kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Prok. : PJ Meyer alene eller TI. Meyer og C Metz i Foren. Aktk. 30.000 Kr. Hudden & Co., Ltd. Cigaret Æ Shagimport, Ge ­ neralrepræsentation for Skandinavien vod W tø, Larsen & LP Larsen, Hdl. Indeh. WØ Lar ­ sen og LP Larsen. Hude Chas., Spedition. Indeh. CC v. d. Hude. Prok.: Ebba Staun, II v. d. Hude og K Nør ­ gaard. Hudeksporten. Akts. Bestyrelse: Overretssagf. M Oppenhejm, Landsretssagf. KS Oppenhejm og Overretssagf. Aa. v. Prangen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Hugin, Akts., Hdl. Bestyrelse: Dir. F Nielsen, Højesteretssagf. Leif Gamborg og Dir. KE Ols ­ son, Stockholm, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Hugo ’ s Møbelmagasiner, Peter Hansen jun. Haandv. Indeh. Hugo Peter Hansen. (Frdbg.). Huld Tli. & Søn, Haandv. Indeh. E.T Huld. Hulett II & Co., Hdl. Indeh. II Jacobsen. Hulsøm Atelieret ved Mary Wiese. Indeh. M Wiese. Hulténs Sønner, Haandv. Indeh. A Aa. A tén. (Frdbg.). Hulter til Bulter ved C Carston Mønniche, Indeh. C Carsten Mønniche. Ilummerbodon vod JV Jakobsen, Hdl. Indeh. .IV Jakobsen. . Ilns og Frue i Likvidation, Akts. Likvidator : Landsretssagf. Por Kehler, der tognor Frm. nus & Hjem ved R, B & S Erichsen, Interes ­ sentsk., Hdl. Indeh. Fru Karen Ritta Erich ­ sen, Bjørn Erichsen og Evend Erichsen. Prok. : H Schøning. Hus og Hjems Ilaandarbejdsafdeling, Broderi­ magasin ved CP Askjær-Friis. Indeh. CP As- kjær-Friis. Husbukke Assuranco-Compagniet, Forsikrings- Akts., Grundejernes Husbukkoforsikring. Besty ­ relse : Sagf. II Clausen (Formand), Rudkøbing, Dir. Thorkel Vøgg, Murerm. AP Pedersen, Holbæk, Branddir. NV Sørensen. Kalundborg, og Murerm. II Ehlers, Brædstrup. Direktion : 11 Clausen og KGU Jensen. Frm. tegnes af Formanden i - Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktørerne i Foren. Prok. : Svend Clausen i Foren, med en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Husejernes Abonnement Akts. Formaal : gennem Abonnement at paatage sig Tilsyn, Vedlige ­ holdelso og Reparation af VandkJosetter, Gasbadoovne, elektriske Husinstallationer, Mo ­ torer o. lign. Bestyrelse : Dir. FJF Rosted (Direktør), Forrotningsf. EC Helligsø og Pro ­ kurist tegnes kurist 126,000 __ Hushjælpen ved SM Wernblad, Haandv. Indeh. SM Wernblad. Husman Ernst A, Hdl. Indeh. EA Husman. Prok.: IAII Lena. Husmann ’ s GA Eftf., JF Hanson, Haandv. In ­ deh. AA Hansen. Husmoderens Bazar ved K Voigt, Hdl. Indeh. SKPB Voigt. nusqvarna Fabrikkers Generaldepot ved II Ro thenborg. Indeh. AT Rothenborg og A Hansen. Hustavle Kompagniet ved Johs. Boy6en, Kom- manditsolsk., Haandv. Ansv.Delt. JLC Boysen. Husum Bogtrykkeri ved Hans Mortensen. Hans Peter Mortensen. Husum Brændselsforsyning ved Laurits sen. Indeh. L Andersen. Husum Farvehandel, Thorvald Andersen. TC Andersen. Husum Glarmesterforretning, P Toftvig. NP Toftvig. Husum Isenkramforretning ved Axel Hansen. Indeh. Axel ME Hansen. Husum Motorbørs ved HC Olsson, Haandv. In ­ deh. IIC Olsson. Husum Radio ved Hinrich Jurgensen, Haandv. Indeh. IIMJ Jurgensen. Husum ’ s C Eftf., Hdl. Indeh. HC Hansen. Prok. : Fru MCM Hansen og SH Christensen i Foren. Hvalsø Savværk, Akts. Bestyrelse : Landsretssagf. ATA Hjuler (Forretningsfører), Gross. BS Ol ­ sen, Gartner KHS Olsen og Murerm. HARF Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 12,000 Kr. Hvalsøc & Erlandsen, Akts., Hdl. og Fabr. Be- styrlese : Gross. PCE Jacobsen, Gross. Emil C Hertz, Christianshus pr. Kokkedal, og Sagf. EE Becker. Direktion.: KV Seidelin Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : KV Seidelin Jensen alene eller C Pe ­ tersen og ETC Jensen i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Hvalsøe II & Co. ’ s Eftf., Ildl. lndeh. A Letli. Adresse : st. Strandstr. 8 (K) f Cent. 6149. Ilvasco ved Andreas Ilvass & Hermann O Wolf­ son, Industridrift. Indeh. Marcus Andreas N Ilvass og Hermann O Wolfson. Hvass ’ Karen Eftf., Industridrift. Indeh. Karen H Lauridsen og Anna Margrethe Bidstrup, /aer i Foren, tegner Frm. AE Meyer. Prokurist: AE Meyer. Frm. af Direktøren i Foren, med en Pro- cller af den samlede bestyrelse. Aktk. Kr. I ndel i . Ander- lndeh. Indeh. Fru Hul- lldl.

VI — 2762

Holt — Hvas

to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktø ­ ren alene. Aktk. 5000 Kr. Hotel Helgo i Likvidation, Akts. Likvidator : Overretssagf. Otto M Laage. der tegner Frm. Hotel Nordland, Akte. Bestyrelse : Dir. EW Jør ­ gensen (adm. Direktør), Landsretssagf. Poul Lindboo og Gross. CV Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Hotel-Pension Lucca, Akts. Bcstyrolse : Insp. LB Norrb.v (Formand og Dirok tor), Arkitekt APC Skjøt-Pedersen og Fru Anna Norrby. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Aktk. 10,000 Kr. Hotel Phønix i Kjøbennavn, Aktk. Bestyrelse : Hotelejer HLS Søborg (Direktør), Fru SC (K) S Søborg og Fru ICAM Lystrup. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af HLS Søborg alone. Aktk. 100,000 Kr. Hotel Terminus, Akts. Bestyrelse : -Kr. A Jensen- Hardbof, Overretssagf. AE Larsen ’ og Dir. J H Kjerulff, Friheden pr. Høsterkøb. Adm. Direk ­ tører : A Jensen-Hardboe og JII Kjerulff. Frm. tegnes af en adm. Direktør alene eller af to Bestyrelsesmodi, i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Hotellers Hvidcvaroforsyning ved SH Elboth Pe ­ dersen, Hdl. Indeh. Sil Elboth Pedersen [Nav ­ neforandring tål Elbot-h], Hother E Jill., Ildl. Indeh. Ejnar J Ilother. Prok. : Ernst Hother. Hougaard ’ s Charles Eftf., Haandv. Indeh. E Bisted. Houlborg A, Hdl. Indeh. AN lloulberg. Houlberg S Akts., Fabr. af og Hdl. med Lev- nedsm. Bestyrelse : Fru EO Houlberg (For ­ mand og Direktør), dor togner Frm., Dir. EA Houlberg, Dir. ASO Houlborg og Sagf. JC Pedersen. Aktk. 180,000 Kl. Houmann ’ s P Sønner. Frm. er traadt 1 Likvi ­ dation. Likvidatorer .- Wilfred F Christensen, 5 Aa. Løvcngreen og P Tønnesen, der hver for sig tegner Frm, Hova, Aktieselskabet, Hdl. Bestyrelse : Lands ­ retssagf. Jørgen Goldberg, Sekr. Chr. El Jen ­ sen og Fabr. AV Garn, der to i Foren, tegnor Frm. Aktk. 50.000 Kr. Hovedbanegaardens Avisknosk Vm. Foght, Hdl. Indeh. Vm. R Foght. Hovedstadens Auktioner, Akts. under Likvida ­ tion. Likvidatorer : Overretssagf. FK Lauter ­ bach og cand. jur. SG Krenchel, der hver for sig tegner Frm. Hovedstadens Bladforlag. Akts. Bestyrelse : Dir. G Haastrup Vig (Direktør), Landsretssagf. II C Bryld og Kontorchef POK Ostergaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : G Haastrup Vig. Aktk. 20,000 Kr. Hovedstadens Cementstøberi. K nindhede. Indeh. K Hindhede. Hovedstadens Flaske & Klude Central, Axel Han ­ sen, Hdl. Indeh. Axel J Hansen. Hovodstadens Fløde Is ved Haandv. Indeh. KP Holger Hovedstadens Jern handel ved deh. HHC Urbaniack. Hovedstadens Kaffe-Brænderi Fabr. og Hdl. Indeh. EK Schwartz. Hovedstadens Kaffeforsyning ved Vilh. Olsen. Hdl. Indeh. Vilh. G Olsen. Hovedstadens Karosserifabrik Helge L Petersen Indeh. Helge L Petersen. Hovedstadens Kulimport Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. T Hansen, Langagergaard. Fabr CM Otzen og Fru AE Poulsen. Trørød, der i Foren, tegner Frm. Direktion -. Dir. OH Skou. der har Prok. Aktk. 250,000 Kr. Hovedstadens Madrasfabrik ved C Aa. Jørgensen Jndeh C Aa. Jørgensen og Kil Jørgensen Hovedstadens Mejeri, Akts. Bestyrelse: Frk.'LV Jensen, Frk. BV Jensen og Snedkerm. PS Bro ­ cel ’ - (cr to 1 Foren - tcKner Frnl - Aktk. 5000 Kr. Hovedstadens Teaterdrift under Likvidation, Akts Likvidator: Overretssagf. PA Freilev der teg ­ ner Frm. Hovodstadens Træ- & Krydsfinerlager ved .Tonsen 6 Pedersen. Indeh. Erik Jensen og JP Chr Pedersen. Hovedstadens PV Wurtz. Hovedstadens Indeh. TM Hovedstadens __ . ______ Bodega Akts, (so dette). Hoverby JP & Søn, Haandv. Indeh. IIJ Hoverby, Hovmand AF, Hdl. Indeh. AFA Hovmand. Howok ved MW Hammerich & Co., Haandv. Indeh. MW Hammerich. Hoyberg Company, The, Akts., Udnyttelse af Stadsdyrlægo I1M Iløybergs Opfindelser paa mælketeknisk Omraade m. m. Bestyrelse: Gross. KO Lipman n. Prof. S Orla-Jcnsen og Overretssagf. AH Steinthal. der to i Foren, tegner Frm. Direktør: SAS Dich. Prok.: KO Lipmann og SAS Dich. Aktk. 100.000 Kr. II : R" Radio & Ladestation ved H Reinba- cher, naandv. Indeh. HK Reinbacher. Prok.: Fru N Reinbacher. Ilud- & Skindkompagniet Aura, Akts., Ildl. Be ­ styrelse: Gross. PJ Meyer (Direktør), Journa ­ list Torben Meyer og Arkitekt Cjirl Metz. Frm. Holger Andersen, Andersen. C Urbaniack. In- ved E Schwartz, Tøjrenseri ved PV Wurtz. Indeh. Vaskeri ved Th. M Christiansen. Christiansen. Vinhandel Akts. Indeh. S Juuls

Holten & Lindemann, Akts. Indeh. Danske Olie ­ møller og Sæbefabrikker, Akts, [se dette]. Holtorp & Co., Haandv. Indeh. K Staack-Petereen. Honning-Centralen TH Landsperg, Hdl. Indeh. TH Landsperg. Honning Depotet V Kitas, Hdl. Indeh. V Kitas. Honningfabriken Flora ved ’ " '' ‘ LCC Ortvang. (Frdbg.). Honningkompagniet ved A ditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Hoppø Jørgen, Hdl. og Assuranceagentur. In ­ deh. Jørgen Ulrik Hoppe. Hoppe Jørgen & Co.. Assuranceforretning Akts. (Forsikringsselskabet Fylla Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Forsik ­ ringsselskabet Fylla Akts, [se dette]. Forsik ­ rings-Registret). Horn Max Wm., Vekselerer- og Bankforr. Indeh. MW Horn. Ilornbech Johan & Axel, Fabr. Indeh. JP Horn- bech og IIAA Hornbech, Hadsund. Horneman Birger, Hdl. lndeh. BA Horneman. Prok. ; Fru K Jørgensen. Hornemann & Hansen ’ s Glasfabrik ved Fr. Hor- nemann & IS Meyer ’ s Eftf. Indeh. SH Op ­ penheim og A Andersen. Hornsleth CK & Nissen, Hdl. Indeh. EHC Nis ­ sen og Chr. Nielsen. Hornsleth Oscar, Hdl. Indeh. EO Hornsleth. Prok. : FOK Hornsleth. Hornung & Møller, Akts., Fa.br. af og Hdl. m. Pianoer. Bestyrelsesraad : Pianofabr. AR Møller, Pianofabr. K Møller og Højesterets- sagf. Carl Heise. Direktion : Pianofabr. K Møller og Pianofabr. AR Møller. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Besty- relsesraadsmedl. i Foren. Prok. : Underdir. ABR Møller. Aktk. 1 Mill. Kr. Hornung TM & Sønner, Fabr. og Hdl. Indeh. SJN Hornung og MT Hornung. Horsbøl Cathrine & Oo. Haandv. Indeh. IIO Madsen. Horup FW, Hdl. Indeh. FW Horup. Horwitz Alfred & Co., Vekselerer- og Bankforr. Indeh. A Horwitz, CV Horwitz og MEF Levin. Prok. .- AFG Lindblad, OF Appel og II Chri ­ stensen, to i Foren. Horwitz & Kattontid, Akts., Tilvirkn. og Forhdl. af Cigaror og Cigarillos samt dormed i Forb. staaende Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Dir. Johan Sthyr (Formand), Dir. Harald Lunding Smith (Næstformd.) og l ’ ropr. Fr. Smith, Snekker ­ sten. Direktør: Harald Lunding Smith. Frm. tegnes af Formanden olier Næstformd. i Foren, med ot Bestyrolsosmedl. olier af en Direktør aleno. Aktk. 3 Mill. Kr. hos Alfred ved Alfred Andersen, Haandv. Indeh. Alfred Andersen. hos De 3 Frisører ved Børge Hansen, Rasmus ­ sen & Petersen, Haandv. Indeh. Karl Børge Hansen og Poul VJ Rasmussen. hos Mimi og Kitty ved Johanneson & Markfelt, Haandv. Indeh. Mimi II Johanneson og Fru Kitty I Markfelt, der i Foren, tegner Frm. hos Mortensson, Hdl. Indeh. Fru EMJE Mortens- son. * )03 Akte., Møbel- og Udstyrsforretning. Bestyrelso : Dir. KA Lynge (Formand), Skov ­ lunde, Fru BML Wulff og Forrotningsf. E Wulff. Forretningsfører: E Wulff. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmodl eller med Forretningsf. Prok. .- E Wulff og KÅ Lyngp. Aktk. 25,000 Kr. Hostmann-Steinberg ’ s Ejendoms- og Finanssel- skab Akts. Bestyrelse: Overretssagf. Frants Dragsted (Direktør), Landsretssagf. Oscar Las ­ sen, Revisor Peter Andreas Wolff. Dir. TFAMG Hostmann-Steinberg ’ s grafiske Farvefabrik Akts. Bestyrelse : Overretssagf. Frants Dragsted, Landsretssagf. Oscar Lassen. Revisor Peter An ­ dreas Wolff, Dir. TFAMG Hostmann, Celle, og Dir. EEJG Steinberg, Celle. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af dø to sidstn. Aktk. 100,000 Kr Hostrups Have, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrel ­ se- Dir. narald Simonsen (Direktør), Murorm. CL Andersen og Dir. JF Povlsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 2,250,000 Kr. Hostrupvang ved K Johansen. Hdl. Indeh. Kl Johansen. (Frdbg.). Hotel d ’ Ångleterre, Akts. Bestyrelse : Dir. PT Drever og Overretssagf. Peter Paulsen (Dele- ' gerede). Gross. AS Blom, Overretssagf. Aage Moltke-Letli og Dir. CD Dreyer. Direktion: Dir JF Hilborg og Dir. PCVA Binderup- Schultz. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Delegeret. Aktk. 1 Mill. Kr. Hotel Astoria, Akts. Bestyrelse : Dir.H Aa.Posch- mann, Dir. FL Viltoft og Højesteretssagf. Geo K Schiørring, der to i Foren, tegner Frm Di ­ rektør : H Aa. PoBchmann. Aktk. 330.000 Kr. x,T> rg ^ nd ; Akts Bestyrelse: fh. Restaura ­ tør Mil Klestrup (Direktør), Fru BKMH Klo strop og Montør BH Klestrup. Frm 7 tegnes £ LO Ortvang. lndeh. Mulvad, Komman- AFN Mulvad. Steinberg, Cel- i Foren, med tro førstn., to Foren, med en Kr. Hostmann, Celle, og Dir. EEJG le. Frm. tegnes af Direktøren et Bestyrelsesmedl. eller af de i Foren., eller af hver af dem i af de to sidstn. Aktk. 200.000 __

i Afd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker