kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Frisørsalonen Danasplads 10 ved Edith Hansen- & Lilli Haugsted Nevland. Indeh. Edith Han ­ son og Lilli Haugsted Nevland, dor i tegner Frm. (Frdbg.). Frisørsalonen Ekko ved D & P Milbrat. *>D Milbrat og P Milbrat Frisørsalonen Tempo ved Tage Slotholt. Tage IIE Slotholt. Frisørsalonen Vika ved E Engelbrechtsen. Indeh. E Engelbrechtsen. (Nordro Birk). Fritsche & Co., Assurancefirma. Indeh. ES Wil ­ ier, Kagerup. Fritzsche CE Akts., Hdl. m. Krystal og Glas ­ varer, Belysningsart. og lign. Art. Bestyrelse : Glashdl. Leo Fritzsche (Direktør), Overrets- sagf. V Kanaris Klein og Fru GB Fritzsche, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 126,000 Kr. Fro-Bella ved Petrea Mortensen, Haandv. Indeh. Fru Petrea ACA Mortensen. Frobenius Th. & Oo., Orgetfabrik. Indeh. G Tb. M Frobenius. Prok. : Frk. RE Frobenius. (Nordre Birk). Froberg Fr., Akts., Fabr. og Ildl. Bestyrelse t Dir. OV Lauridsen, Fuldm. NG Knudsen og Fuldm. NM Jensen, allo af Vejen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. • Chr. Kaarløv og SC Koudahl i Foren. Aktk. 5000 Kr. Frost CM & Co.. Speditionsvirksomhed. Indeh. CM Frost og COV Schmaltz. Frost IIC Aktø. i Likvidation. Likvidatorer: Dir. Knud Nielsen og Landsretssagf. II Thorsøe-Ja- cobsen, dør hver for sig tegner Frm. Frostholm NH, Hdl. Indeh. Nn Frostholm. Fructesa, Akts. Formaal : at drive llandelsagen- tur, Financieringsvirksomhed samt at eje faste Ejendomme. Bestyrelse: Overretssagf. UT Mik ­ kelsen, Prokurist R Aa. Graff og Prokurist OUT Seehusen, Værløse, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Frugtavlen ved F Matthiosen, Hdl. Indeh. N> Matthiesen. (Frdbg.). Frugt en Grosforretningen Sprogø ved Carl A Hansen. Indeh. Carl A Hansen. (Frdbg.). Frugt Financiering Akts. Foren. Indeh. Indeh- _____ „ ...... Bestyrelse : Gross. N (Formand og Direktør), Købnid. T Aarhus, Frugtavler JP Andersen, og cand. polyt. KR Iversen, Oden- tegnes af Formanden eller af Aktk. 100,000 Kr. on tog- Andersen Andersen, Stautrup, so. Frm. Direktør. Frugtforretningen Linden Akte. Bestyrelse: For- retningsbest. FIIJ Møller (Formand), der ' z ner Frm., Fru MKF Møller og Ostohdl. SF Møller Aktk. 5000 Kr. Frugtforretningen Para, Akts. Bostyrelso : Frugt- hdl. BE Bengtson (Forretningsfører), Fru ACC Bengtson og Frugthdl. Aa. B Bengtson, der i Foren, tegner Frm. Prok. : BE Bengtson. Aktk. 5000 Kr. Frugtforretningen Prima ved Marie Petersen, deh. Fru NLM Petersen. Frugtforretningen Yrsa ved Søren Pedersen, deli. Søren Podorsen. (Frdbg.). Frugthuset Messina ved ILA Hansen, ndl. deh. IIA Hansen. Frugtplantagerne Gamle nestehauges Depot ... Frugtvine (Filial) ved Harris ^Veber. Filial af Frm. Frugtplantagerne Gamle Hestehauge ved Harris Weber, Svendborg. Bestyrer for Fi ­ lialen : Alfr. Iversen, der har Prok. Frugtsalgskontoret F. C., Akts. Bestyrelse : Gros- sorerno KHS Møller (Direktør), Th. Olesen og JJC Reimers. Frm. tegnes af to Bestyrol- sesmedl. i Foren, eller af to Direktører > Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bcstyrelsesmcdl. Prok. : KIIS Møller. Aktk. 50,000 Kr. Friichten M Æ Søn, Hdl. og Industridrift. In ­ deh. VG Friichten. , Frydenlund GV & Søn, Haandv.. Indeh. GVA Harnish. Frydenlund ’ e INS Eftf., Fabr. Indeh. Aage Oa ­ sen og RE Ammentorp. (Frdbg.). Fruiistuch ’ s Import, Haandv. Indeh. ACJ Frtih- stiich. Frølund N, Hdl. Indeh. N Frølund. Fuchs Carl & Søn, Hdl. Indeh. GB Fuchs. Fuchs Josef Akts. Indeh. Nordisk Union Eks ­ port Kompagni Akts, [se dette]. Fuglebakkegaardens Mejeri, Akts. Bestyrelses Mejeriejer OP Nielsen, Fru AM Nielsen og Mejorist BRP Nielsen. Frm. tegnes af Besty ­ relsen. Aktk. 6000 Kr. Fugtede Mm., Hdl. Indeh. WTJSC Fuglede. Fugleforretningen Dyrevennen C Sjøbæk. Indeh. CVO Sjøbæk. r Fugmann Albert & Søn. Haandv. Werner Fugmann. (Frdbg.). In- In- In- for Indeh. Kaj Funder ’ s Chr. Eftf., Hdl. Indeb. KV Petersen. Funkis Radio ved H Schannong, Hdl. Indeh. HE Schannong. Funkis ved Vald. A Larsen, Hdl. Indeh. Fru A MK Larsen. Funktion ved Vald. A Larsen, Hdl. Indeh. Fru « AMK Larsen. Fur Moler Kompagni, Akts. Bestyrelse : JU Ohlsen (Direktør), Ovorretssagf. EH Stake- mann og Driftsbest. JC Meyn, Fur. Frm. tog- Hdl. Indeh. Indeh. CCP ’ Fugmann Th. Indeh. TA Fugmann. Fulbius Edv. Eftf. ved D Dinesen, DP Dinesen. Funder's Blomster- og Bladefabrik. Funder.

VI — 2750

Fred — Fur

Petersen (Formand), der tegner Frm., Fru AK Freytag og Repr. II Pedersen. Aktk. 10,000 Kr. Friberg J & Sønner, Haandv. Indeh. HP Friberg. Frice, Akts., Forfærdigelse af Damekjoler samt Hdl. en gros. Bestyrelse : Landsretssagf. K8 Oppenhejm (Formand), Overretssagf. M Op- penhejm og Rejsende M Friedmann. Forret ­ ningsfører: CE Jannicke. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Forretningsf. Prok. -. M Friedmann. Aktk. 50,000 Kr. Fridericia ’ s Holger Eftf., Hdl. Indeh. AM Salo- inonsen. Prok. : AMC Petersen. Friedlænder ’ s S Eftf., Ildl. Indeh. OM Bendix. Prok. : Helga Petersen. Friedman F & Son, Haandv. Indeh. SFM Fried ­ man og IIA Friedmann. Friedrich & Co., Akts., Imp. og Eksp.af Metal ­ varer, Maskiner m. m. Bestyrelse: ’ Fabr. PCL Frigast (Direktør), Birkerød, Læge JA Jørgensen, Korsør, og Overretssagf. GC Rendbeck, Aalborg. Frm. tegnes af en Direk ­ tør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Frihavnens Bødkerværkstod ved Andreas Jørgen ­ sen. Indeh. ASC Jørgensen. Frihavnens Importlager ved A Petersen, Hdl. Indeh. AJ D Petersen. Frihavnene Kaffe Kompagni, Akts. Bestyrelse : C Winthor (Direktør), Gross. J Toft og Lands ­ retssagf. VBV Lindhardt, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Frihavnens Skibsprovianteringsforrotning ved FJ Th. Mommsen & AP Melgaard. Indeh. FJT Mommsen og AP Melgaard. Frihavns Messen ved A Sørensen. Indeh. Fru AV Sørensen. Prok.: N Sørensen. Friis & Co., Vekselerer- og Bankforr. Indeh. SB Rubow. Friis ’ Jens Sønner. Haandv. Indeh. CL Friis og VPE Friis. (Kbhvn. og Frdbg.). Friis ’ Peder Musikforlag, Akts. Bestyrelse : Mu- sikforla-gger I Goldstein (Formand), Forfat ­ ter ME Goldstein og Prokurist JW Krøyger. For ­ retningsfører : Musikforlægger KE Friis. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 13,500 Kr. Friis Vald., Ildl., Haandv. og Industridrift. In ­ deh. Fru MKF Friis. Friis ’ V Richter Forlag, Hdl. Indeh. CV Richter Friis. Friis-Hansen Brødr., Haandv. , Indeh. E Friis- Hansen og S Friis-Hansen. Prok. : IIP Svend ­ sen. Friis-Hansen C & Co., Hdl. Indeh. Fru A Friis- Hansen. (Nordro Birk). Friis-Hansen Hjalmar, Hdl. Indeh. HHD Friis- Hansen. Friis-Hansen & Laybourn Akt«., Hdl. med Au ­ tomobiler, Motorcykler, Autotilbehør og dermed besl. Art. bestyrelse : Gross. KR A Laybourn, Gross. KM Christensen og Repr. EF Correll Andersen. Forretningsførere : Fru I-L W Axelsen og KRW Laybourn. Frm. tegnes af den sam ­ lede Bestyrelse. Prok. : Fru 1-L W Axelsen og KRW Laybourn. Aktk. 20,000 Kr. Friis-Mikkelscn E, Hdl. Indeh. E Friis-Mikkelsen. Prok.: CJ Brincker og Astrid LC Gross i Foren. (Frdbg.). Friis-Møller M & Co., Kommanditeetek., Hdl. Ansv. Delt. M Friis-Møller. Prok. s JHJ Kent. Friis-Petersen A & 11 Dupont Sørensen. Haandv. Indeh. A Friis-Petersen og Hl ’ CF Dupont Sø ­ rensen. (Nordre Birk). Frilufte-Magasinet ved Erik Sjøqvist, Hdl. In ­ deh. Erik Sjøqvist. Friluftsreklamen Akts, klamen [so dette]. Firma, Aktieselskabet, ut . JTU1 . UI . ±uuu - striproduktor. Bestyrelse: Assurandør MJT Ol ­ sen (Forretningsfører), Fabr. F Elb og Lands ­ retssagf. BP Colin. Frm. tegnes af to Medlem ­ mer af Bestyrelsen i Foren, eller af Forret ­ ningsf. alene. Aktk. 10,000 Kr. Frimodt & Friberg, Hdl. Indeh. J Frimodt JF Friberg. (Nordro Birk). Frimodt J. ndl. Indeh. EH Frimodt. Frimodt Joh., Assuranceforr. og Hdl. Indeh. Frimodt og EG Lyders. Frm. tegnes af Indeh. i Foren, eller af EC Lyders alene. Prok. : Aa. Biilow-Kornerup, RV Heide, S Kostrup og O Thomsen, hver i Foren, med PJ Frimodt. Grundlæggelsesaar : 1868 - Adr.Tordenskjoldeg. 23 (K) & ★ C.1706 — Telegradr. „Frimodt". Frimodt ML, Akts., Hdl. og Ropræsentation. Be ­ styrelse : Gross. MML Frimodt (Formand), Revisor R Henriksen og fh. Konsul T Frimodt, Paris. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Frimærkeforretningen Hermes ved A Hermes. In ­ deh. GA Hermes. *■ Dir. RFH Jacoby og Direktoren FHH Kø- Bestyrelse : Indeh. Akts. Jernbanere- og PJ Dose (Direktør), Overretssagf. AW Gross. FHn Køster. Frm. tegnes af eller af et Bestyrelsesmedl. Prok. s ster. Aktk. 100,000 Kr. Frigast PCL, Akts., Fabr. og Hdl.

Frederiksberg6ke Ejendomssocietet, Det, Akts. Bestyrelse : Fuldm. OM Johnsen (Formand og Direktør), Fru EO Houlberg og Restauratør SE Houlberg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 375.000 Kr. Frederiksborggades Modemagasin ved Ellen Jo ­ hansen. Indeh. Ellen CJ Johansen. Frederiksen A & Co., Forsikringsforr. Indeh. A Frederiksen og A Gamst. Frederiksen F, Hdl. Indeh. LF Frederiksen. Frederiksen & Frankild, Haandv. Indeh. OM Fre ­ deriksen og OH Frankild. (Frdbg.). Frederiksen & Hagemann, Haandv. Indeh. ES Frederiksen og SBN Hagemann, der i Foren. tegneT Frm. (Frdbg.). Frederiksen J & Co., Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt. L Philipsen. Prok.: E Jørgensen. Frederiksen Jonny & Co., Hdl. Indeh. Jenny Frederiksen og Naum ~ • Frederiksen Phalke. Frederiksen riksen. Indeh. NF Rehcr. Frederiksen ’ s M Emil Søn, Hdl. Indeh. MC Fre ­ deriksen, Hvalsø. Frederiksen M & Søn, Haandv. Indeh. MV Fre ­ deriksen jun. Frederiksen Otto, Akts., Import- og Eksportfor ­ retning, fortrinsvis i Kaffe og andre Kolonial­ varer. Bestyrelse : Dir. O Frederiksen (Direk ­ tør), Overretssagf. G Th. Budde-Lund og Sagf. ET Jørgensen. Frm. tegnes af en Direktør eller af et Bestyrelsesmedl. Prok. : E Gross. Aktk. 50,000 Kr. Frederiksen & Paulsen, Haandv. Indoh. S Aa. F Frederiksen og GR Paulsen. Frederiksen ’ s Peter Udstyrslager, Akts., Fabr., Hdl. og Agentur indenfor Møbelbranchen. Be ­ styrelse: Gross. P Frederiksen (Formand og Direktør), Gross. JEIE Petersen og Landsrets ­ sagf. CM Sørensen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af Direktøren alene. Aktk. Kr. Frederiksgaard under Likvidation, Akts, dator: Landsretssagf. NCA Nielsen, der Frm. Frederiksgades Damehotel, Aktieselskab, relse : Overretssagf. ALF Dragsted, Frk. EM Bruun do Neergaard og Kunsthdl. Ole Has ­ lund, der to i Foren, tegner Frm. Forretnings ­ fører : Fru B Drechsel, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Frederikshavn — Larvik Færgefart, Akts. Besty ­ relse: Rutebilejerne JP Pedersen (Direktør), R Andersen, Sorø, P Brix, Løkken, NM Han ­ sen, N Haumand Roed, Spørring, IIP Salo ­ mon, Helsingør, og MPK Thranholm, Kol ­ ding. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, Akte. Be ­ styrelse: Højesteretssagf. HHM Bruun (For ­ mand), Murerm. NC Larsen, Dir. EJW Hart ­ mann, Hedehusene, Kapt. Axel Nissen, Serrid- slevgaard, og Dir. K Nielsen. Direktør : IIV Boserup. Frm. tegnes af Direktøren og For ­ manden hver for sig eller af tre andre Besty ­ relsesmedl. i Foren. Prok. : JJ Sorterup og CJD Engholm i Foren. Aktk. 2,500,000 Kr. Frederiksholms Trælasthandel, Akts, i Likvida ­ tion. Likvidatorer : Gross. Ilans Chr. Holm og Gross. C Kampmann, Aarhus, dor hvor for sig tegner Frm. Frederikssund Automobilforretning, Akts. Besty ­ relse : Generalagent HH Schou, Gross. P Aagaard, Fru E Jacobsen, Køge, Fru CG Sclioji, Fabr. PB Schou, Fru M Søgaard og Fru BE Friis, Genéve. Forretningsfører : Auto- mobilforhdl. PE Schou, Frederikssund. Frm. tegnes af Forretningsf. aleno eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Frederikssundsvejcns Bog-, Musik- og Papirhdl. ved Asger Koefoed. Indeh. AK Koefoed. Fredsted & Co., ndl. Indeh. VM Fredsted og JE B Schacko. Prok. : Fanny Jørgensen. Free-Tex Skiltefabrik m. Sprøjtelakerer! ved M Chr. Frederiksen. Indeh. M Chr. Frederiksen. Freitag ’ s \h. kgl. Mundkok Køkken Eftf,, Ma- zanti Petersen. Indeh. OMO Petersen. Freja Konservesfabrik ved Poul Salomonsen. In ­ deh. Poul L Salomonsen. Frelsens Hærs Bygnings- & Forretnings Aktie ­ selskab, Detailhdl. Bestyrelse : General Eveline Cory Booth (Formand), London, Dir. ERA Søderstrøm, Dir. OM Bandsberg og Officer CHJ Hansen. Direktion : OM Bandsberg, ER A Søderstrøm og CHJ Hansen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren. Aktk. 215,000 Kr. Frem Forlag ved Majken Borring, Hdl. Indeh. Majken Borring. Prok. : Rud. Broby Johansen. Fresko teknisk-kemisk Fabrik, Akts. Bestyrelse : Dir IIP Krogh (Direktør), Dir. JM Holst og Prokurist VFO Sporleder, der hver for sig teg ­ ner Frm. Aktk. 40,000 Kr. b •reytag J, Akts., Fabr. og Salg af Sejl Pre ­ senninger m.m. Bestyrelso : Se.ilmagem. SE I Aid. VI optages kun Johannes, J Winther, Braginski. Ilaandv. Indeh. FP Fabr. Indeh. JW Frede- Indeh. KM Frederiksen. Kaj, Hdl. M & Co. ’ s Eftf. NF Reher, lldl. 100,000 Likvi- tegner Besty- Frederiksen Frederiksen _ ___ _____ ... ____ , ___

de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker