kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Regisler: A. København Glad LC & Co., Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Generalkonsul CFO Glad, Landsretssagf. Kaj S Oppenhejm og Gross. PC Asmussen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: CFO Glad. Prok.: CFO Glad i Foren, med et Bestyrel ­ sesmod!. eller H Friis-Møller, HF Hansen, AO Jensen og JN Skottfelt, to i Foren. Aktk. 900,000 Kr. Forretningens Art : Oliedestillation & Olie ­ raffinaderi. Fabrik for Osteløbe m. v. Adresse : Gothersg. 175 (K) f ★ Cent. 7010. Gladsaxe Mejeri ved' Chr. Nielsen. Indeh. H Ohr. Nielsen (Nordre Birk.) Glanzstoft-Nordica Akts., Fabr. af samt, Ildl. m. Kunstsilke og andre komiske Produkter og Tekstilstoffer. Bestyrelse • Iløjesteretssagf. NJ Gorrissen (Direktør), Iløjesteretssagf. Emanuel Christensen, Klædefabr. Harald Klem, Kbmd. GRE Møwes, Elberfeld, og Prokurist IIF We- stermann, Wuppertal-Elberfeld. Frm. tegnes af en) Direktør eller af de tro førstn., to i Foren., eller af hver af dom i Foren, med en af do to sidstn. Aktk. 250,000 Kr. Glarmester Th. Nielsens Enke, Haandv. Indeh. Fru Marie Birgitte Nielsen. Glarmesterforretningen Hungaria, Alb. Hansen. Indeh. AAV Hansen. Glarmesterforretningen Nørreport ved M Kjeld ­ sen. Indeh. M Kjeldsen. Glarmestrenes Glasforsikring, Akts. Bestyrelse: Glarmestrene .IT Jørgensen (Formand), CE Jo ­ hansen, CL Fogh, A Anderson, FV Hansen, Svendborg, PC Andersen og FVG Hansen samt Dir.JC Jensen. Direktion : KVE Hansen (adm.) og JT Jørgensen. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand, i Foren, med den adm. Direktør eller en af disse i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Prok. : KVE Hansen, Marie Nielsen og G Th. Madsen, to i Foren. Aktk. 150,000 Kr. (For- sik rings-Registret). Glarmestrenes Glasindustri i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Giarm. Axel Anderson og Lands- retssagf. S Aa. M Biigel, der i Foren, tegner Frm. Glashoff Wilh. & Søn, Haandv. Indeh. Wilh. Glashoff og JC Glashoff. (Frdbg.). Glashuset ved Ove C Bjerrcgaard, Industridrift og Ildl. Indeh. Ove C Bjerrcgaard. Glasmagasinet ved Louis Meyer. Indeh. LB Meyer. Glassliberiet Actåv ved H Nielsen & O Madsen, Haandv. Indeh. HI Nielsen og TO Madsen. Glasso vod Vilhelm Dantzer, Ildl. Indeh. Vil helm Dantzer. Gi ^ & Staalkontoret ved II Rosted, Ildl. In ­ deh. HL Rosted. Prok. : E Christensen. Glasur Sten Industri ved Thorkil Clausen, Ildl og Industridrift Indeh. Thorkil Aa. Clausen. Glatten Barberblade, Import ved Fritz Jørgensen jr., Hdl. Indeh. Fritz B Jørgensen. Gleiche R, Hdl. Indeh. KRE Gleiohe Glent Æ Co., Fabr. Indeh. KM Glent Prok • Fru NV Glent. Gliemann V, Kjøbonhavn, Akts, i Likvidation Likvidator: Overretssagf. Win. Angelo, der teg ­ ner Frm. GLiemann Villi., Hdl. Indeh. V Gliemann. Globe Trading Company under Likvidation, Akts. Likvidator : Dir. CF Platau, der tegner Frm. Globus, Akts., Hdl. en gros. Bestyrer : GA Ege, der tegner Frm. Aktk. 120,000 Kr. Globus-Cykler, Akts. Bestyrelse: Fabr. HP Han ­ sen, Kontorist I1G Hansen og Mekaniker EG Hansen. Forretningsfører: HG Hånsen. Frm. tegnes af Forretningsføreren alene eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Globus & Elisabethsminde ved Axel Engel, Fabr. Indeh. Axel SV Engel. (Frdbg.): Gloria-Film, Akts. Bestyrelse : Kontorchef Aa. Bremerholm (Direktør), Insp. KS Jørgensen, Overretssagf. Hans Madsen, Landsretssagf. Laust. Slebsager og Landsretssagf. K Sølido, •- gaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Glosimodt & Knudsen. Hdl. Indeh. LS Glosi- modt. fer senere død]. Glostrup Jerninøueliabrik, Akts. Bestyrelsens Formand, Smedem. CC Olsen tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. Glud & Ma.rstrand ’ 8 Fabr., Akts. Bestyrelse : Dir. JHP Lading (Formand), Vekselerer OM Vieth, Iløjesteretssagf. AV Jørgensen og Dir. 11. Lan ­ ding Smith. Direktion : Otto .Meyer (adm.), Knud Hannover og Hans Glud. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : EA Eriksen og Ths. Thomsen i Foren, eller hver især i Foren, med en Direktør. Aktk. 6 Mill. Kr. Glued Eduard A, Fabr. Frm. er traadt i Li ­ kvidation. Likvidator: AH Steinthal, der teg ­ ner Frm. Gliick B, Hdl. Indeh. B Gliick. Prok. : II Gliick. Gluckstadt Carl, Hdl. Indeh. C Gliickstadt. (Frdbg.). Gliickstadt Vald. I, Hdl. Indeh. Vald. J Gluck ­ stadt. Glodo F, Aktieselskab, Hdl. og Fabr. Bestyrel ­ se : Dir. FFCA GIbdø (Direktør), Gross. FAC Giode, Overretssagf. Frants Dragsted og Dir. Aa. M Rosentoft. Frm. tegnes af to Bestyrel ­

Glad — Gran

VI — 2753

Gotco ved Gommesen & Tøndering, Hdl. Indeh. J Gommesen og AK-JA Tøndering, der i Foren, tegner Frm. Gotfredsen M & Go., Haandv. Indeh. MHF Got ­ fredsen [er senere død]. Gother6gades Gummivarclager ved Leopold Jo- ’ hansen, Hdl. Indeh. Leopold J Johansen. Gotisk Forlag, Akts. Bestyrelse : Vekselerer JGK Frendved, (Direktør), Assist. ACZ Gamed og Ar ­ kitekt F Thilo, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Gotschalk Frederik & Eduard, Hdl. Indeh. PO Hageman. Prok. : ,E Ingmann, J Ilagemann og II Taarnp Andersen, to i Foren. Gotsdhe AF, Haandv. Indeh. Aa. G Gotsche. Gottfried' JK, Haandv. Indeh. SC Gottfried og CF 'Gottfried. Gotthardt & Ilermansen, Haandv. Indeh. BL Gotthardt. Gottlieb K, Ildl. Indeh. KB Gottlieb. Prok.: Ebba IIL Gottlieb. (Nordre Birk). Gottlieb Philip, Hdl. Indeh. Philip Gottlieb, Vallerød. Prok.: NO Ryel alene eller JC Han ­ sen og WER Vahl i Foren. Gottlieb Philip, -Akt«., under Likvidation. Lik ­ vidator : Gross. P Gottlieb, Vallerød, der teg ­ ner Frm. Gottlieb Svend, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Gross. SM Gottlieb (Direktør), Fuldm. PLA Pedersen og Overlærer A Ryge, Vridsløselille, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : SM Gott ­ lieb. Aktk. 25,000 Kr. Gottliebsen Helge, Hdl. Indeh. Helge Gott- liebsen. (Frdbg.). Gottschalch Wm., Ildl. Indeh. G Wærum og AE Fjelstrup. Gottschalck Otto, Hdl. Indeh. Otto E Gottschalck. Gottschalk ’ s M Eftf., Johan Hansen & Co., Hdl. Indeh. JR Hansen og RL Sønnichsen. Gottschalk ’ s Paritz Eftf. Frm. er traadt 1 Lik ­ vidation. Likvidator : Leif Gamborg, der teg ­ ner Frm. Gottschalk & Sørensen, Hdl. Indeh. RM Søren ­ sen. Prok. : Fru BM Sørensen. Gourmet Royal. II Løkke, Industridrift. Indeh. IIM Løkke. Gouttman EL, Hdl. Indeh. EML Gouttman. Prok. : Fru E Gouttman. Graabrødretorvs Chokoladelager, Akts. (Akts. Chokoladekompagniet Arriba). Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Choko ­ ladekompagniet Arriba [se dette], Graac & Hilmand Akts., Ildl. Bestyrelse : Gross Fr. Graae (Direktør), Dir. F Hilmand og Ge ­ neralkonsul JHarrison, London, der to i Foren, (egner Frm. Aktk. 600,000 Kr. Grabley Mineralsalt. Johan E Knock, Industri ­ drift. Indeh. Johan E Knock. Prok. : GE An ­ dersson. Graff Heinz Kemiske Fabriker Akts., Fabr. af kosmetiske og kern. tekn. Art. Bestyrelse: Fabr HOS Graff (Direktør), Bankbogholder SB Graaih, Odense, Sagf. P Lindboe og Prokurist GASB Tøttrup. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren alene.' Aktk 26,000 Kr. Grafika, Akts.. Reproduktionsvirksomhed. Besty ­ relse: Dir. HPF Andersen (Formand), Dir. GA Friberg og Værkfører James Møller. Direk ­ tion : IIPF Andersen og GA Friberg. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Besty- relsesmecll. i Føren. Aktk. 15,000 Kr. Grafisk Compagni ved Svend Simmelkiær. Indeh. SAW Simmelkiær. Prok. : K Aa. Nielsen og KC Bossing i Foren. Grafiske Institut, Det, ved FJ Nielsen-Kolding & PH Nielsen-Kolding, Haandv. Indeh. PH Nielsen-Kolding. Grage Brødr., Haandv. Indeh. HII Grage og HJ G rage. Grain Trading ved A Mortensen, Hdl. Indeh. AH R Mortensen. Gram Karlo H, Hdl. Indeh. KHAT Gram. Grambek & Nielsen, Haandv. Indeh. PM Gram ­ bek og PR Nielsen. Grammofonpladefabrikken Coronas Oplag ved Leo Cordes. Indeh. Leo Cordes. Grana, Akts., Hdl. samt Agentur- jog Kommis- sionsvirksomhed. Bestyrelse: Gross. C Levin, Gross. OS Oppenheim og Gross. CC Nyholm. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller al OS Oppenheim, C Levin eller CC Nyholm hver for sig eller af et Bestyrelsesmedl. i ,£°r en : med en Prokurist eller at to I Foren. Prokurister: HW Chapman, RL Sasiai- sky og E Enersen. Aktk. 100,000 Kr. Grand Basar ved G Kairner. Hdl. Indeh. GOJ Kaimer. (Frdbg.). „ , r , . Grand four, Le, ved Otto Steen, Haandv. Indeh. Otto A Steen. Grand Hotel København, Akts. Bestyrelse : Dir. Ernst Weinold (Formand), Overretssagf. PA Freilev og Tandlæge JE Weinold. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 20,000 Kr. Grand-Magasin ved Aage Strand, Hdl. Indeh. C Aage C Strand. (Frdbg.). Grand Salon ved K Vin'holt, Haandv. Indeh. KO Vinholt. Grandex, Akts., Ildl. og Fabr. Bestyrelse • Proku ­ rist OBA Lohrer (Formand), Rejsende Berthold Schwartz (Direktør) og Fru 1 Tschernia.

sesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 75,000 Kr. Gløde F jnn., Hdl. Indeh. FFCA Gløde. Glødelysforretningen Kronen ved HL Rasmussen. Indeh. HL Rasmussen. Adresse : V-Voldg. 109 (V) fC.10073 & 12337. Gløy HH & Søn ’ s Eftf., Jørgen Jensen, Fabr. Indeh. IIPK Larsen. Goddik Petor, Hdl. Indeh. Peter Goddik. Prok. : Pil Nielsen. Godsekspeditionen Danmark ved A Jørgensen Stylsvig, Spedition. Indeh. FA Jørgensen Styls- vlg. Godsexpeditioncn Vestkysten ved J Pedersen, Spedition. Indeh. JN Pedersen, Esbjerg. Godt Hans jnn., Hdl. Indeh. IIP Godt. Gbdtfredsen R, Haandv. Indeh. Fru HBM Godt- fredsen. Godthaabsvejens Tandteknik, Olga Jensen. Indeh. Olga E Jensen (gift Kruse Christopher- sen). (Frdbg.). Goeckers Ad. Eftf., Akts., Ildl. en gros. Be ­ styrelse: Dir. CC Christiansen (Direktør), Gross. PC Pedersen, Fabr. A Helmer Jensen og Overretssagf. CJF Sven. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : Johanne Koefoed. Aktk. 70,000 Kr. Go ’ Gang ved\V Thorbjørnsen, Haandv. Indeh. AVT Thorbjørnsen. (Frdbg.). Golden Dane Limited, Akt«. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Døt Sibi- risiko Kompagni af 1930 [se dette]. Goldring Martin, Akts., Hdl. en gros, Imp. & Eksp. Bestyrelse : Købmd. M Goldring, Dussel ­ dorf (Formand), Overretssagf. Aa. von Pran- gen og Landsretssagf. KS Oppenhejm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Goldschmidt Hugo, Spedition. Indeh. H Gold ­ schmidt. Goldschmidt JH, Fabr. og Hdl. Indeh. JH Gold ­ schmidt. Goldschmidt Julius M jun., Hdl. Indeh. JM Gold ­ schmidt. Goldschmidt ’ s Julius M Søn & Co., Hdl. Indeh. KH Goldschmidt. Goldschmidt ’ s Magasin. Indeh. KH Goldschmidt. Goldschmidt & Nordholm A/S, Fabr. Bestyrelse : Overretssagf. ES Flensborg (Formand), Fabr. KB Schleisner, Fabr. AEB Schleisner og Fabr. J Borgsmidt-IIansen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : NG Nordholm, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 800,000 Kr. Goldstein J

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

II 23

II 23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker