kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Elcktrokraft ved Bilgrav, Holm Christensen & Aage Jacobsen. Indeh. KJ Bil Christensen. Ilcktro-Materiel, Akts, [so dette]. Ilektromekanisk Værksted Astron ved Em. Iler- løv, Haandv. Indeh. Em. TJC Herløv. Elek^romekano, Akts. Bestyrelse : Kontorchef HG Garde, Generalkonsul JOhan Hansen, Dir. E Maegaard, Skibsmægler HA Hansen, Baron N Juel-Brockdorff og Skibsreder TO Christensen (Direktør). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den samlede Direktion. Prok. : JJ Jørgensen. Aktk. 300,000 Kr. Elektromontøren ved Holger Sørensen, Haandv. Indeh. C Holger E Sørensen. Prok. : PBW Gimbel. Elektromotor ved F Christensen, Johan Jensen- Hein & Co., Haandv. Indeh. S Aa. Juel Jør ­ gensen, F Christensen og Johan 1 Jensen-Hein, der to i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Elektromotor-Værksted K.W.O. ved Karl Werge Olsen. Indeh, Karl Ludvig Werge Olsen. Prok. : FN Hansen. Elektro-Staal, Akts., Fabr. af og Ildl. m. Staal. Bestyrelse: V de C Smith (Formand), FLC Liit- ken, Helsingør, MA Abrahamson og E Liitken. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et an ­ det Bestyrelsesmedl. Prok. : V Larsen. Aktk. 600,000 Kr. Elektro-Tekno ved P Wallin & N Nielsen, Haandv. indeh. I ’ V Wallin og N Nielsen. (Frdbg.). Elektro Union, Akts., Hdl. med tekniske og elek ­ triske Artikler m. m. Bestyrelse : Dir. APL Thomsen (Direktør). Fabr. Aa Eskesen og Assist. CV Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Elektron, kemisk Fabrik ved Wivel & Co. Indeh. C-E Wivel og £A Wivel. Elementfabriken Arni i Likvidation, Akts. Lik ­ vidator : Overretssagf. O Oksen, der tegner Frm. Elfelt, Haandv. & Hdl. Indeh. Fru VE Elfelt og TK Elfelt. Prok. : Elisabeth Christensen. Eliasen Oskar, Hdl. Indeh. Oskar Eliasen. Prok. : EJ Nielsen. Eliasen Wald., Fabr. Indeh. CW Hansen. (Frdbg.). Akts. Indeh. Auto-Materiel, El li Ilanscn og KV Eliassen. Eliassen H, Haandv. Indoh. AK Elisen & Køhn, Haandv. Indeh. senore .død] og CFW Køhn. Elite, Cykler & Radio, M Laier, MN Laier, Elite Forchromning, Fornikling _ Erichson. Indeh. AJR Erichsen. Elite Rundfart ved Chr. Mdtthiesen & Søn, Ildl. Indeh. Chr. Matthiesen og F Matthiescn. Elite Tryk ved Aksel Nielsen & Paul Jensen, Haandv. Indeh. Aksel V Nielsen. Elko ved Kai Olsen, Haandv. Indeh. Kai E Ol- Ella under Likvidation, Akts. Likvidator : Manu- fakturhdl. A Larsen, der tegner Frm. Ellebye Th., Hdl. Indeh. J Ellebye. Prok. : T Johansen. Ellegaard NC, Hdl. Indeh. NC Ellegaard. Ellermann ’ s G Eftf., Hdl. Indeh. E Sørensen. Prok. : KVS Andersen. Elling Oscar, Hdl. Indeh. OB Elling. Prok. : Johanne Bran tzen. Ellinghaus E Guld- & Sølvsmedie. Indeh. EW Ellinghaus. Ellinghaus Otto & Søn, Haandv. Indeh. O Elling ­ haus. Ellingson ’ s L Eftf. ved AE Madsen, Haandv. Indeh. AE Madsen. Ellyk ved Viggo E Jensen, IndustrimOring. In ­ deh. Viggo E Jensen. (Frdbg.). Elm ’ s Poul Eftf. W Rohweder, Ildl. Indeh,, CW Rohweder. Elmberg A & Co., Akts., Assurance-Kommissions og Assurance-Agentur-Virksomhed. Bestyrelse : Gross. ARE v. Lukowicz (Formand), Fru BJII v. Lukowicz (Næstformd.), Frk. IAR v. Lu ­ kowicz og Korrespondent AW v. Lukowicz. Adm. Direktør : ARE v. Lukowicz. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. eller Direk ­ tøren hver for 6ig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Elmegades Messe, Akts., Fabr. af og Ildl. med Manufakturvarer. Bestyrelse : Modehdl. CCMNA l ’ orup, Fru DC Forup og Fru IIM Færch. Frm. tegnes af Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af Direktøren alene. Aktk. 5000 Kr. Elmenhoff Robert, Hdl. Indeh. Robert Elmenhoff. Prok. : Fru E Elmenhoff. Elmer Christian, Hdl. Indeh. JCB Elmer. Prok. ; Bertha M Jacobsen. Elmquist M & Co., Hdl. Indeh. K Elmquist og P Elmquist. Elsmark Max, Hdl. Indeh. Max n Elsmark. Elsnab-Winther Johs., Akts., Hdl. med Kon ­ fektion, dels for egen Rogning og dels som Agenter eller Kommissionærer. Bestyrelse: Repr. PG Møller, Gross. Johs. Elsnab-Winther og Gross. Aa. V Schmidt, der to i Foren, teg-, ner Frm. Prok. : Jobs. Elsnab-Winther og PG Møller. Aktk. 15,000 Kr. Elsner Th. & Co., Hdl. Indeh. AT Elsner, Bertha JA Elsner og Martha C Elsner, der i Foren, tegner Frm. Elster Chr., Hdl. Indeh. ØC Elster. FLT Kølin [er Haandv. Indeh. & Slibning. A

Ejen — Elst

VI — 2740

Ilandelscentraleu Veritas Akts. Bestyrelse : Gross. M Martin-Jenscn. Fru CII Martin-Jen- sen og Dir. LL Martin-Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : M Martin-Jensen Aktk ’ . 10,000 Kr. Ejendoms- & Financicringsselskabet Zenos,Akts. Bestyrelse : Overretssagf. Michael Møller (For ­ mand), Ing. Jørgen Glud og Fru AE Møller. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmcdl. Aktk. 14,000 Kr. Ejendoms- og Finansaktieselskabet af 1929 (The Beal Estate and Finance Corporation of 1929 Ltd.). Bestyrelse: lløjesteretssagf. GK Scliiør- ring (Formand og Direktør), lug. OJ Meyer, Prof. Poul Andersen, Dir. C Guldager, Assi ­ stant-Secretary Eli Lever, London, og Surveyor FN Waller, London. Frm. tegnes af de firo førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Aktk. 3 Mill. Kr. Ejendomsselskabet af 1907, Akts. Forretn. ved Erhvervelse og Administration af Ejendomme, samt Køb og Salg af Panteobligationer. Besty ­ relse : Sagførerfuldm. Anker Jacobsen, Sagf. CE Clement og Gross. IIJ Drueker. Frm. teg ­ nes af tro Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af to Bestyrclscsmedl. i Foren, med den adin. Di ­ rektør. Adm. Direktør,: CE Clement. Aktk. 500,000 Kr. Ejendomsselskabet af 12. April 1937, Akts. Be ­ styrelse : Landsrctssagf. Mogens Miillertz (Di ­ rektør), Ing. Otto Kierulff og Ing. Per Kampmann. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrclsesmedl. eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Aktk. 540,000 Kr. Ejendomsselskabet Alhambra, Akts. Bestyrelse: Sagførerfuldm. Anker Jacobsen, Sagf. CE ele ­ ment og Gross. IIJ Drucker, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Ejendomsselskabet Blidah Akts. Bestyrelse : Sagf. Rasmus Nielsen (Direktør), Landsrcts ­ sagf. E Høgsbro Holm (kaldet Iløgsbro Holm), Ing. J Glud og Dir. NLP Christiansen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 412,000 Kr. Ejendomsselskabet Brønshøj Selskabslokaler, Akts. Bestyrelse: Sniedkerm. ULK Hansen (Di ­ rektør), Fabrikant P Jensen og Arkitekt MK Holst, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. Ejendomsselskabet D.F.K. Akts. Bestyrelse : Dir. Allan Christensen (Direktør), Dir. V Steen Christensen og Dir. ES Ingemann, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 500,000 Kr. Ejendomsselskabet Ehapa, Hdl. Indeh. Frm. Eg ­ mont II Petersens Fond [se dette] Prok. : JO Petersen. Ejendomsselskabet Holmens Kanal, Akts. Besty ­ relse : Dir. HP Heilbuth 6amt Overretssagfø ­ rer KE Knudsen (Direktør) og Dir. Emil C Hertz, Ohristianshus pr. Kokkedal. Frm. teg ­ nes af Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af Direktøren. Aktk. 200,000 Kr. Ejendomsselskabet Holstelnsborg, Akts. Bestyrel ­ se: Gross. A Boyer (Formand), Sekretær IJ Unsgaard og Dommerfuldm. Adelgunda H Uns- gaard. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk; 100,000 Kr. Ejendomsselskabet Kjøbenhavn (Akts.). Bestyrel ­ se : Sagførerfuldm. JA Rosenmeier, Lands ­ rctssagf. PC Hede og Fuldm. O Lindstrøm, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Ejendomsselskabet 1911, Akts. Bestyrelse : G tosb . AR Petersen (Formand), Arkitekt V Woldbye (Direktør) og fh. Konsul T Frimodt, Paris. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmcdl. eller af Bestyrelsen i Foren. Prok. : Direktøren. Aktk. 120,000 Kr. Ejendomsselskabet Ny Christiansborg, Akts. Be ­ styrelse: Dir. V Kallerup (Direktør), Gross. A Boyer og Ovorretssagf. Frithjof Kemp. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrelses- medl. Aktk. 240,000 Kr. Ejendomsselskabet Vodroff6plads, Akts. Bestyrel ­ se: Gross. FH Acker (Formand), Sagf. NGCH Thygesen og Sekretær KCM von Barnekow. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 150,000 Kr. Ejlersen Jørgen & Co., Ildl. Indeh. EJ Ekko, Hjemmelavet Confekt ved E Indeh. BME Lyngsie. Ekkola Radio Akts., Hdl., Haandv. stri samt dermed i Forb. staaendo hed. Bestyrelse .- Radioforhdl. R Wendt, Skor ­ stensfejer™. AD Busch og Pølsemager HC Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 25,000 Kr. Ekman Axel, Haandv. Indeh. Fru AM Ekman og HK Edby. Eksportflødefabrikken Danmark, Akts. Bestyrel ­ se: K Hansen (Direktør). Kasserer C.IK Ro- sendahl og Overretssagf. Aa. C Ørum, der to i Foren, tegner Frm. 1 ’ rok. : K Hansen. Aktk. 135,000 Kr. Ekspres-Service ved Holger Nielsen, Hdl. Indeh. Holger L Niolsen. Elasan, Akts., Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Lands ­ retssagf. HN Arup (Formand), cand. pharm. H Lerche (Direktør) og Redaktør NK Nielsen, Randers. Frm. tegnes af Formanden i Foren. '?wi. et -7 C Bcstyrelsesmedl - eller mcd Direktøren. Aktk. 75,000 Kr. E ind A e h ha Karen / Menkov' nk ° V ’ Industridrift - I Afd. VI optages kun Ejlersen. Lyngsie. og Indu- Virksom-

EL grafisk Akts. Bestyrelse-. Gross. PCE Ja ­ cobsen (Formand), Ing. E Chr. Bache og Landsretssagf. E Richter. Direktion : Hugo Ilenius, IIJ Pind og P Sjodt. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mcd et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 130 »GO Kr. Elders Insurance Company, Ltd., Liverpool, Uden ­ landsk Akts., Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Elders Insurance Company, Ltd., Liverpool. Generalagenturet bestyres af Assurandørerne TW Hansen og CE Klein, der hver for sig tegner Frm. Electrical Fono Films Company, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. C Tiemroth (Formand), Ing. A Poulsen, Ing. ACG Petersen, IIR de Jonge, London, Dir. II Clayton, London, Bankier M Ostrer, London, og Landsretssagf. AE Sperling. Direktion : ACG Petersen og A Poulsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af Direktørerne i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Electroacustic, Akts., Fremstill. og Salg af Appa ­ rater vedr, den tekniske Akustik. Bestyrelse : Dir. MAG Schmidt, Kiel (Formand), Ing. A Christensen (Forretningsfører) og Overretssagf. JH Berner. Frm. tegnes af Forretningsf. aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 12,000 Kr. Electrolux, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Dir. HT Reinius, Stockholm, Overretssagf. OK Fre ­ deriksen og OKV Petersen (Direktør), der to i Foren, tegner Frm. Prok. : GIIER Joensen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Elect romed. Akts., Ildl., fortrinsvis med olekt ri ­ sko Apparater. Bestyrelse : cand. pharm. JL Lassen (Direktør), Købmd. FF Kunze, Stock ­ holm, og Frk. JME Frosch. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: JL Lassen og Frk. JME Frosch hver for sig. Aktk. 10,000 Kr. Elcctronova, Akts. Bestyrelso: Fh. Bankdir. Il FE M Lenschau, Fru SKF Nording og Forret ­ ningsf. AAS Sanvig, der i Foren, tegner Frm. Prok. : KE Nording. Aktk. 20.000 Kr. Electro Service ved Torp Steffensen & Gartner. Haandv. Indeh. LNI Torp Stoffonsen og A.T Gartner. Electrovask Akts. Formaal ; Industrivirksomhed og navnlig Fabrikation af og Hdl. med Vaske ­ maskiner og Vridemaskiner. Bestyrelse : Ing. NO Stage-Nielsen (Formand), Fabr. LC Gy- ring-Nielsen og Fru SEL Gyring-Nielsen. Di ­ rektion : NO Stage-Nielsen og LC Gyring-Niel ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Aktk. 20,000 Kr. Electrovox Aktieselskab, Fabr. og Salg af Radio ­ modtagere, Radioart. og derm, i Forb. staaen- de olektr. Art. o. lign. Bestyrelso: Sagf. Knud Svendsen, Ringsted, Frk. Ellen Larson og Ing. Torben Rye, der to i Foren, togner Frm. Prok. : Ellen Larsen. Aktk. 25,000 Kr. Elektra, Akts. Bestyrelso : Dir. FG Hansen [or senore død] (Formand), der tegner Frm., og Installatør JE Hansen. Aktk. 5000 Kr. Elektricitets Aktieselskabet Asea. Bestyrelse : Ing. E Secher (Direktør), Dir. Chr. Overgaard, Ing. HH Gjetting, Dir. AV Linden, Westerås, og Dir. JS Edstrom, Våsterås. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Prok ■ E Secher. Aktk. 350,000 Kr. Elektricitetssolskabet Isefjordværket. Bestyrelso • Borgm. Vilhelm Fischer, Raadmd. OE Einer- Jensen Dir. OVR Kjettingo, Telefondir. CR Michelsen, Borgm. Aago E Jørgensen, Arkitekt Aage Paul-Petersen, Stadsing. VA Westergaard, Dir. Aksel Jensen, Propr. Holger Højland, Slagelse, og Ing. H Hasselbalch-Larsen', Ka ­ lundborg, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : Dir. Aage R Angelo alone eller Overingeniøren- no Axel Prange, Th. Brodersen og Knud Olson, to i Foren. Deltagerne hæfter alene forSelsk. ’ s Forpi. med de gjorte Indskud. Indskudt Ka ­ pital : 3,500,000 Kr. (Nordre Birk). Elektrisk Bureau, A Thomsen. Indeh. A Thomsen. . Elektrisk Handelskompagni & Ejendomsselskab Akts., Hdl. en gros mea elektriske Art. og der ­ med i Forb. staaende Virksomhed samt Hdl. m. faste Ejendomme. Bestyrelse: Bagerm. JH Bothmann, Installatør E Finsen og Fru OM Finsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Elektrisk Installations Kompagni ved C Malling, Indoh. CT Malling. Prok.: JW Malling og M Venge. Elektrisk Radiator Company ved F Hartmann Olsen, Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. F Hartmann Olsen. Prok. : Elelia AA Ilermansen. Elektriske Staalrørsfabrik, Den, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. IIPN Madsen, Gross. HE Jensen og Kontorchef C Graae, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. J T . . o Elektro ved Svend Hassing, naandv. Indeh. S Hassing. ■ Elektro Dental Depot, O Blankcnsteiner, Haandv. Indeh. OSJ Blankcnsteiner. (Frdbg.).

de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker