kraks vejviser 1940 handelskalender

Eltli — Ertb

VI — 2741

Firma-Register: A. København

Eftflg., HdJ. Indeh. J Jensen, ndl. Indeh. JH Erichsen. Hdl. Indeh. K Erichsen, JCMA JH Erichsen. Prok. : Leif Gul- Erichsens IIP Erichsen John, Erichsen Kai, Kruuao og mann. Erichsen Knud, Hdl. Indeh. Kai Erichsen. Prok. : JH Erichsen og JCMA Kruusc. Erichsen LV, Hdl. Indeh. KS Erichsen. (Kbhvn. og Frdbg.). Ericksson O, Aktieselskabet. Elektroteknisk Fa ­ brik. Bestyrelso : Ing. CO Ericksson (Direk ­ tør), Gross. UA Madsen, Ing. PF Matisen, Ing. F Wnlf Andersen og Ing. Knud Mørch, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50.000 Kr. Ericsson LM, Akts., Hdl. og Fabr., specielt Hdl. med de af Telefon-Aktiebolaget LM Ericsson, Stockholm, fremstillede Telefon-, Telegraf- og andre Svagstrømsfabrikata. Bestyrelse: Ing. GL Flemming (Formand), Stockholm, Oberst MN Kildemoes og Iløjesteretssagf. Carl Ballhausen. Direktion : Ing. cand. polyt. nVG Hoffmann. Frm. tegnes af Direktøren eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: IIVG Hoff ­ mann. Aktk. 250,000 Kr. Adresse : Studiestr. 24 g C. 3438, 3834 & 13834. Eriks Reklamebureau Akts. Bestyrelse : Bog ­ trykker ECJ Jeppesen (Direktør), Bogholder VCRV Olsen og Fru Birgitte Jeppesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : Birgitte Jeppesen, Kai Lundstrøm og Børge Gorm Rasmussen, to i Foren. Aktk. 26,000 Kr. Eriksen Axel & Co., Ildl. Indeh. Axel M Erik ­ sen. Prok. : FCII Richter Jensen. Eriksen Chr. Hdl. Indeh. ANC Erikaen. Eriksen Chr., fh. Kjøng Fabrik. Indeh. ANC TCrikfiftn Adresse : Vesterg. 5 (K) g C. 1324 & 10324. Eriksen E & A Olsen, Haandv. Indeh. Ella Eriksen og Arvid Olsen. Eriksen ’ s Harald Foto Eftf., Ildl. Indeh. ACE Barndorff. (Frdbg.). Eriksen IA & Oo., Akts., Maskinsætteri og an ­ den med Bogtrykkeri forbunden Virksomhed. Bestyrelse; Gross. P Goddik (Formand), Ma ­ skinsætter IA Eriksen (Direktør) og Fru GM Goddik. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 35.000 Kr. Eriksen J, Haandv. Indeh. J Eriksen. Prok. : Pil Eskesen. Eriksen J & Sønner, Haandv. Indeh. HF Erik ­ sen og HC Eriksen, der hver for sig tegner Frm., samt O Eriksen. Eriksen Jul., ndl. Indeh. CV Andersen. Eriksen Otto, Einar Løwe ’ s Eftf., Hdl. Indeh. LO Eriksen. Adresse: Gi. Mønt 2 (K) Jf Cent. 8858. Eriksen & Petersen. Akts., tidl. V Muller & Co., Akta., Kbhvn., Fragtfart m. m. Bestyrelse: Dir. AHCJ Eriksen og Dir. EJ Petersen (Di ­ rektører) samt Kalkulator ASN. Enné. Frm. tegnes af ,to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktørerne hver for sag. Aktk. 100,000 Kr. Eriksen Schack A, Haandv. Indeh. Schack AT Eriksen. Eriksen ’ s Th. Eftf., Haandv. Indeh. S Groule. (Frdbg.). Eriksson ’ s C Eftf. JF Petersen, Haandv. Indeh. JF Petersen. Er ion ved do Iongh

Elthermo ved Ove Nielsen, Hdl. og Industridrift. 1 Engelsk Kul- & Koks Central ved Max Lester. T xt . ‘ i ___ TnrlAk MD Tncfnr PrnV • S fljihlmnnn Indeh. Ove J Nielsen. Eltons Christian, Hdl. Indeh. Fru HE Eltons. Prok. : GCJ Eltons. Indeh. MP Lester. Prok. : S Zahlmann. Engelsk Manufaktur Import. M Nørby, Hdl. Indeh. M Hansen, Esbjerg. Prok. : Fru A Lykke-IIansen. Engelsk-Russisk Magasin ved Lina Levin. Indeh. LF Levin.

Elzelingen & Co., Akts. Formaal: al Slags En- treprenorvirksomhed. specielt Uddybningsvirk ­ somhed i Ind- og Udlandet. Bestyrelse : Over ­ retssagf. O Fode, Overretssagf. Svend Engel ­ hardt og Fru AW van Elzelingen. Direktion : Bjørn Wattne. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Aktk. 120,000 Kr. Emborg Chr. E, Ildl. Indeh. Chr. E Emborg. Emdrup Dampvaskeri & Sodafabrik, Akts. Be ­ styrelse : Dir. J Christiansen (Direktør), Dir. E Faber, Rye Nørskov pr. Ry, og Overretssagf. Aa. E Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. .- J Christiansen. Aktk. 300,000 Kr. Emdrup Sæbefabrik, Akts. Bestyrelse : Fabr. E Jensen (Formand og Direktør), Fabr. AC Nilsson og Frihavnsarb. PPM Nilsson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 55,000 Kr. Emka, Akts., Fabr. af og Ildl. med Nærings ­ midler. Bestyrelso : Købmd. M Lipschitz (For ­ mand), Dommer F Kronheim (Næstformd.). Maskintekniker Wechselmann og Fru EE Mar ­ burger, Sønderborg. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. hver især i Foren, med et af Bestyrelsens øvrige Modi. Aktk. 15,000 Kr. Emmeche ’ s E Metalvare-Fabrik Akts., Amtomobil- udlejningsforr. og Fabr. Bestyrelse : Ing. VCE Jnnggreen (Direktør), Frk. RE Petersen, Fru EF Emmeche og Overretssagf. Aage Moltke- Leth. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 27,000 Kr. Emo ved A Jørgensen, Ildl. Indeh.' Alma M Jørgensen. Emocia Pigekonfektion, Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Møller & Chri ­ stensen, Akts, [so dette]. Emoson Co. vod O Vind, Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt. OC Vind. Prok. : VIEO Wind. Empera ved MP Rasmussen & Sønner, Indu ­ strinæring. Indeh. MP Rasmussen, IIPA Ras ­ mussen og AK Rasmussen. Frm. tegnes af førstn. aleno eller af do to sidstn. i Foren. (Frdbg.). Empire Tea Company J Hansen, Kommandit ­ selsk., Hdl. Ansv. Dolt. VHC Olsen. Enevoldsen & dersen. Enevoldsen & ....... ................................ tion. Likvidator : CAJ Becker og ASW Engel, der hver for sig tegner Frm. Eng Chr. Emil, Spedition. Indeh. Chr. Emil Eng. Prok. : Helge Pedersen. Engel & Kisky af 1934, Akts., Sukkervarefabri ­ kation. Bestyrelse: Prokurist KA Pedersen, Odense, Prokurist NPE Riiser, Birkerød, og Dir. JJ Lorenzen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : JJ Lorenzen og KA Pedersen. Aktk. 40,000 Kr. Engelberg Carl, Hdl. Indeh. CA Engelberg. Engelbrecht Carl Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. Carl Engelbrecht (Forretningsfører), Frk. E Engelbrecht og Fru UK Bente. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forretningsf. eller af don samledo Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Engelhardt & Co., Industridrift. Indeh. H En ­ gelhardt og M Ditlevscn. Engelhardt Decked Life Boat Co., The. Indeh. Fru M Engelhardt. Engelhardt & Lohse, Hdl. Indeh. W Levyeohn og WEW Lovysohn. Prok.: OGD Stridsland og HV Bengtsson. Engelsen & Schrøder, Ildl. og Haandv. Indeh. R Engolson, 1IC Engelsen og GC Engelson. Prok. • Anna Dorthea Nielsen og N Chr. F Hansen i Foren. Engelsk-Belgisk Vare Import Akts.,- Import og Fremstilling af samt Hdl. med Chokolade og Sukkervarer samt dermed beslægtede Art. Be ­ styrelse : Dir. FCOVM Richter, Dir. OE Rich ­ ter, og Overretssagf. Aa. E Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : FCOVM Richter. Aktk. 100,000 Kr. Engelsk-dansk Beklædningsmagasin ved PJ Ja ­ cobsen. Indeh. EJ Jacobsen. Prok. : Fru KLE Jacobsen. Engelsk-Danek Biscuits-Fabrik, Akts. Bestyrelso-. Iløjesteretssagf. Frits Bulow (Formand), Dir. S Chr. Stau og Landsretssagf. HE Bech- Bruun. Adm. Direktør : S Chr. Stau. Frm. teg ­ nes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en adm. Direktør. Prok. : H Beck og II Bech-Bruun i Foren. Aktk. 700,000 Kr. Engelsk-Dansk Handels Compagni ved R Borum Kristiansson & N-T Hansen, Hdl. Indeh. AR Borum Kristiansson og N-T Hansen. Engelsk Forniklings-

Engelsk The-Depot, Akts., Ildl. Bestyrelse : Frn I Anthon, Kmjkr. GC Anthon og JH Anthon. Frm. tegnes af Forretningsføreren eller af ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Engelske Kulkompagni, Det. ved AO Leth, Kom ­ manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. AO Leth. Enghaveplads Bog- & Papirhandel. Akts. Besty- styrelse : Dir. OJ Kjeldsen (Direktør), Frk. MJH Rasmussen og Overretssagf. Rudolf Sand, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Enghaveplads ’ Isenkramhandel, Akts. Bestyrelse : Gross. AAT Thaulow (Formand), Gross. Aa. VS Erichsen og Assurandør OE Martens. Frm. teg ­ nes af Formanden alene eller af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Enghave Trælasthandel Akts. Bestyrelse : Tøm- merhdl. EAG Nicolaisen (Direktør), der teg ­ ner Frm., Arkitekt APK Skjøt-Pedersen og Bogholder OF Paludan Andersen. Aktk. 20,000 Kr. Enghavevejens Ligkistemagasin ved Chr. F Chri ­ stensen. Indeh. Fru AM Christenson. Enghavevejs nye Barnevognsfabrik ved Th. Jen ­ sen. Indeh. Th. PO Jensen. Enghoffs Etuifabrik, naandv. Indeh. JH Eng- hoff. fh. Engholm Carl ved Ernst Møller, Ildl. Indeh. TEE Møller og NCT Møller. English Ilat Magazin, Valdemar Petersen. In ­ deh. V Petersen. Prok. : OFC Petersen. English House, Carl Holten, Hdl. og Haandv. Indeh. HC Holten og HCP Holten. English House ved HC Holten, Ildl. Indeh. IIC Ilolten. (Frdbg.). English Magazine ved Lauritz Jacobsen. Indeh. L Jacobsen. (Frdbg.). English Silver House ved Einar Esmer. Indeh. EH Aage Esmer. Prok. : Boline N Schon. En gros Depotet Absalon ved Christian Selmer- sen, Ildl. Indeh. A Christian Solmerscn. (iFrdbg.). En gros Depotet Absalon ved Chr. Selmersen, Fabr. Indeh. AC Selmersen. En gros Lageret Urania ved Tra.nberg. Indeh. V Tranberg. En gros Mejeriet Fremtiden, Aktieselskab, un ­ der Likvidation. Likvidatorer : Kommunelæ ­ rer JK Langager og Mejeribestyrer F Niel ­ sen, Slangerup, der i Foren, tegner Frm. Engstrøm & Sødring, Musikforlag, Aktieselskab. Bestyrelse : Musikforlægger Christen Sødring og Fnldm. K Engstrøm (Direktører) samt Fru El ­ len Engstrøm, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Enna Carl, Hdl. Indeh. CA Enna. Enna Ernst, Hdl. Indeh. EFII Enna. Prok. : Eli PL- Enna. Enna Magnus & Søn, ITaandv. Indeh. Magnus F Enna og Sigurd PT Enna. Ento, Akts., Industri samt Hdl. en gros og en detail. Bestyrelse: Forretningsf. Kai Fischer (Forretningsfører), Fuldm. N Andersen og Re ­ visor PLL Hvid, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Kai Fischer. Aktk. 12,000 Kr. Entreprenørforretningen Persolit, Akts. Bestyrel ­ se : Entrepr. Pil Pers (Direktør), Ing. CL Pers, Fru FA Pers og Fru EIIOT Pers, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Entreprenørforretningen Tahfa, Akts. Bestyrelse • Tømrerne HH Johansen, JGA Jensen, CE Ja ­ cobsen, EA Riff, F Niemann-Nielsen, A Aa. A Jensen, OB Hansen, S Aa. E Malmstrøm, RE Werner og EE Jensen. Forretningsfører : VII Andorsen. „f 1 Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Prok. : VII Andersen. Aktk. 50,000 Kr. Epa, Akts., Ildl. Bestyrelse: Dir. G1I Turilz, Gøteborg, Overretssagf. CC Jepsen og Over ­ retssagf. Aa. W Jacoby, der (o i Foren, teg- . ner Frm, Aktk. 10.000 Kr. Era, Bog- & Bladforlag (Eriks Reklamebureau, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Eriks ~ ’ dette]. Eranthia ved Edel JV Nielsen. Erhvervsforlaget for Frm. tegnes af Forretningsf. i Reklamebureau Akts, [se Nielsen, Hdl. Indeh. Edel Ilaandværk, Handel og In ­ dustri Akts, i Likvidation. Likvidator : Lands ­ retssagf. VF Sørensen, der tegner Frm. Erhvervs-Trykkeriet ved Orla Jensen, Haandv. Indeh. Carl Orla Jensen. Erica ved E Erichsen, Hdl. Indeh. Fru ELK Erichsen. _ Erica Papirvarefabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. EIIS Willumsen (Direktør), Landsretssagf. JVW Møller og Fabr. R Faerber. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren alene. Aktk. 22,000 Kr. Erichsen ’ s Carl Eftf., Haandv. Indeh. II Aa. R Rasmussen. . „ , , n Erichsen ’ s Chr. Forlag, Akts. Bestyrelse: Fru KR Erichsen, Forlagsboghdl. Bjørn Erichsen, Red. Sv. Erichsen og Landsretssagf. Aa. B Erichsen, der tre i Foren, tegner Frm. Direk-

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker