kraks vejviser 1940 handelskalender

Dans — Dobe

VI — 2737

Firma-Register: A. København C Mourier, CC Gammeltoft, Ad. Hansen og HL Dolin. Frm. tegnes enten af to Direktører i Foren, eller af firo Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. • TV Tullin i Foren, med en Direktør. Aktk. 22% Mill. Kr. Danske Sæbefabrikker, De, Akts. Bestyrelse : Dir. PMA Schmidt (Formand og Direktør), der tegner Frm., Prokurist G Larsen og Fuldm. PNA Schmidt.Prok. :G Larsen. Aktk. 25,000 Kr. DanskeSækkekompagni, Det, Aktieselskab. Indeh. Kr. Lodal, Aktieselskab [se dette]. Danske Tekstilfabrikkers Udsalg ved IH Hille- brandt. Indeh. IFOH Hillebrandt. (Nordre Birk). Danske Tidsskrifters Forlag & Trykkeri, D.T.F.T. ved AM Lauritzen. Indeh. AM Lauritzen. Prok. : Fru ES Lauritzen og IIO Nielsen. Danske T.Mur, Indehaver O Borch, Haandv. In ­ deh. OS Borch. (Nordre Birk). Danske Vaskerimaskinfabrik, Den, ved Georg E Mathiasen. Indeh. GE Mathiasen. Danske Vindues- & Dørtætnings Co., Det, ved A Larserj. Indeh. JA Larsen. Danskø Vin- og Konserves-Fabrikker. De, JD Beauvais M Rasmussen, Akts. Bestyrelse : Dir. IIO Damgaard-Nielsen (Formand), Vekselerer P Philipson (Næstformd.), Gross. Louis Meyer, Dir. Holger Rasmussen, Faaborg, fh. Bankdir. V Eigtved, Fredensborg, og Konsul Ejnar Carøc, Stege. Direktør: IIN Guldmann. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : HN Guldmann. Aktk. 3 Mill. Kr. Danske Væveriers Udsalg, De ved Bernhardt Bjørnelund, Iidl. Indeh. Bernhardt Bjørnelund. Dantagava (Dansk Telegrafisk Forsendelse af Gaver og Varer), Akts. Under dette Firma drives tilligø Virksomhed af Gave-Telegram Akts, [se dette], Dantifor ved Lauritzen & Nielsen, Haandv. In ­ deh. AM Lauritzen og IIO Nielsen. Dantys Akts, i Likvidation. Likvidator : Sagf- Aage Thilker, der tegner Frm. Dantzer ’ s Carl V Eftf., Hdl. Indeh. Vilhelm Dantzer. Dantzcr & Jørgensen, Hdl. Indeh. FKC Jør ­ gensen . Danø IIHI, Hdl. Indeh. HH Danø. (Nordro Birk). Dapag, Akts. Indeh. Akts. Bireka [se dette]. Dapco, Aktieselskabet, Iidl., Fabr. og anden Virk ­ somhed. Bestyrelse : Landsretssagf VBV Lind- hardt (Formand), S Aa. G Faber og Repr. SC Nielsen, Slagelse. Direktør: KB Eriksen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af Formanden i Foren, med Direktøren. Aktk. 40,000 Kr. Darville EVM & Co., Hdl. Indeh. EVM Darville C i rl p t, 'Å nsen A < ’ cr ‘ For ‘ >n. tegner Frm. Darville K & Co., Hdl. Indeh. KLA Darville og GAG Brasen, der to i Foren, tegner Frm. Davidsen Gunnar, Industridrift og Haandv. In ­ deh. Gunnar F Davidsen. Davidsen & Hansen. Haandv. Indeh. JII Da ­ vidsen og P Hansen, der i Foren, tegner Frm og hver for sig har Prok. Davidsen Oskar & Co., Akts.. Hdl. en gros og i j}. r . aes Svensson Svend E Nielsen, en detail. Bestyrelse: (adm. Direktør), Fabr. Landsretssagf. CV lianer. Overretssagf.^Poui Torp og Huspjer Per Davidsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : Olga M Simonsen. Aktk. 350,000 Kr. Davidsen Piesner & Co., Akts. Agenturforr. m. m. Bestyrelse : Gross. AJ Piesner Davidsen (Formand og Direktør), Prokurist A Halsteen og Prokurist IIS Nielsen. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: A Halsteen og AJP Davidsen. Aktk. 150,000 Kr. Davuin, Akts., Hdl. Bestyrelse: Godsejer IfE Stenbjørn, Rugaard pr. Veflinge, Cross. ES Meyer, Dir. PT llarby, Generaldir. AG Gos ­ selin, Frankrig, og Generaldir. JAFM Laurent, Frankrig. Direktion : PT Hårby. Frm. tegnes af mindst fire Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: PT llarby. Aktk. 50,000 Kr. .1). B. T. International Karburator ved E Daniel ­ son, Hdl. Indeh. PEB Danielsen. (NordreBirk). JJea, Akts., Annonceforr. Bestyrelse : Overreis- «agf. FG Kemp, Folketingsmd. Hans Nielsen, Espergærde, og Landstingsmd. Henrik Hauch, Asmildkloster Landbrugsskole (Forretningsud ­ valg), Dir. AA Hertz. Gross. D Metz og Ge ­ neralkonsul ESTD Carlsen. Direktion: ESTD ■Carlsen. Forretningsfører : KLG Nordlunde. Frm. tegnes af en Direktør eller en Forret ­ ningsf. i Foren, med et Forretningsudvalgsinedl. eller af to Forretningsudvalgsmedl. i Foren, eller af to D'rektørcr i Foren. Aktk. 125,000 Kr. Debora Boligmontering ved E Rasihussen, Hdl. og Haandv. Indeh. ENB Rasmussen. Prok.: Agnes Debora Rasmussen. Dcdording Emil, Haandv. Indeh. Fru BS Jensen. Prok. : Stella Marie Jensen. Dehlholm & Ladegaard, Haandv. Indeh. BF Dehlholm og OGS Ladegaard. Prok. : JCB Ladegaard og K Ilenrichsen. (Dehn ’ s Gustav, Dampvaskeri Indeh. Augusta C Dehn.

Diemer & Dall. Iidl. Indeh. ASI Diemer og IIP Dall. (Nordre Birk). Dieselfyr ved Brødr. Friis-IIansen, Inoressentsk., Haandv. Indeh. E Friis-IIansen og S Friis- IIansen. Difa, Danske Isenkræmmeres Fællesindkøb, Akts. Bestyrelse: Isenkræmmerne II Nyborg (For­ mand), Odense, CC Kaalund (Næstformand), Rudkøbing, M Christensen, Vordingborg, BVO Barrit, Aarhus, E Fønss Brandt, Nykøbing M., og CP Rasmussen, Kalundborg. Direktør : EA Jacobsen. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd., hver i Foren, med et Bestyrelses- medl. eller med Direktøren. Prok. : EA Jacob ­ sen. Aktk. 135,000 Kr. Dikkers G & Co. ’ s Forhandling for Danmark ved Andreas Peter Allerup, Hdl. Indeh. An ­ dreas Peter Allerup. Dinesen Necrgaard, Hdl. Indeh. E Neergaard Dinesen. Diona, Akts., Ildi. med Kasseapparater, Kontor ­ maskiner, Automater, Støvsugere og dermed besl. Ting. Bestyrelse ; Assurandør B Schou, Prokurist KOE Jahnsen, Boghandler CG Pe ­ tersen og Landsretssagf. A Green-Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : KOE Jahn ­ sen alone eller Jenny Mario Borg i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Diploma ved , Alfred Karsborg, Hdl. Indeh. Fru og V AKA Karsbcrg. Prok.: AB Karsberg Pommer i Foren. Dirach K, Hdl. Indeh. KL Dirach. Dirchsen & Hansen, Haandv. Indeh. Dtf sen og AM Hansen. Dirchsen P & Sønner, Haandv. Indeh. Dirksen og AJ Dirchsen. Direct Advertising Company (DAC) Christopher ­ son, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Dolt. Vald. Christophorsen. Dirksen & Giessing, Haandv. Indeh. MII Dirk ­ sen og KGV Giessing, der i Foren, tegner Frm. Direkte Slotsvin-Import, Akts. Bestyrelse: Gross. VF Minden (Direktør), Fabr. J Chr. Hempel og Kontorchef II Oberbech Clausen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : VF Minden, EB Dupont og Ida C Ras ­ mussen, to i Foren. Aktk. 4^,000 Kr. Disamas, Akts., Hdl. og Fabrikationsvirksom ­ hed. Bestyrelse : Forretningsf. S Silberfaden, Overretssagf. Ludvig Bing, Fru EJ Rothe og Pastor OS Rothe, der i Foren, tegner Frm. Prok. : S Silberfaden alene eller Szulim Cypel i Foren, med Fru EJ Rothe. Aktk. 45,000 Kr. Disburso Akts., Financiering. Bestyrelse : Gross. N Andersen (Formand og Direktør), Frk. M E Høy og Repr. PV Christensen. Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør. Prok.: JK Andersen. Aktk. 50.000 Kr. Diskonto-Selskabet af 1935, Akts. Formaal ; Fi- nancieringsvirksomhed af enhver Art, herunder Financiering af Salg paa Afbetaling. Bestyrel ­ se: Dir. VO Raffel (Direktør), Birkerød, Dr. phil. & jur. ANC Ross, Ingeniør CJP Jeppe ­ sen og Administrationschef P Bruun-Rasmus- sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. 1 ’ rok. : VO Raffel og A Christensen i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Diskontoselskabet for Handel og Industri Akts. Bestyrelse : Assurandør 1IJ Goll, Gross. E Zoega Boeson og Fuldm. Gustav Castenskiold. Direktion : HJ Goil. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl, i Foren, eller af un Prokurist i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dister & Co., Haandv. Indeh. SAGKN Dister og C Carlsen. fh. Dittmanns Halfdan Efterfølger ved Claes Grammens, Hdl. Indeh. Trap Claes L Gram ­ mens. Ditz Kay & Co., Hdl. Indeh. Kay Ditz. Diwa Manufacturing Company Akts. (JosiAkts.) i Likvidation. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Josi Akts, i Likvidation [se dette]. Divan & Madrasfabrikken Aktuel vod A Larsen & B Enkebøll. Indeh. AI Larsen og LPB Enkobøll. Divan- Stel & Madrasfabriken Nora K Kjær. Indeh. Fru KNII Kjær. . D. K. E. Dansk Kontormaskine Etablering ved Else Nordqvist, Hdl. Indeh. Fru Else K Nord ­ qvist. Prok. .- R Nordqvist. D.K.-Kitler ved Emil Larsen, Haandv. Indeh. Emil S. Larsen. D K.M. (Dansk Klampe & Maatte-Industn), Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Entrepr. NP Nielsen (Formand), Entropr. A Andersen og Gross. V Kruse. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 20,000 Kr. Dobbelmann Louis, Akts., Fabr. og Iidl., spe ­ cielt Fremstilling af og Hdl. med Tobaksvarer. Bestyrelse: Gross. TE Grøndahl (Direktør), Rungsted, Højesterctssagf. Alb. V Jørgensen og Dir. IILM van Schaik, Rotterdam. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektionen. Aktk. 200,000 Kr. Doberck FW & Son ’ s Eftf., C Amundin, Haandv. Indeh. CJE Amundin. Doberck Ivan, Hdl. Indeh. Ivan V Doberck. Dirch- MDE

Dehn ’ s NL Damp vaskeri. Indeh. B Heckscher. Deichmanns EM Boghandel. Indeh. Else Marie Natalie Deichmann. Deichmann Stig T, Akts. Bestyrelse: Gross. A Lauritzen (Formand og Direktør), Fru ENKRL Lauritzen og Disponent OG Laurit ­ zen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik), Akte. Bestyrelse: Ing. EC Foss, Ing. RS Dahl og Drif tsbesL A J uel-Hyllested. Direktion : EC Foss og RS Dahl. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : A J uel-IIyllested. Aktk. 40.000 Kr. Dein ’ s M Boghandel. Indeh. Margroto Dein [gift Momme], Deissner ’ s Th. Eftf., Hdl. Indeh. Alfhild KM Po dersen. Deleuran Th., Haandv. Indeh. Th. Deleuran. (Frdbg.). Dellheim Ludwig & Co., Hdl. Indeh. L Dellhoim. Delta Rundfart & Turisttrafik af 1934, Akts. Bestyrelse : Vognmd. Max J Madsen, Land® retssagf. Mogens Mullertz og Vognmd. KC Madsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Aktk. 40,000 Kr. Dencker ’ e J Søn, Haandv. Indeh. OV Dencker. Dencker Viggo, Haandv. Indeh. Viggo A Den ­ cker. (Frdbg.). Denicotea. NC Nielsen, Iidl. og Industridrift, Indeh. NC Nielsen. Denka Radio Akts. Bestyrelse : Fru KV Jensen, der tegner Frm., Forretningsf. Aage Olsen og Bogholder II Jørgensen. Aktk. 25,000 Kr. Denman Aage, Hdl. Indeh. Aage C Denman. Dentalaktieselskabet Nyrop, Hdl. med af Dentalartdkler o. lign. Bestyrelse : Nyrop (Direktør) samt Tandlægerne guard, Aarhus, V Jonsen, Aalborg, sen, Haderslev, og JJ Husum. Frm. to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : B Iljære-Rasmussen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller Chr. og Stella Olsen i Foren. Aktk. Dental Laboratoriet ved Finsrud Indeh. T Finsrud og F Elb. Dentameta Laboratorium, Akts.. _______ Hdl. med tandtekniske Produkter og anden dermed beslægtet Virksomhed. Bestyrelse : Dir. IIC Bertelsen (Direktør), Blomsterhdl. AC Ber ­ og Fabr. Gross. A HO IIul- P Peter- tegnes af SIO Rasmussen 330,000 Kr. & Elb, Haandv. Fremstill. af og Desinfector ’ s Eftf., Akts., Kemisk _____ , ____ Ericheen. Indeh. Fru MEC Erichsen. (Frdbg.). Dessauer JF & Co. ’ e Eftf., Haandv. Indeh. JJ H Duelund. Trok. -. SJB Duelund. Detailhandleres Koks-Forsyning ved Jørgensen & Karlsen, Hdl. Indeh. CM Schwartz Jørgensen og UPS Karlsen. Detailhandlernes Kaffeforsyning i Likvidation, Akts. Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Kaffekompagniet Celebes, Akts. Likvidation [se dette]. de tre ved Holm, å Porta & Heering, Indeh. Marchen Holm, Humlebæk, Marie & Porta og Kirsten Heering, van Deure Oli, Vek6elererforr. Indeh. Deure. Prok. : O Jensen. i Haandv. Elsbeth OH van Devera, Akts. Formaal : direkte eller __________ drive Iidl., Industri eller anden Erhvervsvirk ­ somhed. Bestyrelse : Ing. ERK Berg og Dir. KV Røssel (Direktører), Legationsraad h. c. Poul Reitzel, Greve F Ahlefeldt-Laurvig, Ros ­ kilde, og Sagf. FG Gruner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Direktør. Aktk. 15,000 Kr. Dewulff ’ s ACL Eftf., Iidl. og Industridrift. In ­ deh. EJI Dewulff-IIanscn og MA Dewulff- Ilansen. Diagon, Akts., ndl. derunder Udnyttelse for hele Verden af det Arkitekt JA Otto under 3. Maj 1933 meddelte danske Patent paa en Tand ­ børste. Bestyrelse: Dir. B Erichsen (Direktør), Fuldm. EF Zoega Boese.n og Fru TAI Bang. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bør styrolsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Diana, København, Akts., Hdl. m. fast Ejen ­ dom og Garageforr. ni. m. Bestyrelso : Dir. J Paulsen, Fuldm. AP Jacobsen, Overretssagf. V Falbe-11 ansen og Banksekr. Kai Gatzwiller, der to i Foren, tegner Frm. Adm. Dir. CC Sø ­ renson, der har Prok. Aktk. 175,000 Kr. Diatex i Likvidation, Akts. Likvidator: Lands- retssagf. Eigil Jonsen, der tegner Frm. Diatomee silicium. Akts., Fabr. og Salg af et Isolationsstof. Bestyrelse: Frk. SE Jansen, Baronesse E Aa. Knuth og Overretssagf. Axel Simonsen. Direktør: Kapt. J Brock, frm. teg ­ nes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses­ medl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : J Brock. Aktk. 19,500 Kr. Bertelsen, der tre i Foren. 10,000 Kr. Ziirsen, Hdl. LM Ziirsen. Fabrik. Ph. og Industri- Beck. Indeh. Fabrik Niele Indeh. Akta The [ee Iidl. Indeh, indirekte at telsen og Fru AK tegner Frm. Aktk. Deres Fødder. Hans drift. Indeh. Hans Desinfector ’ s kemiske JPN Beck. Deutsch Siberische Kompagni, Akts. British Siberian Company Ltd., dette]. Deutsche Wurst ved Svend Rotzou, Svend Aage Rotzou.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

II 22

IT 92

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker