kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Franck Georg, Hdl. Indeh. GV Franck og OIIP Tind. Franck Ilannibal, Ildl. Indeh. CHV Franck. Franck T, Ildl. Indeh. Tove E Franck. Prok. : E Martens. Franck & Tohiesen, Spedition. Indeh. IIB To- biesen. Franck Vald. & Co., Hdl. Indeh. VL Franck. Frandsen J & Co., Ilaandv. Indeh. JCA Frand ­ sen. Frandsen Max, Ilaandv. Indeh. MA Frandsen. Franijeur & Søn, Ilaandv. Indeh. WN Frani- jeur og VGN Franijeur. Frank Louis, Hdl. Indeh. L Frank. Prok. : Em ­ my Thorsager og JM Schwartz Petersen. Frank ’ s Metalvarefabrik, Ilaandv. Indeh. JIIV Frank. Frank Michael, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Fabr. M Frank (Direktør), Overretssagf. A Sanning og Gross. SM Haase. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 380,000 Kr Frankild & Co., Ildl. Indeh. OH Frankild og G Sjallung. Fransk-Dansk Kommerce & Finans Kompagni, Akts. (Compagnie do Commerco et de Finance Franco-Danoise). Bestyrelse : Gross. II Tegner (Delegeret), Gross. AFA Hovmand og JII Teg ­ ner. Frm. tegnes af den Delegerede alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Fransk-Dansk Vinimport ved JM Helmbæk. In ­ deh. JM Helmbæk. Prok. : KE Jensen. Fransk Import Compagni, Akts. Bestyrelse : Gartner J Nisscn-Petersen, Læge AP Nørskov Andersen og Forvalter Svend Aage Andersen. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse. Prok. : Svend Aage Andersen. Aktk. 10,000 Kr. ■Fransk-Spansk Vinlager, Gerh. P Madsen. Indeh. Gerh. P Madsen. Prok. : PE Seitzberg. Fransk Tricotine Import Akts, i Likvidation. Likvidator : Manufakturhdl. M Feder, der teg ­ ner Frm. Franske Køkken, Det, vod Ane Ryholt, forhen gift Francis. Indeh. Fru AEC Ryholt. Franske Vinlager, Det, ved Werner Olufsen. In ­ deh. O Werner Olufsen. Frea ved Chr. Jensen, Hdl. Indeh. Fru AK Jen ­ sen. Fredby & Co., Ilaandv. Indeh. IIJ Lynge. Eredensgades Koloniallager, Akts. Bestyrelse : Dir. C'A Nielsen (Formand og Direktør), Fru A Nielsen og R Havemann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden aleno. Aktk. 6000 Kr. Frederichsen ’ s Oscar Eftf. vod Anna Mario Fre- derichsen, Hdl. Indeh. H I ’ ontoppidan. (Nor ­ dre Birk). Fredericia Lampeskærmefabrik, Akta Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akta. HA Gruberts ’ Sønner [se dette]. Frdbg. Automobil Dueo Lakereri ved Lars Olsen. Indeh. Lars Olsen, der tegner Frm., og Ole Ol ­ sen. (Frdbg.). Frdbg. Automobil- & Maskinfabrik ved Aage Hansen. Indeh. AKA Hansen. (Frdbg). Frdbg. Automobilværksted Auto Vingo ved Oscar Larson. Indeh. OF Larsen. (Frdbg.). Frdbg. Bado- & Svømmeanstalt, Akts. Bestyrel ­ se : Kontorchef AJ Bork (Formand og Drifts ­ leder), Generalmajor P Ramm (Næstformd.), Fru AJE Frydensberg, Forretningsf. AIIM Jør ­ gensen, Redaktør A llarsfelt og Driftsleder Victor Christian Fornæs. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 301,000 Kr. Frdbg. Bogbinderi ved Niels J Stevns, Ilaandv. Indeh. NJ Stevns. (Frdbg.). Frdbg. Boghandel vod E Gerner Larson & Paul Sylvest. Indeh. E Gerner Larsen og- Poul Syl ­ vest. (Frdbg.). • Frdbg. Bogtrykkeri ved Vilhelm Nielsen & Jul. Skiern. Indeh. VQH Nielsen og JS Skiern, der hver for sig tegner Frm., samt J Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. Bohave Magasin ved LC Nielsen. Indeh. LC Nielsen. (Frdbg.). (Frdbg. Bovirke, Akts., Fremstill. af., og Hdl. m. Møbler. Bestyrelse : Værkfører PC Peter ­ sen (Direktør), Frk. ADI Kristiansen, Hor ­ sens. og Landsretssagf. Poul Thorball, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Frdbg. Centraltrykkeri ved Johannes Jensen. In ­ deh. Johannes Jensen. (Frdbg.). : Frdbg. Charcuterie, Akts. Bestyrelse : Professor- inde ACH Christensen (Formand), Fabr. LAF Wengler og Fuldm. JOE Michaelsen. Frm. teg ­ nes af Formanden alene eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 12,000 Kr. Frdbg. chemiskc Fabriker ved Edith Kaslofsky, kid. Heimann. Indeh. Edith R Kaslofsky (kid. Heimann). Prok.: S Heimann Kaslofsky (kid. Heimann). (Frdbg.). Frdbg. Colonial-Lagcr ved Carl Knudsen. Indeh. CP Knudsen. (Frdbg.). Frdbg. Cycle-Import ved S Lund. Indeh. SN Lund. (Frdbg.). Frdbg. Cykle- & Motorfabrik ved Alfred Nepper. Indeh. JAN Nepper. (Frdbg.). Frdbg. Dampvaskeri ved Søren Peter Sørensen. Indeh. SP Sørensen. (Frdbg.). Frdbg. Farvehandel ved Kaj Emil Jørgensen. In ­ deh. Kaj Emil Jørgensen. (Frdbg.).

VI — 2749 Frdbg. Fedtsmelteri ved R Bostholm. Indeh. Ragnhild N Bostholm. Frdbg. Fjederfabrik ved Henning Hesgaard, Brown Jensen & Co., Kommanditselsk., Ilaandv. Ansv. Delt. Henning Hesgaard og JII Brown Jensen. (Frdbg.). Frdbg. Flytteforretning ved Lars Peter Larsen. Indeh. LP Larsen. (Frdbg.). Frdbg. Flødekompagni ved Johannes Uldal Jep ­ sen & Marius Uldal Jepsen. Indeh. JU Jep ­ sen. Gislinge, og MU Jepsen. (Frdbg.). Frdbg. Forchromningsanstalt ved Erik Ipsen, Ilaandv. Indeh. Jørgen Erik Ipsen. (Frdbg.). Frdbg. Forlovelsesringefabrik ved Chr. Søren ­ sen, Haandv. Indeh. J Chr. CA Sørensen. (Frdbg.). Frdbg. Forniklingsanstalt. C Stensen. Indeh. ECC Stensen. (Frdbg.). Frdbg. Fourageforretning ved Chr. Ingberg Hen ­ riksen. Indeh. Chr. JI Henriksen. (Frdbg.). Frdbg. Fugle- & Akvariehandel ved Ernst Pe ­ tersen. Indeh. Emil Ernst Petersen. (Frdbg.). Frdbg. Gas- & Vandstation ved Brødr. Chri ­ stiansen. Indeh. FK Christiansen og FPB Chri ­ stiansen. (Frdbg.). Frdbg. Gravør-Anstalt ved C Johansen, naandv. Indeh. CC Johansen. (Frdbg.). Frdbg. Guld- & Sølvsmedio ved Tli. V Munk, Ilaandv. Indeh. Th. V Munk. (FTdbg.). Frdbg. Handelsbank. Akts. Bestyrelse : Dir. ,1T Goldberg (Formand), Tømrerm. Knv Nielsen (Næstformd.), Driftsbest. LC Sørensen, Mu- rerm. LJV Andersen, Kreditforeningsdir. H Lundsteen, Overretssagf. CJF Sven, Købmd. KW Nielsen, Baron AEC Knuth og Fabr. C Jensen. Bestyrelsesudvalg: LJV Andersen, H Lundsteen og CJF Sven. Direktør : HP Stener. Frm. tegnes af Formanden, Næstformd. eller et Bestyrel6esudvalgsmedl. i Foren, med en Direktør. Prok. : EVn Nielsen, JP Svendsen, HS Bie, MC Vandborg, L Winther, JP Dals- berg, IISJ Jørgensen og SII Sven, to i Foren, eller hver af dem i Foren, med enten Forman ­ den, Næstformd., et Bestyrelsesudvalgsmedl. eller en Direktør. Aktk. 750,000 Kr. Frdbg. Handelskompagni ved Kai Lauridsen & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Kai Laurid ­ sen. (Frdbg.). Frdbg. Handskemagasin ved AE Madsen. Indeh. - AE Madsén. (Frdbg.). Frdbg. Ice-Cream Fabrik, Akts. Bestyrelse: Værkfører JPM Pedersen (Direktør), Fru EL M Pedersen og Chauffør CT Ifvcrsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: JPM Pedersen. Aktk. 18,000 Kr. Frdbg. Isenkram- og Udstyrsforretning ved OE Lund. Indeh. JEC Lund. Frdbg. Isværk, Akts. Under dotto Firma drives tillige Virksomhed af Kr.vstalisværket (Aktie ­ selskab) [se dette]. Frdbg. Jern af 1872, Aktieselskabet, Drift af Jernstøberi & Maskinfabrik. Bestyrelsen be- staar af et Bestyrelsesraad : Generalmajor Poul Ramm, Overretssagf. CJF Sven, Overretssagf. ( J \V ith-Seidelin, Dir. C Aa. Sørensen og Vekselerer Aa. v. Benzen samt en Direktion • Oborstløjtn. Jul. Th. Goldberg. Prokurist- II Chr. Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren., at en Direktør i Foren, med enten et Bestyrelsesraadsmedl. eller med en Prokurist el ­ ler af en Prokurist i Foren, med et Bestyrelses ­ raadsmedl. Aktk. 500,000 Kr. Frdbg. Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. Besty ­ relse : Højesteretssagf. CL David, Generalma ­ jor Poul Ramm, Dir. NF Torner, Oberstløjtn. Jul. Th., Goldberg og Overskibsing. Aago Hjal ­ mar arsen. Direktør : Hugo Zachariae. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod ot Bestyrelses ­ medl. Prok. : Ad. Madsen og Jobs. Pedersen i Foren, eller hver især i Foren, med ’ en'Direk ­ tør eller et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200.000 Kr. Frdbg. Kaffelager ved G- Rasmussen, Hdl. Indeh. Frk. G' Rasmussen. (Frdbg.). Frdbg. Karosserifabrik ved II Rasmussen & Søn. Indeh. II Rasmussen og IIK Rasmussen. (Frdbg.). Frdbg. Kolonial-Import ved ,TC Olsen. Indeh. JC Olsen. (Frdbg.). Frdbg. Kouservesfabrik ved Karl Pedersen. Indeh. Karl Pedersen. (Frdbg.). Frdbg. Konserves Magasin, O Girotti. Indeh. Ol ­ ga Girot ti. Frdbg. Knnstforlag, Akts. Bestyrer .- Fabr. O C.hcrly (Formand), Fru J® Friis og Fru KEK Jensen. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 5000 Kr. Frdbg. Legetøjsmagasin (Frederiksberg Mecano- hus) ved R de Fine Mathiesen. Indeh. RL de Fine Mathiesen. (Frdbg.). Frdbg. Ligkistemagasin ved Carl Bagge. Indeh CP Bagge. (Frdbg.). Frdbg. Lyskopierings-A nstalt ved V Erdmann. Indeh. V Erdmann. (Frdbg,). Frdbg. Læderhandel ved Charles Madsen. Indeh. C Madsen. (Frdbg.).

Fran — Fred i Foren, tegner Frm. Direktør: AJC Bjerre- gaard. Prok. .- AJC Bjerregaard og JV Peter ­ sen, to i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Frdbg. Marmeladefabrik ved Villy Nielsen. In ­ deh. Villy A Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. Materialhandel ved Johannes Nielsen. Indeh. J Nielsen. (Frdbg.). Frdbg. Metalindustri ved HA Olsen. Indeh. HA Olsen. (Frdbg.). Frdbg. Metalvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. AP Rasmussen, Greve IIM Knuth, Højesterets ­ sagf. T Knudtzon, Dir. C Overgaard og Gross. E Meyer. Direktion : AP Rasmussen. Frm. teg ­ nes af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af fire Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: AMJ Gabs og O Rønn, hver i Foren, med en Direk ­ tør. Aktk. 1,500,000 Kr. Frdbg. Modemagasin ved Johanne nansen ’ s Eftf. Indeh. Astrid JM Nielsen og Oda MM Nielsen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Frdbg. Miirmaterialeforretning ved Edv. nansen. Indeh. J Edv. Hansen. (Frdbg.). Frdbg. Mnrreparation, Kakkelovnsrensnings ­ kompagniet ved E Hultén & Co., Kommandit ­ selsk., Haandv. Ansv. Delt. EAE Hultén. (Frdbg.). Frdbg. Mælkeforsyning væd Johs. Wognsen. In ­ deh. JPM Wognsen. Prok. : Fru MPH Wogn ­ sen. (Frdbg.). Frdbg. Møbelhus ved A Jespersen, Ildl. Indeh. A Jespersen. (Frdbg.). Frdbg. Møbelmagasin ved K Knudsen. Indek KP M Knudsen. (Frdbg.). Frdbg. Nattevagt Akts. Indeh. Akts. De Forene­ de Vagtselskaber [se dette]. Frdbg. Olie Kompagni ved' JA Sørensen & C-o., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Jens Aage Sørensen. (Frdbg.). Frdbg. orthopædiske Ilaandskoinagori ved Hans Thomsen. Indeh. Hans T Thomsen. (Frdbg.). Frdbg. Ostebod ved Jacob Rasmussen. Indeh. J Rasmussen. (Frdbg.). Frdbg. Papirforsyning ved J Molner, Industri ­ drift og Hdl. Indeh. AJPR Molner. Frdbg. Pels ved Willy Simonsen & Holger Schif.fba.uer, Haandv. Indeh. Willy M.T Si ­ monsen og Holger Schiffhaner. (Frdbg.). Frdbg. Porcelænsmaleri & Brænderi ved Rich. Alb. Nitsche. Indeh. Rich. Alb. E Nitsche. (Frdbg.). Frdbg. Redningskorps Akt«. Indeh. Rednings ­ korpset for Kbhvn. og Frdbg. Akts, [se dette], Frdbg. Rnllegardinfabrik ved Kaj M Ernst. In ­ deh. Kaj M Ernst. (Frdbg.). Frdbg. Skadedyr & Desinfektions-Service ved M Staremose, Ilaandv. Indeh. Fru M Staremose. (Frdbg.). Frdbg. Skiltefabrik ved Frederik Hansen. Indeh. HFM Hansen. (Frdbg.). Frdbg. Sparekasse. Tilsynsraad ; Borgmester, Dir. Vilhelm Fischer (Formand), Ing. Laurits Schou, Dir. Carl Jensen, Gross. PH Nielsen, Kirkegaardsinsp. NM Nielsen, Arkitekt Thor ­ vald Fog og Overretssagf. A Sanning. Direk ­ tion : Cand. jur. J Falkesgaard. Frm. tegnes af to Tilsynsraadsmedl. i Foren, eller af et Til- syrisraadsmedl. i Foren, med Direktøren. (Frdbg.). Adresse : GI. Kongev.160 (V) £1 C.2987 ÆV8344. Frdbg. Specialforretning i Linoleum ved Charles Christensen. Indeh. C Christensen. (Frdbg.). Frdbg. Sporveje i Likvidation, Akts. Likvidato ­ rer : Iløjesteretssagf. Ejvind Møller, Landsrets ­ sagf. Karmark Rønsted, Landsretssagf. Oscar Kønigsfeldt cg Iløjesteretssagf. Oskar Bondo Svane, der to i Foren, tegner Frm. Frdbg. stenografiske Bureau ved Weiss. Indeh. HN Weiss. (Frdbg.). Frdbg. Støvsugeforretning & Tæpperenseri ved Georg Christensen & Søn. Indeh. GUF Chri ­ stensen og KG Christensen. (Frdbg.). Frdbg. Sukkerhus ved Fritz Paustians Eftf., Hdl. Indeh. EUR Ilendrichsen. (Frdbg.). Frdbg. Tandteknik ved E Hellberg-Hansen. In ­ deh. Fru EM Hellberg-Hansen. (Frdbg.). Frdbg. Telefon kiosker. Akts. Bestyrelso: Frk. EGM Petersen, Restauratør Svend Lippert, Bo- serup pr. Roskilde, og TAP Lippert (Direk ­ tør). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et af disse i Foren, med Direk ­ tøren. Prok.: TAF Lippert. Aktk. 60,000 Kr. Frdbg. Tin, Metalindustri, ved Christensen & Petersen. Indeh. S Aa. Petersen. Fr

Frdbg Lædervareforretning ved GC Preisler. In ­ deh.' GC Preisler. Prok.: Dagmar Preisler *Frdb|g. b Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. Carl Salomonsen, Dir. JV Petersen, Solbjerg- gaard, Værløse, og Gross. IIM Jensen, der to Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker