kraks vejviser 1940 handelskalender

Ebo — Ejen Ejendomsaktieselskabet Gutenberghus. Bestyrel ­ se: Dir. JC Pedersen (kaldet Petersen) (Direk ­ tør), Dir. O Sundø, Dir. AH Egmont-Petersen, Prokurist HC Egmont-Petersen, Overretssagf. Frants Dragsted og Højesteretssagf. Thorstein Thorsteinsson. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Ejendomsaktieselskabet Haabet. Bestyrelse : Dir. ACG Udsen, Godsinsp. CG Udsen, IlisbyhoTm pr. Ilavdrup, og Insp. E Udsen. der hver for såg tegner Frm. Aktk. 40.000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Leif, Kbhvn. Bestyrelse: Overretssagf. OM Bing, Overretssagf. LC Bing og Banksekr. S Clausen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Ejendoms-Aktieselskabet National. Bestyrelse i Iløjesteretssagf. Karsten Meyer (Direktør), Overretssagf. APMA Garde og Landsretssagf. EF Tobiesen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 655,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Ny Møllo i Likvidation. Likvidator : Overretssagf. JH Berner, der tegner Frm. Ejendomsaktieselskabet Richmond I. Bestyrel ­ se : Ing. V Henckel (Direktør), Fru AMC Hen ­ ckel og Fru GGF Roen. Frm. tegnes af Di ­ rektøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 500,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Rosenborg. Bestyrelse • Statsadvokat Otto Schlegel (Formand), Over ­ retssagf. A Bach-Nielsen, BankbejJ. Aage Jorck Jorckston, Iløjesteretssagf. J Hartvig Jacobsen, Iløjesteretssagf. CB Henriques og Dir. Gunnar Gregersen. Direktør : Landsretssagf. EJ Bredmoso. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Formanden eller i Foren, med tre Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med tro Bestyrelsesmedl. Prok. ; EJ Bredmose i Foren, med 1 Ring eller med K Jorck-Jorck- ston. Aktk. 60,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Sigan Bestyrelse.: Gross. SN Andersen (Direktør), Fru E Andersen og Landsretssagf. N Chr. la Cour Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : SN Andersen. Aktk. 250,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Store Taffelbay. Besty ­ relse: Dir. FC Boldsen (Direktør), Hdlschef Sigurd Lyngbæk og Prof. Erland Thaulow. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 100,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Syven. Bestyrelse : Over ­ retssagførerne JH Krabbe, JH Berner og KA Haack, samt Dir. GM Hansen, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 50.000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Sønderport. Bestyrelse : Lensgreve Otto Didrik Schack-Schackenborg, Schackenborg, Baron O Lerche. Overretssagf. HVK Lauritsen og Tandlægo P Lange, der t,o i Foren, tegner Frm. Direktør : HVK Laurit ­ sen, der har Prok. Aktk. 300,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Thorsgaard. Bestyrelse : Dir. Harald Simonsen (Direktør), Folketingsmd. J Chr. Jensen og Generalmajor Paul Ramm. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 400,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Toftegaardsallé ’ s Bio. Bestyrelse: Ing. V Henckel (Direktør) og Fru AM Henckel. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Tylvten. Bestyrelse : Iløj- esteretssagf. Otto Bang (Direktør), Overrets ­ sagf. Axel Bang og Kontorchef BVCV Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk.- 120,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Ved Boldparken. Be ­ styrelse : Højesteretssagf. Geo K Schiørring (Formand), Snedkerm. FC Olsen, Blikkensla- germ. JB Seemann, Malerm. SF Fridman, Ing. CO Olver, Dir. CFCS Christiansen, Fabr. NH Petersen og Dir. NLP Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Besty- relscsimedl. eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktion : Landsretssagf. Karl Qvortrup, der har Prok. Aktk. 650,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Vesta. Bestyrelse : Stats ­ advokat Otto Schlegel (Formand), Overrets ­ sagf. A Bach-Nielsen, Bankbest. Aage Jorck Jorckston, Iløjesteretssagf. J Hartvig Jacob ­ sen, Iløjesteretssagf. CB Henriques og Dir. Gunnar Gregersen. Direktør.: Landsretssagf. EJ Bredmose. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Formanden eller i Foren, med tro Bestyrelsesmedl. eller af Formanden i Foren, med "tre Bestyrelsesmedl. Prok.: EJ Bredmoso i Foren, med I Ring eller med K Jorck-Jorck- ston. Aktk. 450,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Vestersøhus. Bestyrelse : Murerm. NA Nielson (Direktør), Blikkensla- gorm. JB Seemann og Dir. NLP Christianson, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 500,000 Kr. Ejendoms-Aktieselskabet Østergade 13. Bestyrel- so : Overretssagf. JC Jerslev (Direktør), Over ­ retssagf. Poul M Olsen og Landsretssagf. Poul Ilede. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af Direktøren alene. Aktk 450,000 Kr.

Firma-Register: A. København Ebo ved E Borgen, HdL Indeh. CE Borgen. Echwald A & Søn, Haandv. Indeh. Arnold Ech- wald og Albert Echwald. (Frdbg.). Eckardt Aug., Hdl. Indeh. AFW Eckardt. Prok. : Fru Lenå Wass. Eckardt Georg, Hdl. Indeh. CVS Eckardt. Prok. : A Hækkerup og Birthe Christensen i Foren. Eckberg KJ, Akts., Ildl. Bestyrelse : Fru KJ Eckberg, Frk. ER Jensen og Frk. ACL Pe ­ tersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 7500 Kr. Eckel ’ s Katty Eftf., Haandv. Indeh. M Jør ­ gensen. Prok. : Fru VCA Jørgensen. (Frdbg.) Eclipse ved A Ohnemus, Haandv. Indeh. A Ohnemus. (Frdbg.). Economic Insurance Company Ltd., Udenlandsk Akts, af England, Generalagenturet for Dan ­ mark. Generalagentur for Economic Insurance Company Ltd., London. Generalagenturet be ­ styres af SB Bramsen. Prokurister : MP Grei ­ sen og S Aa. Jensen. Generalagenturet tegnes af Generalagenten eller af Prokuristerne hver Clausen. Eddi ved Martin Sørensen, Hdl. og Haandv. In- dch. Niels Martin Sørensen. Edelmann Richardt, Akts., Bogtrykkerivirksom ­ hed. Bestyrelse : Bogtrykker RS Edelmann, Dir. IGS Edelmann og Frk. EA Edelmann. Di ­ rektion : RS Edelmann og ICS Edelmann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den samlede Direktion. Aktk. 30,000 Kr. Edelskovs Turisttrafik, Akts. Bostyrelse : Fru I1LS Edclskov (Direktør), Frk. MOA Edelskov og Chauffør OKE Edelskov. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Edison-Sikring-Centralen, Aktieselskabet, Ildl. m. elektr. Skruesikringer og dermed best Art. Bestyrelse : Gross. Chr. A Olsen (Formand), Gross. Anton Nielsen (Næstformd.), Dir. Leon Levin, Gross. Ernst Mogensen, Fabr. JP Brix Pedersen og Gross. Ove Nielsen. Direktion : Ilalvor Iversen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok. : Halvor Iversen. Aktk. 50,000 Kr. Edita Akts., Fabr. af og Hdl. med Trikotage. Bestyrelse: Fru G Melamet (Formand), Fru Eli Hagen og Overretssagf. M Oppenliejm. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 70.000 Kr. Edstrand Brødr. se under Handelsaktieselskabet. Edwards & Rasmussen, Ildl. Indeh. CO Ras ­ mussen. Prok. ; FE Rasmussen. Effektiv ^klarne ved SH Schmidt. Haandv. Indeh. Sil Schmidt. (Frdbg.). Effektreklamen H Schannong, Hdl. Indeh. HE Schannong. Effort, Maskinfabrik ved Johannes Hassel Jen ­ sen. Indeh. JII Jensen. (Nordre Birk). E. F. Ingeniør & Entreprenørvirksomhed, Akts. Bestyrolse : Gross. MAT Svendsen (Formand), Fru EME Svendson og Frk. EE Jørgensen Di ­ rektion: MAT Svendsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør alene. Aktk. 10,000 Kr. Egense Einar, Hdl. Indeh. EP Egense. Eggers C & Co., Haandv. Indeh. FC liggers Egiishus, Akts., Ejondomsselsk. Bestyrelse : Over ­ retssagf. OM Bing, Banksokr. S Clausen og Overretssagf. LC Bing, der to /i Foren, tegner Frm. Direktion: Akts. Chrsthvns Oplagsplad ­ ser. Aktk. 190,000 Kr. • Ego Oil ved II Schannong, Hdl. Indeh. HE Schannong. Prok. : EA Schulze. Egotin ved A Ewald, Hdl. Indeh. A Ewald. Eha. Export-Importforretning ved ■ Harry Hein ­ rich Hansen, Hdl. Indeh. Harry Aage Heinrich Hansen. Ehlers Arthur, Ildl. Indeh. Arthur EFV Eh ­ lers Ehlers HP Akts., Skomagerforr. Bestyrelse : Tøm ­ rer IIDT Ehlers, Tullebølle, Husmand JFEhlers, Lindelse, og Skomagerm. FCS Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : HPM Ehlers. Aktk. 10,000 Kr. Ehlers Nic., Hdl. Indeh. JN Ehlers. Ehlers Stempelfabrik. Indeh. EJV Ehlers. (Frdbg.). Ehrhardt PE. Ildl. Indoh. PE Ehrhardt og JR Ehrhardt. Prok. : FOA Ilolmsted alene eller ID Schou, JIIII Olsen og BV Persson, to i Foren. Adresse : Studiestræde 7 (K) $ ★ Cent. 1793. Telegramadr. „Rørspeaial ” . Eiby & Jørgensen, Haandv. Indeh. V Aa. Eiby og PL Jørgensen. Eickhoff JGA, Fabr. Indeh. PFL Eickhoff og AO Eickhoff. Eiermann CF & Co., Haandv. Indeh. AK Eier ­ mann. Eiermann HF & Co., naandv. Indeh. JE Peter ­ sen. Eigtved Anton, Hdl. Indeh. AKP Børrcsen. Prok. : I Eigtved. Eiland & Co., Assuranccforr. Indeh. EB Eiland og AA Biilmann. Prok. : JPC Froderiksen. Eiler & Marløe, Haandv. Indeh. CE Marløe. Eilersen Richard, Akts. Chemical Works. Fabr. og Hdl. m. m. Bestyrelse : Dir. F Aa. Schcpeler, Overretssagf. IIPN Madsen og Landsretssagf. VIE Brammer. Direktion : F Aa. Schepcler. Frm. for sig. (Forsikrings-Registret). Edda ved Børge Clausen, Hdl. Indeh. Børge

VI — 2739 tegnes af en Direktør alene eller af to Besty- reisesmedl. i Foren. Prok. : FA Schepeler og C Morsbøl. Aktk. 60,000 Kr. Eilert Emil, Vilh. Jensen ’ s Eftf., Hdl. Indeh. EC G Eilert. Eisenberg J, Akts., Skræddervirksomhed. Besty ­ relse; Skrædderm. J Eisenberg (Direktør), Guldsmed E Lipschitz og Skrædderm. C Woja- kowski (kaldet Wagner). Frm. tegnes af Di ­ rektøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Eisensøe Fritz G, Haandv. Indeh. Fritz G Ei- sensøe. (Frdbg.). Eisensøe P Jul., Haandv. Indeh. P Jul Eisen ­ søe. (Frdbg.). Eiss ’ CJ Eftf., Hdl. Indeh. JEC Pedersen. Ejeo, Akts., Fabr. af og Hdl. m. Apotekervarer, kemiske Produkter og dermed besl. Varer. Be ­ styrelse : cand. pharm. E Jacobsen (Direktør), Assist. AJ Jacobsen og Fru AM Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. EJENDOMSSELSKABER. Kun de mere bety ­ delige er medtaget her. Købere af Vejviseren, der søger Oplysninger om andre Ejendomssel ­ skaber, vil, naar do til Vejviserens Kontor indsender skriftlig Anmodning mod nøjagtig Angivelse af Navnene paa de paagældende Selskaber, omgaaende faa Oplysningerne til ­ sendt, saafremt Selskaberne er anmeldte til Ak ­ tieselskabs-Registeret. Saadanne Forespørgsler maa vedlægges frankeret Svarkonvolut og Ku ­ pon fra indeværende Aars Vejviser. Ejendommen. Kronprinsessegade 4, Akts. Besty ­ relse: Overretssagf. Jørgen Klerk (Formand), Dir. Svend Clausen (Næstformd.) og Insp. Hol ­ ger Christoffersen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et Besty- relscsmedl. Aktk. 100,000 Kr. Ejendommen Vestergade 10 og Studiestræde 19, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. Axel Bang, Højesteretssagf. Otto Bang og Overretssagf. Frithjof Kemp, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : Gross. FF Jacob, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet af 15. Juni 1935. Besty ­ relse: Overretssagf. Eli Stakcmann (Direktør), Skibsreder S Bergesen og Prokurist KA Jør ­ gensen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Eli Stakemann. Aktk. J4 Mill. Kr. Ejendomsaktieselskabet af 1. Oktober 1910. Be ­ styrelse: Overretssagf. K Dahl (Formand), Godsejer Paul Dahl (Direktør). Holbæk Slots Ladegaard, og Overretssagf. EB Salomon, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Borgerbo. Bestyrelse : Overretssagf. OAC Bang (Formand og Direk ­ tør). der tegner Frm., Overretssagf. ASD Bang og Fru H Bang. Aktk. 120.000 Kr. Ejendoms - Aktieselskabet Christiansholmsøen i Likvidation. Likvidatorer : Iløjesteretssagf. Frits Biilow, Dir. CC Hansen og Dir. Otto Bjørling, der to i Foren, tegner Frm. Ejendomsaktieselskabet Defoma. Bestyrelse: Dir. HMC Wøhlk, Dir. FJR Bévort. Korsør, og pir. M Pedersen, Stockholm. Direktion : HMC Wøhlk og FJR Bévort. Frm. tegnes af to Di ­ rektører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. Ejendomsaktieselskabet D. F. V.. Transport- og Entreprenørvirksomhed samt Udleje af de Selsk. tilhørende faste Ejendomme. Bestyrelse : Høje- steretssagf. Geo K Schiørring, Vekselerer AE VC Thorup Hansen. Dir. GD Jensen og Pro ­ kurist OA Siesbye. Direktion : Landsretssagf. E Øigaard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 700,000 Kr. Ejendomsakticselskabet Eltham. Bestyrelse : Landsretssagf. Leo Frederiksen (Formand og Direktør), Maskinfabr. E Schwartz, Snedkerm. VM Brockhuus, Malerm. O Bjørn, Miircrm. CA Forné, Installatør SV Berendt og Dir. Fre ­ derik Wilhelm Kraft. Frm. tegnes af Forman ­ don i Foren, med et Bestyrelsesmod]. Aktk. 400.000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Emanuel Jensen & H Schumacher. Bestyrelse .- Dir. Henry Emanuel Jensen (Direktør), Højesteretssagf. 0 Ahnfelt- Rønne, Gross. PF Luja Petersen og Fru EE Folding. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok..: Henry Emanuel Jensen. Aktk. 1 Mill. Kr. Ejendomsaktieselskabet Finlandshius. Bestyrelse : Landmand B Jansen, Gartner AIIM Lindgreen og Gaardejer TO Jansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Ejendomsaktieselskabet Godthaabsvænget. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Ejendomsakticselskabet Emanuel Jensen & II Schumacher [se delte]. Ejendomsaktieselskabet Gorm. Bestyrelse : Dir. Carl Salomonsen (Formand og Direktør). Ar ­ kitekt Alfr. Cock-Clausen og Fabr. IIO Salo ­ monsen. Frm. tegnes af Formanden i loren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren alene. Prok. : C-J II Marhauer i Foren, med enten Aa. F Dausgaard eller med Jenny BV Zetterqvist. Aktk. 2,500,000 Kr.

Ejendomsccntralen Veritas Akts., Kommissions ­ virksomhed vedr. faste Ejendomme, Forretnin ­ ger o. lign, samt tillige Hdl. under Navnet

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker