kraks vejviser 1940 handelskalender

Fore

Firma-Register: A. København rist H Juul, Kontorchef N Sorensen og Hoved ­ bogholder II Kjerulff. Forretningsfører (Direk ­ tør) : N Sørensen. Frm. tegnes af et Bestyrel- sesmedl. eller af en Forretningsf. ^r. Forenede Papirfabrikker, De, Akta. Bestyrelse: fh. Trafikmin. Johannes Stensballe, General ­ konsul VHO Wcimann, Gross. ES Meyer, Lens ­ greve Aage Danneskiold-Samsøe. Gisselføid, Konsul Thorbjørn Aluns, Odense, Dir. Johan Sthyr og Dir. Kai With. Direktion : AB Ben ­ dix (adm.) og Poul Schou. Frm. fennes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty ­ relsesmod!. i Foren, med den adm. Direktør. Prok. : AB Bendix, CM Irven, P. Jørgensen. E Ryge-Jensen og PT Schou, to i Foren. Aktk. 15,750,000 Kr. Forenede Patentbureauer, Do. Akt«. Bestyrelse : Kapt. AVC Juel (Direktør), Ing. AJ Neerlin, Odense, og Ing. VF Moller. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedli. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 25,000 Kr. Forenede Protokolfahrikker, De. ved Vilh. Jen ­ sen, T Hartvig Thomsen. M Kirchheiner & Sven Hartvig Thomsen. Indeh. Aug. Vilh. Jensen, TJ Hartvig Thomsen. MML Rirch- heiner og Sven Hartvig Thomsen, der to i Foren, tegner Frm. Forenede Reassurandører. Akts. Under dette Fir ­ ma driyes tillige Virksomhed af Forenede Assu ­ randører, Akts, [so dette], ( Forsikring,s-Regi ­ stret). Forenede Reklamebureauer, De, ved Michael Po- lack. Indeh. MM Polack. Prok. : EAM Lindo- gaard. Forenede Selskaber, Dø : Bayerske Forsikrings Akts, i Miinchen og Akts. Berlinske Brandfor ­ sikringsanstalt i Berlin. Aktk. : førstn. 10 Mill. Mk., 6idstn. 736 Mill. Mk. Herv. Bestyrer: K nøg Petersen. Forenede Skotøjsfabrikker, De, Akts. Indeh. Akts. MJ Ballin ’ s Sønner ’ s og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker [se dette]. Forenede Speditionsselskab, Det, Akts. Bestyrelse : Dir. nT Christensen (Direktør), Smedem. OC Holm og Kommissionær PL Pedersen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samledo Bestyrelse. Aktk. 7000 Kr. Forenede Stilladsforretninger, De, Akts. Bestyrel ­ se : Maierm. J Thomsen (Formand), Tømrerm. C Kastrup Nielsen (Direktør), Malerm. HO Møllmann, Frk. GMC Andreasen og Murerm. T Zeltner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Aktk. 200.000 Kr. Adresse : Forretningsfører Carl Alban, Dronn. Tværg. 19 (K) C. 3214. Forenede Tapetfabrikkor, De (Danske Tapetfa ­ brikker Aktieselskab) Aktiosolskab. Under del ­ to Firma drives tilligo Virksomhed af Danske Tapetfabrikker Aktieselskab, Odense ’ [se dette]. Forenedo Tapetfabriker, De, i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Ing. KTJ Kaat, Odense, og Dir. Aa. CE Dahl, dor i Foren, tegner Frm. Forenede Tidsskrifters Forlag Akts. Bestyrelse : Dir. IIJ Holger, Dir. CO Møller og Dir. J Rasmussen, der to i Foren, tegner Frm. Di ­ rektør : J Rasmussen. Prok. : Dir. J Rasmus ­ sen. Aktk. 50,000 Kr. Forenede Tobak6fabrikanter, De, ved Holmen & Larsen. Indeh. CV Holmen. Forenede Træskofabrikker, De, Akts. Bestyrelse ■. fh. Goncraldir. Theodor Andersen Alstrup, Gross. JPM Christensen. Højcstorctssagf Gco K Schiorring, Fabr. JP Jacobsen. Vekselerer MJ Rasmussen, Overretssagf. Axel Simonsen og Gross. KGJ Oltved, dor to i Foron. tegner Frm. Direktion : KJ Bak, der har Prok. Aktk. 1,800,000 Kr. Forenedo Tændrørsfabriker Master-Spin tos. De, Akts. Bestyrelse: Ing. AL Bjerrum (Direktør), Ing. II Wulff og Iløjesterotssagf. Karsten Meyer. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. el ­ ler af Direktøren. Aktk. 120,000 Kr. Forenede Tøj renserier ved Erhard Olsen £ Ankør Moldrup Hollcsen, Industridrift. Indeh. Erhara C Olsen. Forenede Vagtselskaber, De, Akts. Bestyrelse : Højesteretssagf. CLJ David (Formand), Byrets ­ dommer EP Ipsen (Næstformd.), Dir. Kay Suenson, Kommandør KA Schou og Ing. JE Snog Christensen. Frm. tegnes af Formanden og Næstfmd. i Foren, eller af hver af disse i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Direktør : Philip KJ Sørensen. Prok. : M Nielsen i Foren, med Direktøren olier mod et Bostyrolsesmedl. Aktk. 800.000 Kr. Forenede Vatfabriker, De, Akts. Bestyrelse : Dir. SVB Mølier (Direktør), Overretssagf. A Simonsen, Arkitekt Vald. Schmidt, Ing. KPD Petersen og Vekselerer J Simonsen, der to i Foren, tegner Frm Prok. ■. SVB Møller. Aktk. 900,000 Kr. Forenede Vognmandsforretninger, De, Akts. Be ­ styrelse : Ing. Kristian Hindhede. Højesterets ­ sagf. Krist ’ an Steglich-Petersen. Ing. Harry Aktk. 10,000 Malling 01- Prok. : SAJ Forenede Pakkassefabrikker, De, O een. Indeh. OC Malling Olsen. Poulsen og TA Schramm i Foren.

VI — 2746

Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, De, Akts. Indeh. Akts. Kbhvns Brødfabrikker [se dette], (FORENEDE BRYGGERIER, DE, Akts. Besty ­ relsen bestaar af et Bestyreleesraad : Dir A Holm, Prof. OA Borum, Ing. CFG Kampmann, Overretssagf. II Ebstrup, Dir. JA Kørbing og Dir. Valdemar Thiele samt en Direktion ■. Her ­ bert Jerichow (adm.), Einar Dessau og Carl Iacobsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af to Medl. af Bestyrelsesraadet i Foren. Prok.: Einar Dessau og Carl Iacobsen, to i Foren. Aktk. 19 Mill. Kr. Adresse .- V-Boulevard 22 (V) f ★ Cent. 8170. Telegramadr. „Centrum Forenede Bugserselskab, Det, Akts., Bugsering m. m. Bestyrelse : Dir. Kim Bærentzen, Over ­ retssagf. PG Cohn, Gross. JFN Thor og Politi- fuldm. J Chr. Jersild, der i Foren, tegner Frm. Direktør : Kim Bærentzen. Aktk. 540,000 Kr. Forenede Chokolade Grossist Aktieselskab. Besty ­ relse : Repr. EJS Henningsen. Dir. JL Møller og Gross. CBK Bøggild. Direktion : JL Møller. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: JL Møller og II Rømer hver for sig. Aktk. 20,000 Kr. Forenede Cichoriefabrikker, De, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Do forenede Kaffesurrogat- & Cichoriefabrik ­ ker [se dette]. Forenede Cichorietørrcrier, De, Akts. Bestyrelse.: Dir. Carl Salomonsen (Formand og adm. Di ­ rektør), Fabr. HO Salomonsen og Ing. IT Aa. Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af don adm. Di ­ rektør alene. Prok. : C-J Marhauer i Foren, med Aa. F Dausgaard olier med Jenny BV Zetterqvist. Aktk. 4 Mill. Kr. Forenede Conservesfabrikker, De, (Chr. Tidemand — Br. Wolff & Arve), Akts. Bestyrelse : Over ­ retssagf. Till Schmidt (Formand), Gross. IT Tegnor (Næstformd.), Gross. AFA Hovmand og Gross. Eiler Hansen. Direktion : Gross. SAE Momberg. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd., hver i Foren, med et andet Be- styrolsesmedl. eller af Direktøren alene. Aktk. 1 Mill. Kr. Forenede Dampskibs-Selskab, Det, Akts. Besty ­ relse : Gross. FDH Norstrand, Højesteretssagf. KO Fich, Bankdir. Poul Andersen. Gross. Hol ­ ger Laagc-Petersen, Ing. Knud Højgaard og Gaa.rde.jer Jobs. K.ved, Skovvang pr. Beldringe. Direktører : JA Kørbing (adm.) og LO Nor ­ mann. Frm. tegnes af fire Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : AJ Høhne, IT. Juul, GRL Andersen og HG Garde, to i Foren. Aktk. 30 Mill. Kr. Forenedo Dampvaskorier, J)e, Akts. Bostyrelse : Prokurist Svond Ilium, Fru Else Ilium og Pro ­ kurist CC Bang. Direktion : JN Busk. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Toronodo Dansko Livsforsikrings-Akts. Jlafnia, Det. Bestyrelso (Direktion) : Kristian Steglich- Petersen, PNH Givskov og HW Sprechler, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : C Larsen, EK Juul, A Thomsen, J Aa. H Karstens, G Blum og K Nyholm, to i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør. Aktk. 4 Mill. Kr., hvoraf er indbetalt 1 Mill. Kr. Torcnode Danske Motorejeres Forsikringsafdeling, Akts. Bestyrelse : Apoteker Paul Scheel, Hørs ­ holm, Købmd. Chr. Boas. Stubbekøbing, Propr. Jaoob Tvcdegaard, Ringsted, Gross. Jobs. Sem ­ ier, Dir. Valdemar Thiele og Fabr. Martin Lar ­ sen, Silkeborg. Direktør : Sven Røgind. Proku ­ rister : AT Harboe, K Krogenberg Olsen og VSH Moth-Poulscn. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller on Prokurist eller af to Prokurister i Fbren. Aktk. 350,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Adresse: V-Boulevard 4 (V). g ★ Cent. 5591. Telegramadr. „Motorklub - . Forenede Danske Mælke Export Co., Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eksport [se detto]. Forenedo Eddikebryggerier, De, ved Carl Peter- tersen. Indeh. C Petersen. Prok. : Caya Pe ­ tersen. Forenede Frugtgrossisters Fællesimport Akts., Hdl. Bestyrelse .- Grossererne PV Pedersen, Ove Meyer og' Rudolph Schultze, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Forenede Grundejores Glasforsikrings-Akts., De. Bostyrelse : Landsretssagf. Erik Gangsted, Apo ­ teker Niels Benzon og Prokurist IAS Petersen. Direktion .- Hans Lersey og Erik Johannsen. Frm. tegnes af Direktionen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den samledo Besty ­ relso. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forenede Gummi- og Luftringefabriker, De, Schiønning & Arvé, Akts. (United Rubber and Pneumatic Tyre Co.). Bestyrelse: Dir. Hugo riichaelsen, Bing. Fabrikejer Bøje Chr Dir r R I ? olat Andersen. Direktion : Foren eller n- gn ^ af to Direktører i

Foren. Prok. : LVC Bercntzen i Foren, med Direktøren. Aktk. 2% Mill. Kr. Adresse .- Ileimdalsg. 45 (N) f ★ Cent. 1022. Forenede Handelsmejerier, De, Akts. Bestyrelse : AC Nissen, Grønnæssegaard pr. Frederiksværk, JP Nissen, Holte, S Simonsen, Græsted, og Til Frøsig, Hillerød, der i Foren, tegner Frm. Prok. : TM Frøsig. Aktk. 40,000 Kr. (Nordre Birk). Forenede nandels- & Oplagspladser, De, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. MJ Klerk, Dir. JA Kørbing, Dir. LO Normann og Forretningsf. JC Lansen, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tør : AH Sørensen. Prok. : Direktøren alene eller Fru Anna LV Andersen (kaldet Kock Andersen) og KB Rantzen i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Forenede Hvide-Vare Forretninger, De, Akts. In ­ deh. Akts. Th. Wessel & Vett [se dette]. Forenede Isoleringsforretninger, Dé, ved Chr. Nielsen & Søn. Indeh. JC Nielsen og OF Metzsch. (Frdbg.). Forenede jydsko Produktforretninger, Do, Kbhvns Afd., Akts. Indeh. De forenede jydske Produkt ­ forretninger, Akts., Aarhus [6e dette]. Besty ­ rer : Dir. PT Jaster, der har Prok. Forenedo Kaffebrænderier, De, Akts. Bestyrelse : Dir. Steen Andersen (Direktør), Gross. FJE Andersen og Gross. HH Andersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 300.000 Kr. Forenede Kaffesurrogat- & Cichoriefabrikker, De, Akts. Bestyrelse: Dir. Carl Salomonsen (For ­ mand og adm. Direktør), Fahr. HO Salomon ­ sen og Ing. II Aa. Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den adm. Direktør alene. Prok. : Aa. F Dausgaard og Jonny BV Zettorqvist hver for sig i Foren, med C-JII Marhauer. Aktk. 5 Mill. Kr. Forenede Kaffesurrogatfabrikker, Do, Akts. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De forenede Kaffesurrogat- & Cichorie ­ fabrikker [se dette]. Forenede Kulimportører, De. Handels-Selskab, Akts. Bestyrelse: Dir. Valdemar Steen Chri ­ stensen (Formand), Dir. ATIN Rahr Christensen og Dir. E Svane Ingemann. Direktion : Valde ­ mar Steen Christensen (adm. Dir.), Dir. Jo ­ han PL Nørgaard og Dir. E Hø.vvald. Frm. tegnes af to .Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller af den adm. Direktør. Prok. : Johan PL Nørgaard, E Hø.vvald, H Molzen, A HN Raihr Christensen, E Svane Ingemann, Chr. Ramlow og JC Raun, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Forenede Kulimportører, De, Holding Company, Akts. Bestyrelse: Gross. Jul. A Christensen (Formand), Dir. Valdemar Steen Christensen, Dir. ATIN Rahr Christensen og Dir. E Svane Ingemann. Direktion : Valdemar Steen Chri ­ stensen, E Svane Ingemann og AHN Rahr Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden. Aktk. 2 M'll. Kr. Forenede Malermestres Farvemølle, De, Akts. Be ­ styrelse : Malermestrene Clans J Olsen (For ­ mand), O Møllmann (Næstformand), K Stens ­ ler Thomsen, J Thomsen, Thorv. Petersen, R Rasmussen og Th. Deleuran. Direktion • Claus J Olsen, O Møllmann og Gross. AJ Petersen der hver for sig tegner Frm. Aktk. '/> Mill. Kr. Forretningens Art. : Farve- & Lakfabrikker. Adresse: Grønneg. 33 (K) J * Cent.1096 Forenede Medicinalfabrikker, De, ved Ferd An ­ dersen, Hdl. og Fabr. Indeh. Ferd. JE An ­ dersen. Forenede Melimportører, De. Akts. Bestyrelse: Gross. SM Hansen, Ing. GA Jensen, Aalborg, pg Overretssagf. OEC Kierulf Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Forenede Mineralvandsfabriker, De, ved K Knud ­ sen. Indeh. KP Knudsen. Forenedo Musikhuse, De, Akts. Bestyrelse: Dr. ing. EFD von Voss, Houston, Texas, Gross. VH von Vosa og Landsretssagf. JI Borro, der i Foren, tegner Frm. Direktion : VH von Voss, der har Prok. Aktk. 75,000 Kr Forenede nordiske Parfumerier, De, ved Chr. Poulsen. Indeh. PC Poulsen. (Nordro Birk). Forenede Olie Kompagni, Det, Akts. (The United Oil Company, Ltd.). Bestyrelse: Kmh. Otto Christian Scavcnius (Fbrmand). Ing. Percy Harald Ipsen, Kommandør VL Lorck, Gross. EC Hertz, Dir. FGC Morris, London, Sir JB Lloyd, Krenvaks, og Dir. HBH Eves, Lon ­ don. Direktion : Percy Harald Ipsen (adm.) og KV Tersling. Frm. tegnes af den adm. Di ­ rektør alene eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af de fire førstn. Bestyrelsesmedl., to i Foren., eller af hver af disse i Foren, med et af de tre sidstn. Besty ­ relsesmedl. Prok. : KV Tersling. Aktk. 8 Mill. Kr. Forenede Olietøjsfabrikker, De, Akts. Olskind & Standard. Bestyrelso : Dir. II Hansen, Moss, Norge, Bankdir. G Markman Hansen og Gross. K Sæmundsen, der to i Foren, tegner Irm. Direktion : II.TPII Ilarrsen og B Wiborg. Prok. : IIJPII Ilarrson, Caroline C M estli og B Wiborg, to i Foren. Aktk. 300,000 Kr.

Forenede Paketrederi, Det, Akts. (Det forenede Dampskibs-Selskab, Akts.). Bestyrelse: Proku-I optages kun de tu Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker