kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Hansen Betty II Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru BR Hansen, Snedker A Hansen og Chauffør LK Larsen. Forretningsfører: Fru BR Hansen. Erm. tegnes af Forretningsf. alene. _5000 Kr. Hansen Brødrene, Haandv. Indeh. VGA Friberg. Hansen Brødr. Bernhard & Einar. Indeh. JB IIan6en og E Hansen. Hansen ’ s Brødr. Eftf. ved Rasmussen & Søren ­ sen, Hdl. Indeh. EJ Simonsen. Hansen Brødr. H & C, Hdl. Indeh. II Hansen. Hansen Brødr. K & V, Ilaandv. Indeh. JPF Jensen. Hansen Brødr. Hansen. Prok i Foren. Hansen Carl & Co., Ildl. Indeh. Carl Hansen og Hugo Gchrs. (Nordre Birk). Hansen Carl Esben, Hdl. Indeh. CJE Hansen. Hansen Carl N, Aktieselskabet, Fabr. og Hdl. Bestyrelse.: Fabr. Carl N Hansen, Dir. Børge W Hansen og Ilovedbogholder Marius P Jør ­ gensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. Hansen Carl O A Søn, Ildl. Indeh. IIS Hansen [Navneforandring til Schwartz-Hansen]. Hansen Carl V, Hdl. Indeh. VH Hansen. (Frdbg.). Hansen Carsten, Hdl. Indeh. CL Hansen. Hansen CB & Co., Hdl. Indeh. CPSB Hansen. Hansen ’ s CB Etabi. for Møbeludstyrsgenstande, og Hofstolemager. Indeh. Fru J Jo- Aktk. „Trinitas ” , Hdl. Indeh. VC SN Philfipson og l ’ AP Bruun Snedker hansen. Hansen C Hansen. Hansen c jjuzmue, nu:., luueu. vjlf xiunsen. Hansen ’ s C Fedevareforretning. Indeh. C Hansen. Hansen Chr. & Co., Hdl. Indeh. C Hansen og KS Tune. Hansen Chr., Entreprenør, Ilaandv. (Entrepre ­ nørvirksomhed). Indeh. LP Hansen, Hansen og Lilly K Hansen. Hansens Chr. Forsøgsmejeri, Akts. Under Firma drives tillige Virksomhed af Chr. sen ’ s Laboratorium, Akts, [se dette]. Hansen ’ s Chr. Laboratorium, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Kinh. CEA Am- mentorp, Dir. Herbert Jerichow og Ilofjgm. E Hansen, Mullerup, samt en Direktør: Ing. Johannes Hansen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren. Prok.: AH Berg og JC Møller i Foren., eller hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 900,000 Kr. Hansen Chr.P, Hdl. og Haandv. Indeh. CPJ Han ­ sen. Hansen Chr. A- Søn, Hdl. Tndeh. Chr. sen. Hansen Chr. V, Hdl. Indeh. Chr. VJ Prok. : CE Brumberg Hansen. Hansen CK, ndl. Indeh. Johan FC Willie CK Hansen, CJC Harhoff og K Hansen & Co., Hdl. Indeh. V Hansen og III Tornblad. Prok.: C Jensen. Hansen & Co. (Filial). Filial af 4 Frm. Hansen & Co., Svendborg [se dette]. Filialbestyrer : K.M Svendsen, der har Prok. for Filialen. Hansen CW, Fabr. og Hdl. Indeh. CW Hansen og KV Hansen. Prok.: CV Hansen. (Frdbg.). Hansen Duzaine, Fabr. Indeh. AD Hansen. Prok. : Fru A Stoltz og RHV Larsen i Foren. Hansen ’ s Einar Boligmon tering, København, Akts. Bestyrelse: Repr. TIR Andersen, Fru H K Dietzmann, Fru AS Sørensen. Jløng, og Fru QRiL Dahl. Salgschef : EG(V Hansen, Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Salgschefen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist. Aktk. 30.000 Kr. Hansen E & Johs. Jacobsen, Hdl. Indeh. plansen og J Jacobsen. Hansen Ellen, Hdl. Indeh. Ellen Hansen. Hansen Elly & Astrid Pedersen, Hdl. Indéh. KL Hansen og Astrid GP Pedersen. Hansen Erhard, Haandv. Indeh. Erhard S Han ­ sen. Prok.: Ove Rømer. Hansen & Erichsen, Haandv. Indeh. AJ Hansen | og MLA Erichsen. Hansen Erik & Co., Hdl. Indeh. ECL Hansen. Prok. : R Heilbo. Hansen ES, Fabr. og Hdl. quart. Hansen F & Co„ Spedition, og IISF Jensen. Hansen ’ s Ferd. Trykkerier, sen Prok. _• Karla E Friberg. (Frdbg.). Hansen FF & Co., Ildl. Indeh. Fru RM Hansen. Hansen F Gottlieb, Akts., Installation 6amt Sal? af elektr. Art., Radioart. m. m. Bestyrelse: Overretssagf. Hj. Gehrke (Formand), Forret ­ ningsf. IICS Biilow, Dir. JE Hansen og Frk- Anna Hansen. Frm. tegnes af Formanden 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktør: Jl'< Hansen. Prok. : JE Hansen. Aktk. 75,000 Kr. Hansen F ,& M, Udsalg fra Albert Philipson Eftf. Indeh. FML Hansen og FM liansen. . Hansen Frits, Ilaandv. Indeh. Enkefru EAG Hansen. Prok.: N Aamand. (Frdbg.). Hansen ’ s Fritz Eftf., Haandv. Indeh. C» Hansen, SC Hansen og PF Hansen, iTillerød- ■ Hansen Frode, Hdl. Indeh. FH Hansen. Hansen FV & Co., Hdl. Indeh. Cn Hansen. | Bromberg, Hdl. Indeh. CE Briunberg Prok. : Orla Wichmann-Olsen. D ain Hdl Ind h CD Ha Indeh. Indeh. I ndeli. IIAM dette Han- V Han- Hansen. Hansen, Hansen. EM Elly NKK Mar- JCT Jensen NPA Han ­ é j i i’ s

VI — 2756

Hand — Hans

Handelsfirmaet H Schannong. Indeh. HE Schan- nong. Prok. : Fru REJ Schannong. Handelsfirmaet Jutra ved R Tranberg. Maren Margrethe Ragnhild Tranberg. M Tranberg og J HC Tranberg (Frdbg.). Handelsfirmaet Skandinavisk Import ved K Jørgonsen. Indeh. Fru K Prok. : Chr. Jørgenson. Handelsgartneriet Rosenvang, Akts., _______ Glostrup. Bestyrelse: Dir. JCII Bjørnsgaard (Formand), der tegner Frm., Gartner KE Kjærsgaard, Glostrup, og Revisor Aa. Jensen. Aktk. 10,000 Kr. Handelshuset Alinkio ved H Pauliin Jacobsen. Indeh. IIC Paulin Jacobsen. Handelshuset Astoria ved Emil O Christiansen. Indeh. Emil Handelshuset Clausen. Handelshuset ___ _________ ___ „ ..... Dir. II Thorndal (Direktør), Prokurist Arnold Mærsk, Me. Kinney Møller og Overretssagf. Emil Stakemann, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : II Thorndal. Aktk. 25,000 Kr. Handelshuset Hejmdal vod Carl Wegener, Hdl. Tndeh. Carl WFG Wegener. Handelshuset Jørgen Jørgensen. Akts., Hdl. Be ­ styrelse : Skibsfører Jørgen Jørgensen (Direk ­ tør). Ekspedient P Ilaarbye og Snedkerm. SP Jørgensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Handelshuset Lasso, Akts, under Likvidation. Likvidator : Gross. M Friis Møller, der tegner Frm. Handelshuset Maximo ved Holger Jørgensen. Tn ­ deh. Holger Jørgensen. Handelshuset Multiplex ved Olaf Langdal. In ­ deh. Olaf Langdal. Handelshuset Olaf Rottinger. Tndeh. Olaf A Rot ­ tinger. Handelshuset Rantzow & Abel. Indeh. KTIE Abel. Prok. : BN Willandscn. Handelshuset R Qnistorff Akts. Bestyrelse : Gross. RJ Qnistorff (Direktør), Fru BSC Levy, La ­ gerchef NP Nielsen og Montør II Møller. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Di ­ rektøren. Aktk. 10,000 Kr. Handelshuset Sirius ved AE Nilsson. Ir.deh. Amanda E Nilsson. Handelshuset Trima ved de Bruijn & Co. Indeh. JPJ de Bruijn og OA Levineohn. Handelshuset Triplo ved S Johansen. Aa. Johansen. (Frdbg.). Handelshuset Viking ved Chr. Bunch. FM Bunch. Handelshuset Vilhelm Hansen ’ s Eftf., deh. HV Jensen. Prok. : IIP Clausen og K Jensen i Foren. nandelskompagniet Hafnia Akts., Hdl. og Fabr. samt Anbringelse af Kapital i Selskaber med lignende Formaal, herunder Hdl. en gros med Tændstikker. Bestyrelse : Dir. AHF Jørgensen (Direktør), Overretssagf. CJF Sven og Dir. F Preisler. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. : Direktøren alene eller LP Olsen, K Schrøder og Poula J Schultz, to i Foren. Aktk. 3,000,000 Kr. Handelskompagniet Hallas & Co. Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Fabr. JC Hempel (For ­ mand), Dir. JS Lud vigsen og Højesteretssagf. Flemming Piitges Allerup. Direktion : JS Lud* vigsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med en Direktør. Prok. : JS Ludvigscn. Aktk. 20,000 Kr. Handelskompagniet Mesco Akts. Bestyrelse : Gross. CWV Messerschmidt (Direktør), Fabr. JCPI Spehr, Fabr. CE Sander og Landsrets ­ sagf. JD Henholdt. Frm. tegnes af to Besty- roisesmedl. ’ Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. I ’ rok. : CWV Messerschmidt. Aktk. 150.000 Kr. Handelskompagniet Norden Akts., Ildl. mod Kut, Koks og andre Brændselsart. Bestyrelse : Ing. JP Danstrup (Formand), Overretssagf. Otto Fa- bricius og Murerm. Chr. Madsen. Forretnings ­ fører : Gross. T Troldahl Hansen. Pokurist : OO Mathiasen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. olier mod en Forretningsf. eller en Prokurist eller af to For ­ retningsf. i Foren, eller af on Forretningsf. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 30,000 Kr. Handelskompagniet Sempernova ved Regner An ­ dersen & CO„ Kommanditselsk. A-nsv. Delt.. Regner Andersen. . , Handelskompagniet Skandiopol, Akts. Bestyrelse : Afdelingschef W Pinskier (Pinski) (Direktør), Fru ARS Pinskier og Bagersvend BTL Holm. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Handelskompagniet Toronto, Akts. Bestyrelse : Tug. PB Hasbo, Landsretssagf. JI1 Cold og Tømrerm. L Hansen. Aktk. 10,000 Kr. Handelsselskabet af 1939 AN Nielson, R Larsen, Knud Thorgils, Hdl. Indeh. A'NL Nielsen, Karl ­ strup. HR, Larsen, Slagolse, og Knud Thorgils, Slagelse, der i Foren, tegner Frm. Handelsselskabet Ehapa. Indeh. Frm. Egmont H Petersens Fond [se dette], Prok. : JC Petersen A P® m ont-Petersen hver for sig eller AO Nielsen og JN Søndcrgaard i Foren. i Indeli. Prok. : Foren. & Export Jørgensen. Vesterled, O Christiansen. Avanti, A Clausen, Indeh. A Balto Aktieselskab. Bestyrelse : Indeh. S Indeh. C Hdl. In-

Handelstrykkeriet, Aage Petersen. Petersen. Handskefabriken Ganta Akts. Bestyrelse : Dir. AT Plesncr (sen.) (Direktør), Ing. LAD Mybr- wold og l ’ ropr. AT Piesner (jun.). Torpegaard pr. Aarslev. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Handskefabriken Union, Aktieselskabet. Bestyrel ­ se: Handskemager S Jacobsen, Bogholder K Rasmussen og Landsretssagf. Hugo Bjerre- gaard Jensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Handskeforretningen Elka, Axel E Madsen. In ­ deh. Axel E Madsen. Handske Magasinet 95 ved Fru Yrsa Søndersøe. Indeh. Fru Y Sønder6øe [Navneforandring til Teign]. (Frdbg.). Handske- & Skindfabrikken Ilaco, Akts. Besty ­ relse : Prokurist MKE Holst, Overtoldassist. WWV Pape og Landsretssagf. Oscar Konigs- feldt, deri Foren, tegner Frm. Prok.: II Fried ­ berg. Aktk. 50,000 Kr. Ilanias, Akts., Hdls- og Fabrikationsvirksom ­ hed. Bestyrelse : Gross. Jørgen Random, Over ­ retssagf. Hans Madsen Ammitzbøll. Direktion : ___ __ _ __ Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Di ­ rektøren. Prok. ; Ingeborg Wilhelmine Søren ­ sen i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 500,000 Kr. Ha-Ni-01 ved II Nielsen Ohlsen. Industridrift. Indeh. H Nielsen Ohlsen. Hannerup-Hansen, Wiik & Co. Akts., Hdl. en gros, særlig ved Udnyttelse af de af Akts. Armour & Co., U. 8. A. overdragne Enefor ­ handlinger af dette Selskabs Produkter. Besty ­ relse : Dir. H Hannerup-Hansen, Overretssagf. Frithjof Kemp, Dir. KM Wiik og Ing. JA Kemip. Direktion : H Hannerup-Hansen og KM - og Kontorchef Hans Dir. Jørgen Ilarboe. Indeh. AJ Hannibal Lauritz, Ilaandv. Indeh. GV Hannibal Forretningens Art: Blikkenslager, Gas- og Vandmester, Bly- og Kobberdækker. Adresse : Peder Hvitfeldte Str.ll (K) £ Cent.161. Hansa .Modeimport, Akts. Bestyrelse • Sekretær Kaj Koppel, Overretssagf. A Bach Nielsen og Landsretssagf. Palle Bruun, der i Foren teir- ner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Hansen A, Hdl. Indeh. Tage Hansen og CJE Hansen. Prok. : Torsten Hansen. (Frdbg og Søndre Birk). Hansen Aage A, Ildl. Indeh. AA Hansen Hansen ABC, Fabr. Indeh. ABC Hansen. Hansen ABC, Comp. se A. B. C. Hansen, Comp Hansen A Edm., Hdk og Industridrift. Indeh ’ AV Edm. Hansen. Prok. : T Jensen, CE Kjær og Aa. Petersen, to i Foren. Hansen A &, K Larsen ’ s Vulkanseningsanstalt & Slidbanefabrik, Industridrift og Hdl. Indeh A JB Hansen og K Aa. Larsen, der i Foren teg ­ ner Frm. Hansen Albert, Hdl. og Industrinæring. Indeh. Christian Albert Hansen. Prok. • JE Liis- berg Hansen. (Frdbg.). Hansen Alf., Hdl. Indeh. EV Hansen Hansen Alfred

i

i Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker