kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Hertz Martin, Hdl. Indeh. ML Hertz Hertz. Hertz Peter, Haandv. Indeh. K nertz Hertz. Hertz 1 ’ onl, Ildi. Midlertidig Indeh. Poul op KR og JA ___ ... ____________ „ _____ ____ Hertz ’ s J^pdsbo. Frm. tegnes af Boots Executor, Over ­ retssagf. Niels Olesen, eller af afdødes Enke, Fru Ellen Hertz, som Bestyrer. nertz S & Co., Hdl. og Assuranceagentur. Indeh. JV Frederiksen og MHH Jørgensen. Hertz S & J, Fabr. Indeh. K Hertz og JA Hertz. Hess ’ s CM Fabrikker, Sjællandsafdelingen for Centralvarme m. m. (Filial). Indeh. Frm. CM neæ ’ s Fabrikker, Vejle [so dette]. Bestyrer : O Zehngraff, der tegner Frm. Prok. : CU Si ­ monsen, Vejle. (Anm. i Vejle). Hesselø, Aktieselskabet. FoVmaal : .at. drive Land ­ brug, Jagt og Fiskeri, Udlejning af Jorder og Bygninger, Bygnings-, Hdls.- og Fabriksvirk ­ somhed m. m. Bestyrelse: Landsretssagf. Carl Ejlers, Frk. Dorthea Larsen og cand. jur. Jørgen II Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Hctmar PM, Industridrift og ndl. Holm. Heuser, Akts., ndl. med Kunstsager relse : Kunsthdl. nE Heuser (Formand), der tegner Frm., Fru TICK Henser og Frk. AEH Feilberg. Direktion: KE Heuser. Prok.: KE Heuser. Aktk. ’ 60.000 Kr. Hey Ebbe, Hdl. Indeh. Ebbe Hey. Heyman Aage, Hdl. Indeh. Aa. Heyman.. Heyman Aage, Hdl. Indeh. Aage P Heyman og /Arne Heyman. (Nordre Birk). Heyman Philip W, Akts., Hdl. og Fabr. m. m. Bestyrelse: Højcstorotssagf. Oskar Fich, Dir. W Jacobsen og Dir. " Foren, tegner Frm. bech, der har Prok. i Aktk. 500,000 Kr. Heymann & Co., Hdl. Indeh. A Heymann. II. G.-Pols. II Gluckstadt, Haandv. og Industri ­ drift. Indeh. H Gluckstadt. H. I. C. Husmødrenes Indkøbs-Central ved Ove Holgersen, Ildl. Indeh. Ove CGM Ilolgersen. Hilberts Smede- & Maskinværksted, Akts. Besty­ relse : Elisabeth Hilbert og Bestyrer VC Schnltx (Direktører) samt Overretssagf. HBW Lin ­ dahl, dør to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Hillerød Benzin & Petroleums Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. KS Oppenhejm, Sagf. VS Nød- deboe og Kasserer HF Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en For ­ retningsf. eller Prokurist i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Ililligsøe, Køedt. A Co., Hdl. Indeh. ARW Smitu Prok. : V Rikard- Petersen. CJ Toldam, ET Drewsen og A Thomsen, to i Foren. Hils med Blomster ved Jens Ruders, Hdl. Indeh. Jens Ruders. Hindenburg ’ s Eftf., Ildl. Indeh. OL Staffeldt og CV Larsen. Hindenburg II & Co., Hdl. Indeh. EAB Schøn- feldt. Hindsberg, Fabr. Indeh. EG.T nindsberg. Hindsgaul Brødr. Akts., Ildl. Bestyrelse: Gross. Børge Hindsgaul, Revisor Kai IT Vilmar og Entrepr. Chr. Poulsen, der to i Foren, tegner Frm. Akik. 20,000 Kr. Hinrichsen Aage Petersen, Bankier- og Vekselerer ­ forr. Indeh. Fru BK Hinrichsen og Arne Pe ­ tersen Hinrichsen. Prok. : P ITolfelt Nielsen. Hinze FW & H, Spedition. Indeh. F.W Prok.: H Hinzo. Hiort ’ s Magasin, Fru, Akts., Tilvirkn. af m. Haandarbejde. Bestyrelse: Dir. I Hjort, Arkitekt A Roulund og Fru EAKV Hiort, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25.000 Kr. Hirschfeld L & Co., Spedition og Hdl. Indeh. JL Hirschfeld. Hirschsprung AM & Sønner, Akte., Fabr. og HdL Bestyrelse: Overretssagf. LC Bing, Højeste- retssagf. fh. Kammeradvokat Vagn Aagesen, Ing. MA Abrahamson. Dir. .TF Schiibler og Dir. E Reinhard. Direktør : ILT Hirschsprung. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene •eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Til Langebæk aleno eller VK Pal I udan, PA Ilol- mer, AME Hirschsprung og JW Kjær, to i iForon. Aktk. 2,400,000 Kr. Hirschsprung E. Hdl. Indeh. CE Hirschsprung, Rungsted Kyst. Prok. : I Chmielnicki. nirslnnd N, Akte., Hdl. og Agenturforr. Besty ­ relse : Ftildm. JL Gottlieb, Overretssagf. CB Staffeldt og Forretningsf. N Ilirslund, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: N Ilirs- lund, der har Prok. Aktk. 80,000 Kr. Hjelmdorf Em., Hdl. Indeh. CC Em. A Hjelmdorf. Hjelto CJ, Vekselererforr. Indeh. CJ Iljeltc. Prok. : A Pinnau i Foren, med A Andersen. Hjemmebageriet Bondestuen ved Høyer & Jo ­ hansen. Indeh. KG Hø.vcr. Hjemmenes Møbellager, Akts. Bestyrelse : Køb- ....................... Helge M.TN Helge Indeh. KW PMS Dessau. der to i Direktion : Tago Hest- Forcn. med W Jacobsen. og F Hinzo. og Hdl. md. Hans Ellekær, Manufakturist Ellekær, Nyborg, og Manufakturhdl. Madsen. Direktion : Hans Ellekær og Ellekær. Frm. tegnes af en Direktør eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 41,500 Kr. Hjommestrikkeriet Dana ved Valdemar I) Han ­ sen. Indeh. Valdemar' D Hansen.

Henr — Hjem

VI — 2769

Herremagasin Derby, Indehaver II Willadsen. Indeh. II Willadsen. (Nordre Birk). Herremagasin Savoy, E Willadsen, Hdl. Indeh. EV Willadsen. Herremagasinet April Akts., Herreskrædderi samt dermed forenelig Virksomhed. Bestyrelse : Frk. IIVU Garde (Bestyrer). Ekspedient J Sørensen og Kaptajnløjtn. N Garde. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Bestyreren alene. Aktk. 15,000 nerremagasinet Baronet ved Haandv. Indeh. CP Jacobsen, Horremagasinet Den blaa Habit ved ME Unter- schlag. Indeh. ME Unterschlag. Ilerremagasinet Derby ved Josef Finkelstein. Indeh. Josef Finkelstein. Ilerremagasinet Eton, Akts.. Skræderi og Kon ­ fektion. Bestyrelse : Fabr. ZD Epel, Fru SHE (II) Eppl og Skrædderm. JI Smaaland. Proku ­ rist .- L Epel. Fnm. tegnes af er ’ Bestyrelses- Foren, eller af Kr. CP Jacobsen, Nøddebo. Bestyrelse : Mar ­ skandiser S Levin, Detaiihdl, E Lipschitz og Fru G Fuks, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Herremagasinet Justo ved Julius Smaaland, Haandv. Indeh. Julius I Smaaland. Herremagasinet Noblesse, Max Møller, Hdl. In ­ deh. Max Møller. Herremagasinet Texto ved T Komissartschik, A & M Tikotzki, Ilaandv. Indeh. TS Komissart- sehik, AG Tikotzki og M Tikotzki. Ilerremagasinet Toften ved GE Hansen, Indeh. GE Hansen. Ilerremagasinet Torben Olsen & Co. ’ s Haandv. Indeh. Alb. Andersen. Herre-Magasinet Triangel ved N Skorochod. Haandv. Indeh. N Skorochod [Navneforandring til Bentov]. Herrernes Magasin ved LF Raby, Hdl. Indeh. LF Raby. Herreskrædderiet Anglo ved W Dran. Indeh. W Dran. Ilerreskræderiet Flot, Akts. Bestyrelse: Dir. Andersen (Direktør). Fru KL Andersen „„ Forretningsf. KO Jensen. Frm. tegnes af Di ­ rektøren aleno eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10.000 Kr. Herreskrædderiet Record ved Herman Schein- banm. Indeh. Herman Scheinbaum. Herschend C &• Co.. Akts. Formaal : at drive Handel en gros og at interessere sig i Han ­ dels- og Fabrikationsvirksomhed. Bestyrelse • Gross. ATI Sørensen og Dir. K Aa. Sørensen (Direktør), samt Overretssagf. Frithjof Kemp. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af en Direktør i Foren, med et Bcstyreises- medl. Prok. : AH Sørensen og K Aa. Sørensen Aktk. 200.000 Kr. Herskind ’ s Chr. Eftf., Hdl. Prok. : RH Christensen. Herskind PA, ndl. Indeh. Herskind A. Wulffs Eftf.. dersen og HAO Jensen. Adresse: Amaiieg. 41 __ , „ _______ Herstad CA. Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. PC1B Lassen, Ing. HE Lassen og Repr. Harald Herstad, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : PCB Lassen og L Madsen. Aktk. 10,000 Kr. Hertel Knud & Co„ Vekselererforr. Indeh. KV Hertel og S Aa. Jensen. Hertz Bernhard, Akts. Bestyrelse: Guldsmed H P Hertz og Reipr. FC Høøk (Direktører) samt Overretssagf. FG Kemp, der to i Foren tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Hertz ’ Bogtrykkeri. Midlertidig Tndeli. Poul Hertz ’ s Dødsbo. Frm. tegnes af Boets Exocu- tor, Overretssagf. Niels Olesen, eller af afdødes Enke, Fru Ellen Hertz, som Bestyrer. Hertz Brødrene, Hdl. Indeh. JP Hertz Prok : VJ Hertz. Hertz ’ s Bureau, Haandv. Indeh. AM Hansen. Hertz Eduard & Co. ’ s Eftf., Hdl. Indoh. JM Goldschmidt. Hertz Emil & Co., Akts., Hdl. m. m. Bestyrelse : Groas. CM Petersen (Formand) og Direkte-, Overretssagf. JCV Jerslev og Dir. O Bjerre. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : EF Menck og J B.ierre-Petersen. Aktx. 200,000 Kr. Hertz Frederik, Hdl. Indeh. F Hertz. Prok. : Mathea Hertz. WW Margolinsky og E Hertz. Hertz ’ Frøkompagni, Akts. Bestyrelse: Gross. E C Hertz (Formand), Landsretssagf. n Bech- Bruun og Gross. V Skovgaard-Petersen. Direk ­ tør: ............ Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren hver for sig eller af de andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.; E Nielsen alene eller Fru Karen M Andresen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. nertz Garveri & Skotøjsfabrik, Akts Indeh. Akts. MJ Ballin ’ s Sønner ’ s og nertz Garverier og Skotøjsfabrikker [6e dette]. Hertz ’ s Kartotek, Hdl. Midlertidig Tndeli. Poul Hertz ’ s Dødsbo. Frm. tegnes af Boets Execu ­ tor, Overretssagf. Niels Olesen, eller af afdø ­ des Enke, Fru Ellen Hertz, som Bestyrer. Hertz Kay, Hdl. Indeh. Kay B Hertz. Prok.: P Levin. ir

Prokurist : Poul Henry-Niclsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Prokuri ­ sten. Aktk. 88.500 Kr. Henze Brødr., Fabr.-Indeh. BJ Tomdrup. Prok.: CP Foss, A Petersen og P Jespersen, to i Foren. Henze ’ s Emil Eftf., Otto Raff, Haandv. Indeh. JO Raff. Hepafort Mcdicinalexport. Valentin Aage Moller, Hdl. Indeh. Valentin Emil Aage Moller, Hum ­ lebæk. Prok. : Helene B Moller, AMB Ruus og Kjeld Sartor. Herdahl ’ a N Bogtrykkeris Eftf. Indeh. JAG Månsson. Herdahl S, Akte., Hdl. med og Fabr. af Dame- konfektion. Bestyrelse : Gross. SL Herdahl (Di ­ rektør), Fru AJ Herdahl og Gross. OL Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 115.000 Kr. Herdis ved Pauline Pors. Haandv. Indeh. Enke ­ fru Paulino Pors. (Frdbg.). Hereditas Akts. (Akts. Nordisk Pressit-Cap). Un ­ der dette Firma, drives tilligo Virksomlied af \kfs. Nordisk Pressit-Cap [se dette], Hergarten Peter, Akts., Fabr. og dertil knyttet Hdl. med Guldlister, Rammer og lign. Besty ­ relse : Skrædderm. CV Nielsen, Lagerforv. SH Svensson og Administrator JC Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Herlev Brødfabrik deriksen. Indeh. Birk). Herlev Grusgrav relse : Murerm. AHC Jespersen, Ing. P Kerrn Jespersen og Landsretssagf. Poul Hede, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: KUL Rom, der har Prok. Aktk. 24,000 Kr. Herlev Maskinværksted ved Hagedorn & Maltlie- sen. Haandv. Tndeli. EFK Hagedorn og M Malthesen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Horlev Metalstøberi ved Møller og Sørensen. In ­ deh. OCN Møller. (Nordre Birk). Ilerlin AIT & Co., Haandv. Indeh. Fru EFA Jensen. Prok. : E Schack-Jensen. Herling A, Haandv. Tndeli. AB Hcrling. Prok. : AS Fischer. Herløv Frode & Co., Hdl. Indeh. PO Fischer. Herløv Dampvaskeri, Indehaver E Zander. Indeh. EV Zander. Hermann CC, Haandv. Indeh. Aa. CV Hermann. Prok. : Helge Hansen i Foren, med en af In ­ deh. eller med Vagn Aage Hermann. Hermans Magasin, Ilerm. Ilenningsen, Hdl. In ­ deh. Herm. C Henningsen. Hermansen Erik, Industridrift og Hdl. Tndeli. Erik Hermansen. Prok. : EK Windfeld-Hansen. Hermansen II. Ildl. Indeh. HOBS Hermansen. Hermansen & Lannoy. Haandv. Indeh. Asta IT K Hermansen og EKB Hermansen, der i Foren, tegner Frm. , Hermansen P & Sønner, Haandv. Indeh. IG Her ­ mansen. Hermansson David, Hdl. og Fabr. Indeh. David O Hermansson. Hermelin Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af N Nordfeld & Co. ’ s Efterføl ­ ger Georg Hansen Akte. [se dette]. Herme? Kaffe, Akts., Ildl. en gros m. Kaffe m. m. Bestyrelse: Revisor KIIKII Nesler (Direk ­ tor), Landsretesagf. IIO Hess Petersen, Fru EKE ScJirøter og Fru RE Nesler. der to i Foren, tegner Frm. Prok.: KIIKII Nesler. Aktk. 30,OOOKr. Hermiko, Aktieselskabet, Fabr. af og Hdl. m. Hermetik og Konserves. Bestyrelse : Fru MBL Ibsen, Repr. AWG Knudsen og Landsretesagf. RIT Magtengaard. der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Heros. Karlo Lund Mønster, Hdl. Indeh. Karlo Lund Mønster. Herreborg Th., Haandv. Indeh. AA JA Herreborg. Frm. ’ s Indeh. er umyndig erklæret ved Magi ­ stratens Dekret af 13. Okt. 1905. Til Værge er beskikket Fru M Herreborg, der som Værge tegner Frm. Herreekviperingsforretningen Adam ved C Hol- ten. Indeh. TIC Holten og HOP Holten. Herreekviperingsforretningen Aka. Akts. Besty ­ relse • Købmd. A Kaufmann (Formand), Aar ­ hus, der tegner Frm., Prokurist Anna O Fra ’ ntzcn, Aarhus, og Købmd. E Kaufmann. Aktk. 35.000 Kr. . Herreekviperingsforretningen Style ved Valborg Hansen. Indeh. Valborg CC Hansen. Ilerregaardssmørliuset, Akts. Bestyrelse.: Dir. 11 Ruth ’ t Iloen, Dir. WM.IJ Hofdam og Lands- ‘ retssagf. EJ Bredmosc. Direktion .- WM.TJ Hof ­ dam og TI Ruth ’ t Iloen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Inger MEA Andersen og Alma E Vinger i Foren, eller hver Foren, med et- Bestyrelsesmedl. eller af to Herrekonfektionsfabrikken Kent Akts. (S Al ­ bertsen Akts.). Under dette Firma drives til- deUe] VlrkSOmhOd af S Albertsen Akte. [se " bm & Landbageri ved Carl Fre- Carl F Frederiksen. (Nordre & Mørtelværk, Akts. Besty-

i Atd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker