kraks vejviser 1940 handelskalender

Hell — Heur

VI — 2759

Firma-Register: A. København Direktion : TIIC Eyrich. Prok. : THC Eyrich alene eller S Brandt i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. llellemann & Thygesen, Akts., Hdl. Bestyrelse: fli. Telegrafist TP Carlsen (Direktør), Fabr. TS Aastrup og Ing. OCT Sørig. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direk ­ tør eller af to Direktører i Foren. Prok. : TP Carlsen. Aktk. 10,000 Kr. Hellenberg Hother, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrel ­ se : Gross. II Hellenberg ( Formand og Direk ­ tør), Prokurist Aa. Bekker Hansen og Dispo ­ nent LC Ehlers. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : II Hel ­ lenberg alene eller Aa. Bekker Hansen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Hellenberg Farmaceutisk Kompagni Akts. (Akts. Hother Hellenberg). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Hotlier Hellen ­ berg [so dette]. Hellenberg International Co. Ltd. Akts. (Akts. Hother Hellenberg). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ilother Hellenberg [se dette]. Hellerup Auto Værksted ved Viggo Jørgensen, Ilaandv. Indeh. Viggo R Jørgensen. (Nordre Birk). Hellerup Bank, Akts. Indeh. Hellerup og Om ­ egns Bank, Akts. [6e dette]. Hellerup Benzin- & Service Station, Akts., lldl. Bestyrelse : Forretningsf. JP Steglich (Forret ­ ningsfører), Læge Paula Clausen, Roskilde, og Forstander SNS Hoick. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Hellerup Bogtrykkeri ved H Pejdal. Indeh. Fru HA Pejdal. (Nordre Birk). Hellerup Budcentral og Station - Kiosk ved G Kolrengren. Indeh. PGN Kolrengren. (Nordre Birk). Hellerup Byggeselskab, Akte. Bestyrer : Ovorrets- sagf. E lløffding Dyrhauge (Formand og adm. Direktør), Dir. PV lløffding Dyrhauge (tekn. Direktør) og Frk. Aase Marie Dyrhauge. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Fonen, med den tekn. Direktør eller af Formanden alene. Aktk 300,000 Kr. Hellerup Bygningssnedkeri, Indehaver Axel Bals ­ løw, Haandv. Indeh. Axel E Balsløw Prok • C Balsløw. (Nordro Birk). Hellerup Cementstøberi ved Entreprenør Axel Hansen. Indeh. Axel liansen. (Nordre Birk) Hellerup Dampvaskeri, Aktø. Bestyrelse : Vaskeri- Ekspert IJ Kjøler, Fru KJM Borch, Dir. FO Borch, Gross. CV Møller og Gross. VO Borch der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 65,000 Kr ’ Hellerup Farvehandel, Marius Kristensen ’ s Efter ­ følger (Fru Anna Sofie Kristensen). Indoh. Fru Anna Sofie Kristensen. (Nordre Birk). Hellerup Fløde Is, Indehaver L Jensen, Haandv. Indeh. LG Jensen. Prok.: RG Jensen. (Nordre Birk.). Hellerup Fyldepennemagasin ved Viggo Tilling, Hdl. Indeh. Viggo LV Tilling. (Nordre Birk) Hellerup & Glødefri Tændstikfabrikker, Akts. Be ­ styrelse: Driftsbest. IIA Rasmussen (Driftsbe ­ styrer), Dir. AIIF Jørgensen og Overretssagf. CJF Sven, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : IIA Rasmussen. Aktk. 600,000 Kr. Hellerup Handelsbank Akt6. Indeh. Hellerup og Omegns Bank, Akts, [se dette], Hellerup Kaffehandel, C Sand, Indehaver Fru Caroline Olesen, født Sand. Indeh. Fru OAC Olesen. (Nordre Birk). Hellerup Klub, Akts. Bestyrelse : Raadmand, Bankbest. Knud Bindslev (Formand), Overrets ­ sagf. JF Krarup (Forretningsfører), Overrets ­ sagf. CB von Staffeldt, Trafikassist. Anders Frederiksen, Generalkonsulinde Ingeborg Ja ­ cobsen og Købmd. Wald. Jenson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ retningsføreren i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 225,500 Kr. Hellerup Kolonialvarelager, Akts. Bestyrolse : PE Eskildsen, der togner Frm. Aktk. 5000 — (Nordre Birk). Hellerup ” ” * ___ ____ _. _ Prokurist SIIT Hansen, Dir. FW Wex og Fuldm. JC Falsby, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : SIIT Hansen alene eller AC Jen ­ sen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Hellerup Lyskopieringsanstalt ved Marius Vibæk. Indeh. Marius E Vibæk. (Nordre Birk). Hellerup Maskinsnedkeri & Savværk vod Hjalmar Christensen. Indeh. nj Christensen. (Nordre Birk). Hellerup Materialhandel, C Remien ’ s Eftf. Mar ­ tin Jensen. Indeh. MA Jensen. (Nordre Birk). Hellerup Mejeri ved C Johansen. Indeh. Enkefru ACM Johansen. (Nordre Birk). Hellerup Møbelfabrik ved K Kestler. Indeh. JOK Kedler. (Nordre Birk). Hellerup Nattevagt, Akte. Indeh. Akta. De For ­ enede Vagtselskaber [se dette]. Hellerup ny Ismejeri ved O Nilsson. Indeh. OVH Nilsson [er senere død] (Nordre Birk). Kr. Kulimport, Akts. Bestyrelse : Dir. OA (Direktør), Højesteretssagf. NJ Gorris- Overretssagf. V Falbe-Hansen, der to i tegner Frm. Prok. : OA Nielsen. Aktk, Kr. Kul- & Koks-Lager, Akts. Bestyrelse : Nielsen sen og Foren. 300,000 Hellerup

Henius & Co., Ildl. Indeh. ES nenius. Honius Erik S, Hdl. Indeh. ES Henius. Henius Viggo, Akts., Hdl. med Motorcykler og desl. Bestyrelse: Fru MC Henius, Gross. S Tliorup og Frk TP Roth. Direktør : V Henius. Frm. tegnes af en Direktør aleno eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Henkel & Co.. Akts., Fabr. af kemiske Art. Be ­ styrelse : HE Koux, Kemiker WH Henkel, Diisseldorf, og Overretssagf. CLH Bernth. Di ­ rektører : HE Koux og F Seidel. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Bcstyrel- sesmedl. i Foren. Prok. : T Witt og CC Jbsen i Foren, eller T Witt i Foren, med et relsesmedl. eller CC Ibsen i Foren, med Direktørerne. Aktk. Mill. Kr. Henko, Akte. Under dette Firma drives Virksomhed af Akte. Henkel & Co. [se Henningsen Andreas & Co.. Hdl. Schmidt, P Schmidt og KE Schmidt. Henningsen AW, Haandv. Indeh. Alf. WG Hen ­ ningsen og John AV Henningsen. Henningsen Frite, Fornemt borgerligt Bohave, Hdl. og Haandv. Indeh. FEA Henningsen. Henningsen & Wolf-Jiirgensen, ndl. Indeh. CC Henningsen og JC Wolf-Jurgensen. Prok.: HP LGCT Elsmark. Henrichsen Aage, Hdl. Indeh. A Henrichsen. Henrichsen AP, Hdl. Indeh. Fru AS Henrichsen. Henrichsen C, Haandv. Indeh. Enkefru JA nen- richscn. (Frdbg.). Henrichsen ’ s Edv. Bogtryk- Bogbinderi & Pro ­ tokolfabrik, Haandv. og Hdl. Indeh. Edl 1 . LH Henrichsen. Prok. : Merry K Henrichsen og Karla V Henrichsen. Henrichsen MP, Spedition. Indeh. MP Henrich ­ sen. Prok. : O Jeppesen og N Jepsen i Foren. Henriksen & Co., Haandv. Indeh. Fru KK Hen ­ riksen og Fru SVMK Sørensen. Henriksen ’ s elektrisko Fabrik ved Indeh. SCC Henriksen. Prok.: C Henriksen & Fredskov, Ilaandv. Henriksen og KCB Fredskov, der i Foren, teg ­ ner Frm. Henriksen II, Hdl. Indeh. RNRII Henriksen. Henriksen IIP & Blom, Haandv. Indeh. GT Blom. Prok.: VH Hansen og Rarma V Jensen i Foren. Henriksen Jens Akts., Fremstill. af og Hdl. m. Damekonfcktion. Bestyrelse : Gross. J Hen ­ riksen (Direktør), stud. jur. OM Rosontoft og Dir. Aa. M Rosentoft. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Henriksen ’ s Knud Boghandel, Indeh. Enkefru IJ Henriksen. (Nordre Birk). Henriksen ’ s Lauritz Metalvarefabrik, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Dir. Lauritz JS Henriksen (Direktør), Glostrup, Ing. II Wulff og Lands ­ retssagf. N Chr. la Cour Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Henriksen Robert & Co., Akts., Hdl. med Male ­ rier og Kunstværker og dermed besl. Art. Be ­ styrelse : Kunsthdl. S Aa. Lansen, Frk. RCM Mylin Petersen og SkTæderm. JN Abramovitch. Direktør : Kunsthdl. Robert C Henriksen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Henriksen Walter, Hdl. Indeh. Walter Henrik ­ sen. Henriques & Bonfils ’ Eftf., FH Bottzauw, Hdl. Indoh. FH Bottzauw. Henriques Johannes & Co., Vekselerer- og Bank- forretn. Indeh. Fru J Henriques og AJ Hen ­ riques [er senere død]. Førstn. tegner kun Frm. i Foren, med sin Lavværge S Yde. Prok. : HC Olsen. Henriques & Løvengreen ’ s Trikotagefabrikker, Akte. Bestyrelse : Dir. PJL Levin, Dir. CJ Michaelsen, Højesteretssagf. Otto Bang, Un ­ derdår. Kay With, Dir. E Faber. R.ve Nør- skov og Dir. HJ Holger. Direktion : E Faber, Rye Nørskov, JJT Wohlert, Aa. F Jensen og Georg Merling. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af cn Direktør og et Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : E Far ­ ber, JJT Wohlert, Aa. F Jensen, Georg Mer- ling og OA Pedersen, to i Foren. Aktk. 4,600,000 Kr Adresse: Mariendalsv. 46 (F) Cent. 8602 & 8601. Telegramadr. ..Green ’ øven". Henriques Moritz R., Hdl. og Fabr. Indeh. RC Henriques og PA Henriques. Prok. : K Hen ­ riques og SL Olesen i Foren. Henriques O & Co., Hdl. Indeh. OI Henriques. Henriques R jr.. Vekselerer- og Banklcrforr. In- oøh. OO Henriques og WH Henriques. Prok. : CM Rlausen, L Pedersen, II Jensen, E Lund, F.l. Jessen og VR Ljinn, to i Foren. Adresse : Højbro PI. 9 (K) Grundlagt 1801 1! ★ C. 52 State a 28 & 52. Henriques & Winther, Hdl. Indeh. FB Henriqi'e

Hellerup og Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Murerm. NC Larsen (Formand), Hospitalsdir. Knud Warming (Næstforind.), Købmd. VII Th. Jørgensen, Snedkerm. APL Christiansen og Vinhdl. K Jørgensen. Direktør.: GJP Brandt. Bestyrelsesudvalg ; NC Larsen og VII Tb. Jør ­ gensen. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelscs- udvalgsmedl., eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesudvalgsmedl. eller med Forman ­ den eller Næstformd. Prok. : EG Sass og VFV Nielsen i Foren, eller hver af dem i Foren, med All Brøndkjær, GFV Brauer, E Jacobsen, TP Hoffmann Petersen eller JV von der Osten eller hver af de nævnte Prokurister i Foren, med Direktøren eller med et Medl. af Besty- relsesndvalget. Aktk. 500,000 Kr. Hellerup og Omegns Vinduespoleringskompagni ved Kartin Petersen, Kommanditselak. Ansv. Delt. KMF Petersen. (Nordre Birk)._ Hellerup ..................... ~. . .. — Indeh. Hellerup Borch. Hellerup _____ , Fru JM Madsen. Prok. : FC Madsen. Hellerup Skotøjsmagasin ved F Jacobsen. Indeh. FJ Jacobsen. (Nordre Birk). Hellerup Sølvsmedie ved Richard Jørgensen. In ­ deh. Richard Jørgensen. (Nordre Birk). Hellerup Trælasthandel ved II Rasborg. Indeh. IICS Rasborg. Prok.: IIH Larsen.(NordreBirk). Hellerup Trævareforretning ved K Top-Jensen, Hdl. Indeh. K Top-Jensen. (Nordre Birk). Hellesen Edv„ Hdl. Indeh. Fru EG' Hellesen og W Wendt. Prok.: S Hellesen. Ilellesen ’ s Enke & V Ludvigsen, Akts., Fabr. og Hdl. indenfor den elektriske svagstrøms og tek- nisk-kemiske Industri, direkte eller indirekte ved Anbringelse af Kapital i andre Virksomhe ­ der af samme eller lign. Art. Bestyrelse : Dir. HV Hansen (Formand), Iløjestcretssagf. K Steglich-Petersen (Næstformd.), Overretssagf. AK Helwcg-Larsen. Administrator V Kroli og Konsul Vald. Thygesen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Direktør : W Jacobsen. Prok. : W Jacobsen alene eller BE Ludvigsen og IIK Johansen i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Hellesen & Malmstrøm, Assuranceforr. Indeh. J Malmstrøm. Prok. : E Baggesen. Ilellesen W & Co. Akts. (Theodor Lund & Peter ­ sen, Akts.) Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Theodor Lund & Petersen, Akts, [se dette]. llellqvist ’ s Skotøjsfabrik. Indeh. Henning V llellqvist, Harry WR llellqvist og Charles II Henningsen. Hellstrøm C & Co., Haandv. Indeh. OE Hell- strøm. (Frdbg.). Helmic ved HC Helweg-Mikkelsen, Industridrift. Indeh. HC Helweg-Mikkelsen. (Nordre Birk). Holomit, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Fabrikken Ilka, Akte. [se dette]. Helsingør Ilavbad, Akts. Bestyrelse : Landsrets ­ sagf. Eiler Pontoppidan (Direktør), Entrepr. AJ Hansen, Hørsholm, og Forretningsf. O Larsen-Jensen, Helsingør. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør Aktk. 36,000 Kr. Helsingørs Rammelistofabrik og Maskinsned ­ keris Udsalg ved Sørensen og Larsen, Haandv. Indeh. OA Sørensen, Helsingør, og OH Larsen, der i Foren, tegner Frm. helt rigtige Sæbelager, det, Agda Sørensen, Hdl. Indeh. Fru Agda M Sørensen. Hemme S i Ck>., Ildi. Indeh. S Ilemme og R Møller. Hempel Aage, Hdl. Indeh. Aage Hempel. Hempels Isolerings Co., Akts., Fabr. af og Hdl. med Isoleringsmaterialer og andre lign. Varer ’ Bestyrelse : Fabr. JC Hempel, Prokurist JS Ludvigsen, Overretssagf. Frithjof Kemp og Ing.AII Scheibel. Direktion: JC Hempel (adm. Direktør) og Ing. AH Scheibel (tekn. Direk ­ tør). Frm. tegnes a'f to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AH Scheibel, EB Dupont og Ida Christine Rasmussen, to i Foren. Aktk. 45 000 Kr. , Hempel ’ s JC Skibsfarve-Fabrik. Indeh. JC Hem ­ pel. Prok. .- Ida C Rasmussen, EB Dupont og J Ludvigsen, to i Foren., eller BE Hansen i Foren, med Ida C Rasmussen. Hempel ’ s JC teknisk-kemiske Fabrik. Indeh. JC Hempel. Prok. : J Ludvigsen og Ida C Rasmus ­ sen i Foren, eller sidstn. i Foren, med BE Hansen. Hempels Vinimport, Akte. Indeh. Marius Jensens Vinhandel Akte. [se dette]. Hempelske Handelshus, Det. Indeh. JC Hempel. Prok. : J Ludvigsen alene eller Ida C Rasmus ­ sen og EB Dupont i Foren. Hemslbjd boden ved Mario Pedersen & Co. Indeh. Marie Pedersen. Hendriksen Asger, Hdl. Indeh. Fru MCK Hen- driksen Hendriksen Carl August Jeppesen & Co., Haandv. Indeh. TM Jørgensen og Carl August Jeppesen Hendriksen. Hendriksen ’ s F Reproduktions-Atelier. Indeh. HS Hendriksen og K Hendriksen. Hendriksen & Jensen, Hdl. Indeh. GA Fougner. Paraplyfabrik ved Christian Rasmussen. JPC Rasmussen. (Nordre Birk). Sengeudstyr ved Borch. Indeh. MJKG (Nordre Birk). Skolæstfabrik, Hjalmar Madsen. Indeh.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker