kraks vejviser 1940 handelskalender

Fnr — Gea»

Firma-Register: A. København nes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses- medl. eller af ta Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 250.000 Kr. Fuss Max & Co., Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt. Max Fuss. Prok. : Fru A Fuss (Frdbg.). Fyens Belysnings Compagni Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Lampe- og Lysekronefabrik [se dette] Fyns Sukkervarefabrik ved Carl Rosdahl. Indeh. Carl T Rosdahl. Prok. : ON Rosdahl. Fyens Sa-kkekomp. Akts. Filial Kbhvn. Indeh. Fyens Sækkekompagni, Akts., Odense [se det ­ te]. Prok. : K Chr. Pedersen og CRB Ryager i Foren. Fyns Ægexport, Aktieselskab. Tndeh. Poul Rut- zon A Co., Aktieselskab [ee dette], Fyhn Hans, Køler & Metalvarefabrik. Indeh. Hans PW Fyhn. Fyldepenne-Centralen. G Schrøder. Ildl. Indeh. Fru GM Schrøder. Fyldenenne-Dopotet E Hye-Knudsen, Ildl. Indeh. E Hye-Knudsen. Fyldepenne-Magasinet ved Georg Andersen, Haandv. Indeh. Georg JE Andersen. Fynsk Ostelager ved Oluf Johannes Olsen, Hdl. Indeh. Oluf Johannes Olsen. Furst Frits Th., Ildl. Indeh. JC Nielsen [er se ­ nere død]. Prok. : LJ Baagøe. Fyrtaarnet8 KonserveBfabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. JOA Lyseil, Gøteborg, Overretssagf. II Repsdorph og Dir. ALH Jacobsen (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med II Repsdorph eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk 100,000 Kr. Fæl led veje ns Bog- & Papirhandel, Fælledvej 23, Ohr. PF Jensen. Indeh. GPF Jensen. Fælledvejens Kaffebrænderi, Akts. Bestyrelse : Kontorist Aa. F Larsen (Formand), Avedøre, Bogholder SR Olsen og Bager IK Tvermose- gaard. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 8000 Kr. Fællcsagonturet for Faxo — Limhamn Kalkbrud, Akts. Bestyrelse: Dir. N IIolten-Andersen (Di ­ rektør), Ing. Einar Philip Foss, Kontorchef K Uhrbrand, Dir. Welitje, 51 almø, og Dir. MKA Strøm, Malmø. Frm. tegnes af N Hol ­ ton-Andersen alene ollor af Einar Philip Foss og K Uhrbrand i Foren, olier hvor for sig i Foren. med EJ Wehtje ollor MKA "Strøm. Prok. : K Uhrbrand. Aktk. 100.000 Kr Fællesforeningen Træskofabrikkernes Salgskon ­ tor, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse : JP Ja ­ cobsen (Formand), R Faurechou, Hinnerup, A Simonsen, T Andersen-Alstrup, JPM Christen ­ sen, MJ Rasmussen og KGJ Oltved. Frm teg ­ nes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: CJ Back. Indsk. Kapital: 143,550 Kr." Færch ’ s R Filial-Hovedoplag i København In ­ deh. S Færch, Holstebro. Bestyrer : K Aa Bi- gum, der har Prok. Færch S, Akts., Værktøjs- & Masklnforretning af 1934. Bestyrelse: Ing. 8 Færch (Formand og Direktør), Fru AEM Færch og Landsrets ­ sagf. IIL Kastel. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Di ­ rektøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Færge Otto, Ildl. og Haandv. Indeh. Jens Otto Færge. Prok. : Fru R Færge. Færker Moler Kompagniet, Akts. Bestyrelse : Dir. PJ Nielsen, Brønderslev, Landsretssagf. Axel Knuth, fh. Kapt. i Artill. Jørgen Brock og Hofjgm. GA Ilagemann, Søbækgaard, Esper- gærde, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Jørgen Brock. Aktk. 175,000 Kr. Færøsk Export ved Svend Jørgensen, Hdl. In ­ deh. DR Svend Jørgensen. 1 ’ rok. .- RJG Niel ­ sen. Fæster & Rasmussen, llaandv. Indeh.- AIS Fæ- ster og AOT Rasmussen. Følsgaard Barto Akts. (F Ilalmøo cn gros Akts.). Under dette Navn drives tillige Virk ­ somhed af F Ilalmøo en gros Akts. Følsgaard II, Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. IIMMII Følsgaard. Prok..: KE Tørsleff. Forsåkrings-Aktiebolagot Fylgia, Svensk Aktiesel- skab-Generalagenturet for Danmark. General ­ agentur for Forsåkrings-Akticbolaget' Fylgia, Stockholm. Generalagent : Sagf. Villy Schøne- cker, der tegner Generalagenturot. Forsakringsaktiebolaget Hansa, Udenlandsk For ­ sikringsselskab, Sverige, Generalagenturet for Danmark af København, der er Generalagen- tur for Forsakringsaktiebolaget Hansa, Stock ­ holm. Generalagent : F Ilolten Liitzhøft. Ge ­ neralagenturet tegnes af Generalagenten ale ­ ne. Prok.: S Ilolten Liitzhøft. (Forsikrings- Registret). FOnsakrings-Aktiebolaget Nordisk Yachtassurans, Udenlandsk Akts., Sverrig, Generalagenturet for Danmark, Generalagentur for Fdrsakringft-Ak- tiebolaget Nordisk Yachtassurans, Stockholm. Generalagent -. Dir. Ingolf Witzke, der tegner Generalagenturet. Prok. : SV Sørensen, IIJ Hansen, C Pedersen, IIP Petersen, OA Hen ­ riksen, Elisa FS Stuck, IIW Jensen og M Pe ­ tersen, to i Foren. (Forsikrings-Registret). Gaase-Børsen ved Otto Brenner. Hdl. Indeh. Otto CM Brenner og Fru MB Brenner. Gaby ved Martha Døring, Hdl. Indeh. Martha E Døring [gift Baly]. Rettelser foretages

V1- — 2751

Gammeltoft F, Hdl. og Assuranceagentur. In ­ deh. FW Gammeltoft._ Prok. : Inger Wahl-

Indeh. EA Gad. Prok. : Gad Edv. A, Haandv. Fru CS Gad. Gad GEC, Ildl. Indeh. Gad ’ s Lorents, Bog- og Papirhdl. Indeh. LS Gad. Gade & Co., Hdl. Indeh. AOF Schytler. Gades Møbeludstyr, Hdl. og Haandv. Indeh. HV Gade. Gak ved Knud II Leerbeck, Hdl. Indeh. Knud II Leerbeck. Galle AW Akts. ’ s Eftf. Jørgen I Goldschmidt, Fabr. Indeh. Jørgen I Goldschmidt. Galle & Jessen, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Gross. lin Nissen, Ing. n Nissen og Overretssagf. OK Frederiksen samt den adm. Direktør. Direktion : NJ Jensen (adm.), SE Jensen og IIJ Jensen. Frm. tegnes afDirektørerne hver for sig eller af to af Be- styrelsesraadets Medl. i Foren. Aktk. 1,500,000 Kr. Galle & Sieverts, Hdl. Indeh. EE Galle og B Sieverts. Galochekompagniet, Akts. Indeh. John Prange & Co., Akts, [so dette]. Galsgaard Aage V, Hdl. Indeh. AV Galsgaard. Galvanisk Industri Foca, Akts., Industri og Haandv. Bestyrelse : Revisor JM Jørgensen, Værkfører S Aa. Christensen og Vinhdl. O Elia- sen. Direktion: II Chr. Jacobsen. Frm.tegnes af to Bestyrlesesmedl. i Foren, eller af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Galvano Teknik Elpewe A Pedersen. Indeh. AP Pedersen. Galvatek Radio, Akts., Fabr. af og Hdl. engros med Radio- og Fjernsynsart. o. lign. Besty ­ relse: Dir. HJA Hylén (Formand og Direktør), Fuldm. KF Hyde og Fabr. KH Lauritzen. Fr. Gad. Indoh. Th. JP Jørgensen. Gamél AC, Hdl. Indeh. Fru RL Gamél, der teg ­ ner Frm. i Foren, med sin Lavværge CB Hen ­ riques. Prok. : Augustin Cyril Gamél og S Tb. Nielsen i Foren. Gamle Banegaardsterræn I-II, Det (The Old Rail ­ way Ground I-II Ltd.), Akt«. Bestyrelse: Høje- steretssagf. GK Schiørring (Formand og Di ­ rektør), Ing. O Meyer og Dir. C Guldager, Paris, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 305,000 Kr. Gamle Banegaardsterræn III, Dot (The Old Rail ­ way Grounds III Ltd.), Akts. Bestyrelse, Di ­ rektion og Tegningsret som Akts. Dot gamle Banegaardsterræn I-II. Aktk. 85,000 Kr. Gamlo Banegaardsterræn IV-V, Det (The Old Railway Grounds IV-V Ltd.), Akts. Bestyrelse, Direktion og Tegningsret som Akts. Det gamle Banegaardsterræn l-II. Aktk. 250,000 Kr. Gamlo Banegaardsterræn VI, Det (The Old Rail ­ way Grounds VI Ltd.), Akts Bestyrelse, Direk ­ tion og Tegningsret som Akts. Det gamle Ba ­ negaardsterræn l-II. Aktk. 40,000 Kr. Gamlo Banegaardsterræn VII, Det (The Old Railway Grounds VII Ltd.), Akts. Bestyrelse, Direktion og Tegningsret som Akts. Det gamle Banegaardsterræn l-II. Aktk. 45,000 Kr. Gamle Banegaardsterræn Vlll, Det (The Old Railway Grounds VIII Ltd.), Akts. Bestyrelse, Direktion og Tegningsret som Akts. Det gamle Banegaardsterræn I-II. Aktk. 125,000 Kr. Gamle Banegaardsterræn IX-X, Det (The Old Railway Grounds IX-X Ltd.), Akts. Bestyrel ­ se, Direktion og Tegningsret som Akts. Det gamle Banegaardsterræn I-II. Aktk. 245,000 Kr. Gamlo Banegaardsterræn XI, Det (The Old Rail ­ way Grounds XI Ltd.), Akts. Bestyrelse, Di ­ rektion og Tegningsret som Akts. Det gamle Banegaardsterræn l-II. Aktk. 55,000 Kr. Gamle Vognmandsgaard, Den, ved NP Petersen, ■ Ildl. Indeh. NP Petersen. Gammelholms Pakkassefabrik ved HM Brinch- Nielsen. Indeh. HM Brinch-Nielsen. Gammelholms Sækkelager ved Sv. E Hansen, Hdl. Indeh. Sv. E Hansen. Gammelholms Tapet & Farvehandel ved Noel Sørensen. Indeh. Noel Lillian Sørensen. Gammelholms. Varehus. Akts., Hdl. Bestyrelse (Direktion) : Dir. C Helsgaun, Bestyrer J Chr. Madsen og Fru CE Madsen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 5000 Kr. GI. Kongevejs Kiosk ved P Nielsen. Indeh. PH Nielsen. (Frdbg.). GI. Kongevejs Materialhandel, cand. pharm. F Frederik6ens Eftf. Indeh. HOG Sode. (Frdbg.). GI. Kongevejs Tapet- & Farvehandel ved Axel Lykketoft. Indeh. JA Lykketoft. (Frdbg.). GI. Mønt 2 m. fl. Akta., Ejendomssclsk. Bestyrel ­ se : Groas. HE Kjær, Gross. PAE Bigier og Dir. Poul Jansen. Direktør: Overretssagf. OLB Jen ­ sen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. 1 Foren, eller af Direktøren I Foren, med to Be- etyrejsesmedl. Aktk. 400.000 Kr. . GI Strands Fisketransport, Akta. Bestyrelse : Vognmand Orla Nord (Formand),Bogholder CJ Hagen og Forretningsf. PK Nord. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok.: Gunhild A Rasmussen og PK Nord I Foren. Aktk. 16,000 Kr. Frm. tegnes af Bestyrelsesmedl. 250,000 Kr. Gamachefabriken __ Formanden i Foren, med et eller af Direktøren. Aktk. Dana ved Th. Jørgensen. ________

Foren. Hdl. NE Oluf

strøm og V Wohlert i Gammelto ft-Schougaard, meltoft-Schougaard og gaard.

Indeh. SM Garn- Gammel tof trSchou- Poulsen, Hdl. og

Gammeltorvs Apothek. ___ ______ ___ __ Fabr. Indeh. Oluf V Poulsen. 1 ’ rok. : JC Dant- zer Sørensen. Gamst Axel, Hdl. og Assuranceforr. Indeh. A Gamet. Gamst FC & Søns Eftf., Haandv. Indeh. OV Hansen og JV Hansen. Garageanlæget Peter Bangsvej 14, Akts. Besty ­ relse : Smedem. PL Hansen, Slagtenn. AE Tliomsen og Overretssagf. HO Schack Linne ­ mann (Forretningsfører), der i Foren, tegner Frm. Prok.: HO Schack 25,000 Kr. Garagegaarden, Erik Degn, PFJ Degn. Garanten, Akts., Kautionsvirksomhed. Bestyrelse : Enkefru KM Johansen (Direktør), Gross. EB- Nielsen og Toldklarerer CAK Nielsen. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Garantol, Akts., Hdl., Agentur og Fabr., navn ­ lig Fremstill. af Imprægneringsstoffer samt kemiske og kosmetiske Produkter. Bestyrelse: Fabr. JO Hempel (Formand), Ing. KF Mar- strand Dahl og Fabr. FL Brinch. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af For ­ manden alene. 1 ’ rok. : KF Marstrand, D^il, E. B Dupont og Ida Christine Rasmussen, to i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Garde E & Co., Hdl. Indeh. E Mortensen, Gardenia kosmetisk Fabrik. C. Renov, Industrir drift og Hdl. Indeh. Fru CBF Renov. Gardenia ved Larsen & Frederiksen, Hdl. Indeh. EOF Larsen og SO Frederiksen. (Nordre Birk). Garderobe-Pressen ved Holger Jørgensen, Haandv. Indeh. Holger Jørgensen. Garderobe Service ved Ove Holsted, Haandv. In ­ deh. Ove II Holsted. (Nordre Birk). Gardinstangsfabriken Elite ved Anning-Peterscn. Indeh. U Chr. Anning-Petersen. Gargani ’ s Figurfabrik, Haandv. Indeh. Emma. MS Gargani. Prok. : Fru I1MA Gargani. Garnccntralen ved H de Neergaard, Hdl. Indeh. HPR de Neergaard. Garnforretningen Minerva, Frederikke Steenstrup, Ildl. Indeh. Marie Sophie Frederikke Steen- strup. Garn-Magasinet ved Kokborg, Stridsland & Co.. Ildl. Indeh. EIICS Kokborg, W Stridsland og KD Larsen. Garnnøglet ved KM Lyngbye & B Scheel, Hdl. Indeh. KM Lyngbye og B Scheel. Garveri-Aktieselskabet Øresund, Fabr. og Ildl.. Bestyrelse: Dir. AG Møller (Direktør), Dir. V Mønsted, Landsretssagf. WF Christensen og Ing. GS Schnedler, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Jobs. BB Thomsen. Aktk. 25.000 Kr. Garvin L & Co., Akts., Ildl.. herunder Import og Eksporthandel. Bestyrelso : Dir. SA Garvin- (Direktør), Frk. GL Hoffmann og IIL Aa. Garvin, England. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren., af Direktøren aleno eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 50.000 Kr. Gasaccumulator, Akts., Fabr. af og Ildl. med' Dissousgas o. lign. Bestyrelse : Kmh. Otto Chri ­ stian Scavenius (Formand), fh. Fyrdir. Th. Krabbe, Kontorchef Fr. Rothe og Dir. SG Dalén, Stockholm-Lidingø. Adm. Direktør : Ing_ Th. Kragh Petersen. Frm. tegnes a'f to Besty- relsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direk- tør i Foren med et Bestyrelsesmedl. 1 ’ rok. : Th. Kragh Petersen alene eller IIHC Lindegaard- Hansen, Jenny P Baktoft og Elisabeth JB Ziegler, to i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Gasmaalerfabrikken Edras. Akts. Bestyrelse : Ing. KO Rasmussen (Formand) og Overretssagf. Aa. W Jacoby (Næstformd.), der to i Foren, teg ­ ner Frm., samt Dir. JFC Janssen, Osnabruck. Prok.: Kai Gylding. Aktk. 60,000 Kr. Gasværkernes Udsalg ’ s Eftf., W Kuster

kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker