kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København at drive Forsikringsvirksomhed, Livsforsikring dog undtaget. Bestyrelse : Generaldir. WW Otter-Barry, London, fh. Minister Johannes Stensballe, Ovcrretssagf. Otto Bing og Konsul Chr. Eff, Kolding. Direktion: Dir. Just Abild- gaard. Prokurister: S Danholm Nielsen, J Laursen og S Aa. Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelses ­ medl. i Foren, med Direktøren eller en Proku ­ rist eller af Direktøren i Foren, med en Pro ­ kurist eller af to Prokurister i Foren. Ilver Deltager hæfter med hele sin Formue og pro rata i Forhold til Antallet af de af ham teg ­ nede Andele. Andelenes Antal er 300. Den ind ­ betalte Interessentskabskapital er 60.000 Kr. samt et Depositum svarende til 1800 Kr. for hver Andel. (Forsikrings-Registret). Fjerfabniken Scandinavia Akts. Bestyrelse: Gross. Ernst Wibroe, Landsretssagf. Axel Hjuler, Gross. Victor Ruben og Generalkonsul Georg E Mathiasen. Direktion: Ernst Wibroe og Olaf Golodnoff. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 70,000 Kr. Fjerrenseriet Frem ved C Wettergreen Lorentzen. Indeh. C Wettergreen Lorentzen. Fjerrenseriet, Harald Cohn.Indeh. Fru I Cohn. Prok. : OA Cedcrberg og Fru M Fritzsche. F. L. i Likvidation, Akts. Likvidator : Tømmer- hdl. II Nielsen, der tegner Frm. Flach F, Ildl. Indeh. FJF Flach. Flagfabrikken E Dahl. Indeh. EC Dahl. Flamand O & Søn, Haandv. Indeh. II Flamand. Flava, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Malva, Akts, [se dette]. Flemming ’ s Aug. Steen Eftf., Hdl. Indeh. Ingrid R Møller. Prok. : JP Møller. Flemming & Ncergaard Pedersen, Haandv. Indeh. Betty Flemming og Ingrid Kirstine Necrgaard Pedersen. Flemmings PH Eftflg., ndl. Indeh. Fru M Flemming. Prok. : G Bang. Flensburg Carl & Sebbelov, Fabr. Indeh. CC Flensburg og II Sebbelov. Prok. : E Prieme og II Sebbelov. Flenssted-Hansen P Spedition. Indeh. P Flenø- sted-Hansen. Flensted A & Co., Akts. Fabr. og Ildl. Bestyrel- se : Fru AJM Hansen, Fru EJ Prior og Lands ­ retssagf. Peter Schjørring Thyssen. Direktør • A Flensted. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Medl. af Bestyrelsen. Aktk. 12,000 Kr. La Fleur ved A Simonsen. Indeh. Frk. AC Si ­ monsen. (Frdbg.). Fleur d ’ amour ved M Knudsen, Hdl. Indeh Fru ACM Knudsen. (Frdbg.). La Fleuriste, Akts., Hdl. m. Blomster og anden Hdl. Bestyrelse.: Blomsterhdl. IICC Serve (Di­ rektør), Fru PMM Jensen og Fru ILT Krag. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller Prokurist. Aktk. 10.000 Kr Flindt, Drost & Co., Hdl. Indeh. C Drost ’ s Døds ­ bo. Executores testamenti : PEG' Larsen og RA Robbert, der i Foren, tegner Frm. Flindthoff ’ s Illustrations-Bureau, Haandv. Indeh. JF Flindthoff. Flint -& Bøgebjerg, Aktieselskabet, Industrivirk ­ somhed. Bestyrelsen : Fabr. HR Bøgebjerg (Di ­ rektør), Fabr. Ch. FV Flint og Ing.Sv.TIøeg Lar ­ sen. Frm ‘ . tegnes af Direktøren eller af tre Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Flip-Centralen ved LS Christensen. Indeh. RL Christensen. Flippen ved Andersen & Wiberg, Haandv. Indeh. A Andersen. Flippodan, Akts., Hdl. og Industri. Bestyrelse: Cand. rer. mere. M Kosteljanetz, Vaskeriejer K Aa. C Møller og Kasketfabr. S Katz, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Flyckt & Co., Akts. Hdl. med Møbler m.m. Be ­ styrelse : Fru AGC Pedersen (kaldet Flyckt Pedersen) (Formand), Forretniingsf. CIJN Flyckt (Forretningsfører) og Frk. GEE Flyckt. Frm. tegnes af Formanden eller af Forretningsf. Aktk. 30,000 Kr. Flydende Luft, Akt«. Indeh. Akts. Ilt [se dette]. Flyges Bogbinderi. Indeh. HAC Flyge og ME Flyge. Flugger ’ s JD Filial ved Chr. Evald, Hdl. Indeh. CA Evald. Flytte- & Vognmandsforretningen Atlas, Akts. Bestyrelse : Flyttearbejder ME Jensen, For ­ mand JK Skouv, Flyttearbojder JP Olsen, Forretningsf. C Gross Nielsen, Kusk O Nielsen, Kusk IIFK Mathisen og CWA Deneke, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører : C Gross Nielsen, der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Flyvemateriel af 21. April 1938, Akts., Hdl. m. Luftfartsmateriel og enhver dermed i Forb. staaende Virksomhed. Bestyrelse : Ing. Gunnar Larsen, Redaktør Carl Bollerup Madsen, Aal ­ borg, og Ing. Per Kampmann, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Knud Lybyc. Prok. : Knud Lybye, Will. Daram og ØV Thymann, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med P Bech Nielsen eller med II Chr. Rodrian. Aktk. 10,000 Kr. Flyvende Køkken, Det, ved Harald Mikkelsen, Hdl. Indeh. Harald KS Mikkelsen.

VI — 2745 Flæskebørsen, Akts., Fødevare forret n. en gros og en detail. ’ Bestyrelse : Gross. HP Nielsen (Formand), Gross. II Olsen og Ekspedient KG Nielsen. Direktion ■. TIP Nielsen og II Olsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Prok. : Johanne M Olsen og Maren S Olsen. Aktk. 200,000 Kr. Fløilshuset, Arthur Willumsen ’ s Eftf., Hdl. Indeh. JP Kr. Pedersen. Fløjls Depotet, C Hansen. Indeh. CP Hansen. Fode Chr., Hdl. Indeh. CA Fode. Prok. : BB Vejnaa. Fode Johan, Akts., Virksomhed som Mekaniker og Metalarbejder. Bestyrelse.: Dir. LF Larsen (Direktør), Gross. Johan I Fode og Fru I Fode, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : LF Larsen. Aktk. 10,000 Kr. Foderstoffabriken Norden, Akts. Bestyrelse : Ovcrretssagf. Holger Zahlo, Sagf. Otto Gul- mann og Dir. Martin Meyer, London, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Holger Za-hle. Aktk. 20,000 Kr. Fodtøjs Fordelingen Amager Akts., Hdl. Besty ­ relse : Frk. KN Nielsen (Forretningsfører), For- mænd FO Nilsson og Fru El Nilsson. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Fodtøjs Forsyningen, Akt«. Bestyrelse : Fru GA Andersen (Direktion), Repr. KPJ Andersen og Repr. HVA Toft. Frm. tegnes af Direktøren, alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : KPJ Andersen. Aktk. 5000 Kr. Fodtøjsmagasinet City, Akts. Bestyrelse: Fuldm. OMP Torp, Kontorchef SJV Christensen og Overretssagf. Edwin Berner, der hver for sig tegner Frm. Direktør : NA Muller, der har Prok. : i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 225,000 Kr. Fodtøjsmagasinet Salamander ved V Christensen. Indeh. VG Christensen. Foersom Gustav & Co., Akts., Hdl. m. Kul, Koks og andre Brændselsmaterialer samt eventuelt anden Virksomhed. Bestyrelse-: Gross. GIE Foer ­ som (Direktør), Dir. ES Ingemann- og Proku ­ rist AHN Rahr Christensen. Frm. tegnes af den adm. Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500.000 Kr. Foersom Vald., Hdl. Indeh. VF Foersom. Fog Aksel & Knud Fog, Haandv. Indeh. Aksel L Fog og Knud V Fog. (Nordre Birk). Fog & Co. Ltd. — Fog & Co. Akts. (Hovedkon ­ tor i Shanghai), Import & Eksportforretning fra Kina samt enhver anden i Forb. med Han ­ del, Industri, Rederi eller Finanevæsen staaen ­ de Virksomhed. Bestyrelse : William Fog, Shanghai, der tegner Frm. Aktk. 10,000 £. Fog ’ s Ferd. Eftf., Hdl. Indeh. CVA Albeck. Fog Henrik, Akts., Hdl. en detail m. Isenkram- og Udstyrsart. Bestyrelse : Gross. EH Mørup (Formand), Fru MAA Fog og Kontorchef FCC Jess. Forretningsfører : H Fog. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : II Fog i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 22,200 Kr. Fog Johannes & Co., Fabr. Indeh. SJ Fog og A Fog. Fog Johannes, Trælast & Bygningsartikler, Hdl. Indeh. Jolia-nnes Fog. Prok. : ET Gothen-borg og PC Falkenberg i Foren. (Nordre Birk). Fog & Mangor, Hdl. Indeh. KR Fog og EA Mangor. Fog & Mørup, Hdl. Indeh. EH Mørup, der teg ­ ner Frm., og Fru MAA Fog. Prok. : NT Bruun alene eller Anna ITviid, AE Gillesberg og RHAM Skinhøj, to i . Foren. Fog & Nielsen, Hdl. Indeh.' KFO Fog og P Ni ­ elsen. Fog, Ræbild & Toft, Hdl. Indeh. ARS Ifversen og NJC Nielsen. Fogh F & Søn, Haandv. Indeh. CL Fogh. Fogh S Chr., Hdl. Indeh. SJC Fogh. Prok. : SCIB Fogh og JA Rasmussen. Foght LF, Hdl. Indeh. LVF Foght. Prok. s AJV Bjerrum. Foki ved A Lindegaard, Haandv. Indeh. A Lin- degaard, Prok. : S-E Trandberg. Folden Hans & Co., Akts., Hdl. og Assurance- agenturvirksomhed. Bestyrelse i Overretssagf. IIS Folden, Fru IC Folden og Ing. JJ Busck Nielsen. Direktion : IIS Folden. Frm. tegnes af Direktøren alene ollor af den samlede Besty ­ relse. Aktk. 10,000 Kr. Folkebanken for Kbhvn. & Frdbg., Akts. Besty ­ relse : Overretssagf. Frithjof Kemp, fh.Bankdir. . Emil C Hertz, Generalmajor Paul Ramm, Dir. CLE Jensen og Kommitteret E Valeur. Direk ­ tion.: OH Palsby og CC Thorsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist. Prok. : CITW Woll- schliiger og SA Ørnberg, to i Foren., eller hver af dem i Foren, med en af følgende Prokuri ­ ster: NC Welling, IIVL Hamre, JP Dyerbcrg, NGA Gleeriip, KT Bentzen, JP Lassen, SFSP Gustafsen, OJ Borberg, K Aa. Garny, C Kiihl, IIRM Nissen, VSII Øwre, CT Olsen, V Bøy, CJ Hatierberg eller T Christian. Aktk. 4 Mill. Kr. Folkelig Sygeforsikring, Akts. Bestyrelse : OF Jarltoft, EP Aggerholm og HH Levin, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Folkelige Forlag, Det. ved Th. Melbjerg, Ildl. Indeh. Tb. Melbjerg. (Frdbg.).

Fjer — Fore

Folkenberg C, Hdl. Indeh. EV Folkenberg. Folker & Søn, Industri, Haandv. og Hdl. Indeh. Johs. Kr. Folker og Carsten Folker. Prok. : Fru AM Galvard. (Søndre Birk). Folkets Andelskasse (Gensidig Forsikringsfor ­ ening), Forsikringsvirksomhed af alle Arter i Indlandet med Undtagelse af Genforsikring og Livsforsikring. Bestyrelse : Forretningsf. NAM Jensen (Forretningsfører), Fabr. TL Terkild- sen, Aarhus, og Prokurist TB Kristensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Prok. : TB Kristensen. Medl. er solidarisk ansvarlige overfor Forenin ­ gens Kreditorer efter Regler givne i Vedtæg­ ternes § 5. (Forsikrings-Registret). Folkets Cigarforretning ved P Th. Bang, Hdl. Indeh. P Th. P Bang. Follender & Bull, Hdl. Indeh. E Fodender og H B Bull. Follender Karen, Haandv. Indeh. Fru Karen M Fodender. Foltmar Poul & Co., Industrinæring. Indeli. PA- Wiederquist, der tegner Frm., og Poul J Folt ­ mar, Odense. (Frdbg.). Fona, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. HJ A Hylén (Formand og Direktør), Ing. PEE Berggren og Fuldm. KF Hyde. Frm. tegnes af Formanden i Toren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den adm-. Direktør alene. Aktk. 300,000- Kr. Fonnesbech A, Akts., Mode- og Manufakturhdl. Bestyrelse.- Gross. HC Fleischer og Orerrets- sagf. K Carlsen. Direktion : I Wanting og NP Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok. : I Wanting alene eller NI ’ Christensen og Tage Sørensen i Foren.. Aktk. 2,200,000 Kr. Fonnesbech A, Akts., Hellerup Filial. Indeh. A Fonnesbech, Akts, [se dette]. Filialbestyrer : KFG Mikkelsberg, der har Prok. Fonnesbech A Østerbro, Akts., Hdl. med Mode- og Manufakturvarer samt andre lign. Art. Be ­ styrelse ; Dir. MK Larsen. Insp. WWO Stege og Bogholder KH Petersen. Frm. tegnes af to- Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med Direktøren. Direktør: M K Lareen. der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Fonnesbech CM, Hdl. Indeh. T Fonnesbech-Sand- berg. Adresse : Østerg. 10 (K) 5 Cent. 252. Foras, Akts., Forvaltning af Værdipapirer og Formuer m. m. Bestyrelse: Gross. M Erte- schik, Fru EEC Clausen og Frk. DA Grelle,, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Forbrugernes Tobaksfabrik ved Holger Jørgen ­ sen. Indeh. H Jørgensen. Forbrugslageret ved C Hansen, Hdl. Indeh. JC Hansen. Forbrugsmærke Akts, for Københavnske Hus ­ modre (Selskabet tål Fremme af den kontante Handel) i Likvidation. Likvidatorer : Bogtryk ­ ker Aa. CCV Siems og Gross. CM Bruhn, der i Foren, tegner Frm. fh. Forbæch ’ s John lEtftf., Ildl. Indeh. IIP Gli- strup. Prok.: V Ejbøl. Forchromnings-Anstalten Sol-Chrom ved Brdr. R & Chr. Vognsen & II Nielsen. Indeh. R Vogn ­ sen og V Chr. Vognsen, der hver for sig teg ­ ner Frm., samt II Nielsen. (Frdbg.). Ford JB Company, The, Manufacturers of Chemi ­ cals, Wyandotte, Mich. U.S.A. General Agency for Scandinavia ved Poul Kjersgaard & Andr. Jacobsen. Indeh. A Jacobsen. FORD MOTOR COMPANY, A/s". Bestyrelse: Dir. EB Ford, Detroit, Overretssagf. V Falbe- Hansen, Prof. PO Pedersen, Red. C Thalbitzer, Dir. IIC Møller, Lord Perry of Stock Harvard, K.B.E., LL.D., London, og Ing. OE Sørensen (Sorensen), Detroit. Direktion: HC Møller (adm.) og IICIUE Mortensen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af C Thal-bitzer, PO Pedersen, V Falbc- Hansen og IIC Møller, to i Foren, eller af hver af disse i Foren, med EB Ford eller CIE Søren ­ sen (Sorensen) eller Lord Perry. Aktk. 12 Mill. Kr. Adresse : Sydhavnsg. 27 (V). Telefon ★ Cent. 5010. Telegramadr. „ Fordmotor “ . Forenede Annoncebureauer, Do, ved eneste an ­ svarlige Indehaver Chr. Dam. Indeh. Chr. Ban 1 - , , , . Forenede Assurandører, Akts. Bestyrelsen bestaar af Bestyrolsesraadet : Dir. Tb. Adler Svan-holm (Formand), Dir. OC Thielst, Dir. M Ilennchsen, Generalkonsul CP Jensen og Dir. Emil Boeck- Hansen, Dania pr. Mariager, samt den adm. Direktør : OC Thielst. Frm. tegnes af Bestyrel- sesraadets Formand i Foren, med et Bestynel- sesraadsmedl. eller af den adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesraadsmedl. eller med en hertil bemyndiget Kontorfunktionær. Prok. : POJM Thielst og Mathilde K Nielsen i Foren. Aktk. 500,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Forenede Badeovnfabnkker, De, Akts, i Likvi ­ dation. Likvidatorer : Dir. KIIRG Hastrup og Landsretssagf. VKA Jensen, der hver for sig tegner Frm. Forenede Badeovnfabrikker ved Villads Nielsen & K ™™ p ’ TT IIaandv - Indeh - Villads CV Nielsen og KIIRG Hastrup.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker