kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København PE Olsen, J Berkild, Aa. MU Engelsted, HEM Jessen, Bodil M Knudsen og NB Niel ­ sen, to i Foren. Garantikapital : 1,458,497 Kr. 77 Øre. Danske Metal værksteder, De, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. HA (Stubert ’ s Sønner [se dette]. Danske Mælkecompagni, Det, (Casses System), Akts. Bestyrelse : Dir. Carl Salomonsen, Dir- JV Petersen, Solbjerggaard, og Gross. HM Jen ­ sen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : AJC Bjerregaard. Prok. : JV Petersen og Gud ­ run MNII Thernøe. hver for sig i Foren, med AJC Bjerregaard eller sidstn. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2,500,000 Kr. Danske Oliemøller og Sæbefabrikker. Akts. Be ­ styrelse : Gross. ET Nielsen, Dir. C Guldager. Overretssagf. JM Klerk, Dir. II Brøndum og Dir., Dr. med. Thorvald Madsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : A Rehné- Larsen. Prok. : SJB Giildner, I Eigtved og AC Hansen, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med Direktøren : A Rehné-Larsen. Aktk. 3,050,000 Kr. Danske Petroleums-Aktieselskab, Det. Bestyrelse : Generalkonsul Christian Holm, Dir. FV Kraft, Greve KFS Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm pr. Vipperød, og Dir. Ernst Midler. Direktion : FV Kraft, Ernst Muller og Erik Frandsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Svend ’ Møller, Karl Villi. Schrøder, Jul. Gytkiær, Harald Stæhr, Axel EV Overgaard Hansen ’ og J Jørgensen, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med FV Kraft. Erik Frandsen eller Ernst Midler. Aktk. 20,400,000 Kr. Danske Privatbaners gensidige Forsikringsfor ­ ening. Bestyrelse : Amtmd. Christen Saxild (Formand), Holbæk, Red. Frede Jordan (Næst ­ formd.), Kæragcr pr. Ilvorupgaard, Stiftamt ­ mand Svend Neumann. Odense, Driftsbest. Fre ­ derik Agerskov, Maribo, og Driftsbest. Carl Kuldman, Hillerød. Forretningsfører : Kontor ­ chef IC Thomsen. Foreningen tegnes af For ­ manden eller Næstformd. i Foren, med Forret ­ ningsf. Medl. er udadtil solidarisk ansvarlige for Foreningens Forpi. Danske Provinsslagtermestres Hudeauktionssalg ved Søren Jensen og Holger Meyer. Indeh. SC Jensen. Prok. : PF Heidensleben og Aa. K Rolff. Danske Rengørings Selskab, Dot, Akts. Besty ­ relse: Dir. Philip Sørensen (Formand), Lands ­ retssagf. S Bruun og Læge Kaj Trier. Direk ­ tør.: PA Keld. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller mod en Direktør eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. Danske Retro, A Thyrring, Assuranccforr. Indeh. AE Thyrring. Danske Securitas Akts., Anlæg til Sikring af Ejendele og anden i Forb. dermed staaende Virksomhed. Bestyrelse : Dir. Philip Sørensen (Formand), Red. Knud Briiun-Rasmnssen, Dir- Svend Brannov og Landsretssagf. Henning Ip- son. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør eller med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses- medl. Prok. : Poul Rude i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Danske Slagteriers nudesalg ved Chr. T, Chri ­ stenson, Hdl. Indeh. Chr. L Christensen. Prok. : Olivia A Reese. DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. Bestyrelse: Højesteretssagf. Kristian Steglich- Peterson. Konsul O Cloos, Frederikshavn. Hof- jgm. CD Luttichau, Tjele. Borgmester Holger Fink, Aabenraa. Landstingsmd. AB Lange, Frederikssund, Ovorretssagf. N Olesen, Gross. W Malling og Prof. Hakon Lund. Aarhus. Direktion : Cbr. IT Olesen. Frm. tegnes af Direktør Chr. IT Olesen og Underdir. TTO Dam- gaard Nielsen, hver for sig. Prok. : SA ITolba-k og OAV Nielsen i Foren, eller hvor i Foren, med F.T Christensen eller .TF Nielsen. Aktk. 7 Mill. Kr. Adresse: Havneg. 29 H<) K ★ Cent. 580 Telegramadr. „Sprit". Se Fag-Rcg. under ; Sprit, Akvavit, Likør. Gær. Dansko Sprængstoffabrikkor, De, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Cand. jur. JC Thygesen? Dir. IIO Damgaard-Nielsen og Dir. TT Ohel- Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tør: HO Damgaard-Nielsen. Prok.: Clir Dvr- gaard Jensen. Aktk. 200,000 Kr. Danske Stavefabrikers Fælleskontor. Selsk. m. begr. Ansv., Hdl. Bestyrelse : IT Christensen (Formand), Glamsbjerg, II Nissen (Næst ­ formd.), Langaa, F Aa. Madsen, Malling. A Olsen, Tureby og V Sehbelov, Sakskøbing, der i Foren, tegner Frm. 1 ’ rok. : IT Christensen og Thorv. Hansen i Foren. .Den i Selsk. ind ­ skudte Kapital er vekslende. Ingen af Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpi. Danske Stivelsesfabriker. De. Akts. Indeh. Akts. Do Danske Spritfabrikker [se dette]. Danske Sukkerfabrikker. Do. Akts. Bestyrelse : Prof. NJ Bjerrnm, Godsejer LGF Wilhjelm, 01- lingsøgaard, Generalmajor T Grut. Dir. NO TTofman-Bang. Tng.. Dr techn. Rudolf Chri- stiani. Godsejer K Langkilde, Bramstrup, Dir. Edv. Biilow og Dir. Paul Wonsild. Direktion :

Dans

VI — 2736

Danske Cherry Brandy Co., Det (The Danish Cherry Brandy Co.) ved W & P Heering, Hdl. og Industridrift. Indeh. Peter F Heering. Danske Cichoriefabriker, De, Akts. Bestyrelse: Cross. CII Salomonscn (Formand og Direktør), Prokurist C-J 11 Marhauer og Fabr. HO Salo- monsen. Frm. tegnes af Formanden alene olier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Aa. E Dausgaard og Jonny BV Zettorqvist, hver i Foren, med C-J II Marhauer. Aktk. 2 Mill. Kr. Danske Cigar- & Tobaksfabrikker, De, Aktiesel ­ skabet (Chr. Augustinus Fabrikker Aktiesel ­ skab). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Chr. Augustinus Fabrikker Aktie- r qp rlpffpl DANSKE CINDERSKOMPAGNI, DET, ved Knud B Andresen, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Knud B Andresen. Danske Dampsennepsfabrikker, Do. ved Marius Rasmussen. Indeh. OJM Rasmussen. Danske Eddikebryggericr, De, ved C Lange. In ­ deh. JEC Lange. (Frdbg.). Danske Fabrikkers Varedepot, De, ved Johan Petersens Søn, Knud Petersen, Hdl. Indeh. Knud VW Petersen. Danske Farve- & Lakfabrikker ved Damgaard- Ilenrichsen, Paulsen & Zehngraff, Danish Paint and Varnish Works by Damgaard-Hen- richsen, Paulsen & Zehngraff. Indeh. PNA Paulsen, C Damgaard-Henrichsen og HAII Zehngraff, der . liver for sig tegner Frm. (Frdbg.). Danske Foderstof fabrikker, De, Akts. Bestyrelse : Dir. KAB Stougaard (Direktør), Underdir. E Madsen, Gross. A Jacobsen og Driftsleder Th. Pederson, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Danske Forlag af 1935, Det, ved Paul Klixbull, Hdl. Indeh. Paul Klixbiill. Prok. : Fru E Klixbiill og E Haldborg i Foren. Danske Frugtkompagni, Det, Andelsselsk. Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Gartner HP Han ­ sen (Formand), Bankkasserer OLH Bynke og Plantageejer AA Harrild. Der er ikke indsk. nogen Kapital i Selsk. Modi, hæfter ikke for Selsk. ’ s Forpi. (Nordre Birk). Danske Galvaniserings Fabrikker, II Busch Jensen, Ilaandv. Indeh. ITHM Busch Jen ­ sen. Prok. : ATA Busch Jensen. Danske Gasværkers Tjære Kompagni, Akts. Be ­ styrelse : Borgm. Ehlert Nielsen (Formand), Middelfart, fh. Finansmin. Hans Peter Hansen, Slagelse, fli. Borgm. Villi. Nielsen, Ringkøbing, Sognoraadsformd. 1. Nørgaard, Lyngby, Gaard- ejer NC Poulsen, Kavslunde, Borgm. JJ Bjor- ring, Nyborg, Afdelingsing. JR Fanger, Aar ­ hus, Forp. O Kr. Sørensen, Fuglsanggaard, Fredericia, og Overlærer AK Rondrup, Nykø ­ bing F. Direktør : Ing. CJ Holt, Nyborg. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 229,500 Kr. Adresse : Hovedkontor Gyldenløvesg. 11 (V) C. 14788 Stats « 45. Danske Granitbrud, De, Akts. Bestyrelse : Gross. KV Ilolm og Ing. P Bechgaard (Direktører), Ovorretssagf.. Dr. polit. Frantz Pio og Læge SA Reinert, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : KV Holm og P Bechgaard. Aktk. 200,000 Kr. Danske Grundejeres Brandforsikring for fast Ejendom og Løsøre. Bestyrelse (Direktion) : JAA Berggreen og FC Boldsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : AEJ Stærk og COG Erich ­ sen i Foren, eller hver i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Danske Guinea Compagnie, Det (The Danish Guinea Company) ved Kai Erichsen & Co., Hdl. Indeh. Kai Erichsen, JII Erichsen, JCM A Kruuso og LL Gulmann. Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts. (Akts. Dansk Svovlsyre- & Sjiperphosphat-Fabrik). Under dette Firma drives billige Virksomhed af Akts. Dansk Svovlsyre- & Superphosfat-Fabrik [so dette]. Danske Herregaardes Smørudsalg Marga, Akts. Dir. LUE Nielsen (Formand og Danske Hjem, Akts ’ ., Blad- og 'Bogforlagsvirksom­ hed m. m. Bestyrelse: Dir. OPFB Olesen (Di ­ rektør), Dir. EA Hansen, Malmø, Gross. AO Hansen og Fru ES Olesen. Frm. tegnes af to Bestyresesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 40,000 Kr. Danske Imprægneringsanstalter, De. Akts. Be ­ styrelse : Overretssagf. Hans Madsen, Tng. EA Giersing, Gross. Jørgen Random og Dir. VFL Smidth, Aalborg, Direktør : Ing. S Aa. Lau- ritzen. Prokurist: Poul Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Di ­ rektøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. el ­ ler med en Prokurist. Aktk. 254,000 Kr. Adresse : N-Farimagsg. 11 (K) f C. 4508. Danske Kaffebrænderier, Do, ved JM Gold ­ schmidt. Indeh. JM Goldschmidt. Danske Kaffesurrogatfabrikker, De. Akts. Indeh. Akts. De Danske Cichoriefabrikker [se dette]. Danske Kapselfabrikker, De, Akts. Under dette Firma dives tilligo Virksomhed af Andersen &. Bruuns Fabrikker, Akts, [se dette]. nm 6 ^ ar ^ ,ra ^ or . Sel ^ ab - Det - Akts., Pnbr. og Hdl. m. m. Bestyrelse: Dir. PEB Danielsen KO Cortes og Fru EA Niel- af Formanden olier af Direk- Kr. Bestyrelse : Direktør), Fabr. sen. Frm. tegnes tøron. Aktk. 5000

(adm. Direktør), Fru Aase Danielsen og Fru EAM Michelsen. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af don adm. Direktør alone. Aktk. 300.000 Kr. Danske Kulforsyning, Den, ved Sørensen ’ s Eftf., Hdl. Indeh. AM Jørgensen. Danske Kulkompagni, Det, Akts. Bestyrelse : Dir. Tb. Adler Svanholm. Gross. AN Grut. Iløjesteretssagf. NJ Gorrissen, Dir. Henry P Lading og Dir. Fr. Sander. Direktion : Th. Ad ­ ler Svanholm (adm.). Frm. tegnes af Direktø ­ ren alene eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : LM Thnrøe og JPII Guldmann i Foren, eller hver af dem i Foren, med A Blaamann, OMF Niedersøe, HOV Hailing eller O Schou. Aktk. 8,250,000 Kr. Danske Købmænds Handels-Aktieselskab. Besty- Købmændene OC Modin, Gørlev, IIC relse : __ _____ __ ___ , . Hansen, SC Christensen, Sorø, II Kjær. Bra ­ brand. C Jensen, GH IIanséil>..AJ Nissen, Hesselager, og ILT Jakobsen, Nakskov. Direk ­ tør : PA Christensen. Frm. tegnes af Direktø ­ ren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : KA Christensen. Aktk. 1,136,700 Kr. Danske Købmænds kemiske Fabriker under Lik ­ vidation, Akts. Likvidator: Overretssagf. O Fabricius. der tegner Frm. Danske Køkken, Det, ved Langballe & Christen ­ sen, Ildl. Indeh. AW Langballe. Danske Kølehus Cold Stores Det, Akts. Besty ­ relse: Dir. J Chr. Møller (Direktør), Fiske ­ eksportør A Bachmann, Esbjerg, Dir. E Ras ­ mussen, Fredericia, lløjesteretssagf. Ejvind Arøller. Dir. Poul ITalsted, Landsretssagf. Ha ­ rald Thygesen, Dir. Carl Mungsfeldt og Ing. Poul Frydlnnd. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmod]. Aktk. 250,000 Kr. DANSKE LANDMANDSBANK, HYPOTHEK- OG VEKSELBANK, DEN, Akts. Se : Land ­ mandsbank. Danske Lnftfartselskab, Dét, Akts. Bestyrelse: Tng. Gunnar Larsen (Formand), Ing. Per Kampmann (Næstformd.). Generaldirektør Cl Mondrup, Postm. Albert Magins, Kapt. AP Bot- ved, Dir. IIP Christensen. Helsingør, og Folke- tingsmd. Carl Bollernp Madsen, Aalborg. Di ­ rektør : Knud Lybye. Frm. tegnes af en Direk ­ tor i Foren, med Formanden eller Næstformd. Prok. : Knud Lybye. W Damm og OV Thy- mann, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med P Bech Nielsen eller II Chr. Rodian. Aktk. 2.999.900 Kr. Danske Maltfabrikker, Do, Akts. Bestyrelse: Gross. J Rasmussen (Direktør), Bankbest. AJF Andersen og Konsul Valdemar Thygesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : J Rasmussen aleno eller Anna Tngholt i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 180,000 Kr. Danske Manometerfabrik, Den, ved AV Søegren. Indeh. AV Søegren. Prok. : Fru J Søegren. Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Det, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. N Olesen (For ­ mand), Gross. AS Blom, Apotekerne PJ Neer- gaard, Odense, og P Scheel. Hørsholm, samt Overretssagf. DGM Baclie. Direktion • NF Lu ­ cassen (adm.). Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm Direktør. Prok.: HC Hansen. CF Jcnren PG 3 Mil™ 1 Kr QviSt ’ ’ Eoren - Åktk. Da ” ske . Andels-Smøreksportforening. inSo^n? 5 ’ ®> t Se med vekslende Med. cZf T l i . T 1 . °S. Eks Port af Smør og Ost samt Indkøb og Salg til Medlemmerne af Salt, Pergament og andre Mejeriart. Bestyrelse: j Møller Nørgaard (Formand), Vraa. AP Frede ­ riksen. Bonlstrup, PR Pedersen, Enslev, Niels Nielsen, Sundby pr. Vildsund, NJ Jacobsen. Nordmark pr. Store Heddinge. SIT French, Sort- k ‘ er 1 J > 7 J V ' 1S ^ C E H Bendtsen, Kærbyholm pr. N-Aaby. Frm. tegnes af de tre førstn., to 1 ^° r Tn ’ n ^ ok ’ : Møller Nørgaard i Foren, med JER Krannsøe eller A Gianelli. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening, Danische Molkereien. Indeh. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening (Danish Dairies) [se dette]. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening. Laiteries Danoises. Indeh. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening (Danish Dairies) [so det to]. Danske Mejeriers Fællesindkøb, De, Andelsselsk. med begr. Ansv. Indeh. De danske Mejeriers Fællesindkøb & Maskinfabrik, Andelsselsk. med begr. Ansv. [so dette]. Danske Mejeriers Fællesindkøb & Maskinfabrik, De. Andelsselsk. med begr. Ansvar. Formaal: Hdl. og Fabr.. specielt Indkøb og Fabr. af Forbrugsartikler og Maskiner samt Fabrika ­ tion af Driftsmateriale m. y. Bestyrelse: Mejeribestyrerne VF Kjærsgaard, Kolding, og JC Jørgensen. Udby pr. Holbæk, samt Gaard- eierne IT .Tensen. Grynderupgaard pr. Rør­ hæk, T ’ PVN Staun, Binderup, CP Iver ­ sen. Langagergaard. HJ Andersen. Luenbøj, og LP Larsen. Pederstrnp. der fire i Foren togner Frm. Direktion: NPN Ha ft as og MF Hansen. Prok. : NPN Ilaftas, MF Hansen,

I Afd. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker