kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Gigas ’ V Vinlager ved Otto Sandberg ’ s Eftf. Aage Suenson ’ s Efterfølger. Indeh. E Vlnd-An- dersen. Gilders Magasin, Haandv. Indeh. HGS Gilder. Gildsig ’ s HC Efterfølgere, Hdl. Indeh. GF Ort- ^nann og AV Christensen. Gimlinge & Co., Haandv. Indeh. 1 Gimlinge og K Aa. Juul-Hansen. Gingp Fabrikker, Akts., Fabr. af .Tern- og Me ­ talvarer og Maskiner af enhver Art, 6amt Isen ­ kram-, Husholdnings- og Havebrugsart. og lign., endvidere Fremstil!, af Fabrikationsværk ­ tøjer og dermed beslægtede Ting. Bestyrelse : Gross. II Nielsen, Gross. N Overgaard og Fabr. KVK Sørensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Ginsberg KI, ndl. Indeh. KI Ginsberg. Girotti Alfred, Hdl. Indeh. A Girotti. Giørtz & Mandel, Haandv. Indeh. OH Giørtz og KA Mandel, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Gjellerup CP, Hdl. Indeh. HO Gjellerup. Gjellerup Jul., Hdl. Indeh. Fru AM Gjellerup. Prok. : H Jensen og II Jørgensen. Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det. Formaal .- Brandforsikring og anden Skades ­ forsikring med Undt. af Sø- og Transportfor ­ sikring samt Livsforsikring. Bestyrelsesraad . Højesteretssagf. IIII Bruun (Formand), Ovei- retssagf. Aage Faurschou (Næstformd.) m. fl. Adm. Direktør : FL Crone. Prokurister : K Niel ­ sen, M Totst, FL Grønvold, FCO Jess, AE Fonsteen, OH Dall, S Monefeld og AJ Olsen. Frm. tegnes af Bestyrelsesraadets Formand el ­ ler Næstformd. i Foren, med en Direktør oiler Prokurist eller af to Direktører i Foren, elier af den adm. Direktør i Foren, med en Proku ­ rist. Indenfor Livsforsikringsafd. og indenfor Brandforsikringsafd. ’ s 3. Underafd. (Brand-, Indbrudstyveri- og anden Skadesforsikring (dog ikke Sø- og Transportforsikring)) er Medlem ­ merne ansvarlige for do Afdelingen paahvilen- do Forpi. efter do i Vedtægternes §§ 5, 6, 7, 15 og 23 givne Regler. Medl. i den ene Afd. er ikke ansvarlige for den anden Afd. ’ s Forpi. ( Forsikrings-Registret) . Gjentofte Boghandel ved Richard Becker. Indeh. Richard C Becker. (Nordre Birk.). Gjentofte Brugsforening. Bestyrelse : CD Par- nam (Formand), Olo Jørgensen, IIP Haagen ­ sen, JC Hansen, LE Hansen, O Petersen og J Chr. Jonsen. Suppleanter: HB Hansen og LP Olson. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. (Nordro Birk.). Gjentofto Elektriker ved Viggo Denckor, Haandv. Indeh. Viggo A Denckor. (Nordre Birk). Gjentofto Fotomagasin veri Richard Becker, Hdl. Indeh. Richard C Becker. (Nordre Birk). Gjentofto Fyldepennemagasin ved Richard Be ­ cker, Hdl. Indeh. Richard C Becker. (Nordre Birk). Gjentofte Installationsforretning ved Oskar Fre­ deriksen. Indeh. OV Frederiksen. Gjentofte Konditori & Bageri ved II Grønbech & Søn. Indeh. SUM Grønbech og NE Grøn ­ bech. (Nordre Birk). Gjentofto Material-, Farve- & Tapethandel, In ­ dehaver H Bruhn. Indeh. n Bruhn. (Nordre Birk). Gjentofte Mejeri, Akts. Bestyrelse : Mejeriejerne OH Hedegaard (Direktør), AM Hedetoft og K Hodetoft, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Gjentofte Nattevagt, Akts. Indeh. Akts. De For ­ enede Vagtselskaber [se dette], Gjentofte og Omegns Bank, Filiijl af Ordrup- Charlottenlund Bank, Akts, [so dette]. Fili ­ albestyrer: P Chr. Christensen. Filialen tegnes af Filialbestyreren i Foren, med Direktøren eller et Bestyrelsesmedl. Gjentofte Trikotage & Lingerimagasin, Akts. Be ­ styrelse .- Lokomotivfører KH Malling, Fru AM Malling og Dir. NL Lund (Direktør), Frm. tegnes af Direktøren alene eller af tø Besty- relsesmedl. i Foren. Aktic. 18.000 Kr Gjerløv CV, Ildl. Indeh. CV Gjerløv. Chr. Wammen. (Frdbg.). Gjerløv Nielsen E & II, Haandv. Indeh. MH Gjerløv Nielsen og Helga M Gjerløv Niel­ sen. Gjerstrup Ludvig, Akts., Fabr. og Ildl. med Korsetter og lign. Virksomhed. Bestyrelse : Dir. AR Rasmussen, Landsretssagf. P Bornemanii og Frk. E Villadsen, der tø i Foren, tegner Frm. Prok. : AR Rasmussen, AV Hummel og Elisabeth Willadsen hver for sig. Aktk. 200,000 Kr. G'jerulff ’ s Th. Eftf., Alb, Sclijøldberg, Ildl. In ­ deh. AG Schjøldberg. Gjetting Harry Ingeniørforretning. Indeh. nH Gjetting. Prok. : Astrid L Bcnzon. Gjødoson Albert, Hdi. Indeh. Arnklel 8V Gjøde- sen. Gjødesen ’ s FE Cigarfabriks Udsalg, Indehaver Poul Bisgaard. Indeh. Poul AE Gjødesen Bis- gaard. Gjørling V & Sønner, Haandv. Indeh. VA Gjør- ling, Aa. IIRA Gjørling og AA Gjørling. ■ La Glare ved N Henningsen, Haandv. Indeh. NC PF Henningsen. Prok. : Fru M Henningsen. Adresse : Skoubog. 3 (K) § ★ Cent. 4646. Glad Brødr., Haandv. Indeh. Aa. Kr. Glad og M Glad, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Prok. : Esther II

Gea — Glad

VI — 2752

i Foren, eller af Direktionen. Prok..: KLG An ­ dresen alene eller Lizza IID Jensen (kaldet AVcrner) og KG Jeppesen i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Gebauer Aage & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Aage Gebauer, Ekspedient PC Christen ­ sen og Repr. TGV Franck. Direktion : JM Niel­ sen og Aage Gebauer. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Aago Gebauer. Aktk. 5000 Kr. Gebhard F & Søn, Haandv. Indeh. PG Gebhard. (Frdbg.). Geckler NJ, ndl. Indeh. NJ Geckler. Gede & Co., Akte., Fabr. og Hdl. Bestyrelse -. Gross. OJN Gede (Formand), Gross. CO Gede og Kioskejer VHO Gede. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et. Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Geert ’ s Forlag ved Geert P Hansen. Indeh. Geerters. Adresse : Vesterg. 8 (K) ® Cent. 11011. Gefion Film Akts., Filmudlejningsforr. Bestyrelse : Dir. OS Jørgensen, Dir. VB Ander ­ sen, Dir. CA Tegner og Fru EK Tegner. Di ­ rektion : OS Jørgensen og VB Andersen. Frm. tegnes af den samlede Direktion eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 35.000 Kr. Geisler Agnes, Hdl. Indeh. Agnes L Geisler. Geisler AH Fabr. Indeh. NH Schmidt. Geisler II jun., Hdl. Indeh. H Geisler. Geismar ’ s Dampvaskeri, Akts. Bestyrelse : Valdbjørn (Formand), HA Valdbjørn (Direk ­ tør), Disponent AFC Valdbjørn. Fru ITG Vald ­ bjørn og Landsretssagf. Chr. Hauer. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af Formanden alene. Aktk. 175,000 Kr. •Geismars Væverier - CF Geismar & Co., Akts. Bestyrelse : A Valdbjørn (Direktør), Fru GC Valdbjørn, Direktør IIA Valdbjørn, Fru IIG Valdbjørn og Overretssagf. Poul Torp. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok.: LS Friisbo i Foren med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 360.000 Kr. Geist-Petersen, Hdl. Indeh. JCC Geist-Petersen. Prok. : Olga Olsen. Gelert Chr., Hdl. Indeh. OP Gelert. Prok. ’ : LCC Gelert. •Gem Fabrikken ved Georg E Mathiasen. GE Mathiasen. Gemynthe Paula og J Muller, Haandv. Johanne MM Muller. •General Accident Fire & Life Assurance _ . ration, Ltd., Stor-Britannien, Direktion for Danmark. Forretningsafd. af General Accident Fire and Life Assurance Corporation, Ltd., Perth. Forretningsafd. Formaal s at drive alle Arter Forsikring med Undtagelse af Livsfor ­ sikring. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Frm. Joh. Frimodt [se dette]. (Forsikrings- Registret). Adr. : Tordenskjoldsg. 23 (K). •Generalagenturet for JN von Bergen & Son A/B ved Benni Golf, Hdl. Indeh. Benni Golf. ■Generalagenturet for Norddeutecher Lloyd, Akts Bestyrelse: Dir. OG Danielsen (Direktør), Un ­ dervisningsdir. Fr. Vilh. Haugsted og Dir. EM Schmidt, Bremen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktie. 10,200 Kr. General Electric ved Axel Sonnergaard, Hdl. In ­ deh. Axel G Sonnergaard. General Motors Acceptance Corporation, Conti ­ nental (Udenlandsk Akts., United States of America), Copenhagen Branch. Forretningsafd. af General Motors Acceptance Corporation, Continental, Wilmington, Delaware, U. S. A. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Dir. C (K) V Jensen. •General Motors International, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. Albin Madsen (Direk ­ tør), KL Lange, Ing. Aa. C Jensen. Produk ­ tionschef KV Jørgensen, Salgschef TG Eybye, Dir. David F Ladin og Dir. JD Mooney, New York. Frm. tegnes af de seks førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med JD Mooney. Aktk. 9,900.000 Kr. •General Oil Company, Akts., Hdl. Bestyrelse: Gross. K Jensen (Direktør), Repr. EE Han ­ sen og Havneassist. JIIGC Levin. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 20,000 Kr. General Produce Company Ltd., Akts. Formaal : Erhvervsvirksomhed ved Agentur og Kommis ­ sions-, en Gros- og Detailhdl. samt Fabr. og Tilberedelse af Fødevarer. Bestyrelse: fh. Sta ­ tionsforst. J. Looft, fh. Hospitalsforst. _ EE Tillge og Gaardejer ES Wiboltt, Lynge. Direk ­ tør : PJ Wiboltt, Husumlund. Frm. tegne« af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 5000 Kr. • General Razors Agency ved C Wadum, Ilaandv. Indeh. NC Wadum. General Speedboat Company, Akts., Hdl. m. Mo- torbaade. Bestyrelse : Landsretssagf. S Aa. M Bugel (Formand), Baron JOV Raben-Levetzau 08 Kontorchef H Bech. Frm. tegnes Aktk Kr 6 " 6 elleF af Formanden alene. G< dette). Tlr ° Akt8 ’ Indeh - Geo Fester Akte. (se GP m. m. A Indeh. Indeh. Corpo-

Generator, Elektromekanisk Etablissement, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Viggo Jensen ’ s elektromekaniske Etablissement, Akts, [se dette]. Genfer Urkompagni, Akts. Bestyrelse : Forret ­ ningsf. EH Bæhr, Forretningsf. K Tjcllesen, Espergærde, og Fru AMKI Bæhr, der i tegner Frm. Aktk. 50.000 Kr. Genforsikrings-Akts. Rossia. Bestyrelse : Svend Bramsen, Dir. Carl Duus, Dir. F Jacobsen, Underdir. JO Sagild og _ K Lindqvist, Arendal. Direktion ; General ­ konsul Boris Deruginsky. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : E Deich ­ mann og Fyrst Daniel Myschetzky hver for sig i Foren, med et ~ med en Direktør. sikrings-Registret). Genforsikringsselskabet Ncrva. Akts. Bestyrelse : Dir. Jørgen Klerk, Direktør IIC Bjørnow, Driftbest. NVN Hougaard, Gjerrild, Sogne- raadsformd. Jakob Nørhave. Gundsølillegaard pr. Roskilde, fh. Bogholder V Birkedahl Niel ­ sen, Svendborg, Toldkontrollør CMN Schmidt og Læge JK Jensen, Gørding. Direktion : JCJ Kjærsig og Anders Hansen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Prok. : Aktuar Tage Sørensen og IIM.T Gøbel i Foren, eller hver af dem i Foren, med en Direktør. Aktk. 16 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Genkel Ernst & Co., Ildl. Indeh. RE Genkel. Prok. : KL Christiansen alene eller JOL Lyng ­ sted og K Stege i Foren. Gennemskrivningssystemet ved Ove Johansen, Indjistridrift og Haandv. Indeh. Ove AB Jo ­ hansen. Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, Det, Selsk. m. begr. Ansv. Direktion : OMJ Olrik, HC Hansen og KTS Kjær, der hver for sig tegner Frm. 'Prok. : CFJ Berg i Foren, med en Direktør. Indsk. Kapital : 250,000 Kr. Gensidige Forsikringsselskabers Forening for For ­ sikring af Udlejningsautomobiler (Foreningen af gensidigo Ansvarsforsikringsselskaber til Over ­ tagelso af Forsikringer for Automobiler der udlejes uden Fører til Personbefordring). Be ­ styrelse : Dir. Adolf Nielsen, Dir. FL Cronc og Dir. Ch. Ileiede, der i Foren, tegner Frm. Medl. hæfter solidarisk for Foreningens Forpi. baade i Almindelighed og med de af dem stil ­ lede Depoteu. (Forsikrings-Registret). Gentlemen ’ s House, Akte., Hdl. med Konfektion, Manufaktur o. lign. Bestyrelse : Gross. S Oe- stermann Meir (kaldet Moritz Oetstermann), Bogholder Aa. Kristensen og Forretningsf. B Dworsky, der i Foren, tegner Frm. Prok.: B Dworsky. Aktk. 10.000 Kr. G.E.O.D.A.N.-Handsker, Akts. Bestyrelse - Lands ­ retssagf. Arno Kaac (Formand). Fru FV Ilviid og Fru KEG Broch. der to i Foren, tegner Frm. Direktion : CR Kaufmann. Prok. : Fru KEG Broch og GFJL Hviid hver for sig Xktk 25,000 Kr. b Geo Sko ved G Andersen, Industridrift. Indeh Georg Anderson. Prok. : Fru EF Andersen og KB Andersen i Foren. Gera ved nolger Schrøder, Hdl. Indeh. JH Schrø ­ der. Gerlach Adolph, ndl. Indeh. GC Gerlach. Gerlach ’ s Chr. H Eftf., Haandv. Indeh. GCJA Melcher. Germaine, Akts., Hdl. med Modevarer. Besty ­ relse: Fru AC Mortensen (Direktør), Frk. V Giulloteaiix og Landsretssagf. E Wegener. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 10.000 Kr. Gerner s Aug. Eftf., Ildl. Indoli. Fru Rigmor Boesen. Prok. : Curt Andersen Forretningens Art ■. Vinhandel Adresse :Dronn.Tværg.6 (K) 3 Cent.7574 & 7674. Telegramadr. „Viingerner". Gerner-iuismussen & Co„ Hdl. Indeh. OC Ger- ner-Rasmussen og RT Christenson. Geso ved G Sonne, Hdl. Indeh. CGA Sonne. Gevacrts Generalagentur ved E Wessel, Hdl. Indeh. E Wessel. Gica i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Gross. J Kiær og Højesteretssagf. Karsten Meyer, der hver for sig tegner Frm. Gica af 1936, Akts., Varehandel. Bestyrelse : Dir. OF Glad, Prokurist HF Hansen og Landsrete- sagf. KS Oppcnhejm. der to i Foren, tegner Frm. Prok. : CF Glad. Aktk. 100.000 Kr. Giehm ’ s Aug. Nafta Benzin Akts. Bestyrelse : Dir. AC Gielim, Ekspediitionssekr. Knudåge Riisager og Højesteretssagf. Oskar Bondo Sva ­ ne, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : AOC Fløtkjær. Aktk. 100,000 Kr. Gierfscn J Chr.. Hdl. Indeh. JC Giertsen. Prok. : JO (Jierfsen jun. „ , . Giese's A Eftf., Hdl. Indeh. H Jacobsen Giese Erik & Co., Kommanditeelsk., Hdl. Ansv. Delt. Erik PL Giese. Prok.: FV Giese. (Frdbg.). . Gieso AI

wi & rvivu. iv i optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

j

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker