kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Inge Meyer (Rhein Meyer), der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Chr. J Faber. Aktk. ■ 75,000 Kr. Faber Chr., Akts., Provinsens Rullegardinfabrik, ligstyrelse : Dir. Chr. J Faber, Ryslinge, Læge, Fru Ester Suckow Schjøth og Fru Inge Meyer (Rhein Meyer), der to i Foren, tegner Frm. Prok..: Chr. J Faber. Aktk. 75,000 Kr. Faber KM Akts., Ildl. Assuranceforr. og andre i Forbindelse dermed staaende Virksomheder. Bestyrelse: Kontorchef ST Karlsen (Formand), Ing. PB Bahnson og Kontorchef Thorleif Lund (Brinck Lund). Direktør : ST Karlsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 5000 Kr. Fabricius Axel, Hdl. Indeh. AVE , Fabricius. Fabrik for Bryggerimaskiner ved Andreas Jensen. Indeh. Andreas Jensen. Prok. : Alex Jensen. (Nordre Birk). Fabrikken Absalon, Steinmetz & Co., Akts. In ­ deh. Akts. Steinmetz & Co. (Frdbg.). Fabrikken Ackerton CJ Carlsen, Industrinæring. Indeh. CJF Carlsen. (Frdbg.). Fabrikken Alex ved Johs. Thomsen. Indeh. JCS Thomsen. Fabriken Alfadan ved J Krziza, Industridrift. Indeh. JA Krziza. Prok. : Fanny Inger Larsen. Fabriken Allak ved Oskar Nilsson, Ingeniør, cand. polyt., Haandv. Indeh. Oskar AI Nils ­ son. Fabrikken Alliance, Indeh. Carlsbergfondet. Di ­ rektionens Formand Prof. Johs. Pedersen teg ­ ner Frm. Prok. : Frederik Sander og IIB Fogh hveT for sig. Fabriken Ambi ved Th. Ammentorp-Schmidt. In ­ deh. Th. S Ammentorp-Schmidt (Nordre Birk). Fabrikken Amol ved II Friberg. Indeh. IIEIT Friberg. Prok.,: EF Friberg. (Frdbg.). Fabrikken Anco ved Charl.v Andersen, Industri ­ drift. Indeh. Charly Andersen. Fabriken Applica, Aktieselskab i Likvidation. Likvidator : Landsretssagf. PA Tlioft, der teg ­ ner Frm. Fabriken Bama, Akts., Metalvarefabrikation. Be ­ styrelse : Ing. CT Malling (Direktør), Værkfører WJCJ Baron og stud. jur. JW Mal ­ ling. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Fabriken Blifa, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Fbrretningsf. EV Jørgensen (Formand), Kurve ­ mager EE Wulff og Børstenbinder HJE Ras ­ mussen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 12,000 Kr. Fabrikken Cara ved Kaj Raaschou, Haandv. Indeh. Kaj AF Raaschou. Fabrikken Coinchangers Danske Filial ved Ferd. Schmahl, Hdl. Indeh. Ferd. Schmahl. Fabriken Collo ved K Mortensen, Industridrift. Indeh. KJ Mortensen. Fabrikken Cortina ved E Rasmussen. Indoh. E Rasmussen. Fabriken Danis ved Alfr. Grimm, Industridrift. Indeh. Alfr. J Grimm. Fabrikken Dannebrog ved Herman Møller. Indeh. H Møller (Frdbg.). Fabrikken Danol ved Lillienholt & Co., Kom- manditsel6k. Ansv. Delt. LO Lillienholt. Prok. : A Kjærgaard. Fabrikken Dansk Maskinpakning, Akts. Bestyrel ­ se : Kontorchef LCO Nørgaard (Direktør), Post- eksped. E Nørgaard, Aalborg, og Fru M Nør ­ gaard. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.-: TV,Nør ­ gaard. Aktk. 200,000 Kr. Fabrikken Decrottes, Ph.Beck. Indeh. JPN Beck. Fabriken Delfin ved Vestergaard-IIan6en, Haandv. Indeh. II Chr. Vestergaard-IIansen. (Frdbg.). Fabrikken Doxa ved Brødr. Balk-Møller, Indu ­ stridrift. Indeh. S Aa. Balk-Møller og K Balk- Møller. Fabriken Effektiv ved J Hedegaard, Industri ­ drift. Indeh. JM Hedegaard. Fabriken Ejers ved Ejler Jensen, Industridrift. Indeh. Ejler Jensen. Fabrikken Eva ved AN Smaakjær, Haandv. In ­ deh. AN Smaakjær. Fabriken Expect ved JA Løvengreen & A Rømc- ling. Indeh. JA Løvengreen, Ringsted, og Agnes JC Rømeling. Prok. : EL Kirchheiner. (Nordre Birk). særlig maskinmæssig ________ o .... _ ____ fjedre og Gramm of on fjedre ,m. m. Bestyrelse: Dir. R1MB Jensen (Direktør), Prokurist A Søn- denbroe og Bestyrer Ilj. Bech. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : RMB Jensen. Aktk. 29,000 Kr. Fabrikken Ferraton ved Aksel Hey. Indeh. Aksel W Hey, Skibby. Fabriken Ferrin ved JA Løvengreen & A Røme ­ ling. Indeh. JA Løvengreen, Ringsted, og Agnes JC Rømeling. Prok. : EL Kirchheiner. (Nordre Birk). Karl J Smidt. Haandv. Prok. : Fru DE Smidt. Fabr. og Hdl., derunder Fremstilling af Koraet- Fabriken Extraktor ved Indeh. Karl J Smidt. (Frdbg.). Fabrikken Ferm, Akts.,

Erte — Fabr

VI - 2742

Erteschiick M, Akts. Indeh. Akts. Trikotage-Ma ­ gasinet [6e dette], ESAB, Akts., Industri og Hdl. Bestyrelse : Dir. VS Edstrøm, Gøteborg, Dir. MA Westh og Landsretssagf. EB Jerichow. Direktion : Ing. KO Westh. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses- medl. Prok. : KO Westh. Aktk. 200.000 Kr. Esbensen PF Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eks ­ port [se dette]. Eskildsen Jens Chr., Hdl. Indeh. JC Eskildsen. Eskildsen JK, Hdl. Indeh. M Chr. Mogensen og Johs. Blædcl. Eskildsen OJ & Co., Hdl. Indeh. OJ Eskildsen. Eskildsgades Kolonial-Lager under Likvidation, Akts. Likvidator: Gross. PEV Koch, der teg ­ ner Frm. Eskildsgades Kolonial-Lager, Eftf. Kaj Larsen. Indeb. Kaj V Larsen. Eskilstuna Kontoret ved Otto Roug, Ildl. Indeh. Otto Roug. Esmann EF, Akts. Formaal .- at udføre enhver lovlig Erhvervsvirksomhed, dog ikke Bank- og Assuranceforretning, som efter Bestyrelsens Skøn maatte være i Selskabets Interesse. Be ­ styrelse : Dir. IIP Hjerl Hansen (Formand), Konsul Paul Jørgensen, Sekretær, cand. jur. Finn Hjerl-ITansen, Dir. Hans Chr. Agner og Dir. Poul Randow. Adm. Direktør. Hansen, der tegner Frm. Prok. Hans Chr. Agner, AJ Jensen og RC Chr. Han ­ sen, to i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. IIP Hjerl J Lunøe, Espehøj, Akts. Bestyrelse : Møller JS Petersen, Svendborg, 8agf. H Tranberg Jensen, Svend ­ borg, og Gross. CG Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Espersen H & R, Haandv. Indeh. HF Espersen og AR Espersen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Espholins Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. J Espholin (Direktør), Ing. OUJ Bergo og Sagf. Johs. Blide. Frm. tegnes af Direktøren alene el ­ ler af den samlede Bestyrelse. Aktk. 12,000 Kr. Essenco, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Grose, .TØ Pedersen, Handelsmedhj. E Boiesen og Repr. CC Bach, Skive. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene eller af ot Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 10,000 Kr. Essex & Suffolk Equitable Insuranco Society, Ltd., Udenlandsk Akts., England. Generalagen ­ tur for Essex & Suffolk Equitable Insurance Society, Ltd., Colchester, England. General ­ agent: Dir. KV Miinster, Gencralagenturet teg ­ nes af Generalagenten. (Forsikrings-Registret). Essings Sele Industri, Haandv. Indeh. J Eesing. Eta ved Else Tachau, Hdl. Indeh. Else Tachau. (Frdbg.). Etablissement Lorry, Akts. Bestyrelse : Over ­ retssagf. Max Rothenborg (Formand), Over ­ retssagf. PA Freilev (Næstformd.), Murerm. EE Jensen, Gross. Anton Linnet og Gross. Evald Bach. Frm. tegnes af Formanden eller . Næstformd. i Foren, med ot af de andre Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 80,000 Kr. Etablissement National-Scala, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. Max Rothenborg, Murerm. EE Jensen, Højesteretssagf. Geo. K Schiørring, Overretssagf. PA Freilev og Dir. .TF Povl- sen, der tre i Foren, tegner Frm. Direktør : OI Johansen. Prok. : OI Johansen i Foren, med Max Rothenborg eller PA Freilev. Aktk. 100,000 Kr. Etablissementet Ambassadeur, Akts., Hotel- og Restaurationsvirksomhed og enhver dermed i Forb. staaende Virksomhed. Bestyrelse: Landsretssagtf. KK Schack Bondesen (For ­ mand), Frk. FL Jensen og Fotograf VG Bent- zon. Direktion.: Hotelejer JPM Jensen, Maribo. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Di ­ rektøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 650.000 Kr. Etablissementet Arena, Aktieselskabet. Bestyrel ­ se- Dir. P Wunsch, Overretssagf. CJF Sven, Fabr. KIIII Nordfeld og Gross. E Germnnds- son, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr Etablissements Hutchinson, Generalagentur for Skandinavien ved PM Budtz, Ildl. Indeh. 1M Budtz. Etam, Akts., ITdl. med og Fabr. af Strømper o. lign. Bestyrelse : Fabr. P Mclamet, Zunch, Overretssagf. M Oppenhejm og Fru EM lian- sen. Direktion : L Liebert. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 70,000 Kr. Eterna, Akts. Formaal : kommissionsvis at ind ­ købe Varer indenfor Urbranchen til Viderefor ­ handling i Danmark og de øvrige skandina ­ viske Lande. Bestyrelse: Bogholder Th K schTn?' 0A Jelsøe Dir - Prok^ ™hwmz, der to i Foren, tegner Frm. r-rok. . Th. K Jensen. Aktk. 10,000 Kr. Esmarch. Esmer. Prok. : Hdl. Indeh. A Esmarch Johs., Hdl. Indeh. HC ” Earner Einar, Hdl. Indeh. EHA Boline N Schou. Espana Bodega ved AE Bencke, ML Svendsen.

Etienno ved Ella Hoffmann, Haandv. Indeh. Fru Ella Hoffmann. (Frdbg.). Etoile ved E & K Theilgaard, Haandv. Indeh. Ester Gudrun Theilgaard og Maren Kirstine Theilgaard. Europa-Bøgorne ved Arne Sørensen, Hdl. Indeh. Arne K Sørensen. Europæiske Vare- & Rejsegods Forsikrings Akts. Bestyrelse : Højesteretssagf. Karsten Meyer (Formand), Dir. F Ilolten Lutzhøft (Direktør) og Dir. Knud Christensen, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. : Ellen GB Rasmussen i Foren, med Direktøren. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings- Registret). Eva-Service ved Alexandra Petersen, Haandv. Indeh. Fru Alexandra AMSI Petersen. Ewald ’ s Kaffe ved Kaj Ewald, Hdl. Indeh. Kaj Ewald. (Frdbg.). Evercold Dansk Køleindustri Akts. (Evercold Re ­ frigerating Industry Ltd.). Bestyrelse : Ing. AB C Hansen (Formand), Prokurist KOA Ingels- son, Dir. EJF Bjørn, Repr. E Marquard og Overretssagf. IU Schrøder. Direktør : Ing. EJ F Bjørn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Prok. : EJF Bjørn alene eller JE Krabbe i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Adresse: Godthaabsv. S * Cent. 8133. 156 (F) Carl Th. Christensen, Carl Tb. Christensen. Everlight Reklame ved Industrinæring. Indeh. (Frdbg.). Evers & Co., Hdl. og Fabr. Indeh. EH Evers. Prok. : A Madsen, NW Torp og V Jensen, to i Foren. Evers CR & Co., Fabr. Indeh. A Fredsted og CFR Fjeldborg. Prok.j A Larsen og Frk. E Evino, Akts., Import af og ITdl med Vine og Spirituosa. Bestyrelse : Dir. FSII Christensen (Formand og Direktør), Landsretssagf. KE Bruckner og cand. polit. LU Christensen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Excelsior-Henderson Motor-Co. II Chr. Hedetoft & Co., Haandv. Indeh. IIC Iledetoft, der tegner Frm., PJ Iledetoft, OR Iledetoft, AM Iledetoft og K Iledetoft. Prok..: Fru AV Iledetoft (Frdbg.). Excelsior Trading Establishment, Excelsior Han ­ dels Etablissement, Axel Madsen. Indeh. AC I1N Madsen. Excess Insurance Company Limited Udenlandsk Aktieselskab — London. Forretningsafd. af Excess Insurance Company limited, London. Forretningsafd. Formaal ■. Brandforsikring. Ge ­ neralagent : Gross. Anthony Worm. Forret ­ ningsafd. tegnes af Generalagenten. Prok. : Erik Anthony Worm og AT Kjerrumgaard. (Forsikrings-Registret) . Exide Akkumulator Centralen, Akts., Industri o- Hdl. samt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse ” Fru EK Fenger, Overretssagf. HP Winther og Dir. WH Dcnby, London. Direktion ; AO Wen ­ zel. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af Direktøren alene. Aktk 75 000 Kr Exil. LP Kliim, Industridrift. Indeh. LPAKliim Exinter, Fabr. Tag-Asbest ’ s Eftf., Akts., Fabrika ­ tionsvirksomhed og Hdl. Bestyrelse : fh. Tele- grafbest. N Lund (Direktør), Fru RE Lund og Ing. Aug. Fuchs. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af den samlede Bestyrelse. Prok.: Fru RE Lund. Aktk. 11,000 Kr. Exoglan, Akts., Fabr. af og Hdl. med Organ ­ præparater og lign, isår med Henblik paa m-^b r Å-M Bes 4 yrels ^Å TandlæRe E Kristiansen (Direktør), Fru EG Kristiansen og cand. pharm. k Selchau. Frm. tegnes af to Bestyrel- s ™ edl :Å,£ or “ ' elIer af E Kristiansen alene. Aktk. 20,000 Kr. Expanko-Kompagniet, Akts. Bestyrelse- Fabr. HE Jensen (adm.), Gross. K Aa J Bredholt og Bogholder BS Jørgensen. Direktion: UE Jensen og V Obel. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok.: HC Uttenrciter. Aktk. 150,000 Kr. Export, 66: Eksport. Exporters Information Service Akts., Maritime Agency Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Maritime Agency [se dette). Exprestrykkeriet ved LD Petersen & Sønner. Indeh. ML Petersen og CT Petersen, der i Foren, tegner Frm. Extra, se : Ekstra. Extra! Sæbefabrikken ved C Wadum, Fabr. In ­ deh. NC Wadum. __ _ , Eybye Brødr., Industridrift. Indeh. JI Eybye og El Eybye. Faander & Co., Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. Anna MS Henriksen. Faber Axel, Hdl. Indeh. AJ Faber. (Frdbg.). Fabor Chr., Akts., Hovedstadens Rullegardin ­ fabrik. Bestyrelse : Dir. Chr. J Faber, Rys ­ linge, Læge, Fru Ester SuckovA Schjøth og I tu (Frdbg.). Indeh. JA Evers og AK Haandv. Indeh. Heinrich Flygenring i Foren. Evers Søstr., Haandv. Evers. Evert Heinrich junr., C Evert.

I Afd. VI optages kun

de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker