kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København?

VI — 2738

Dobe — E.B.E

retssagf. Jakob E Gelting og Dir. KV Tereling, der i Foren, tegner Frm. • ....... — Buschholm. Prok. : VNJH / 2 Mill. Kr. Dunsko Polskie Towarzystwo Direktør: VNJH Buschholm. Aktk. ______ _____ — — - v ----- Handlowe, S. A., Atjts. Indeh. Dansk Polsk Kompagni, Akts, [se dette]. Duplex ved IIC Thomsen, Haandv. Indeh. HC Thomsen. (Nordre Birk). Duplex-Trykkeriet, Akts. Under dette Firma dri ­ vis tillige Virksomhed af Akts. Kristeligt Dag ­ blad [sø dette]. Dupont JL Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. JL Dupont (Formand og Direktør), stud. jur. JR Dupont og Prokurist GLE Dupont. Frm. teg ­ nes af Formanden eller af Direktøren. Prok? ■. GLE Dupont. Aktk. 10.000 Kr. Durac-Fabrikken ved Ingeniør HR Wandall, In ­ dustrinæring. Indeh. HRC Wandall. Prok. : O Block-Petersen. (Frdbg.). Duralumin, Nordiske Afdeling. Isidor Moyer, Hdl. Indeh. Fru JF Meyer. Adresse : st. Kongonsg. 67 (K). å 1 Cent. 1956. Dustless Olie ved FV Frederiksen, Hdl. Indeh. FV Frederiksen. D.U.T. Dansk Universal Tætningslisto. P Chri ­ stensen, Haandv. Indeh. P Christensen. Duus A A Co. Oplag. Indehaver : Ingstrup-Han- sen, Hdl. Indeh. EJ Ingstrup-IIanscn. Duus Einer, Haandv. Indeh. EJ Duus. Dims LP, Ilaandv. Indeh. CQ Duus. Duvier ’ s Aug. Eftf., Haandv. Indeh. OPF Han ­ sen. Adresse : Ny Vesterg. 9 (K) f Cent. 145. Dybbølsgadcs Material- & Farvehandel, Akt«. Be ­ styrelse : Landstingsmd. A Johansen, Besty ­ rer TEIB Stok og Overretssagf. SL Lund, der i Foren, tegner Frm. Prok.: TEJBStok. Aktk. 20,000 Kr. Dyhr Sv„ Hdl. Indeh. Sv. Z Dyhr. Dyrberg ’ s Ludvig Eftf., Simonsen & Hyrup, Ilaandv. Indeh. PFV Simonsen. Dyrbyo Martin, Hdl. Indoh. KM Dyrbye. Dyrbye-Hansen H, Hdl. Indeh. Fru KK Dyr- bye- Hansen. Dyrohavegaards Mojeri ved P Jensen Hedetoft & Sønner. Indoh. Fru M Hedetoft, Cli Ile- detoft, AM Hedetoft og K Hedetoft. (Nordre Birk). Dyrehavsbakkens Parkeringsplads, Akts. Besty ­ relse : Ritmester GAF von Clauson-Kaas, Dir. CS Scavenius og Ropr. 1F Abildhøj, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Dyrlund ’ s Cathrine Eftf., Hdl. Indeh. Marie Niolsen. Dyrup S & Co. Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrel- so : Ing. S Dyrup (Direktør), Ing. ASS Mon- berg og Ing. E Thorsen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren. Prok. : Emilie T Rasmussen og OJ Buus i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Dyva Bogtryk, Ilaandv. Indeh. Ib Dyva,. Dyva & Jeppesens Bladforlag Akts. Bestyrelse: Ing. CJP Jeppesen, Kmh. Christian Lerche og Dir. PMFR Hansen. Direktion : Dir. A Frigast Larsen. Frm. tegnes af Direktøren, i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dyva A Jeppesens Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Kmh. Christian Lerche, Dir. VA Jørgensen^ Ing. CJP Jeppesen og Dir. Jens Daugaard- Jensen. Direktion : Dir. PMFR Hansen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Prok. : Aa. C Dahl Larsen og Ellen MA Paatz i Foren, eller hver især i Foren, med Karen Krogh Hansen. Aktk. 750,000 Kr. Dæhnfeldt L, Kbhvn., Filial af Akts. L Eæhn- feldt, Odense [sø dette]. Filialen tognes af JJ Bergstedt i> Foren, med Højesteretssagf. CL David. Dånische Molkereien, Indeh. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening, se denne. Dånischo Sameiir und Siio-Gesellschaft, Akts. (Akts. Dansk Frø- & Silo-Selskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Frø- & Silo-Selskab [se dette]. Dannemark W, Hdl. Indeh. Fru G Dannemark. Dørlukker-Værkstedet Argo ved F Rasmussen, Haandv. Indeh. FC Rasmussen. Eagle Star Insurance Company Limited, Uden ­ landsk Akts., England. Forretningsafd. af Eagle Star Insurance Company Ltd. i Lon ­ don. Forretningsafd. Formaal : Genforsikring i Brandforsikringsbranchen. Generalagent : Firmaet Ditz Schweitzer Assurance-Agenturer [se dette], der tegner Forretningsafd. (Forsik ­ rings-Registret) . Ebbesen Aa., lldl. Indeh. Aa. Prok. : MSA Erbak. Ebbesen & Co., Haandv. Indjeh. __ ______ og NM Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : JL Bennike. (Frdbg.). Ebbesen II de II &' Søn i Likvidation, Akts. Likvidatorer : Kontorchef Aage Jensen og Over ­ retssagf. Aage Park, der hver for sig tegner Frm. Ebbesøn Andersen & Co. Akts. (Si-Ko Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed; af Si-Ko Akts, [so dette]. E. B. E. ved Chr. M Næsted, Hdl. Indeh. Chr.. M N tested. JF Ebbesen. MP Ebbesen

Dragør Søbad ved Poul Sander. Indeh. Poul VR Sander. (Søndre Birk). Drenck, Carl, Haandv. Indeh. Carl JF Drenck. Di engetøj-Fabriken Danmark ved IS Mørck, In ­ dustridrift og Hdl. Indeh. Aa. IS Mørck. Drescher Fr„ Haandv. Indeh. OF Drescher. Drowes Carl, Hdl. Indeh. Carl L Drewes. Drewsen Brita & Gudrun Clemens, Akts., Fabr. og Haandv. Bestyrelse : Fru Brita Drewsen, Frk. Gudrun Clemens, Fru O Lykke Jensen, Sønderborg, og Sagf. Bjørn Magnussen. Direk ­ tion : Fru Brita Drewsen og Frk. Gudrun Cle ­ mens. Frm. tegnes af to ~ ' Foren, eller af en Direktør i styrelsesmedl. Prok. : Brita Clemens og Kama Ohlsson. 50,000 Kr. Dreyer Arvid, Haandv. Indeh. Dreyer Brødr., Haandv. Indeh. OR. Dreyer og EBP Dreyer, der i Foren, tegner Frm. Dreyer Carl, L, Hdl. Indeh. CL (Frdbg.). Dreyer C Th. & Co., Haandv. Indeh. gensen. Dreyer EM, Fabr. Indeh. Emil M Droyer , ___ Dreyer Emil M, Fabr. Indeh. Emil M Dreyer. (Frdbg.). Dreyer Kr., Indjistridrift. Indeh. Kr. H Dreyer og HOA Dreyer. Driftsaktieselskabet Svendstrup, Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Forretningsf. IIG Hallager, Cand. jur. MV Reimann og Frk. ME Reimann, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Dronning Dagmars Gaard, Akts., Hdls.- og Byg ­ gevirksomhed. Bestyrelse: Murerm. NKV Niel ­ sen, Fru EEMD Nielsen (kaldet Kastrup Niel ­ sen) og Repr. EV Nielsen, dor i Foren, tegner Frm. Prok. : NKV Nielsen. Aktk. 100,000 Kr. Dronning Margrethes Gaard, Akts. Hdls.- og Byggevirksomhed. Bestyrelse : Fru EA Dide- riksen (Direktør), Fru OSF Muller og Gross. JKO Dideriksen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Fru EA Dideriksen. Aktk. 75,000 Kr. Dronning Thyra Danebods Gaard, Akts., lldls.- og Byggevirksomhed. Bestyrelse : Forfatter Josias Bille, Overretssagf. Poul Groes og Landsretssagf. VCS Friderichson, dor i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Dronninggaards Mejeri ved P Jensen Hedetoft & Sønner. Indeh. Fru M Hedetoft, OR Ilede- toft, AM Hedetoft og K Hedetoft. (Nordro Birk). Dronningmølle Teglværker. Akta. Bestyrelse : Gross. FJE Andersen (Direktør), Prokurist Steen Andersen og Gross. IIH Andersen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Prok.:, IIH Andersen og Carl Ottosen. Aktk. 200,000 Kr. Drost & Ryo Petersen, Haandv. Indeh. og ORM Petersen. Drost Th. & Co., Akts. Import af og Kul m. m. Bestyrelse : Landsretssagf. dam, Gross. AN Grut, Dir. RA Christensen. I ______ ______ Rørdam. Frm. tegnes af Forretningsføreren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: RA Christensen alene eller MV Rim ­ mer Andersen i Foren, med enten A Hoppen- sach eller med OJ Elvius. Aktk. 300,000 Kr. Drubin, Fabrik for Trykfarver, Akts. Bestyrelse : K Bing, Overretssagf. O Bing, Fabr. DA Ru ­ bin, stud. jur. JOE Michaclsen og Dir. Lauritz Tholstrup, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tion : UPO Christensen. Prok. .- UPO Christen ­ sen og CUP Andersen i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktic. 450,000 Kr. Drucker HI & Søn, Hdl. Indeh. HJ Drucker. Prok. : CA Krumbak. Drøhse Carl, Hdl. Indeh. AML Svendsen. Drøhse E, Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru Elly Drøhse, Fabr. JLS Knudsen, Dir. JJ Kruse Madsen og Fabr. EJ Klitmark, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. D.T.Mur, Indehaver O Borch, Haandv. OS Borch. (Nordre Bark). Dubarry ved EJH Ruge. Indeh. EJH Prok. : GJ Egode-Petersen. Duckert Axel, Industridrift og Haandv. Axel EH Duckert og FD Duckert. Duelund ’ s Johan Eftf. (Clausen & Momme), Hdl. Indeh. OP Momme. D. U. F. A. Dansk-udenlandsk Frugt Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Plantageejer 11J Hansen (Direktør), Langerød pr. Fredens ­ borg, Detailhdl. S Aa. Christonsen og Over ­ montør Aa. V Sørensen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Dufour V, Akts., Udførelse af Malerarbejde og Specialvirksomhed for Sandblæsning og Sprøjte ­ maling af Jernkonstruktioner. Bestyrelse: Gross. K Kiefer, Fru ISK Dufour, Revisor Sophus Dufour, Købmd. KBT Hansen og Kas ­ serer AL Rasmussen, Aarhus. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty ­ relsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok. .- Valdemar Dufour. Aktk. 60,000 Kr. Dukke- & Stofdyrfabrikkcn Nielcurt ved Niel ­ sen & Curth. Indeh. NH Nielsen og JCI Curth. Dunlop Rubber Co., Akts., Salg en gros og Fabr. Bestyrelse: Dir. El Hujgeley, Højeste- Bestyrelsesmod!, i Foren, incd et Be- Drewsen, Gudrun to i Foren. Aktk. Arvid OE Dreyer. Dreyer OB Jør- (Frdbg.). O Drost Hdl. m. .. . KT Ear ­ liest kjøbtraard, og Forretningsfører : KT Indeh. Ruge. Indeh.

Doke (Dansk Oksekøds Export) Akts. Bestyrel ­ se: Dir. J Andersen, Masnedsund, Dir. II Jo ­ hansen, Aabenraa, Dir. IIM Simonsen, Nykø ­ bing F., Dir. C Christensen, Skælskør, Propr. SP Ilaue, Wissingsminde, Dir. HCD Madsen, Nakskov, og Dir. NN Yding, naslev. Direk ­ tion: J Andersen, Masnedsund. Frm. tegnes af. Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af en Di ­ rektør. Aktk. 73,000 Kr. Dominia, Akts., Forretninger paa Ejendomsom- raadet. Bestyrelse : Prof. E Thaulow, Dir. FC Boldsen, Handelschef 8 Lyngbæk, Folketings ­ mand O Bouet og Folketingsmand NP Niel ­ sen. Direktør : FC Boldsen. Prokurister : Karen B Christensen og Ester Lind. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, eller af et Be ­ styrelsesmod!. i Foren, med Direktøren eller med en Prokurist eller af Direktøren i Foren, med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Dominion Belting Co., The & Hans Winther ’ s Garverier, Akts., Fabr. og Hdl. med Drivrem ­ me. Bestyrelse : Læderhdl. FCF Rasch (Direk ­ tør), Haslev, Overretssagf. AE Larsen og Prokurist E Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direk ­ tør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : FCF Rasch alene eller Gjertrud EM Olsen og CV Jensen i Foren. Aktk. 625,000 Kr. Dominion Insurance Company, The, Limited, Edinburgh, Udenlandsk Aktieselskab, General ­ agentur for Danmark. Generalagentur for The Dominion Insurance Company Limited, Edin ­ burgh, Skotland. Generalagent : Preben Wand- ler, der tegner Generalagenturet. (Forsikrings- Registret). Domino ved Mogens Mæhl, Hdl. Indeh. Mogens GO Mæhl. Domus optica, Oorneliu6-Knudsen, Haandv. Indeh. Aage Cornelius-Knudsen. Dondo Plantage Akts. Bestyrelse : Gross. I Ja ­ cobsen, Gross. FHII (kaldet Fritz) Køster og Dir. RFH Dose. Frm. tognes af do to førstn. hver for sig eller af sidstn. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Dons KPM Hdl. Indoh. KPM Dons. Dons KPM & Co., Interessentsk., Hdl. Interes ­ senter: KPM Dons og Fru SE Wellendorf, der i Foren, tegner Frm. Dorch Henrik, Haandv. Indeh. SJF Doroh. Dorchester ved Percy Wionor, lldl. Indeh. Percy Wiener. Dorph-Petersen ’ s K Vinlager, Akts. Bestyrelse : Gross. G'B Hartmann, Gross. II Hartmann og Arkitekt Gotfred Tvede, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Direktør: 1LJF Lemche, der har Prok. Aktk. 122,000 Kr. Dorrec Akts., Hdl., særlig Eksport af Æg. Be ­ styrelse: Gross. IIC Holm, Dir. JE Jacobsen, Dir. NJ Jørgensen og Konsul NA Nielsen, Odense, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : LE Andersen, NJ Jørgensen og PMS Dessau, to i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dous O le & Co., Haandv. Indeh. OH le Dous. Dous P le, Ilaandv. Indeh. K le Dous. Prok. : Fru Ruth Hansen. Dowo ved Vm. Offersen, Haandv. Indeh. Vm. H Offersen. Dragerforeningen paa Kbhvns Hoved- & Gods- banegaard Selsk. med begr. Ansvar, Spedition. Bestyrelse : A Anderson (Formand), A Borch- mann (Viceformd.), RE Hansen, CM Gøllnitz, E Olgaard, HM Peterson og Kr. Hansen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : A Andersen, Chr. 6 Frederiksen, GOE Larsen, RE Hansen og IIC Svendsen. Kapital 70,000 Kr. Dragsted A, Akts. Bestyrelse : Hof juvelerer AV Dragsted (Direktør), Dir. PA Roepstorff og Overretssagf. ALF Dragsted. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty­ relsesmedl. i Foren, med en Direktør. Prok. : AV Dragsted. Aktk. 75,000 Kr. Adresse: Bredg. 17 (K) S Cent.5576 & 14676. Dragsted Axel, Akts., Sølvsmedie. Bestyrelse : Af ­ delingschef OJW Røgind (Formand og Direk ­ tør), Fru EW Røgind (kaldet Wulff Røgind) og Fru EO Michelsen. Frm. tegnes af For ­ manden . alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : EW Røgind (kaldet Wulff Røgind). Aktk. 14,000 Kr. Dragsted E, Haandv. Indeh. ER Dragsted. Dragør Gas-, Vand- og Elektricitetsværk, Akts. Bestyrelse: Fuldm. IIP Greisen (Formand og Direktør), Autoparkejer RAG Hansen og Gal- vanoplastiker E Jørgensen. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene eller af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 45,000 Kr. •Dragør — Limhamn Færgen, Akts. Bestyrelse: Købmd. EPA Ravn, Autoparkejer RAG Han ­ sen, Landsretssagf. VF Sørensen, fh. Stations ­ forst. JP Kure og Kapt. SJ Siemsen. Direk ­ tion : PA Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrel- sesmedl. i Foren. Prok. : SJ Siemsen og PA Jenson hver for sig. Aktk. 18,000 Kr. Dragør Strandbad & Teltlejr, Akts. Bestyrelse: Restauratør GII Rasmussen (Formand og Di ­ rektør), Glarmester R1IB Olsen (Kommitteret) L ? v ?, - Frm - te « ne8 af !• ’ ormanden rek?«r«n ™ et ’ ct Bestyrelsesmedl. eller af Di- Aktk. W,000 Kr! 6 "- med den Kommitterede. I Aid. VI optages kun de

til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker