibros Vildt- og Fiskehus, P Christiansen, Ildl. Indeh. IIP Christiansen. Prok..: S Francke. Høien ’ s Brødr. Maskinfabrik, Akts. Bestyrelso : Maskinm. OPT Rasmussen (Direktør), Bog ­ holder K Aa. EJ Foltved og Værkstedsformd. SKII Sørensen. Frm. tegnes af en Direktør 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: OPT Ras ­ mussen. Aktk. 13,000 Kr. Iløiness Oscar & Co.. Akts., Hdl. m. Værktøj og Maskiner samt dertil hørende og dermed be­ slægtede Art. Bestyrelse : Dir. OJ Iløiness (adm. Direktør), Disponent EA Høiness, Aker pr. Fru K Hiilse. Ilaandv. Indeh. dette]. Ilylsberg Ilylsberg Emil, Haandv. Indeh. og MEO Ilylsberg. (Frdbg.) Hiilse Herman H, Hdl. Indeh. Prok.: RM Børgcsen. Hyttevæven ved Edith Cortsen, Edith Cortsen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker