kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Grønlandsk Havfiskeriselskab Nordlyset, Akts. Bestyrelse : Bjergningsentreprenør Klaus Sø ­ rensen (Formand), Esbjerg, Dir. Albert Jensen og Landsretssagf. Erik Gangsted. Direktion : Albert Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrolses- •jnedl. i Foren, eller af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 100,000 Kr. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab under Likvi ­ dation. Likvidator: Underdir. AP Nicolaisen, der tegner Frm. Grønne Anti Automat, Den. Akts. Bestyrelse : Fru AKLR Jørgensen, Frk. AK Aroed (kaldet Roed) og Gross. Chr. O Larsen, der to i Foren, togner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Grønnegaard Chr. L, Hdl. Indeh. CL Grønne- gaard, Prok. : Frk. V Nielsen (Frdbg.). Grønnemoses Gulvafhøvling, ~ * " ’ ’ Grønnemose. (Frdbg.). Grønning M & Co., Fabr. ning. Gronstedt ’ s Punscheksiport Gross. HTW Wolff, Gross. LCFHAI Wolf og Fru ECYI Albeck, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : GII Hansen. Aktk. 5000 Kr. Grøn virke ved Inger Buchardt, Hdl. Indeh. In ­ ger CA Buchard. Prok. : Astrid Andersen. Guardian Plate Glass Insurance Company, Ltd., Akts., England. Forretningsafd. af Guardian Plate Glass _ Insurance Company, Ltd., Lon ­ don. Forretningsafd. Formaal : Glasforsikring. Forretningsafd. Generalagent : Joh. L Madsen ’ s Efterfølgere Johannsen & Lersey, der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Registret) . Gubana ved Arne Frederiksen, Hdl. og Industri ­ næring; Indeh. Arne RF Frederiksen. (Frdbg.). Gubi JP, Haandv. Indeh. JP Gubi. Prok. ; KHS- Sørcnsen. (Søndre Birk). Gudmann ’ s Eftf., Hdl. Indeh. J Madsen. Gudmundsen AI & Søn, Hdl. Indeh. LS Gud- mundsen. Prok. : MJ Gudmundsen. Gudmundsson Julius, Hdl. Indeh. JG Gudmunds ­ son. Prok. : A Hansen. Gudnitz Carl. Hdl. Indeh. CA Gudnitz, Slagelse. Guhle ’ s K Eftf. ved J Sondergaard Hansen, Haandv. Indeh. J Sondergaard Hansen. Gulbrandsen, Andersen & Co., Akts., Hdl. saint anden lign. Virksomhed. Bestyrelse : Fru Else Ilium, Gross. E Trock- Jansen og Kapelmester KOB Wexøe. Direktion: Gross. E Trock-Jansen. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Besty- relsesmcdl. Aktk. 25,000 Kr. Guldbrandsen Vagn Akts., Udøvelse af fotogra ­ fisk Virksomhed. Bestyrelse: Fotograf Niels Vagn Guldbrandsen (Direktør), Fabr. CU Krag Hansen og Dir. Sv. Aa. Hessner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene Aktk. 25,000 Kr. Guldlistefabriken Guldborg ved K Lange, Haandv. Indeh. KR Lange. Prok.: TKR Mad ­ sen. Guldmann Hans, Indnstridrift. Indeh. Fru ALCF Guldmann og NCA Guldmann. Prok. : ASB Ja ­ cobsen i Foren, med Elso Hansen eller med Johs. Teglbjærg. Guldregn under Likvidation, Akts. Likvidator: Gross. TW Kunst Wissing, der tegner Frm. Guldsmedeforretningen Alliance ved K Nilsson &. E Jonsson, Ildl. Indeh. Kama G Nilsson og Louise AE Jonsson. Guldsmedeforretningen Ringen ved M Henning- sen. Indeh. Fru Mary Henningsen. Guldvarelageret, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse : Ropr. ACV Aabyo (Direktør), Repr. JA Ras ­ mussen og Frk. KML Svendsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 5000 Kr. Gule Koloniallager, Det, ved I Leser Pedersen, indeli. I Leser Pedersen. Gule Æske, Den, ved Ahlefeldt Laurvig, Kom- mandiuelsk., Hdl. Ansv. Delt. Grevinde Fritze Ahlefeldt Laurvig. Gulstad ’ s H Eftf., Hdl. Indeh. O Nathan.Prok. : F Jensen. Gummi-Depotet La France, AW Stuhde, Hdl. Indeh. AW Stuhde. Gummi Depotet Stjernen ved AI Schwanenflugel. Hdl. Indeh. Fru Af Schwanenflugel. Gummitjærefabrikken Danmark deh. SCA Meier. Gummivarelageret Francais. E Indeh. E Schwanenflugel. Gummivarelageret Parking ved Indeh. Robert Hansen. Gundersons Ejnar Efterfølger ved Rich. Laurent- zius, Hdl. Indeh. Rich. L Laureutzius. Prok.: Asta HL Rønne. Gundestrup John, Hdl. Indeh. John Gundestrup. Gundorph V & Co., Kommanditselsk., Indistri- drift. Ansv. Delt. V Gundorph. Gunløg, Akts., Ejendomseclsk. Bestyrelse : Over- retssagf. OAf Bing, Banksgkr. S Clausen og Overretssagf. LC Bing, der to 1 Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Gunlogsgades Afaterial- Æ Farvehandel ved Th. Palludan Nielsen. Indeh. O Nørby. Gunnarsson NE, Hdl. Indeli. NE Gunnarsson. Prok. : Carla IKN Petersen. Gunnløgsson Jakob A Co., Akte., Hdl. Bestyrel ­ sen bestaar af it BestyreIsesraad : Fru MS ' Gunnløgsson, Overretssagf. E Nielsen og Over ­ retssagf. EB Salomon samt en Direktion : LP Haandv. Indeli. HJ Indeli. MFC Grøn ­ Akts. Bestyrelse : ved S Meier. In- Schwanenfltigel. Robert Hansen.

Gran — Gumi

VI — 2754

mer (Direktør), Frk. E Nielsen og Fru MMH Hammer. Frm. tegnes af den samlede Besty­ relse eller af Direktøren. Aktk. 20,000 Kr. Grundejernes Desinfektionsanstalt, Akts., Virk­ somhed til Bekæmpelse af Skadedyr og dermed besl. Virksomhed. Bestyrelso : Landsretssagf. PA Wiedemann, Desinfektionsformd. Al II Fre ­ deriksen og Forretningsf. VJ Gundel. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Grundsøo & Holding, Ilaandv. Indeli. IIA Grund- søo og II lidding. Grunth & Petersen, Assurance-Agentur. Indeh. C W Petersen. Prok. : ETC Kirkegaard (Frdbg.). Grusgravenes Salgskontor, Akts. Bestyrelse : Ing. GEA Kåhler, Korsør, Ing. N Rasmussen og EE Abrahamsen og Aa. Christensen i Foren. Adresse : Raadhuspl. 45 (V) ® ★ Cent. 9918. Griin Ivar, Hdl. Indeh. Ivar Griin. Grunbaum Philip M, Hdl. Indeh. PAI Grunbaum. fhv. Græbes Bogtrykkeri. Under dette Firma drives tillige Haandværk af Frm. Egmont H Petersens Fond [se dette]. Grækenlandsvej under Likvidation, Akts. Likvi ­ datorer : Gartner OG Kristensen og Landsrets ­ sagf. nCAI Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. Grænse-Forlaget, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. K Dalil (Formand) Landsretssagf. Jonas Collin. Prof. Knud Fabricins og TTojesterctssagf. Os ­ kar Bondo Svane. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 38,000 Kr. Grøn Chr. & N Thimsen, Hdl. Indeh. Chr. J Grøn og NF Thimsen, Christiansfeld. Grøn James F & Co., Hdl. Indeh. CAE Iler- schend og PL Jensen. Grøn AIE & Søn, Akts.. Hdl. en gr. og Fabr. m. m. Bestyrelse: Dir. CAG Petersen (Direktør). Prof. A Howard Grøn, Dir. NF Tornor, Høje- steretssagf. Øyvind Ahnfeld-Rønne og Dir. Alulli B Grøn. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bc- styrelsesmcdl. i Foren. Prok. : O Meldahl i Foren, med Direktøren eller med et Bcstvrel- sesmødl. Aktk. 500.000 Kr. Grøn Alulli i& Co.. Akts. Ildl. Bestyrelse.: Dir. E Arntz, Dir. Alulli B Grøn og Prof. AR Howard Grøn, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Grøn ’ s Otto Eftf. Urban Rathsaeh Ildl. Indeli. Urban AV Rathsaeh [er senere død]. Grøn & Witzke, Akts., Forsikringsagenturvirk ­ somhed af enhver Art. Bestyrelse; Dr. phil. Oluf Krag (Formand), Dir. HV Hansen (Næst ­ formd.), Dir. NL Sjørmann og Dir. Povl Hey. Direktører : SV Sørensen og Ingolf AVitzke' Frm. tegnes af Formanden eiller Næstforman ­ den, hver for sig, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl Prok.: HJ Hansen, CA Petersen, Elisa FS Stuck, nP Petersen. OA Henriksen, nW Jen ­ sen og AI I etersen, to i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 620 000 Kr Grønbech AIJ & Sønner, Hdl. Indeh. AAI Hann ­ strup. Prok. : JHV Clante alene samt K Fer ­ ral og RT Palsbo i Foren. Forretningens Art :Grossererforr.,Jern A Staal 9 (K ? **Cbnt. 342, Stats® 82. Telegramadr. „Grønbechs". Grundlagt 1828. Grøndahl Th. E, ndl. Indeli. TE Grøndahl Prok. : S-K Grøndahl. vrønoani. VJ Eftf ” ndl - In(Ieh - JE Hansen. (Frdbg.). . Grøndalsho Koloniallager Akts. Bestyrelse ■ Dir HES Jeppesen (Direktør), Gartner HT Bergh og Frk. KK Petersen. Frm. tegnes af to Be- Rt y r < ’ lsesmodl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 10,000 Kr. Grøndalskvarterets Bodega ved Goosmann A Co. Hdl. Indeh. COL Goosmann, Fru FAC Petersen og Fru JFC Goosmann. Grøndalsparkvejens Haveby I, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. Karl Qvortrup (Formand),Lands ­ retssagf. (E Øigaard og Højesteretssagf. Geo K Schiørring. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Grøndalsparkvejens Haveby II, Akts. Bestyrelse: ‘ Landsretssagf. K Qvortrup (Direktør), Lands ­ retssagf. E Øigaard og Iløjesteretssagf. Geo K Schiørring, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 146,000 Kr. . Grøndalsparkvejens Haveby III, Akts. Bestyrel ­ se : Iløjesteretssagf. Geo K Scl ’ ^ing . (For- mand), Arkitekt A Risom, Dir. CFCS Christian ­ sen, Fabr. NII Petersen, Ing. CO Oiver og Dir. NLP Christiansen. Direktion : Landsrets ­ sagf. K Qvortrup. Frm. tegnes af tre Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Formmiden 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : K yvor- trup. Aktk. 135,000 Kr. . . Grønlandsk Arbejde ved Otto Mathiesen « Kai C Boesen, Hdl. Indeh. Kai C Boesen. (Frdbg.). Schiøtz, der i Foren, tegner Frm. NEJ Vigholt, der har, Prok. Aktk. Hdl. Indeh. Carl Grun. & Co., Ilaandv. Indch. Ernst Grtin SE Jensen [gift Griin]. & Co., Hdl. Indeli. LT Grtin. Prok. : Gross. H Direktør : 30,200 Kr. Griin Carl, Griin Ernst og Gerda Griin Hugo _ __ ____ _________

og Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : GBA Lohrer og Ber ­ thold Schwartz, hver for sig. Aktk. 21,000 Kr. Granholm & Co. Akts., Hdl. med og Fabr. samt Reparation af Automobiler og alle derunder hørende Salg og Arbejder. Bestyrelse: Ing. J LC Granholm, Helsingør, Fru EPC Granholm og Afdelingsbest. E Thorlak, Helsingør, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Elso AI Nielsen og JLC Granholm. Aktk. 20,500 Kr. Grann & Laglye, Haandv. Indeh. JL Grann J Laglye. Granzow JE, Hdl. Indeh. JE Granzow. Graschitz OC, Akts., Fabr. af Gummivarer. Be ­ styrelse : Fabr. OC Graschitz, Landsretssagf. Leo Frederiksen og Ing. IIP Hansen, der i Foren, tegner Frm. Diroktion : Fabr. OC Graschitz og Ing. IIP Hansen. Prok. : OC Gra- schitz, HP Hansen og Alary Kristino Jørgen ­ sen hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Grasse, Gummivarelager ved E Schwanenflugel. Indeh. E Schwanenflugel. Grau Chr. & Carl, Haandv. Indeh. JCP Gran og CT Grau. Prok.: Frk. AI Grau. (Nordre Birk). Grau Reinholdt, Industridrift og Ildl. Indeh. Fru EGA! Grau. Grauballe Ejnar, Hdl. Indeh. A Ejnar CS Grau- balle. Graucob Bernh.

i Wndonune 3 "

i Atd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker