kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Regisler: A. København fabrikken Fiducia, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Glucose, Sirup o. lign. Bestyrelse : Overretssagf. A Simonsen, Fru LJ Jessen, Gross. V Skov- gaard-Petersen og Dir. ON Junker. Direktør: OJ Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 675.000 Kr. Fabrikken Fixata ved C Poulsen. Indeh. CAJ Poulsen. Fabriken Florient ved Albert Charles Nilsson. Indeh. AC Nilsson. Prok. ; Viggo Dam. Fabrikken Freja ved Olaf Folkenberg & Aage Klinke, Indnstrinæring. Indeh. Olaf R Folken ­ berg og Aage JE Klinke. (Frdbg.). Fabrikken Fremtid ved Poul Rasmussen, Ilaandv. Indeh. Poul BB Rasmussen. Fabriken Geod.vn ved H Nielsen, Industridrift. Indeh. II Nielsen. Prok. : JGM Nielsen. Fabrikken Geosan, Akts., Fabr. og Hdl. Besty­ relse : Fabr. PML Jensen (Direktør), Fru EVE Hansen og Fru III Jensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. el ­ ler a.f to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. Fabriken Globin ved Kathrine Nielsen, Ilaandv. Indeh. Maren Kathrine Christine Nielsen. Prok.: NC Nielsen. (Frdbg.). Fabrikkon Gluten vod Th. Olesen. Indeh. T Oleson. Fabrikkon Grand Danois og Kødfoderfabrikken, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. K Carlsen. Dir. Chr. P Hertvig og Højesteretssagf. Till Bruun, der to i Foren, tognor Frm. Direktion : CP Hertvig, der har Prok. Aktk. 375,000 Kr. ■ Fabrikken Helge vod CP Løkkegaard. Tndfh. Ebba Louise Løkkegaard. Prok. : JCE Peder ­ sen. (Frdbg.). Fabriken Hella ved Arnold Petersen, Industridrift og Ildi. Indeh. Arnold Petersen. Fabriken Helvetia Akts., Fabr. af og Hdl. m. Sukkervarer. Bestyrelse : Dir. FA Frederiksen (Formand), Dir. Aa. G Hemmingsen (Direktør) og Gross. JJ Raavig. Frm. tegnes af to Bcsty- relsesmcdl. i Foren, eller af Formanden eller Direktøren hver for sig. Aktk. 35,000 Kr. Fabrikken Hermes. Indeh. SV Møller, der tegner Frm., og Fru VTM Møller. Fabriken Tika Akts., Hdl. med og Fabr. af Ilusholdningsart., kosmetiske Art. o. lign. Be- styrclso : Fahr. II Schon, Højestorotssagf. CLJ David, Dir. OE Schou, Dir. MH Schou og Dir. HH Schou, Direktion : AM Hagnerup-Jul. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med on Direktør ellor af to Direktøror i Foren Aktk 500,000 Kr. Fabriken Tra Akts.. Fabr. af Træ- og Børste ­ varer, Blikvarer, Køkkenudstyr og andre Ar ­ tikler, som Bestyrelsen maatte bestemme. Be- styrelse ■. Dir. OE Schou, Højesteretssagf. CLJ David, Fahr. II Schou, Dir. HIT Schou og Dir. Mil Schou. Direktion : OE Schou. MH Schou og Hil Schou. Frm. tognes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af on Direktør i Foren, med et Bostyrelscsmedl. eller af to Di ­ rektører i Foren. Prok. : IIIIA Larsen i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller mod en Direktør Aktk. 250,000 Kr. Fabriken Isolér (Skandinavisk Isolationsfabrik) ved Erik Hermansen, Industridrift og Hdl. Indeh. Erik Hermansen. Prok. : Fru YCCS Neergaard og CO Lindquist. Fabrikon Lejonet ved Gunnar Biilmann Peter ­ sen, Børgo Biilmann Peterson, Ingrid Port ­ man, Industridrift. Indoh. Gunnar Biilmann Peterson, Børgo Biilmann Potersen, Bloustrød, og Ingrid K Portman, dor i Foren, tegner Frm. Prok. : EL Kirchlieiner. (Nordre Birk). Fabrikken Leo ved Aug. Kongsted. Indeh. AJH Kongsted [er sonero død]. Fabrikken Lepo, Akts., Fabr. og Ildi. m. Lever ­ postej m. m. Bestyrelse: Dir. PEII Jensen (Di ­ rektør), Slagterm. VC Jensen og Gaardejer II Chr. Jensen, Karlebo pr. Kokkedal. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Be ­ styrelsesmedl. j Foren, med en Direktør. Aktk. 20,000 Kr. Fabriken Lukol ved II Lundbeck & E Gold ­ schmidt, Industridrift og Hdl. Indeh. IINOC Lundbeck og EA Goldschmidt. Fabrikken Løvetand, Akts. Indeh. Akt«. De Dan ­ ske Cichoriefabrikker [se dette]. Fabriken M. L. Akts., Fabr. af og Hdl. med Rammer, Lister, Spejle og lign. Art. indenfor og i Tilknytn. ti) dønne Branche. Bestyrelse : Fabr. ML Andersen og Dir. ET Simmelhag (Direktører) samt Giarm. OE Devantie (kaldet Devantier), der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 60,000 Kr. Fabrikken Malga. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Malva Akts, [se dette]. Fabrikken Marseille. Indeh. S Stahlfest Møller. Fabriken Mello ved II Magnusson, Ilaandv. In ­ doh. GUI Magnusson. (Frdbg.). Fabriken Metro ved Jørgen Jørgensen, Ilaandv. Indeh. Jørgen C Jørgensen. Fabriken Nea ved II Ekblom, Ilaandv. Indeh. Kil Ekb.'om. Prok. : NE Ekblom. Fabriken Nilwa (Dansk Bijouterifabrik) ved J Krohn, Industridrift. Indeh. JIIA Krohn. Fabrikken Noma, Akts. Indeh. Akts. Dot østasia ­ tiske Industri &. Plantage Kompagni [so dette].

VI - 2743

Fahr — Faru

Fabrikken Novelty, Kaj Hansen, Haandv. Indeh. , Kaj EL Hansen. Fabrikken Odorant ved Carl Jensen, Industri ­ drift. Indeh. Carl Jensen. Fabrikken Osmo, Aktieselskab, Fabr. og Salg af Art. til Skotøjsfabr. o. lign. Bestyrelse : Dir. AE Vismann (Direktør), Dir. M Chr. Mogensen og Landsretssagf. Jens Graff. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 31,000 Kr. Fabriken 4811 ved Mortensen & Rasch, Indn- stridrift og Hdl. Indeh. HA Mortensen og S Aa. Rasch. Fabriken Palin ved Helgo Jul. Rørdam, Indu ­ strinæring. Indeh. Ilelgo Jul. Rørdam. (Frdbg). Fabrikon Pankas Aktieselskab, Fabr. af og Hdl. m. Materialer til Vejbelægning og Byggema ­ terialer m. m. Bestyrelse : Ing. I Pedorsen (Di ­ rektør), Ing. CF Spangenberg og Forvalter T Fussing, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : I Pedersen. Aktk. 280,000 Kr. Fabrikken Pax Brødr. Verdich, naandv. Indeh. ITPNA Th. Verdich og AP Verdich. Frm. tegnes af begge Indeh. i Foren, eller af førstn. alene. (Frdbg.). Fabriken Plastica, Akts. (Akts. Fabriken Ira). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Fabriken Ira [so dette]. Fabrikken Polifix, Akts., Fabr. og Ildi. Besty ­ relse : Fru AJCN Erichsen, Gross. A Eriksen og Prokurist AC Erichsen. der hver for sig teg ­ ner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Fabrikken Rota ved Lyngo Nielsen, Ilaandv. Indoh. IIPM Lynge Nielsen. Fabrikken St. Helena ved Bernt Marcher. Indeh. Bernt II Marcher. (Frdbg.). Fabrikken Secure Jul. Wedel. Indeh. CJAJ . Wedel. Fabriken Sesam ved J Iledegaard, Industridrift. Indeh. JM Iledegaard. Fabriken Soer ved J Christensen. Haandv. In ­ deh. Fru JV Christensen. Prok. .- . GC Gud ­ mand. Fabrikon Stico ved Paul Nørgaard, Industri ­ drift. Tndch. Paul Nørgaard. Fabrikken Sunshine ved Alfred Rothschild. In ­ deh. AV Rothschild. Prok.: Julie E Schøn- berg. Fabrikken Tekla ved Einar Rosenkilde-Jensen. Indeh El Rosenkilde-Jensen. Fabriken Thalia ved H Skafte Vinberg. Indu ­ strinæring. Indeh. TT Skaffe Vinberg. (Frdbg.). Fabrikken Thermo ved Hjalmar Larsen. Indeh. Hjalmar O Larsen [er senere død]. Fabriken Tip-Top, Akts.. Fabr. af og Hdl. m. Fedtstoffer og andre Bageriart. Bestyrelse .- Fabr. OA Christensen (Formand), der tegner Frm., Fru KM Christensen. Forretningsf. HR Mørch Christensen og Fru GS Mørch Petersen. Prok.: Fru GS Mørch Petersen. Aktk. 20,000 Kr. Fabrikken Turion ved Otto Køhnke. Indeh. C EJT Køhnke. Fabrikken l itra, Akts., Nordisk Lakfabrik. Be- styrolso : Dir. PSS Pedersen ( Direktør) , Gross. VK Pedersen og Gartneriejer KII Pedersen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 15,500 Kr. Fabrikken Utilis ved E Thomsen, Industridrift. Indeh. Fru EM Thomsen. Fabrikken Waltrich ved Carl O & EA Christen ­ sen. Tndusfrinæring. Indeh. Carl O Christensen og EA Christensen. (Frdbg.). Fabrikken Vertikal, Akts., Fabr. af og Hdl. med Rullegardiner og dermed.beslægtede Art. m.m. Bestyrelse: Fabr. NM Andersen, pens. Bank- assist. SF Low, Fru ET Andersen og Fru E Low, der i Foren, tegner Frm. Direktion : NM Andensen og SF Low, der hver for sig har Prok. Aktk. 10.000 Kr. Fabriken Vigær ved P Steffensen, Industridrift. Indeh. JP Steffensen. Fabriken Vino ved Erik Lanng, Industridrift og Hdl. Tndeh. EB Lanng. Fabrikken Ægir, Akts, i Likvidation. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Sæbe ­ fabrikken Blaagaard, Akts, i Likvidation [se dette]. Fabrikken 'økonoma ved Chr. A Nielsen. Indeh. CA Nielsen. (Frdbg.). Fabrikkernes Salgskontor ved Carl Jørgensen. Indeh. CA Jørgensen. Prok. • Pil Jørgensen. Fabrik--aktie^el«kabet Nicolai Kanter, Hdl. og Fabr. Bestyrelse: Fru M Kanter (Formand). Gross. 1)N Kanter (Direktør) og Gross. H Kanter. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bostvrelsesmedl. Prok. .- Fru M Kan ­ ter, DN Kanter og II Kanter. Aktk. 30,000 Kr. Faby ved FA Brohus, Hdl. Tndeh. FA Brohtis. Facadefarven Linolin ved Chr. Ewald. Indeh. Chr. KJ Ewald. Facadespecialisten ved Kristian Ewald, Haandv. Indeh. Kristian JK Ewald. Facamo, A Mørch, Industrinæring. Indeh. AE Mørch. (Frdbg.). Factio ved AL Hansen, J Jensen A H Bertelsen, Interessen tsk., Ilaandv. Interessenter : AL Han ­ sen og J Jensen [er senere død], der hver tor sig tegner Frm.. samt Fru HHE Bertelsen. Fagligt Forlag, Akts. Indeh. K Kierulf Petersen & Co. Akts, [se dette].

Fagskolen for Haandværkere og mindre Industri ­ drivende (Teknologisk Institut), Selsk. m. begr. Ansv., Hdl. Bestyrelse : Gunni Busck-Nielsen (Formand), KV Kocli (Næstformd.), Gunnar Gregersen, John Messerschmidt, Claus J Olsen, II Ehlers, Brædstrup, og Chr. Jensen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. Den i Selsk. indskudte Kapital er vekslende. Ingen af Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpi. Fajancefabrikken Aluminia, Akts. Indeh. Akts. Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabrikken Aluminia [se dette]. Falch & Søager, Hdl. Indeh. Emmy T Falch og PA Søager, der i Foren, tegner Frm. Falck JS & Co., Haandv. Indeh. JS Falck og T Tjellesen. Falck ’ s Redningskorps, København, Akte. Indeh. Redningskorpset for Kbhvn. og Frdbg., Akte. [se dette]. Falk-Larsen, Hdl. Indeh. F Falk-Larsen. Prok. : A Falk-Larsen. Falk-Larsen & Rasmussen. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer : E Tobiosen, Hj. Andersen og C Larsen. Frm. tegnes af føratn. i Foren, med en a; de to sidstn. Falkentorp & Krohn, Hdl. Indeh. AG Falkentorp. Falkonergaardens Fabriker, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse .- Dir. JC Hansen, Odense, Dir. Aa. J Rehné-Larsen og Dir. EVN Schytt Poulsen, Mølholm, Vejle, der to i Foren, tegner Fnn. Prok. : JJ Voldtoft Hansen. Aktk. 25,000 Kr. Fallesen-Schmidt Th., Industrinæring. Inctoh. TJJ Fallesen-Schmidt. Prok. .- Ragnhild Petersen. (Frdbg.). Fallin Erik, Industrinæring. Indeh. GM Erik Fallin. Prok.: Frk. E Jensen og Frk. II Frede­ riksen i Foren. (Frdbg.). Fallin Erik, Dansk Slips Industri, Industrinæ ­ ring og Hdl. Indeh. GM Erik Fallin. Prok. : Frk. E Jensen og Frk. II Frederiksen i Foren. (Frdbg.). Fama, Akts., Hdl. med Smør og Margarine m. m. Bestyrelse : Dir. LTIE Nielsen (Formand og Di ­ rektør), Fru EA Nielsen og Repr. GW Thom ­ sen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af tre Bostyrelscsmedl. i Foren. Prok. : LUE Niel­ sen. Aktk. 75,000 Kr. Fami gummivare-lager ved PA Fjord-Andersen, Hdl. Indeh. PA Fjord-Andersen. Familiebeklædnings-Magasinet ved L Altermann, Haandv. Indeh. LJ Altermann. Prok. : Frede ­ rikke Altermann. Fancy, Akts., Fabr. af Beklædningsgenstande. Bestyrelse: Overretssagf. PII Butenschøn, Repr. RK Rasmussen, Repr. J Th. Grundahl og Repr. IITI Lind, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: PH Butenschøn. Aktk. 25,000 Kr. Fangel Walter, Hdl. Indeh. All Walter Fangel. Prok. : Fru A Wegener. Fapu Det gode Køb ved Svend Hornum, Hdl. Indeh. Svend FJ Hornum. (Frdbg.). Farmaceutisk Handels Kompagni (Akts. Hother Ilellenberg), Akts. Under detto Firma drives tilligo Virksomhed af Akts. Hother Hellen- berg [so dette]. Farmaceutisk Kemisk Fabrik Farmadent, Akts. Bestyrelse.- Tandlægo RFS Malling, Dir. KS Malling og cand. jur. JCE Fredholm, dør to i Foren, tegnor Frm. Prok. : Inger ME Mal ­ ling og Ester Furbo. Aktk. 11,000 Kr. Farmacentisk-kcmisk Laboratorium vod CV Lar ­ sen. Indeh. CV Larsen. Farmers of Denmark Butter Export Company, The, Akts. Bestyrelse: Husejer JII Jørgensen (Formand), Kommunebetj. JV Jørgensen og Rentier SC'ITM Jensen. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Farolit, Akts. Formaal: at udnytte det af Færø Kul fremskaffede Raaler og drive anden hermed forenelig Handels- og eller Fabrikationsvirkeom- hed. Bestyrelse: Ing. JNC Fugl (Direktør), fh. Maskinchef Ove Munck og Ing. Harald Niel ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JNC Fugl. Aktk. 99,000 Kr. Farstrup EO Akts., Forhandling af elektrisko Motorer . og Maskiner, som fremstilles af Akts. Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor-babrik, Odense, eventuolt Hdl. med andre Motorer og Maskiner m.m. Bestyrelse: Ing. EO Faretrup (Direktør), Dir. PP Bredsten, Odense, Dir. A JV Fedders, Odense, Fabr. NE Ilelstrup og Fabr. EJ Ylving. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmodi. i Foren, ellor af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Farum Stengrubø Akts., Produktions- og ITdls- virksomhed. Bestyrelse : Gross. OV Jensen (Di- roktør), Murerm. II Tiedemann og cand. jur. B Nertman. Frm. tegnes af to Bestyrelssemedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 24,000 ivr. Farum Teglværkor, Sten- og Gruskompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. CO Schow (Direktør), Godsejer, Kaptajn Axel Nissen, Serridslev- gaard, Dir. Kai Nielsen og Gross. AR Peter ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med' et Bestyrelsesmodi. Aktk. 300,000 Kr. Adresse : Kontor Vandkunsten 8(K) SCent.9275 & 4975. Oplagsplads Slangerupbanens Sta ­ tionspi. g Tg. 2800.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker