kraks vejviser 1940 handelskalender

Gunn — Hand

Firma-Register: A. København Jensen og LT Gunnløgsson. Frm. tegnes af Di ­ rektørerne hver for 6ig eller af to Bestyrelses- raadsmedl. i Foren. Aktk. 300.000 Kr. Gnntel C & V, Ilaandv. Indeh. KNK Guntel. Gutehoffnungshutte Oberhausen A/G. Mascbinen- fabrik Aug6burg-Niirnberg A/G Salgskontor for Danmark ved Viggo Petersen, Hdl. Indeh. Vig ­ go G Petersen. Gutenberghus Galvano-Anstalt. Indeh. Egmont H Petersen ’ s Fond [se denne]. Prok. .- JO Peter ­ sen og A Egmont-Petersen hver for sig eller APL livene, IIGM lEmborg, AO Nielsen og JE'N Søndergaard, to i Foren. Gutenberghus Papirlager. Indeh. Egmont H Pe- tersen ’ s Fond [se denne], Prok. i JC Petersen og A Egmont-Petersen hver for sig eller HC M Emborg, AO Nielsen og JEN Søndergaard, to i Foren. Gutenberghus Reklamebureau. Indeh. Egmont II Petersen ’ s Fond [se denne], Prok..: JC Pe ­ tersen alene eller F Nielsen og L Berg i Foren. Gutensohn Hugo, Ildl. Indeh. IIHT Gutensohn. Guttermann I, ndl. Indeh. I Guttermann. G.vberg & Jensen, Haandv. Indeh. V Gyberg og R Jensen (Kbhvn. og Nordre Birk). Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Akts. Bestyrelse: Dir. FJD Hegel, Dir. AHL Bagge, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff, Valdemar Slot pr. Troense, Prof. Villi. Andersen, Greve FAV Brockenhuus Schack, Dir. NF Tomer, Fru AB Monrad Aas, Prof. Dr. jur. Poul Andersen og ih. Bankdir. V Eigtved, Fredensborg. Direk ­ tion.: FJD Hegel og Mag. art. Frk. Ingeborg AP Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af en Direktør og et Be ­ st yrelsesmcdl. i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok. : SL Smith. ACD Svendsen, KA Andersen og CIIB Nielsen, hver- i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 3,600,000 Kr. Adresse : Klarebodeme 3 (K) S ★ Cent. 775. Gyldenstein K, Spedition. Indeh. KGA Gvlden- stoin. Prok. : A Olsen alene eller EVJI Andersen og NOII Christensen i Foren. Gyring-Nielsen H, ndl. Indeh. n Gyring-Nielsen. Gyth Leopold, Hdl. Indeh. JMM Kvist. Gådda Axol & Marius Pedersen, Ilaandv. Indeh. Gustaf Axel Giidda og KM Pedersen, der i Foren, tegner Frm. Gædecken John, Hdl. Indeh. John K Gædecken. Ga-rdet, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Aa. Jensen, Gross. HMR Janensky og Gross. MN Laier, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Gærkompagniet ved C Ahlofeldt-Laurvig & Helge Hassel. Indeh. CFW Ahlefeldt-Laurvig og AH Hassel, der i Foren, tegner Frm. Gorris-Jcnsen Ebba & D Kjær, Haandv. Indeh. Fru Ebba Bodil Gørris-Jensen og Ane Dorthea Kjær, der i Foren, tegner Frm. H aag Adolf

VI — 2755

tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller med en Forretningsf. Prok. : Flemming Hiort. Aktk. 25,000 Kr. Ilalmøe Hans. Haandv. Indeh. FV Halmøe. Halse Fr.. Haandv. Indeh. Fru MJF Halse. Halva elektro Products, Varnekær, Hdl. Indeh. Aa. L A ’ arnekær. (Frdbg.). Halvorsen Emil, Akts., Jern- og Metalhdl. Be ­ styrelse: Gross. PPEL Halvorsen (Direktør), Fru A Halvorsen og Overtelegrafist Lll Olsen. Frm. tegnes af førstn. alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Hamborg Kaffehandel ved II Klein jun. Indeh. HA Klein. Hamburger ’ s C Bogtrykkeri. Indeh. OMA 7 Jen ­ sen og VH Gjersøe, der i Foren, tegner Frm. Hamburger Paul, Hdl. Indeh. Fru G Hambur ­ ger. Ilamlet, Kbhvns Cyklofabrik, Akts. Indeh. Si ­ monsen & Nielsen, Akts. [60 dette]. Hammer Aage, Tømmerhandel. Indeh. A Ham ­ mer. Hammer, Akts., Konsulentvirksomhed. Bestyrel ­ se:. Dir. KE Heuser (Formand), der tegner Frm., Fru 1ICK Heuser og Frk. AEH Feil- berg. Aktk. 5000 Kr. Hammer ’ s V Eftf., Haandv. Indeh. JSV Jensen og Lilly P Christensen. Hammer Viggo OP & Søn, Akts., Kommissions- og Trælasthdl. Bestyrelse : Dir. A Repsdorph og Dir. H Adler (Direktion) samt Fru CM Repsdorph. Frm. tegnes af et Medlem aj Di ­ rektionen eller af et Bestyrelsesmedl. Prok. : A Repsdorph og H Adler. Aktk. 125.000 Kr. Hammcrschnudt ’ s Kliche-Fabrik. Indeh. Chs. O Hamimerschmidt, Aarhus, og 11R Clausen. Prok. : Oda Jensen. Hammershøj Christine, Fabr. og Hdl. Indeh. HSJ Hammershøj. Prok. : P Dahlgaard. Hammertoft Diner transportable, Akts. Bestyrel ­ se : Køkkenchef VL Dystrup Nielsen, Gross. KC Herold Nielsen og Fru JMEWP Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør (Forret ­ ningsfører) ; VL Dystrup Nielsen. Aktk. 16.000 Kr. Hammerum Uldvarcr ved A Christensen, Hdl. Indeh. Anna B Christensen. Hampton ’ s V ’ F Eftf. Hdl. Indeh. Frn L Snow ­ man. Ilandelsaktieselskabet Amorco. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Hannerup- Ilansen, AViik & Co. Akts, [se dette], Handelsaktiesclskabet Brødr. Edstrand. Bestyre!« so: Dir. RMT Torstensen (Direktør), Højeste ­ retssagf. E Harboe og Konsul KR Edstrand, Malmø, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300,000 Kr. Ilandelsaktieselskabet City. Bestyrelse : Ing. CPO Schepler (Formand), der tegner Frm., Redaktør A Kappel og Ing. HE Otzen. Aktk. 100,000 Kr. Handelsaktieselskabet Danco. Bestyrelse : Dir. G Fester, Gross. Kai Nagler og Landsretssagf. Axol Sperling, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Handels-Aktieselskabet Edm. Frey, Ildl. og Be ­ fragtningsforretning samt dermod i Forbindel ­ se staaende Virksomhed. Bestyrelse : Gross. EV Frey (Direktør), Prokurist SG Folkmann og Gross. PE Chr. Bøgvad. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 80,000 Kr. Handelsaktieselskabet E Pedersen & .Nielsen un ­ der Likvidation. Likvidator : Pantélaaner NM HL Nielsen, der tegner Frm. Handelsaktieselskabet Holger Poulsen. Bestyrel ­ se: Fru GS Poulsen (Direktør), Gross. RP Wollemberg og Fru AM Poulsen, Kolding. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok.: HU Poulsen og RP Wollemberg i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Handelsaktieselskabet Marcolas Akts. Bestyrelse: Gross. DII Edelsten (Direktør), Fru KG Edel ­ sten og Landsretssagf. LG Fischer. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, ellor af en Direktør i Foron. med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Handels-Aktieselskabet Nornen. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Trico- sana [se dette]. nandelsaktieselska.bet Triumf. Bestyrelse : For- retningsbest. Frn Rigmor Ingemann Nielsen (kaldet Rigmor Bredal Nielsen) (Formand), der tegner Frm., Dir. JP Ingemann Christen ­ sen og Anlægsgartner CA Bredal Nielsen. Aktk 5000 Kr Handelscentralen, Nielsen Kragh. Indeh. HKE Nielsen Kragh. Handelscentralen Veritas Akts. Under dette Navn drives tillige Hdl. af Ejendomscentralen Veritas Akts, [se dette]. Handelsfirmaet Cosmos, A Ballin. Indeh. A Ballin. Handelsfirmaet Dania ved Erik Krogh. Indeh. Erik SV Krogh. Hillerød. Handelsfirmaet Ditz Schweitzer. Indeh. Ditz Schweitzer. Handelsfirmaet Foba ved Aage Snedvig. Indeh Aage J Snedvig. Handelsfirmaet Gamle Krudtmøllegaard ved Gro ­ ver Nielsen, Ildl. Indeh. NII Grover Nielsen. Bekendtgørelser.

Haastrup Johann A Søn, Haandv. Indeh. LS Haastrup. Haderslev Ægforretning Akts. (Odense Ægfor ­ retning Akts.). Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af Odense Ægforretning Akts, [so dette u. Frm.-Reg. for Kbhvn.]. Hafnia Maskin- & Værktøjsfabrik ved EM Jo ­ hansen. Indeh. EM Johansen. Hafnia Mekanisk Værksted ved V Tækker, Haandv. Indeh. V Tækker. Prok. : Astrid LC Gross. (Frdbg.). Hafnia Tapet ved Trygve Hecht-Nielsen, Hdl. Indeh. Trygve Hecht-Nielsen. Hage & Clausen ’ s Eftf. ’ s Boghandel ved Ejnar Vestenskov Olsen, Hdl. Indeh. Ejnar EE Ve ­ stenskov Olsen. Hagemanns Skotøjsfabrik, Akts. Bestyrelse: Driftsbest. OH Hagemann (Direktør), Afdelchef AB Winterlich og Assist. HGE Glalin, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : OH Hagemann. Aktk. 30,000 Kr. Hagen LW, Akts., Entreprenørvirksomhed og Hdl. med Bygningsmaterialior og anden dermed beslægtet Virksomhed. Bestyrelse : Tømrerm. LAV Hagen (Forretningsfører), Snedkerm. J Nielsen og Fru E Barfod. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 5000 Kr. Hagensen AL, Hdl. Indeh. AT. TIagensen. Ilagerup ’ s H Forlag, Akts. Bestyrelse : Boghdl. Paul II Ilagerup (Formand og Direktør), Sog ­ nepræst Halvdan Helvveg, Forpagter IIV Hage- rup, Brobyhus pr. Snekkersten, og Overretssagf. A Simonsen. Frm. tegnes af Form, eller af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AOII Lanthau. Aktk. 575,000 Kr. Haghfelt ’ s Erling Eftf. ved Henning Raff. Hdl. Indeh. Henning E Raff. (Frdbg.). Hagstrøm A. Akts.. Fabr. af Harmonikaer. Be- st.vrelse : Frk. TGH Wøise, Overretssagf. Ei ­ nar Bang-Eblæstrup og Fabrikør EA Hag ­ strøm. Alvdalen. Sverige, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : RO Andersen (kaldet Lo ­ rentzen). Aktk. 100,000 Kr. Hagu, Akts.. Fabr. af kemiske Art. Bestyrelse : Ing. HC Ilargart, Ing. JE Giimoes og Frn KM Giimoes, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Hahn ’ s JS Enke, Vekselerer- og Bankforretn. Indeh. J Simonsen. Prok.: AP Suder alene el ­ ler R Klamer og K Kongsbøll i Foren. Adresse: Købmagerg. 14 (K) g Cent.99&1990. State S 490, Postkonto 4453. Hairlock Cushion Company, The. Akte., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Bankdir. HG Harder, Ran ­ ders, Landsretssagf. E Jørgensen, Randers, og rug. AS Mathiscen. Direktør: GB Gregersen, Randers. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 75,000 Kr. Jlalberg ’ s Chr. Eftf., Ildl. Indeh. EAI Storr. Prok. : Fru M Hasløv og Doris Andersen i Foren. Ilalberg ’ s Chr. Eftf. ’ s Efterfølger, Hdl. Indeh. EGR .Hansen. Halberstadt ’ s A Eftf., Haandv. Indeh. Kathe JC Nissen. nalby & Jacobsen, Hdl. Indeh. VG Ilalby og P Jacobsen. Halb.v Schjeldcrup ’ s Eftf. Akts. Indeh. Akts. Silkehuset forhen IR Schjeldcrup ’ s Eftf. & KG Ilalby [se dette], Halco ved PL Jensen, Industridrift. Indeh. PL Jensen. Halfdan, Akte., Ejendomsselsk. Bestyrelse : Over ­ retssagf. OM Bing, Dir, g Clausen og Over ­ retssagf. LC Bing, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Halfter E, Hdl. Indeh. EFA Halfter. Ilalgreen E, Aktieselskabet, Hdl. Bestyrelse : Iscnkr. GCE Ilalgreen, Prokurist AVL Ryt- . Hansen og Inspektør CC Dahl, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Ilalgreen Th., Ilaandv. Indeh. AJ Petersen [er senero død]. Hall Bjarner & Co., Fabr. Indeh. IIJL Peter ­ sen. Hall V, Aktieselskab, Hdl. Bestyrelse: Lands ­ retssagf. Poul .Christiansen (Formand), Dir. FA ’ C Hall (Direktør) og Greve Adam Knuth, Hessclbjerggaard pr. Ruds Vedby. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Halland. Brødr., ndl. Indeh. ET Halland og AS Halland. Ilallars ved E Larsbn & Co:, Kommanditeelsk., Hdl. Ansv. Delt. Fru Ellen Hegeler. Prok. : Ellen nald. Hallas Harald, Hdl. Indeh. Harald M Hallas. Hallcngreen PW & Søn, Akts. Bestyrelse: Ing. LT Lundbye (Formand og Direktør), Ing. U FK Henriksen og Ing. GEA Kahler, Korsør. Frm. tegnes af Forind, alene eller af to Be- styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Halling-Andersen, Akts.. Hdl. og Fabriksvirk ­ somhed, Bestyrelse : Fru MG Halling-Andersen, Gross. MC Nicolaisen og cand. jur. SAa. Bohn, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 22,000 Kr. Halmøo F en gros Akts. Formaal : at drive over ­ søisk Handel. Bestyrelse : Overretssagf. Frantz Pio (Formand), Forretningsf. Flemming Hiort (Forretningsfører) og Frn Olavia F Iliort. Frm. Grundlag af de officielle

Rettelser foretages kun paa

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker