kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Regisler: A. København pligtes at betale mere end den for hver enkelt Forsikringsaar fastsatte Præmie med Tillæg af 50%. Forsikringsselskabet Viking, Norge, Akts., Uden ­ landsk Akts., Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Akts. Forsikringsselskabet Viking, Oslo. Generalagenturet bestyres og teg ­ nes af Firmaet Ditz Schweitzer, Assurance- Agenturer [so dette]. (Forsikrings-Registret). Forst- og Jagthuset ved Riegels, Hdl. Indeh. J FV Riegels. (Frdbg.). Forstædernes Brødfabrik, Akts. Indeh. Akts. Kbhvns Brødfabrikker [6e dette]. Forstædernes Mælkeforsyning, Akts. Bestyrelse r Købmd. AE Nielsen, Frk. KJJ Post og Frk. EBJ Post. Direktør : AM Stæhr, Herringløse pr. Viksø. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok. : NA Jensen. Aktk. 8000 Kr. Forstædernes Mælkesalg ved A Munck. Indeh. A Munck. (Frdbg.). Forsølvnings Anstalten Føniks ved P Hviid. In ­ deh. POV Hviid. Forsølvnings- & Forniklingsanstalten Astral, Ej ­ ler Jensen og Oskar Eskildsen. Indeh. EJV Jensen og OV Eskildsen. Fort Bryggeriet, Akts, i Likvidation. Likvida ­ torer: Landsretssagf. Por Federspiel og Dom merfuldm. Olaf Bærontsen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Fort-Bryggeriet af 1939, Aktieselskab. Bestyrel ­ se : Generalkonsul Erik Ilermansen, Prokurist E Windfeld-Hansen og Landsretssagf. Laust Slebsager. Direktør: CO Lindquist. Frm. teg nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Forward ved E Pedersen, Hdl. Indeh. Elise Pe ­ dersen. Fotax, Akts., Fremstill. af og Ildi. m. fotogra ­ fisk Papir og andre fotografiske Art. Besty ­ relse : Købmd. CH Hansen, Fabr. I Berg Nielsen og Farvehdl. AVA Forsberg, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Foto, Akts., Hdl. Bestyrelse: Frk. Helga Peder ­ sen (Formand), Dir. Georg Plannov og Dir. PCG Halvor, Gøteborg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Helga J Pedersen. Aktk. 10,000 Kr. Foto-Andersen, Hdl. Indeh.JO Andersen.(Frdbg.). Foto-Colorit ved Bo Andersen. Indeh. B Andersen. Foto Fast, A Ross Due & Knud Sevaldsen, Haandv. Indeh. A Ross Due og Knud Sevald ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Fotoforlaget Somco, Akts. Bestyrelse: lug. Erik Sommerfeldt (Formand), Fru LE Sommerfeldt og Fotograf Erik Sommerfeldt. Frm. tegnes af Fortmanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Erik Sommerfeldt. Aktk. 10.000 Kr. Fotohallen ved Hagbard Zierau, Hdl. Indeh. HFH Zierau. Prok. : Fru HBW Zierau. Foto-Huset Ægir ved Ohland-Andersen, Hdl. In ­ deh. Fru EM Ohland-Andersen. Foto Journalen ved OBJ Søkjær, Haandv. Indeh. OBJ Søkjær. Foto Kino ved Viggo Frederiksen, Haandv. In ­ deh. Viggo Frederiksen. Foto-Magasinet, Akts. (Bloch, Roulund & Sper ­ ling). Bestyrelse : Dir. VM Bloch, Fru AM Sperling og Dir. CR Sperling. Direktion : VM 'Bloch, JR Roulund og CR Sperling. Frm. tegnes af CR Sperling. Aktk. 50,000 Kr. Foto & Musikhuset Aladdin ved Alfred A Meyer, Hdl. Indeh. Alfred A Meyer. Fotorama Filmsbureau, København, Akts., IldL med samt Produktion og Udlejning af Film og dermed i Forb. staaende Virksomheder. Bestyrelse : Konsul MP Drescher, Vejlby, Ad ­ junkt J Ramm, Vejlby, og Købmd. JM Jensen, Aarhus. Direktion : Dir. IICG Drescher. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Foto Special ved Emanuel Jensen, Hdl. Indeh. Lavrids Emanuel Jensen. (Kbhvn. og Frdbg.). Lo Fournisseur ved A Roldby, Hdl. Indeh. AM V Roldby. Fox-Film, Akts. Bestyrelse : IIRV Frandsen (Di ­ rektør), Dir. B Miggins, Paris, og Landsrets ­ sagf. AM Schmidt, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : IIRV Frandsen. Aktk. 35,000 Kr. Fraenckel Oscar & Co., Akts., Bogtrykkeriforr. Bestyrelse : Landsretssagf. KS Oppenhcjm, Landsretssagf. JA Melchior og Dir. Oscar Fraenckel. Direktion : Oscar Fraenckel. Frm. tegnes af den adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 77,000 Kr. Franck AJ & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse: Dir. AJ Franck (Direktør), Gross. M Franck-Ras- mussen og Sagf. S Hansen. Frm. tegnes af Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af Direk ­ tøren alene. Aktk. 15,000 Kr. Franck Christopher Akts. Formaal : at forfær ­ dige Ilerrekonfektion o. lign, og drive Hdl. dermed. Bestyrelse: Gross. Kristoffer (kaldet Christopher) Franck (Direktør), Rungsted, Bog ­ trykker HA Meyer og Overretssagf. NE Niel ­ sen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : N Knudsen i Foren med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 75,000 Kr.

Fors — Fran

VI — 2748

Forsikringsaktieselskabet Ocean Sverige, Gene ­ ralagenturet for Danmark E Schledermann. Ge- neralagcntur for Forsåkringsaktiebolaget Ocean, Gøteborg. Generalagenturets Formaal : Brand ­ forsikring, Driftstabsforsikring, Ansvarsforsik ­ ring, Indbrudsforsikring og Vandskadeforsik ­ ring. Generalagenturet tegnes af Assurandør E Schledermann. Prok..: S Aa. II Madsen. Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke. Bestyrelse : Dir. Chr. Olrik (Formand), Vekselerer Oscar Harald van Dejirs (Næstformd.), General ­ konsul CB Ingwersen, Dir. IIC Hansen, Fabr. Ove Irgens-IIansen, Svendborg, Dir. KTS Kjær, Dir. EC Hansen Pugh og Dir. J Berg- green. Direktion : Chr. Olrik, IIC Hansen og KTS Kjær. Frm. tegnes af Bestyrelsens For ­ mand og Næstformd. i Foren, eller af en af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : P Christensen og SA Svanberg i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 600,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Protector. Bestyrelse : Dir. NAM Jensen (Direktør), Fru MM Jensen, Prokurist TB Kristensen, Dir. JE Andersen og Officiant ved Livgarden MA Madsen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikringsaktieselskabet Royal Exchange Assu ­ rance, London, Ditz Schweitzers Generalagen ­ tur. Generalagentur af The Royal Exchange Assurance, London. Hovedselskabets Formaal : Skadesforsikring og Glasforsikring. General ­ agenturets Formaal : Brand- og Indbrudstyve ­ riforsikring, Ansvarsforsikring, Syge- og Ulyk­ kesforsikring, Forsikring mod Vandskade, Kau ­ tions- og Garantiforsikring, Automobilforsik ­ ring, herunder lovmæssig Ansvarsforsikring, samt Glasforsikring. Generalagenturet bestyres og tegnes af Firmaet Ditz Schweitzer Assurance- Agenturer [so dette]. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Skandia i Stockholm. Aktk. 15 Mill. Kr. Bestyrer : Livs- & Genfor- sikringsselskabet Dana, Akts, [se dette]. Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia. Bestyrel ­ se : fh. Indenrigsmin., Dr. phil. Oluf Krag (Formand), Dir. Valdemar Hansen, Dir. Chr. S Nielsen, Skibsreder Marius Nielsen og Gross. Carl Ilolbek. Direktion : Niels L Sjørinan, Povl Hey og Ingolf Witzke. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl., af to Direktører i Foren, eller af Formanden i Foren, med en Direktør. Prok. : CIIT Ander ­ sen, C Berring, MC Bischoff, SCB Burvil, A Norup og C Tønder, hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 8 Mill. Kr. (Forsikrings-Re ­ gistret). Forsikrings-Aktieselskabet Skjold. Bestyrelse : Dir. A de Fine Skibsted, Kontorchef II Chr. Kerrn og Dir. V Ilelsted. Direktion : Dir. A de Fine Skibsted og Underdir. AVII Raae. Prokurister : LK Frederiksen, JW Hansen, A Larsen, Aa. CE Marstrand Lund og NM Lund. Frm. tegnes af Bestyrelsens og Direktionens Medl. to i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Prokurist. Aktk. 2 Mill. Kr. (Forsik ­ rings-Registret). Forsikringsaktieselskabet Terra. Kontrolkomité : Dir. Fritz Løpponthien (Formand), Dir. Carl Jessen og Overretssagf. Chr. Ilede. Direktion : Kapt. JA Jagt. Frm. tegnes af to Kontrol- komitémedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Kontrolkomitémedl. Prok. : FFP Pedersen, KO Møller og BV Jensen, hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 250,000 Kr. (Forsikrings-Re ­ gistret). Forsikringsaktieselskabet Trekroner. Bestyrelse : Dir. Svend F Jacobsen (adm. Direktør), Dir. Svend Bramsen. Vekselerer Oscar llarald van Deurs, Prof. JF Steffensen og Underdir. WA Dietsch. Frm. tegnes af Bestyrelsesmedlemmer ­ ne, Direktørerne og Prokuristerne, to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings Akts. L ’ Union af 1828, Paris, Di ­ rektionen for Danmark. Forretningsaideling af L ’ Union Compagnie d ’ Assurances contre l ’ in- cendie, les Accidents et Risques Divers. For ­ retningsafdelingens Formaal : Forsikring, Livs ­ forsikring dog undtaget. Forretningsafdelinr gens Bestyrelse: Dir. AL Bramsen og Dir. K EW Ilauch, der hver for sig tegner Forret- ningsafd. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Urania. Bestyrelse : Dir. J Vissing (Formand), Prof. Anker Enge ­ lund (Næstformd.), Fabr. VOV Waldorff og Dir. Aa. H Berléme samt Købmændene JAM Tolstrup og PKK Jepsen, Vestervig. Direk ­ tion; KV Munster. Prokurister; CCR Franck og S Søcgaard Andersen. Frm. tegnes af Be ­ styrelsens Medl., Direktørerne og Prokurister ­ ne to i Foren. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings- Registret) . Forsikrings - Aktieselskabet Vidar. Bestyrelse : Dir. Aage Ferdinandsen (Direktør), Overrets- 1>a " lscn > Dir - Kr. J Bak og Dir. æ

kurist eller af den samlede Bestyrelse. Selsk. tegnes desuden pr. prok. af GIIEV Schiifer, AC Iløysholdt, II Jensen og IIRE Pontoppidan, to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings- Registret). Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan ­ mark, Akts. Bestyrelse : Kontorchef PP Westh- Ilansen, Landsretssagf. IIB Bryld, Odense, Sagf. Børge Bering Bryld og Dir. T Bryld. Direktion.: PP Westh-Hansen og T Bryld. Frm. tegnes af den samlede Direktion i Foren, eller af to Medl. af Direktionen i Foren, med enten IIB Bryld eller Børge Bering Bryld. Aktk. 200,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Compagniet Selandia Akts. Bestyrel ­ se : Dir. Viggo Anvorth Petersen, Dir. OE Gottschalck, Prokurist Willy Anvorth Petersen (kaldet Anvorth) og Kontorchef II neiden- heim. Adm. Direktør : Viggo Anvorth Peter ­ sen. Prokurist ; Willy Anvorth Petersen (kal ­ det Anvorth). Frm. tegnes af den adm. Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller Pro ­ kuristen eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Prokuristen. Aktk. 150,000 Kr. (Forsik ­ rings-Registret). Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd, Akts. Be ­ styrelse: Overretssagf. Oluf Bay (Formand), Gross. Alfred Olsen (Næstformd.), Dir. Pil Lester, Dir. V Nyboe Rasmussen. Dir. 11 Eriksen, Esbjerg, og Konsul Ehrenfrid Owesén. Adm. Direktør : V Nyboe Rasmussen. Frm. teg ­ nes af Formanden og Næstformd. i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. ; Dagmar Heilgaard i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmod!. Aktk. Bestyrelse : Overretssagf. C Tiemroth, Dir. NC Poulsen, Dir. VII Sødring, Dir. JH Kjorulff. ITøsterkøD, Dir. R Holst, Oslo, og Dir. OG Juhlin-Dann- felit, Stockholm. Direktion: VII Sødring. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Besty­ relsesmedl. eller med en Prokurist. Prokurister: ST Karlsen og K Tofte, der tillige tegner pr. prok. i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings- Registret). Forsikringsselskabet Fylla. Akts. Bestyrelse: Overretssagf. II Christensen. Dir. Just Abild- gaard og Kapt. E Valcntiner-Branth. Direk ­ tion: Just Abildgaard. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. ; S Aa. Niel.sen, Stig Danholm Nielsen. SJV Olsen og J Laursen, to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. (For ­ sikrings-Registret) . Forsikringsselskabet Fællesvirke A.m.b.A., Brand ­ forsikring for Løsøre m. m. Bestyrelse : Lands- tingsmd. PV Joppesen-Druseb.ierg, Sognef. RA Petersen, Fredsgaord, Værslev. Gaardejer Ma ­ rius Byriel, Lyngby pr. Sporup. Dir. A Han ­ sen, Dir. II Chr. Bjørnow. Driftsbest NVN Ilougaard, Gjerrild, og Propr. PR Pedersen, Christianisdal pr. Vejle. Direktion .- TISK Muxoll, Taastrup. Frm. tegnes af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.- Anne Ml Solberg, Arne Schultz, TISK Muxoll og PV Jeppesen-Drusebjerg, to i Foren. Andelskapi­ tal : 250,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forretningens Art : Kautionsforsikring. ^WHesse : Rosenørns Allé 1 (V) S C. 2728 A Forsikringsselskabet Nederlandene af 1845, Uden ­ landsk Akts. (Holland), Direktion for Dan ­ mark, Ilolbøll & Kjersgaard. Forretningsafd. af N. V. Assurantie-Maatschappij de Neder ­ landen van 1845, Ilaag. Forretningsafdelingens Formaal ; Brand- og Indbrudsforsikring. For- retmngsafd. bestyres og tegnes af Firmaet Ilolbøll & Kjersgaard. (Forsikrings-Reg ) Forsikringsselskabet Nordisk Union. Aktiesel ­ skab. Under dette Firma drives tillige Virk- somhed af Forsikrings-Aktieselskabet Danske Llo.vd [so dette], (Forsikrings-Registret). Forsikringsselskabet Provincial, Udenlandsk Akts., England, Generalagenturet for Danmark PD Jochimsen & Co. Generalagentur for Provin ­ cial Insurance Company, Ltd., Kendal, Eng ­ land. Generalagenturets Formaal ; Brandforsik ­ ring, Driftstabsforsikring, Tyveri-, Ulykke-, Sy ­ ge- & Ulykke-, Hospital-, Ansvar-, Vandskade-, Hus- & Grundejerforsikring, Glasforøikring og Cykle-Tyveriforsikring, Ansvarsforsikring for Motorkøretøjer og Skade paa Motorkøretøjer samt Søforsikring. Generalagent: Firma I ’ D Jochimsen & Co. Generalagenturet tegnes af Generalagen ten . (Forsikrings-Registret) . Forsikringsselskabet Svendborg, ilktieselskab. Under dette Firma drives . tillige Virksomhed af Forsikrings-Aktieselkabet Danske Lloyd [se dette]. (Forsikrings-Registret). Forsikringsselskabet Trafik gensidigt, Selsk. med begr. Ansvar, Automobilforsiknng. Bestyrelse : PEV Lønborg, O Pedersen og USM Troels Nielsen. Frm. tegnes af hver af de to førstn. i Foren, med en af de to sidstn. Prok. : KBCE Brockenhuus Schack. Selsk. ’ s Kapital er veks ­ lende. Selsk. ’ s Medlemmer er delt i Grupper. Medlemmerne indenfor hver qnkelt Gruppe hæf ­ ter solidarisk, dog at ingen forsikret kan til ­ 750,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikringsselskabet Codan, Akts.

I Aid. VI optages kun de

til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker