kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Schrøder, Dir. Th. Meier og Godsejer Axel Nissen, Scrridsløvgaard. Direktion .- Nlf Holst- Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Best.vrelsesmedl. eller af tre Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 500.000 Kr. Forenede Ægexportører, De, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dan ­ marks Ægexport [se dette]. Foreningen af Ansvarsforsikringsselskaber til Overtagelse af Forsikringer for Automobiler, der udlejes uden Fører til Personbefordring. Bestyrelse : Iløjesteretssagf. Frederik Winther, Dir. JC Jensen, Overretssagf. Chr. Olrik, Dir. Fritz Løppenthien og Dir. Ilelge V Bnndesen. Direktion : August Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : August Jen ­ sen. Medl. hæfter solidarisk baado i Alminde ­ lighed og med do af dem stillede Depoter for Foreningens Forpi. (Forsikrings-Registret). Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter, Akts., ITdl. Bestyrelse: Overretssagf. LN Hal ­ lager, Ing. M Vogel-.Tørgensen, Gross. S Ol ­ sen og Ing. Kr. Middelboe, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Forretningsforer: HC Jensen, der med et Bestyrelsesmedl. ......... o har Prok. i Forea. Aktk. 100,000 Kr. „ ______ _____ u „ senere død]. Forlaget Commodore Akts. Bestyrelse: Direktør, Redaktør Erik Oonradt-Elierlin (Direktør), Re- daktionssekr. S I ’ ortefée Bahnsen og Billedred ­ aktør Greve OAN Moltke, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 31,000 Kr. Forlaget Danmark. II Mathiasen. Indeh. HAM Mathiasen. Forlaget for Naturvenner ved Ejnar V Olsen, Hdl. Indeh. Ejnar EEV Olsen. Forlaget Gylfe Akts. Bestyrelse : Boghandler Sø ­ ren Wieno (Direktør), Papirhdlmedhj. E Wie- no og Overretssagf. ALF Dragsted. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Forlaget Hermes. Akts. Bestvrelso : Redaktør Os ­ vald Osvald (Direktør), Ballerup, Fru GBIIM Osvald og Landsretssai. ’ f. PR Dam. der i Foren, tegner Frm. Aktk. 20.000 Kr. Forlaget Poseidon, Akts. Bestyrelse : Gross. EV Frey, Prokurist SG Folkmann. Skibsfører P Svarrer, og fh. Skibsfører P Chr. W Franzen, der tø i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Forlaget Tid og Tanker ved Hans Tørsleff. In ­ deh. Hans CE Tørsleff. (Frdbg.). Forlaget Videnskab & Kultur ved Christian Ni ­ elsen, Ildi. Indeh. Christian E Nieisen. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. Indeh. Fr Gad. Forlagskompagniet, Akts. Bestyrelse : Bogtrykker IIL Møller, Forretningsf. S Aa. Arboo og Bog ­ trykker MK Møller, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 83,000 Kr. Formann A & Co., Akts. Indeh. Akts. Skinke- kogeriet Royal [se dette]. Formann Charles J, Hdl. Indeh. JJC Formann. Formbyggekassen Selvbyggeren ved BR Sibertsen, Hdl. Indeh. Fru UR Sibertsen. Formeta-Beton Akts., teknisk og kommerciel Ud ­ nyttelse af Patentrettigheder samt Fabr., Ildi. og Entreprenørvirksomhed m. m. Bestyrelse • Gross. IIP Andersen, Ing. J Brandt. Murerm. NM Brandt og Ing. UF Kongshaug Henrik ­ sen. Direktion : J Brandt og NEJ Vigholdt. Frm. tegnes af tre Best.vrelsesmedl. . i Foren, eller af to Direktører i Foren. Prok. : NEJ Vigholdt. Aktk. 100.000 Kr. Forretningsmontøren ved Axel Hansen, Haandv. Indeh. Axel VII Hansen. Prok. : PL Germark. (Frdbg.). Forretningstrykkeriet Aka ved AK Andresen & A Truelscn. Indeh. ANC Trjielsen. Forretningstrykkeriet ved H Christensen, Haandv. Indeh. H Christensen. (Frdbg.). Forsberg Egil, Fotografisk Handelshus. Indeh. Egil L Forsberg. Forsberg G Butiks- & Vindues-Montering. Indeh. CG Forsberg. Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensidig Forening. Bestyrelse : Landstingmd. MC Jen ­ sen, Kutterfører L Thygesen, Esbjerg, Kutter ­ fører S Thuesen, Esbjerg, Fiskeskipper P Chr. Subr, Bangsbostrand, Frederikshavn, Fiske ­ skipper OJ Jensen, Aargab pr. Ringkøbing, Fiskeskipper OH Nielsen, KKcrtcminde, og Kvaseskipper LA Jensen, Rønne. Forretnings ­ fører OJ Bjørn-IIansen. Foreningen tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forret- ningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. ; AV Thunøc i Foren, med Forretningsf. eller et Bestyrelsesmedl. Grundkapital ■. 40,000 Kr. (For ­ sikrings-Registret). Forsikrings-Aksjeselskapet Vega, Udenlandsk Ak ­ tieselskab, af Norge, Generalagenturct for Dan ­ mark, Generalagcntur for Forsikrings-Aksjesel- skapet Vega, Oslo, Norge. Generalagent : Frm. Svend Bramgen & Oo. Generalagenturet tegnes af Generalagenten. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Absalon. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Dr. phil. Oluf Krag (Formand). Dir. Valdemar Hansen (Næstformd.), Gross. Bruno Heckscher. Dir. Niels L Sjørman, Overretssagf. JH Berner, fh. Apoteker Frederik Kabell. Randers, og Rettelser foretages 1 Forkrom ni ngsanstalten een, Haandv. Indeh. Forkromningsanstaltén Indeh. LE Olsen [er Nila ved Niels E Las- Niels E Lassen. Tempo ved L Olsen.

VI — 2747

Fore — Fors

Fabr. Fr. Obel, Aalborg, samit en Direktion : JC Jensen (adm.). Prokurister: T Ekberg, FL IIC Hertzog, Aa. RV Wael, LA Bentzen-Bil- kvist, Aa. VC Jensen, CAA Jørgensen og CO Klem. Frm. tegnes af Formanden eller Næst- formd. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en adm. Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller en Prokurist eller af to Proku ­ rister i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. (Forsikrings- Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis. Bestyrelse: Dir. E Dahlberg (Direktør), Kontorchef MGO Mæh! og Fuldm. GA Field, London. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektøren i Foren, med et Best.vrelsesmedl. Prok.; E Neergaard Dinesen i Foren, medet Best.vrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 125,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur. Besty ­ relsen bestaar af et Bestyrelsesraad : General ­ major PM Knudsen, Dir. CA Gihm, Dir. NL Sjørman, Dir. HC Houmann, Vejle, General ­ konsul MA Langberg, Nizza, og Dir. J Klauscn Madsen, Svendborg, samt en Direktion : ILT Hansen (adm.), PM Knudsen og NL Sjørman. Frm. tegnes af en adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesraadsmedl. eller af to Bestyrelses- raadsmedl. i Foren. Prok. : Elisa FS Stuck, MEHO Maschko og OA Vejerslev. to i Foren, eller hver for sig i Foren, med den adm. Di ­ rektør. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Regi ­ stret). Forsikrings-Aktieselskabet, Danske Lloyd. Besty ­ relse : Gross. Alfred S Blom, Generalkonsul Jo ­ han nansen, Dir. Chr. Magnussen, Dir. Val ­ demar Thiele, Dir. JJ Tannenberg, Landsret s- sagf. ALH Elmquist, Svendborg, Dir. PM Pe ­ tersen, Svendborg, og Dir. II Windfcld-IIansen, Vejle. Direktion : Svend Andersen og LM Koe- foéd. Frm. tegnes af to Bestyrclsesmdl.. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør og et Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HMK Hansen, J Fæster og EM Yde, hver i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. (Forsikrings- Registret). Forsikringsaktieselskabet Danske Minerva, Hns- bnkkeforsikring og TTussvampeforsikring. Be ­ styrelse : Dir. Hugo Abel (Direktør), Dir. CE Abel og Murcrm. KV Rasmussen. Frm. tegnes af to Best.vrelsesmedl. i rektorer i Foren, eller af med et Bestyrelsesmedl. ( Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Dansko Phønix. Re ­ præsentantskab ( Bestyrelse) : Overpræsident Johan Biilow, Overkirurg, Dr. med. Ludvig Kraft, Gross. Ernst Meyer, Krnli. Otto Chri ­ stian Scavemius, Dir. HW Sprechler, Fabrikejer Bjørn Stephensen, Helsingør, Iløjesteretssagf. Kristian Steglich-Petersen. Prof. NE Norland og Dir. P Givskov. Direktion : Helge Bunde ­ sen. Frm. tegnes af to Medl. af Repræsentant ­ skabet (Bestyrelsen) i Foren., af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Medl. af Repræsentantskabet (Bestyrelsen). Prok. : CC Ankerfcldt og PA Iversen i Foren, eller af hver af dem i Foren, med en Direk ­ tør. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Frejr. Bestyrelse : Ud ­ skrivningschef PN Thoft (Formand), Aarhus, Tømrerm. S Jensen (Næstformd.), Horsens, Overretssagf. E Berner, Dir. C Christensen og Branddir. P Hojilberg, Fredericia. Direktion : C Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. < Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 800.000 Kr. (Forsik ­ rings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Guardian, London, Di ­ rektionen for Danmark. Forretningsafd. af Gu ­ ardian Assurance Company Ltd., London. For ­ retningsafd. Formaal: Forsikringsvirksomhed, dog ikko Livsforsikring. Forretningsafd. bestv- res og tegnes af Frm. Aug. Borgen [se dette]. (Forsikrings-Registret) . Forsikrings-Aktieselskabet Haabet. Syge-, An ­ svars- og Husbukkeforsikring. Bestyrelse : Sagf. JE Iversen (Formand). Revisor JM Jør- Foren, eller af to Bi ­ en Direktør i Foren. Aktk. 100,000 Kr.

Forsikrings-Akts. Heimdal, Forsikr, mod Ind ­ brudstyveri, Røveri og Vand led ni rigssk adø saavel som Ansvarsforsikring. Bestyrelse (Kon- trolkomiité). Gross. Bruno Heckscher (For ­ mand), Dir. J Malmstrøm, Gross. Kai Leth, Direktør FLP Hoppe, Gross. ES Wilier, Kage- rup, og Hovedbogholder RP Andersen. For ­ retningsfører; Landsretssagf. HB Bache. Frm. tegnes af to af Kontrolkomitéens Medl. i Foren, eller af et Medl. af Kontrolkomitéen i Foren, med Forretningsf. Aktk. 200,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Akts. Idun. Bestyrelse : Landsretssagf. HB Bryld (adm. Direktør). Odense, Dir. PP Westh-IIansen, Fuldm. Tage Bryld og Lands ­ retssagf. Børge Bryld. Frm. tegnes af to Be- styrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direk ­ tør i Foren, med Prokuristen. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Malmø, Malmø; Ge ­ neralagenturet for Danmark, Harald O Rist. Generalagentur for Forsåkringsaktiebolaget Malmo, Malmø. Generalagenturet bestyres og tegnes af Frm. Harald O Rist [se dette]. (For ­ sikrings-Registret) . Forsikringsaktieselskabct National. Kontrolkomi ­ téen : Overretssagf. Chr. Hede (Formand), Højesteretssagf. CL David (Næstformd.), Dir. JF Schibler, Gross. Aage Kunst. Dir. Carl Jessen, Skilisreder HA Hansen og Stiftamt ­ mand Kr. Haugen-Johansen. Direktion : Fritz Løppenthien (adm. Direktør) og Holger Hedo (jur. Direktør). Frm. tegnes af to Direftørcr i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Kontrolkomitéens Formand eller Næstformd. eller med to Medl. af Kontrolkomitéen eller af tro Medl. af Kontrolkomitéen i Foren. Prok. : Max Leo Vilhelm Pedersen, Jens Carl Jensen, Edmund Gilbert Thomsen. Carl Johan Valde; mar Christensen og William Zacliriseon, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med en Direktør. Aktk. 2 Mill. Kr. (Forsikrings-Regi ­ stret). Grundlæggelsesaar : 1905. Adresse: N-Voldg. 5 (K) fi-ArCent. 7565. Forsikrings-Aktieselskabet Norden. Bestyrelse : Dir. AG Rasmussen, Højesteretssagf. Hans Henrik Bruun, Dir. FL Crone og Underdir. KEC Nielsen. Direktion : FL Crone. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : FL Crone i Foren, med VII Biilow. Aktk. 510,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forsikrings-Aktieselskabet Norden. Udenlandsk Akts., Norge. Forretningsafd. af Forsikrings- Akts. Norden, Oslo. Forretningsafd. Formaal: Brandforsikring. Forretningsafd. Bestyrelse : Firmaet Chr. Rasch [se dette], der tegner For ­ retningsafd. ( Forsikrings-Registret) . Forsikringsaktieselskabct Nordeuropa. Bestyrelse: Gross. FM Kragh, Dir. Carl E Martens, Vek ­ selerer GA Christensen, Dir. W Jacobsen, As ­ surandør OE Martens, Odense, Generaldir. M Reismann, Wien, og Generaldir. A Pollak, Wien. Adm. Direktør : Carl E Martens. Prokuri ­ ster: S Aa. Schønecker, Minna v. Holstein, E Tødt og St. Littauer. Frm. tegnes af den adm. Direktør eller en Prokurist, hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. edler af to Prokurister i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. (For ­ sikr i ngs-Registret ). Adresse : Amagert. 11 (K) (Selskabeta Ejen ­ dom) g * Cent. 1051. , Forsikringsakiieselskabet Normannia. Bestyrel ­ se : Husejer MJ Sørensen, Aarhus.' Fuldm. KK Sørensen, fh. Bankdir. A Andereen, Dir. OK Veis og Møller CJ Larsen, Birkerød. Direk ­ tion : KK Sørensen og OK Veis. Frm. tegnes af Bestyrelsens og Direktionens Medl., to i Foren. Prok. : Meta K Nielsen og PC Palslev i Foren. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Regi ­ stret). Forsikrings-Aktieselskabet Nornan, Sverrig, uden ­ landsk Aktieselskab. Forretningsafd. af Forsåk- rings-AktieboIaget Nornan, Gøteborg. General ­ agent : Gross. ES Wilier, Kagerup St., der tegner Forretningsafd. (Forsikrings-Registret). neralagenituret for Danmark E Schledermann. Generalagcntur for Forsåkringsaktiebolaget Norrland, Stockholm, Sverige. Generalagenturets Formaal : Brandforsikring (derunder indbefattet Driftstabsforsikring i Tilfælde af Ildebrand), Tyveriforsikring (Forsikring mod Indbrud, Ran og Røveri) samt Vandskadeforsikring. Ge ­ neralagenturet bestyres og tegnes af Gross. EVA Schledermann. (Forsikrings-Registret). FDRSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE AF 1864. Kontrolkomitéen: Prof. Kristian SindbaHe (Formand). Dir. Christian I-Ividt (Næstformd.), Generaldir. Michael Koe- fced. Dir. Carl Gammeltoft. Prof. Harald Bohr og Ing. Otto Kierulff. Direktion .- Eigil Bram ­ gen. Prokurister: ET Kjølb.ve, JO Sagild, PIIM Mikkelsen, K Christensen, IIA Jefson, JV Win ­ ther og P Christensen. Frm. tegnes af Kon ­ trolkomitéens .Medl., Direktørerne og Prokuri ­ sterne, to i Foren. Aktk. 6 Mill. Kr (Forsik ­ rings-Registret). Adresse: Storing. 2-6 (K) ® ★ Cent. 642.

gensen (Direktør) og Fabr. CA Schlutter. Frm. Forsikringsaktieselskabct Norrland. Sverige, Ge- tegnes af Formanden og Direktøren i Foren, eller af disso hver for sig i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. (Forsikrings- Registret).

Forsikringsaktieselskabct Haand i Haand. Kon ­ trolkomitéen : Overretssagf. ’ Chr. Hedo (For ­ mand), Højesteretesagf. CL David. Gross. Aage Kurist, Stiftamtmd. Kr. Haugen- Johansen og Administrator Carl Andersen. Direktion : Over ­ retssagf. Holger Hedo og Dir. Fritz Løp ­ penthien. Frm. tegnes af 3 Medl. af Kontrol ­ komitéen i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør 1 Foren, med Kontrol komitéens Formand eller med to Medl. af Kontrolkomitéen. Prok. : HRR Tesch, GL Christrup og EO Ilede, to i Foren, eller hver især i Foren, med en Direktør eller med AC Norkild, II Boye Boyesen eller A Th. Bærent- sen eller AC Norkild, II Boye Boyesen og A Th Bærentsen, hver især i Foren, med en Direktør. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Re ­ gistret). kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker