kraks vejviser 1940 handelskalender

Farv — Fjer]

Firma-Register: A. København tegnes af Direktøren alene eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Finansselskabet Interest Akts. Bestyrelse: Kondi ­ tor SII Dørffer, Landsnetssagf. II Fischer-IIan- s^n og Landsretssagf. RV Ilemmingsen, der to i Toren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Fire Association of Philadelphia Limited UJS.A. Generalagenturet for Danmark. Forretnings- afd. af Fire Association of Philadelphia, Phi ­ ladelphia, Pennsylvania. Forretningsafd. ’ s For ­ maal : Brand- og Driftstabsforsikring. General ­ agent: Dir. OCM Thielst. Prokurister: OPM Thielst og Mathilde K Nielsen. Forretnings- afd. tegnes af Generalagenten aleno eller af to Prokurister i Foren. (Forsikrings-Regi ­ stret) . Firmator, Akts., Ildl, og Fabr. samt Financie ­ ring af Ildis- og Fabrikationsvirksomheder.. Bestyrelse: Dir. AG Madsen (Formand), Dir. KV Bruun, Prokurist KL Lange og Dir. DF Ladin. Direktion : Ing. Aa. G Blom. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Prok. : Jobs. Poulsen i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. ” ” — Fischer Alfr. Fischer Einar, Haandv. Indeh. Fru MA ............ Fischer <& Gabe, Ildl. Indeh. K Fischer, Aarhus, og JCT Gabe. (Nordre Birk). Fischer Harald Gnldvarefabrik, Akts. Akts. Bernhard Hertz [se dette]. Fischer IIC, Ildl. Indeh. AOK Fischer. Fischer HL, Haandv. Indeh. JCH Haut. Fischer & Krarup Bog- & Kunsthandel. Indeh. ACM Fischer og ES Krarup. Fischer PLU & Søn, Hdl. Indeh. NC Fischer. Fischer & Ravn, naandv. Indeh. CVHL Ravn. Fish Herring Export Co. Akts., Hdl. m. Fisk og Sild og Produkter deraf samt eventuelt Fi ­ skeri. Bestyrelse.: Dir. Fil Kjartansson (For ­ mand), Zoppet, Dir. II Leiding, Danzig, Dir. O Davidson, Dir. A Pétursson og Læge E Thor- steinsson. Frm. tegnes af Formanden i Foren. med O Davidson, eller med A Pétursson eller med E Thorsteinsson eller med en Direktør. Aktk. 15,000 Kr. Fisk Automobilgummi, Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. Aa. Hempel (Direktør), Fabr. JC nem- pel og Gross. O Bohnsted Pedersen (kaldet Bohnstedt-Petersen) , der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : Aa. Hempel alene eller CA SchSnwålder i Foren, med et Bestyrelsesmedl.. Aktk. 125,000 Kr. Fiske-Centralen, Carl Larsen. Indeh. CAP Larsen.. Fiskefarsfabriken Kronen ved Fcrd. Jensen. In ­ deh. Ferd. Jensen. Fiskehallen Frederikshavn, Th. Vilh. . Indeh. Th. Vilh. V Jensen. (Frdbg.). Fiskehallen ved Peulicho & Jensen, Hdl. VW Peuliche og II Jensen. Fiskehallen Øresund ved Aksel Ejcrstecr. Aksel C Ejerøted. Fiskehuset Femerling ved E Femerling. EV Femerling. Prok. : EC Femerling < Femerling^ (Frdbg.). Fiskehuset Kodan ved P Christensen & dersen. Indeh. IIP Christensen og IIII sen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen, J styrelse : Godsejer C de Neergaard, holm. Dir. C Fabricius Søndergaard, der to i Aktk. 19,035 Kr. Fiskehuset Nr. 3 ved IIP Soderberg. Fiskehuset Øbro ved Emil Nielsen. Fiskekonservesfabrikken Dana ved P Vald. Ja ­ cobsen. Indeh, P. Vald. Jacobsen. * Fiskers Fabrik, Akts., ndl. og Fabr. Bestyrelse : Gross. HH Aa. Dyssegaard (Direktør), Gross. Aktk. 250,000 Kr. & Co. ’ s Eftf., Hdl. Indeh. PV Lar- Fru SI Sandgreen. Fru B Larsen Folkmann. Fischer Indeh. Jensen. Indeh. Indeh. Indeh. og PL Akts. Be- , Gylden- og Landsretssagf. K Foren, tegner Frm. Petersen. Indeh. NA Nielsen. Indeh. Emil sen. Prok. : og Dora V Fisker J & Co., Akts., Fabr. af Parfumer. Be ­ styrelse : fh. Apoteker CFA Gottschalck, Fru E Rasmussen og Fru GJ Schrøder (Direktør). . i. 1 . j , Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, rcktøren. Aktk. 60.000 Kr. Fisker & Nielsen, Akts., Fabr. og ndl. Bestyrel ­ se : Gross. CWV Messerschmidt, Dir. HV Han ­ sen, Red. Povl Drachmann, Overretssagf. Alb. Helweg-Larsen og Fabr. PA Fisker, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : Fabr. PA Fisker. Prok. : PA Fisker og 1IC Pedersen. Aktk. 4 Mill. Kr. Adresse : Peter Bangs V.30,32 (F) S ★ Cent.9650, efter Kontortid $ Cent. 53681. Telegramadr. „Nilfisk".* Fiskeri- og Skibsmonteringen Dana ved P Chri ­ stiansen, Ildl. Indeh. JP Christiansen. Fix & Færdig ved Georg Prener, Hdl. Indeh. G C Prener. (Kbhvn. og Frdbg.). Fjelsted Hans, Ilaandv. Indeh. HOB Prok. : IIFA Bagger. Fjerde Søforsikringsselskab Limiteret. Fjelsted. Formaal : . p oren med Di- Fodo. Frin. Foren, eller af K Dyssegaard. EJH Rugo og Overretssagf. .0 tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Direktøren alene. Prok. : Edith Aktk. 30,000 Kr.

VI — 2744

Under dette Firma af Krogh, Brøchner i Likvidation. Lik- Unmack, der tegner Farvefabriken Opal, Akte. drives tillige Virksomhed & Holst, Akts, [se dette], Farvefabriken Silviac Akts, vidator : Landsretssagf. G Frm. Farvehandleren, Dansk Farvehandlertidende, Akta. Bestyrelse : Sagførerfuldm. H Jensen (For ­ mand), Forretningsf. FEP Jeppesen og Farve- hdl. TC Andersen. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Farvehuset ved HK Hansen. Hdl. Indeh. HR Hansen. Farve- & Lakfabniken Cefa, Akts. (Akts. Gran- dex). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Akts. Grandex [so dette]. Farve- & Materialhandel Adorn ved MC Bjerre. Indeh. MC Bjerre. Farvemessen ved Jens Jens C I'edersen. _________ Skibsreder O Ovesen, Skibsmægler N Winther og Højesteretssagf. Carl Ballhausen. Direktion : O Ovesen og N Winther. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktø ­ rer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Prokurist. Aktk. 10.000 Kr. Fasankirkegaardens Blomsterforretning ved Jens Petersen. Indeh. JP Petersen. Prok. : Cathrine Petersen. (Frdbg.). Fasan-Salonen ved Aksel ON Jensen, Haandv. Indeh. Aksel ON Jensen. Fasanvejens Boghandel ved Alfred Hervig-Han- sen, Ildl. Indoh.AlfredHervig-Hansen. (Frdbg.). Favoritten ved T Nielsen, Hdl. Indeh. AT Niel ­ sen. (Frdbg.). Faxe Kalkbrud, Akts. Bestyrelse : Godsejor, Kap ­ tajn Axel Nissen (Formand), Scrridslevgaard, Ing. Einar Foss (Næstformd.), Generalkonsul FDII Norstrand og Dir. Carl Schow. Dirok- tion : N Holt'en-Andersen og N Langkilde, Faxe Ladeplads. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver i Foren, med on Direk ­ tør eller med et af Bestyrelsens andre Med ­ lemmer eller af to Direktører i Foren. Prok. : N Holten-Andersen, CE Hchvigh, GL Rose, B Lindo og K Uhrbrand, to i Foren. Aktk. 2/ Mill. Kr. Adresse : Fredh. Kan. 16 (K) g ★ Cent. 9123. La Fédérale, Compagnio anonyme d ’ As6urances. Udenlandsk Akts., Zurich, Generalagenturet for Danmark PD Jochimsen & Co. General ­ agentur for Eidgenossicho Versicherungs-Ak- tien-Gesellschaft, La Fédérale Compagnie Ano ­ Pedorsen. Hdl. Indeh. Sorte Hest ved Aago M M Marcus. Skibsfart. Bestyrelse : Farve- & Tapetlageret Marcus. Indeh. Aage Farø Akts. Formaal : ________ turets Formaal : Sø- og _________ ________ ring. Generalagenturet tegnes ved dets Gene ­ ralagent: Firmaet PD Jochimsen & Co. [se dette]. (Forsikrings-Registret). Fedtsmelteriet København ved NE Gravengaard. Indeh. NE Gravengaard. Fehrmann Carl & Søn, Haandv. Indeh. Carl J Fehrmann og Harry C Fehrmann. (Nordre Birk). Felby Herman & Sønner, Haandv. Indeh. RC Felby. Feldthusen Carl B, Ildl. Indeh. CB Feldthusen. Felk Carl, Ildl. Indeh. Carl NE Felk. Felt & Tarrant Manufacturing Company Filial ved Anton Thunbo, Hdl. Indeh. APR Thunbo. Felthuset ved Simonsen, Storm, Wanscher & Willy Hansen, Interessentsk., Industrinæring. Indeh. LJ Simonsen og S Storm, der i Foren, tegner Frm., samt O Wanscher og Willy CR Hansen. (Frdbg.). Felumb Valdemar, Ildl. Frm. er traadt i Likvi ­ dation. Likvidatorer : S Clausen og C Manthey- Wagner, der i Foren, tegner Frm. Femina ved Aage Hansen, Hdl. Indeh. Aago A Hansen. Fenneberg & (Frdbg.). Ferdinandsen Rasmussen, Prok. : NV Foren, eller EM Steckhahn, WCR Reinhard eller VP Ilau- gaard. Forlov & Co., Haandv. Indeh. TFJ Ferlov. Ferlov Th. & Svend Berendt. Ilaandv. Indeh. T FJ Ferlov, SV Berendt og AJ Kiær. . Ferrosan, Akts., Fabr. af og Ildl. med farma- coutisk kemiske Art. Bestyrelse: Gross. l'JE Andersen (Formand), Dir. NJII Weitzmann, Underdir. Steen Andersen, Overretssagf. Aage Park og Iløjesteretssagf. Otto Bang. Direk ­ tion.: Dir. NJII Weitzmann, Underdir. Steen Andersen og Underdir. J Koiding. Frm. teg ­ nes af FJE Andersen aleno eller af Forman ­ Co., Hdl. Indeh. HMH Fenneberg. Peter & Co., Ildi. Indeh. WFE EL Christiansen og SB Kruuse. Nielsen og OV Christenson, to i hver af dem i Foren, incd Agnes ... ----- den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør ellor af tro Bestyrelsesmedl. i ™ re i n- T/ I & k ' : Weitzmann, Steen Andersen og .1 Kejding. Aktk. 1 Mill. Kr Ek/S^ som ^Port- & Eksportforr. Bestyrelse ; Dir. W von Luko- Federal Insurance Federale Compagnia La Federal Oompa- Zurich. Generalagen- Land-Tr a nsportf orsi k- nyme d ’ Assurances, The Company Limited, La Anonima d ’ Assicurazioni. nia Anonima do Seguros,

witsch (Direktør), Dir. G Fester og Prokurist GG Fritsch, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Ferslew C & Co.Indeh. Fru A Ferslew. Prok. : HL Raaschou-Nielsen. Fester & Andersen, Akts., Assurancekommissions- og Assuranceagentur-Virksomhed. Bestyrelse : Dir. G Fester, Fru AG Fester og Dir. W von Lukowitech. Direktion: G Fester og W von Lukowitsch. Frm. tegnes af et Bestyrelses ­ medl. eller af en Direktør. Aktk. 10,000 Kr. Fester Geo, Akts. Hdl. med Jern, Staal og lign. Bestyrelse: Dir. G Fester (Direktør), Fru Anna Gertrud Fester og Prokurist GG Fritsch. Frm. tegnes af den samlede Bestyrelse eller af den samlede Direktion. Prok. : W Luko ­ witsch alene eller Anna Gertrud Fester og GG Fritsch i Foren. Aktk. 250.000 Kr. Ficli Carl, Hdl. Indcli. Carl JF Fich. Fiebig ’ s Carl Boghandel. Indeh. CJ Eiebig. Fiebigers II Enke, Haandv. Indeh. GIIJ Fie- biger. Fiedler Frederik, Akte., Hdl. en gros mød Møbel ­ stoffer, Tæpper og Gardiner m. m. Bestyrelse : Dir. Jørgen Fiedler (Direktør), Overretssagf. AE Jørgensen og Fru EBM Fiedler. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. 1 ’ rok. : OCTL Obenhaupt. Aktk. 1 Mill. Kr. Fiedler & Lundgren Akts., Tobaksfabr. samt Hdl. med Tobak og Tobaksfabrikata eller an ­ den Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Advokat JA Forssman, Gøteborg, Overretssagf. OHM Mad ­ sen og Dir. IIL Smith (Direktør), der to i Foren, tegner Frm. Prok..: ILL Smith. Aktk. 600,000 Kr. Fiedler V, Akts., Smedehaandv. Bestyrelse : Over ­ retssagf. V Falbe-IIansen, Landsretssagf. Lars Valdal og Dir. M Tranberg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : M Tranberg i Foren, med enten HR Eshington eller med IIN Bruun. Aktk. 87,500 Kr. Filial af Fabrik cliem. Graviiren, Luppe & Ileil- bronner, Gesellschaft mit beschrankter Haft ung, Miinchen, ved Axel Madsen, Indeh. Axel CIIN Madsen. Filkan ved Carsten Jensen, naandv. Indeh. Car ­ sten J Jensen. Filmaktieselskabet Paramount. Bestyrelse : Dir. IIBE Frost (Direktør), Landsretssagf. JI Bor ­ ro og Dir. CPB York, Stockholm. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Film Centralen Palladium, Akts., Virksomhed med Udlejning af Film. Bestyrelse : Frk. AL NI Pedersen (Direktør), Fru E Nielsen og Frk. KJ Kristiansen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 30,000 Kr. Filmsatclicrct Asa, Akts. Bestyrelse: Overrets ­ sagf. Aa. C Ørum (Formand). Forretningsf. Ejner J Ferniss, Dir. John Olsen og Instruk ­ tør Lan Lauritzen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: IIM Karmark. Prok.: IIM Karmark i Foren, med John Olsen eller med Aage Chr. Ørum. Aktk. 100,000 Kr. Filtenborg Henrik, Hdl. og Industridrift. Indeh. AW Filtenborg. Prok.: K Johansen Filtfabrikken Norden, Akts., Fabr. og Hdl Be ­ styrelse.: Dir. PJCE de Neergaard (Direktør), Godsejer C de Neergaard, Gyldenholm, og Landsretssagf V Franklin Sørensen. Frm teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok • PJCE de Neergaard. Aktk. 100,000 Kr. Finance Corporation ved Grøndah.l junr. A, Co., Gr “ hl ’ Bankf ° r - Åns ' ! - Eelt AC1 Financieringsaktieselskabet Dafia. Bestyrelse: Gross. J Blædel, Frk. I Boss og Disponent PC 25°OOO ? Kr l ° ' Foren< tegner Frm - Aktk ' Financierings Akts. Rata for Radio-IIandelsfor- emngen af 1925. Bestyrelse : Radioforhandlerne BE H^holm, JAB Johansen, Slagel ­ se, MO Povlsen, Esbjerg, OM Kaao, Aarhus, og PV Halm. Direktion .- V Schønecker Frm teg ­ nes af et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren. Aktk. 12.000 Kr. Financieringsinstitutet for Hotel-, Restauration- & Tnristvæsen, Akts. Bestyrelse : Dir. P Wunsch, Sekretær JC Thygesen, Hotelejer A Villads Olsen, Dir. Peter Dreyer, Dir. Aage Østerberg, Konsul Einar Christiansen, Over ­ retssagf. Axel Olsen, Dir. Einar Dessau, Dir. Chr. II Olesen, Dir. Fr. Sander, Dir. EA Wei- nold, Konsul FL Viltoft, Arkitekt MJ Erlang- sen Korsør, Dir. J Aa. Marstrand-Svendsen, Odense, og Dir. SMV Mathisen, Randers. Di ­ rektionen bestaar af Direktøren og Delegatio ­ nen. Direktør : Overretssagf. Peter Paulsen. Delegationen : P Wunsch, A Villads Olsen, EA Weinold og FL Viltoft. Frm. tegnes af to Medlemmer af Delegationen i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Mcdl. af Delega- tionen eller af et Medl. af Delegationeni Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 310,000 Kr. , , Finansconsortiet af 28. Marts 1935. Bestyrelse : Landsretssagf. Poul Hede (Direktør), Fuldm. KA Elstoft og Kontorchef O 'Lindstrøm. Frm.

i Afd. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker