kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Hedegaard E, Haandv. Indeh. Fru AJ Hede- gaard. Hedegaard M. Hdl. Indeh. MLR Hedegaard. Hedex, Akts., Fabr. af og Hdl. ni. Konfektions ­ varer. Bestyrelse : Dir. VO Hedebye (Direktør), •> Bogholder LG Gørslyk (kaldet Gørlyk) og Landsretssagf. Hans Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Iledings Forlag. Akts. Bestyrelse : Fru MCA Heding (Direktør), Strøby, Dir. GJE Andersen og Overretssagf. IIBV Lindahl, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : GJE. Andersen og Viola Edith Christensen. Aktk. 15,000 Kr. Hee ’ s Chr. Eftf., Hdl. Indeh. J Winsløw og Er EJ Winsløw. Grundlæggelsesaar .- 1860. Forretningens Art : Auktionsforretning. Adresse : Niels Juels G. 6 (K)J? Cent.3581&11308. Heemose IC, Akts., Hdl. og Agentur. Bestyrelse : Dir., Fru OJV Heemose (Formand og Direk ­ tør), Læge NAJ Lilliendahl Petersen og Redak ­ tør LA Christiansen. Frm. tegnes af Forman ­ don alene eller af Direktøren alene. Aktk. 175,000 Kr. Heering Peter F, Hdl. og Industridrift. Indeh. Peter F Heering. * Heese 1I-C Gengelbach, Akts.. Hdl. en gros og en detail. Bestyrelse -. HJ Bluinensen (Direk ­ tør), Gross. FB Eisensøe og Købmd. F Schlos ­ Heggum E & Søn, Hdl. Indeh. KV Heggum. Ileiber W i Co., Akts., Fabr. af og Hdl. med Motorvogne. Bestyrelse : Købmd. AFE Heiber (Formand), Billedskærer AHC Wolter, Elek ­ triker WPLW Heiber og Dir. Olaf Seek. Di ­ rektion ; AFE Heiber, WPLW Heiber og Olaf Seek. Underdirektør : IIEIl Lehrmann. Proku ­ rister; LA Larsen og Edith W Michelsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af en Under ­ direktør i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren, eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 500,000 Kr. Heiberg Erik, Vekselererforr. Indeh. EEL Hei ­ berg og EB Christensen. Prok.: A Albrechtsen. Heimann F & Co., Hdl. indeh. VCC Heimann og HE Abrahamsson. Heimann Isidor & Co., Hdl. Indeh. JI Heimann. Heimburger & Wendt Reproduktionsanstalt. Haandv. Indeh. HHG Heimburger og JY Wcndt. Ilein Cai, Akts., Hdl. in. Landbrugsmaskiner og Maskindele. Bestyrelse : Gross. IICC Héin (Formand og Forretningsfører), Overretssagf. Aago W Jacoby og Maskinforhdl. IIA Beyer. Aabenraa. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller af Forret ­ ningsf. Aktk. 10.000 Kr. Heine III & Co. Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru AMHeine (Direktør), Frk. JB Heine og Fru KJ Schrøder. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Heine Norman E, Hdl. Indeh. Norman E Heine. Heineke Heinrich, Haandv. Indeh. Heinrich Heineke. Prok..: II Nielsen. Heinrich & Poulsen, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. S Heinrich (Formand og Direktør), Fru EM Heinrich og Prokurist SE Frederiksen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af For ­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : S Frederiksen. Aktk, 39,000 Kr. Heitmann J & Co., Hdl. Indeh. JE Heitmann og HS Heitmann, der i Foren, tegner Frm. Heitmann V & Søn, Haandv. Indeh. RJ7 Heit ­ mann og W Heitmann. Hejo I, Akts., Financiering af Handelsvirksom ­ hed og dermed i Forbindelse staaende Virk ­ somhed. Bestyrelse: Fru K Heje, Ekspeditions- sekr. KB Danielsen og Dir. PL Germark, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Hejre- & Ørnevejs Servicestation & Garageanlæg ved Ernst Heyde. Indeh. Ernst CA Ileyde. Heka Trikotagefabrik ved Willy Knorr. Indeh. Poul Willy Knorr. Prok. ; Ella Knorr. (Frdbg.). Hekko ved Carl Eriksen, Hdl. Indeh. Knud Carl Eriksen. Prok. : Svend-Aage Jensen. Hekla Kosmetik ved Bork & Nielsen, Industri ­ drift. Indeh. OCS Bork og JVC Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Helbrink Holger, Hdl. Indeh. Holger II Helbrink. Ilelco Handels Akts. (American Export Corpo ­ ration Ltd. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af American Export Corpo ­ ration Ltd. Akts, [se dette]. Heldt A & Co., TTdl. Indeh. Aa. Holdt og Jobs. Svendsen, der i Foren, tegner Frm. Helgoland, Smør- & Æghandelen i Likvidation. Akts. Likvidatorer : Frk. O.T Petersen og ILandsretssagf. ST Bruun, der i Foren, tegner Frm. Helgolandsværftet ved CF Hansen. Indeh. OF Hansen, Hellebæk Fabrikker, Akts. Bestyrelse : Dir. EC Hertz, Dir. THC Eyrich samt Overretssagfører ­ ne CJ With-Seidelin og JH Berner. Frm. teg ­ nes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. førstn. hver Foren, med ser, Berlin. Frm. tegnes af de to for sig eller af hver af dem i sidstn. Aktk. 100,000 Kr.

VI — 2758

Hari — Hell

sen og E Adler-Jacobsen, hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 100.000 Kr. Ilarlib ved Hardann & Libman. Haandv. Indeh. H Hardam og V Libman. Harlø P & Son, Haandv. Indeh. IIP narlø og K I Ilarlø, der i Foren, tegner Frm. Harms C, Hdl. Indeh. Frn II Harms. Prok. : Agnes H Harms. Harms Edvard, Hdl. Indeh. Ejvind Harms. Harms Ejnar, Hdl. Indeh. AE JJ Frøkjær. EC Bache, Fuldm. KL Søndergaard og Gross. PJ Jensen. Direktion: Frk. EMJ Harms. OK Olesen og R Ettrup. Frm. tegnes af Dir. K Ettrup i Foren, med et Medl. af Direktionen eller Bestyrelsen. Aktk. 80.000 Kr. Harreschou Niels M, Hdl. Indeh. NM Harre- schou. Harter Henry, forh. Chr. Harter. Hdl. Indeh. Henry B Harter. Hartmann Brodr., Akts., Fabr. af Værktøjsma6k. Bestyrelse : Landsretssagf. JI Borre (For ­ mand), Ing. CV Hartmann og Gross. LM Hartmann. Direktion: CV Hartmann og LM Hartmann. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direk ­ tør. Prok. : CV Hartmann og LM Hartmann. Aktk. 300,000 Kr. Hartmann Emballage Kommanditselskab, Hdl. Ansv. Delt. Poul Madsen Ilalsted, Louis M Hartmann, CV Hartmann og HHA Thomsen. Frm. tegnes af de to førstn. i Foren, eller at OV Hartmann i Foren, med Poul Madsen Hal ­ sted eller af HHA Thomsen Louis M Hartmann eller med (Nordre Birk). Hartmann Hjalmar & Co., Hdl. mann og GB Hartmann. Prok.: A Nebel. Hartmann JPM, Haandv. Indeh. JPM Hart ­ mann, (Nordre Birk). Hartmann JP Plante- & Knolde-Import, Akts. Bestyrelse: Havebrugskand. E Hartmann, Ing. • HP Hartmann og Konsul JP Hartmann, Gent, Belgien. Frm. tegnes af to Bostyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Prok.; E Hartmann og BP Hart ­ mann. Aktk. 10,000 Kr. Hartmann KA, Haandv. Indeh. KA Hartmann. Prok.: V Hartmann. Hartvel Bogtryk, Haandv. Indeh. KE Hartvel. Hartz Carl Vinlagers Eftf. Indeh. Harriet AF Lindemann. Hartz & Jøns, Hdl. Indeh. EE Hartz. Hartz Marius, Akts., Hdl. samt Fabr. af Beklæd ­ ningsgenstande. Bestyrelse : Revisor HL Jen ­ sen, Dir. Jens Chr. Hartz og Overretssagf. PD Olu-fsen. Direktion : Jens Chr. Hartz. E Hartz og Carl P Hartz. Frm. tegnes af to Bestyrcl- sesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Aktk. 415,000 Kr. Hartz Pickles Indehaver II Lindemann. Indu ­ stridrift. Indeh. Harriet AF Lindemann [gift Povlsen], Hasle Klinker- & Chamotte6tensfabrik, Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrikker, Akts. Bestyrelse : Gross. HP Andersen, Ing. G Kab ­ ler, Korsør, Ing. IO Clausen, Ing. UFK Hen ­ riksen og Ing. OV Kåhler, Korsør, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : IO Clausen og G Kåhler. Prok. : GE Jensen og IO Clausen i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Haslund ’ s Jørgen Eftf. t Jens Bille, Hdl. Indeh. Jens A Bille. Haslund ’ s Ole Hus, ved Haslund & Heyman, Ildl. Indeh. Ole Haslund. Kaufmann. Propr. MTE Bruun Thomsen. Unnerup pr. Vej ­ by, og Skibsfører BON Kirkman-Møller. Aktk. 5000 Kr. Haas Frode, Haandv. Indeh. FC Hass. Hasse Fr., Akts., Herreekviperingsforr. Besty ­ relse: Frk. EM Hansen, Skovlunde, Overrets ­ sagf. OAO Thaarup og Fru GO Hasse, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Hassel & Co., Hdl. Indeh. AH Hassel og CFW Ahlefeldt-Laurvig, der i Foren, tegner Frm. Hassel & Teudt, Haandv. Indeh. A nasset. Hasselbalch & Co., Hdl. Indeh. nn Hasselbalch, der tegner Frm., samt Grevinde Alice Danne- skioId-Samsøe. Prok. : GP Jensen. Forretningens Art : Grossererforretning. Adresse: Kejserg. 2 (K) 1 ★ Cent. 380. Hasselbalch ’ s Steen Forlag, Akts. Bestyrelse : For- lagsboghdl. SA Hasselbalch (Direktør), Kap ­ tajnløj tn. Arne Stevns og Kontorchef G Jer- vin. Frm. tegnes af en af Direktørerne eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : G Jervin alene eller Gudrun Kjædebye og Jobs. WS Secher i Foren. Aktk. 250.000 Kr. (Jj^Krogh K ro sh, Hdl. Indeh. EA Hasselbo og Hassing 8, Hdl. Indeh. S Hassing ’ SS; **•'. Harms. Prok. : af og Hdl. med beslægtede Art. Mortensen, Ing. i Foren, med CV Hartmann. Indeh. H Hart- Prok. : Adelheid Bestyrelse : Kapt. der tegner Frm., Harms & Olesen, Akts., Fabr. Damekonfektion og dermed Bestyrelse : Overretssagf. VE Haso, Akts., Hdl. en gros. IIVGS Klein (Formand),

KA In- Hattel ’ s Magasin, Akts., Hdl. Bestyrelse : Her- reekviperingshdl. HO Hattel. Maskinkonstruk- tør Poul Jensen og Frn EJH Hattel, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Hattelager en gros, Albert Nielsen. Indeh. Nielsen. Ilattemagasinet Stockport ved Anna Larsen, deh. Anna C Larsen. Ilauberg Carl, Ildl. Indeh. CJ Hauberg. Hauchsborgs Fiskehalle ved Jacob Jørgensen. In ­ deh. Fru AM Jørgensen. (Frdbg.). Hauen Reinh. van, Haandv. Indeh. Leo Mac van Hauen. Hauen ’ s Reinh. van. Bageri & Bisenitsfabrik, Haandv. Indeh. JM van Hauen. (Frdbg.). Ilauens Reinh. van Bageri, Brhj M Haandv. In ­ deh. Leif .Mac van Hauen og Wald, van Hauen, der i Foren, tegner Frm. Hauerslev Johannes, Haandv. Indeh. AM Munk- Andersen. Haug H, Haandv. Indeh. HKJ Haug. Prok. : Mary Christensen. Hauge ’ s Damipvaskeri. Indeh. R Haugo (Frdbg.). Haugesunds Sjøforsikringsselskap, Akts., Hauge- sund, Udenlandsk Akts., Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Akts. Haugesunds Sjøforsikringsselskap, Ilaugesund, Norge. Gene- ralagentureta Bestyrelse : Assurancedir. EAF Preisler, der tegner Generalagenturet. Prok. : C Petersen. (Forsikrings-Registret). Ilaugmark Knud, Hdl. Indeh. Enkefru AE Ilaugmark. Prok.: M Johannesen. (Frdbg.). Haugsted II Ove, Hdl. Indeh. H Ove Haugsted. Haugsted Ove, Aktieselskabet, Dampskibseksped., Spedition og anden besl. Virksomhed. Besty ­ relse : Gross. Herman Ove Haugsted. Ing. Fr. Vilh. Ilaugsted og Højcsterotssagf. Carl Ball ­ hausen. Direktion ; Gross. Herman Ove Haug ­ sted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Prok. ■ JK Tønnesen og Sv. Aa. Olsen i Foren. \ktk 130,000 Kr. Haukeli, Akts., Chokoladehdl. Bestyrelse : Over ­ retssagf. JT Just-Lund (Formand), Disponent JT Holst, Oslo, og Overretssagf. SL Lund, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Ilaut Robert, Haandv. Indeh. ARW — RV Haut. Havo E & D, Hdl. Indeh. Ellen H Dagmar II Have. HaveboLiger under Likvidation, Akts, tor : Overretssagf. Svenning Larsen, ner Frm. Havehuskolonierne, Akts., Virksomh. ved Indkøb, Bebyggelse og Forvaltn. af faste Ejend, Besty­ relse : Arkitekt V Woldbye (Formand), Sned- korm. O Hansen, Murorm. AHC Jespersen og Prokurist SA Woldbye. Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Havemann ’ s Aage Eftf., Hdl. Indeh. CA Olsen og AMB Nordrup. Havemann Johan, Akts., Hdl. Bestyrelse: Af- delchef PA 8ørensen, Kalkulator OM Have ­ mann og stud. mere. JG Havemann, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr Havemann ’ s Magasin, Hdl. Indeh. Johan Have ­ mann. l'rok.; Ellen MA Thind og Axel Ha ­ vemann. Havnearbejdernes Aktieselskab. Bestyrelse: Hav ­ nearbejderne SP Jensen, LII Olsen, IIPH Hansen, LP TroeJsen og LV Knudsen, der i Foren, tegner Frm. Forretningsfører : II Kaus- bjerg, der har Prok. Aktk. 10.000 Kr Havnegades Skibsproviantering ved Chr. Hjortsø. Indeh. SRA Strufve. Prok. : Fru OVF Strufve. Havnemøllen, Akts. Bestyrelse ■. Konsul JJ Olsen .VGA Ekberg og Overretssagf. Bern th. Direktør : fh. Hovedkasserer CG Bøggild. Frm. tegnes af Direktøren eller For ­ manden hvor for sig eller af to Bestyrelses- medl. i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Havnens Malerværksted ved Valdemar Dufour, Haandv. Indeh. Valdemar Dufour. Havnholm, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. HIV Andersen (Formand), Landsretssagf. HO Fi ­ scher-Møller og Forstkandidat SA Ryder. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Aktk. 10,000 Kr. Havreholm Papirfabriks Udsalg. Indeh. H & 8 Ottesen. Prok.: Astrid P Lorentzen. Heboma, Aktieselskabet, Ildl.. særlig Import og Eksport af Huder og Skind og andre lign. Art. Bestyrelse : Dir. 1IB Madelung (Direk ­ tør), Fru MJ Madelung og Landsretssagf. Mo ­ gens Bech. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren. Aktk. 20,000 Kr. Heckscher Julius, Akts., Forsikringsagenturforr. Bestyrelse: Gross. WW Levysolm (Formand), Gross. B Heckscher og Assurandør KOJ Bag ­ ger (adm. Direktører) samt Overretssagf. El Warburg. Frm. tegnes af Formanden eller af en adm. Dir. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. - gC Johansen og VC Jubl i loren. Aktk. 50,000 Kr. , , T t Hector HE, Hdl. og Haandv. Indeh. HE Hector. Hedegaard Alfred, Hdl. Indeh. Alfred M Hede ­ gaard. x Haut Have or og Likvida- der teg- Hatte-Import, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Danica-Hat [se dette],

I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker