kraks vejviser 1940 handelskalender

Hjem — Holt Holm. Prok.: CRE Druckhammer. V Albertsen. Indeh. NPN Holm

VI — 2761

Firma-Register: A. København Hjemmets Forlag. Indeh. Egmont H Petersen ’ s Fond [se denne], Prok.: JC Petersen og O Siindø hver for sig edler S Arfelt og R Friis i Foren. Hjemmets Mappe ved W Rink, Industridrift. In ­ deh. W Rink. Hjemmets Snedker ved P Hansen. Haandv. In ­ deh. Povl na nsen. Hjerting Brødrene, Haandv. Indeh. KK Hjerting og SK Hjorting. Hjort Emil, Industrinæring. Indeh. Emil V Hjort. (Frdbg.). Hjorten (Tekstilaktieselskabet Matrice) Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Tekstilaktieselskabet Matrico Tse dette]. Hjorth C & Co., Hdl. Indeh. Fru AKA Karsbcrg. Prok. : AB Karsberg og V Pommer i Foren. Hjorths Chr. Bladforlag, Haandv. Indeh. Fru M MK Hjorth. Hjorth Christian, Akts., Ildl. en gros. Bestyrelse : Gross. PCC Hjorth (Formand og Forretnings ­ leder), der tegner Frm.. Fru CLD Hjorth og Købmd. IICS Hjorth. Aktk. 25.000 Kr. Hjorth Emil & Sønner, Haandv. Indeh. Hjorth. KJ lljorth og AS Hjorth. Hjorth F & Co., Hdl. en gros Indeh. RDS Hjorth. Prok. : Karla Nordby-og O Bjarnesen i Foren. Hjortli Georg, Hdl. Indeh. G Hjorth. Hjorth Holger, Hdl. Indeh. Holger KF Hjorth. (Frdbg.). Iljortøgades Mejeri ved K Reenberg, Hdl. Indeh. Dorthea Kathrine Reenberg. Hjortso AP, ndl. 7 ~ ' Hjuler LA, ndl. Indeh. LA Hjuler. Prok.: M TIE Thomsen. H. K. Service Haandv. sen, der i Foren, tegner Frm. Hoda Trading Co. Akts., Fabr. af Skjorter, Pyjamas m. m. Bestyrelse : Landsretssagf. KKAP Kaao (Formand), Fabr. DMJ Aagaard (Direktør), Fru E Aagaard, Kontorchef KR Lyhne og Fabr. NV Johansson, Linkøping, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Hoeck NC, ndl. Tndch. ET Clausen. Hoelgaard Chr., Hdl. Indeh. C noelgaard. Hoff ’ s Axel Bogtrykkeri Akts. Bestyrelse : Dir. JPJK Aamund (Direktør). Fru A Aamund, Overretssagf. Knud Anker-Jensen og Højeste ­ retssagf. Poul Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JPJK Aamund. Aktk. 60,000~ Kr. Iloff & Co.. Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. GR Hoff. Prok.: HCG Grabe. (Frdbg.). Hoff Paul F & Co., Haandv. og ndl. Indeh. JP Johnsen. Iloff Richard, ndl. Tndeh. SA Lyngberg. Hoff-Hansen Erik. Tndustridrift og Hdl. In ­ deh. Erik JToff-IIansen. Prok. : E Fonnesbeck og Frk. TI Gjerløff. (Nordre Birk). Hoff-Nielsen & Co. Frm. er traadt i Likvidation Likvidator : K Zieler, der tegner Frm. HoffenbergskeEtablissement, Det, Akts., Bogtryk ­ keri. Litografi. Stentryk etc. Bestyrelse : Dir n.I Helger, Dir. E Faber, Silkeborg og stud, mag. .TE Helger, der to i Foren, tegner Frm Direktion : ITJ TTelger. Prok. : ILT TTelger alono eller KF.T Wiirtz i Foren, med ILT Hol ­ ger. Aktk. 150.000 Kr. Hoffgaards E Eftf. ’ e Farveimport ved Aage Hen- rikson. Indeh. 8vend Aage Henriksen. Prok. : Jenny nansen. (Frdbg.). Hoffmann Einar, Hdl. Indeh. Einar Hoffmann Prok. : Fru MCF Hoffmann og Kate Hoff ­ mann. Indeh. AP Hjortsø. ved Halvorsen & Karlsen, Indeh. RT Halvorsen og KKM Karl- OE Hoffmann H & Sønner. Haandv. Tndeh. Aug. Hoffmann, Røde Kro. Johs. .IToffniann, Aab.v- "ØJ, E Hoffmann, Kapdrup pr. Haderslev, og Prok. : T Berthelsen. Aarhus, (Nordre Birk). & Søn, Haandv. Indeh. JH.T JII Hoffmann, og EA Jensen. Hoffmann Johs. Hoffmann. Hoffmann Karl ..... „ dnstridrift og Hdl. Indeh. Karl JA noffinann og Aa. J Hoffmann. Hoffmann ML & Oo., Hdl. Indeh. ML Hoff ­ mann. Søbye Hoffmann og Poul Erbe. Hoffmann Wilh. F & Co.. Hdl. Indeh. GJO Kessner og GH Prins. IIofman-Bang & Bontard, Spedition. Indeh. Axel HO IIofman-Bang og IISII Erichsen. Prok.: KWH Bottelet. Adresse : V- Voldg. 17 (V) * Cent. 585. Hohlenberg ’ s Carl Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Ovorretssagf. Jørgen Klork, Generalkonsul Ernst Carlsen og Overretssagf. Frithjof Komp, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,00(7 Kr. Hohlenberg ’ s Carl Plakattavler Alrts. Under dette Firma drives tilligo Virksomhed af Carl Hohlenberg ’ s Bogtrykkeri, Akts, [se dette]. Holbech, Hdl. Indeh. EV Gjcrulff. Ilolbech, Hdl. Indeh. JC Holbech. Holbech ’ s PJ Eftf., Hdl. Indeh. EV Gjcrulff og T Gjernlff. Prok. ; C Gjcrulff. Holbech Simon & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Simon A Holbech. Trok. : T Aastrup. & Son. Specialforretning, In- P, Hdl. Indeh. CJ Hoffmann. Søbye & Co., Industridrift. Indeh. N Hoffmann Hoffmann _ _____________

Holm PC, Gross. Tndeh. SA Petersen.

Holbek Carl & Co.. Akts. Hdl. med Smør o. lign Bestyrelse: Gross. CAJ Holbek (Formand). Prokurist J Lunøe og Fuldm. WJ Poulsen. Direktion: Forretningsf. J Lunøe. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Holbek & Co., Industrinæring. Indeh. HC An ­ dersen. (Frdbg.). Holby JP, HC Dahl ’ s, 2 Eftf. Kgl.Hof leverandør, Haandv. Indeh. JP Holby. Holbøl! & Kjersgaard, Assuranceforr. Indeh. VM Kjersgaard. Prok. Fru G Nielsen. Ilolch ’ s Svend Eftf., Hdl. Indeh. PS HasselbalCh. Hol-Dan, Akts., Hdl. m. Tæpper, Møbelstoffer, Gardiner eller lign. Bestyrelse : Kmh. CMGR Krag (Formand), Konsul CJF Wyers (Direk ­ tør) og lløjesteretssagf. Frederik Teist. Frm. tegnes af CJF Wyers alene eller af to Bestyrel ­ sesmod!. i Foren. Prok. : Anna I Kristiansen. Aktk. 600,000 Kr. Holgorsen & Bøndergaard, Ildl. Indeh. 1 Holger-- sen og AF Bøndergaard. Holgersen L Beyer & Søn, naandv. Indeh. HA Beyer Holgersen. Holgersen ’ s P Søn, Haandv. Indeh. II Ilolger- sen. Holgersson E & F Petersen, Industridrift. Indeh. EIIE Holgersson og PGF Petersen. Hollandsk-Indisk Handelskompagni, Akts. Besty ­ relse: Fabr. JCII Bjørnsgaard (Direktør), Gart- ner KE Kjærsgaard, Glostrup, og Fru RM Bjørnsgaard. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Hollesen H. Haandv. Indeh. HFM Hollesen. Prok. : IIP Jensen, VJ Larsen og OFV Lenn- hart, to i Foren. Hollywood Make-up Studio Ltd. Akts., Frem ­ stil). af og Hdl. m. kemiske Art. Bestvrelso • Gross. Ilother Ilellonborg (Direktør), Proku ­ rist Aage Hansen og Disponent L Chr. Ehlers, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Hollywood ved Carl Hansen, Hdl. Indeh. Carl Hansen. (Nordre Birk). Holm Adolf, ndl. Indeh. Carl Adolf Holm og Ulla Aa GE nolm. Holm Axel & Co., Haandv. Indeh. Axel Holm og FN Jørgensen. Frm. tegnes af føretn. alene eller af begge Indeh. i Foren. Prok. : Vera Mario Kaas. Holm C, Haandv. Indeh. AM Holm. Holm Christian, Hdl. Indeh. Fru AC Holm. Prok.: P Holm. Holm CJ. Hdl. Indeh. HVBjørn, der tegner Frm. Fru GV nolm og Fru M Brøckner. Prok. : CA Bjergby. Holm ’ s Einar Eftf. Akis., Hdl. og Fabr. Besty ­ relse; Dir. EP Pedersen (Direktør), Boghol ­ der Kn. Kokfelt og Fabr. SOME Kokfelt. Frm. tegnes af. to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 150,000 Kr. Holm Fritz jnnr. Aktieselskab i Likvidation. Lik ­ vidatorer : Overretssagf. E Falkonberg Rasmus ­ sen, Snedkerm. J Chr, Jørgensen og Lands ­ retssagf. HL Kastel, der i Foren, tegner Frm. Holm Hans, Hdl. Indeh. II Holm. Holm Hans A & Søn, Akts., Snedkervirksom ­ hed. Bestyrelse.: Snedkerm. OE Hansen, Over ­ retssagf. G Pedersen og Fabr. ITRS Klem. Direktion : Snedkerm. KO Holm. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 65,000 Kr. Holm Hans Chr., Hdl. Indeh. HC Holm. Hohn II & Co., Akts., Tømrer-, Entreprenør- og anden dermed besl. Virksomhed. Bestyrelse : Gross. G Hansen (Formand og Direktør), Fru JC Hansen og Dir. J Chr. A Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bcsty- relsesmødl. Aktk. 10.000 Kr. Holm I, naandv. Indeh, HAA Jacobsen og KGA Jacobsen. Holm Jacob

Ilolm Poul, Hdl. Tndeh. CF Holm & Poulsen, Hdl. Indeh. Holm ’ s P Tekstilvarefabrik. [er senere død]. Prok.: RWBN Holm. (Frdbg.). Holm & Rahr, Hdl. Indeh. AE Ilolm. Holm Sophus, Hdl. dorff. Holm & Strøyberg, nolmblad ’ s Lakfabrik. Indeh. JPM TJlfbeck. Holmblad LP, Akts. Indeh. Det Danske Medi ­ cinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette]. Holmblads Spillekortforretning, Indehaver Tage Aastrup, Ildl. Indeh. Tage Aastrup. Prok. : Johs. Witzansky. Holmby M, Hdl. Indeh. MH Holmby. Holme & Jessen, Hdl. Indeh. S Holme og CG Jessen, der i Foren, tegner Frm. Holmegaards Glasværk, Aktieselskab. Bestyrel ­ se : Lensgreve Aage Danneskiold-Samsøe, Gis- selfeld Kloster pr. Haslev, Ing. Otto Rostrup og Dir. Chr. Grauballe, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Direktion : Prok. Aktk. 2 Mill. Holmehus Bageri ved Haandv. Indeh. LD (Søndre Birk). Holmen C, Hdl. Tndeh. CW Holmen. * Holmen Laurits & Co., Haandv. Indeh. LV Holmen. Holmgreen & Kjær, Haandv. Indeh. AKG Holm ­ green. Prok. ; Fru TIE Holmgreen. Holmqvist Nil, Hdl. Indeh. NH TTolmqvist. Holmsteens Møbolpakhus Akts. Bestyrelse : Mø- belhdl. VE Ilolmsteen (Direktør), Fru AMC Ilolmsteen og Inkassator JJ Frederiksen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 10,000 Kr. Holskov Frants & Co., Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. Frants Chr. Holskov. Prok. : Fru KA-M Holskov. Holst Chr., ndl. Indeh. C Holst. Holst Georg, Hdl. Indeh. Georg M Holst. Holst & Knudsen, Hdl. Indeh. NJf Holst og C Knudsen. (Frdbg. og Nordre Birk.). Holst-Knudsen P, Hdl. Indeh. PP nolst-Knud- sen. Prok. : AC Broberg. Holstebroe Adolph & Co. ’ s Eftf., Akts. Hdl. en gros og en detail. Bestyrelse : Forretningsf. GT Hansen (Forretningsfører), Disponent S Aa. Bendt zen og Disponent T Bendtzen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : GT Hansen og S Aa. Bendtzen hvor for sig. Aktk. 88,000 Kr. Holt Thyra & Margr. Madsen, Haandv. Indeh. Thyra Holt Sørensen og Margr. Madsen. Holte Automobilcentral, indehavere Brødr. Hede ­ toft. Indeh. C Riber Iledotoft, der tegner Frm.. Fru M Hedeloft, AM Iledotoft, K Hodetoft og I1C Iledotoft. Prok. : AR Hedetoft og OR Hedetoft. (Nordre Birk). Holte Baadebyggcri, Aktieselskabet. Bestyrelse : Baadebygger ACO Mortensen (Direktør), Fru AMKNL Nybank og Revisor SP Jacobsen. • Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af on Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10.000 Kr.- Holte Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben- liavn, Akts. Filialdirekitør : E Aarmp. Proku ­ rist : HJ Koefoed. Bogholder: Aa.'Christiansen. Sekretær: Henny Nielsen. Filialen tegnes af Filialdircktørcn i Foren, med Prokuristen qller af hver af dem i Foren, med Bogholderen eller Sekretæren, Holte By og Buskehøj Brugsforening & Køb ­ mandsforretning. Amlelsselsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Murer EL Schmidt (Formand), Ar- bejdsmd. OE Augustesen, Blikkenslagerm. RCJ Ruff. Maalerkontroll. JJ Nielsen og Murer JO Nielsen. Forretningsbestyrer: Uddeler RVG Malmberg. Frm. tegnes pr. prok. af Forman ­ den i Foren, med on Forretningsbest. eller af den samlede Bestyrelse. Andelskapital 12,000 Kr. Holte Gymnasium,. Akts. Bestyrelse: Ing. JA Ke.mp, Højesteretssagf. OE Christensen, Propr. F Clausen, Ovoring. CV Jorgenson, Forp. S Christoffersen, Nærum, Ing. Poul Frydlund og Inkassator KK Madsen, der firo i Foron. teg ­ ner Frm. Aktk. 29,300 Kr. Holte og Omegns Brugsforening. Bestyrelse : EJ Nielsen (Næst forind.). CV Jensen, JP Jørgen ­ sen Al Chr. Petersen og El Sørensen. Supple ­ anter: TV Poulsen og CA Jensen. Frm. tegnes af Bestyrelsens IMedl. i Foren. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. Forpligtelser. (Nordre Holte Planteskole & Frøhandel ved JP Peder ­ sen, Hdl. Indeh. JP Pedersen. (Nordre Birk), no ’ to Sæbelager, Akt6. Bestyrelse -. HP Larsen og A Larsen, der hver for 6ig t: “ “ P “ . Aktk. 2000 Kr. (Nordre Birk). Holte Trælasthandel ved P Stub, P Stub. (Nordre Birk). Holtegaards Fabrikker ved Vilh. V Vallø. (Nordre Birk). Holten Carl Haandv. og Hdl. Indeh. HC Hol- ten og HOP Holten. Prok. -. NT Touhro Indeh. Rigmor SE Leides- Hdl. Hdl. Indeh. CW Holm. Indeh. HTWL Wolf og G Hansen. Indeh. EH Holmark. Chr. Grauballe, der liar Kr. Diedrichsen & Huns. Diedrichsen og II Dims. egner Frm. Hdl. Indeh. Vallø. Indeh. Holm Thorvald EV ___ LCFnAI Wolf. Prok.: i Holmark Ejnar, Hdl. Prok.: Fru B Holmark.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgorelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker