kraks vejviser 1940 handelskalender

Dans

Firma-Register: A. København pansk Spiralfjederfabrik ved Brdr. Nielsen, Haandv. Indeh. JD Nielsen. (Nordro Birk). Dansk Spiralfjeder- & Metalvare Industri ved Georg Voss, Ilaandv. Indeh. Georg JH Voss. Dansk Spiral Korset. T Schrøder, Industridrift. Indeh. Fru ACAT Schrøder. Dansk Sportsmagasin, Oscar Henriques Eftf., SF Paludan Secdorff. Indeh. SFP Seedorff. Dansk Sportsvaro Industri. Akts. Bestyrelse : Fabrikschef IICE Clausen (Formand), Gross. AVE Hansen (Direktør), Dr. techn. LT Schou- boe Madsen, Gross. K Elwarth og Ing. SA Strømann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod], i Foren, eller af Formanden alene eller af Di ­ rektøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Dansk. Sprøjtestøberi, Aktieselskab, i Likvidation. Likvidator : Ing. DII Bagger, der tegner Frm. Dansk Staalbeholderfabrik, Akts. Bestyrelse : Prof. PO Pedersen, Ing. Erik Sommcrfeldt, Dir. Sigurd Hout, Dir. S Kloumann, Oslo, og Overretssagf. V Falbedlansen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Erik Sommerfeldt. Aktk. 1.500,000 Kr. Dansk Staal Industri, Akts, af 1933, Hdl. Fabr. og dermed i Forb. staaende Virksomhed. Be ­ styrelse : Konsul CE Sandor (Direktør), Gross. Aa. VMT Asmussen, Fabr. JPCI Spehr og fnsp. EA Schmidt. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af on Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : JPCI Spehr og CE Sander hver for sig. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Staalmøbelfabrik, Niels E Lassen. Indeh. Niels E Lassen. Prok.: IIVA Petersen. Dansk Staaltryk ved Knud Willadscn, Haandv. Indeh. Knud Willadsen. Dansk Staal vare import ved Chr. M Svendsen, Hdl. Indeh. Chr. M Svendsen. (Frdbg.). Dansk Stearinlysfabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. II C Christiansen og Fabr. Martin Fischer (Di ­ rektører) samt Fru AE Christiansen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : 1IC Christiansen, Martin Fischer og AM Grønberg. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Stenkompagni ved II Adler & A Rops- dorpli, Hdl. Indeh. H Adler og A Repsdorph. Dansk Stenulds Fabrik Aktieselskab (Aktiesel ­ skabet Rockwool). Under dette Navn drives til- hgø Virksomhed af Akts. Rockwool [se dette]. Dansk S te risoli Kompagni ved S Møller & O Munck, Ildl. Indeh. OE Munck. Dansk Stof-Imprægnoringsanstalt ved E Braune, Industndnft. Indeh. ETH Braune. Dansk Stoker & Varmekeddel Kompagni, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse ; Ing. CG Gvde, Sagf. ON Munksgaard og Ovorinsp. HH Niel ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 40,000 Kr. Dansk Stolefabrik ved A Chr. Wiborg. Indeh. A Chr. Wiborg. Dansk Strømpo Farveri, Sørensen & Hansen, In ­ dustridrift. Indeh. JJJ Sørensen og HMK Han ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Dansk Strømpe-Industri. IH Bonde. Industridrift og Hdl. Indeh. III Bonde. Dansk-Svensk Carborundumindustri ved EF Sili- dorff. Fabr. Indeh. CEF Silldorff (Frdbg.). Dansk-Svensk Rubber Kompagni. Akts., Hdl. m. Indlæg i Automobil- og Motorcykledæk og der ­ med besl. Art. Bestyrelse : Gross. CFJ Uhren- lioldt (Direktør), Dir. N Mikkelsen og Lands ­ retssagf. NCA Nielsen. Frm. tegnes af to Be styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk 20,000 Kr. Dansk-Svonsk-Staal-Aktiesolskab. Bestyrelse : IIP F Poulsen, Forretningsbest. AECG Rasmussen og Fru KS Poulsen. Direktion .- IIPF Poulsen og JS Poulsen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 30,000 Kr. Dansk-svensk Vævekunst ved Chr. Ovesen, Hdl. Indeh. Chr. Ovesen. Prok. : Fru I Ovesen. (Frdbg.). DANSK SVOVLSYRE- & SUPERPHOSPH AT* FABRIK, Akts. Bestyrelse: Dir. HP Heil- buth, Dir. Percy Ipsen og Dir. Emil C Hertz, Christianshus pr. Kokkedal. Direktion : PF Wonsild og SM Gjersøc. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: SE Steffensen, IIU Sihm og IIP Iversen hver for sig- Aktk. 15 Mill. Kr. Adresse: Amalieg. 15 S ★ C.6388 Statsj;i63. Dansk-Synkron-Tid. Johan L Nielsen, Ilaandv. Indeh. Johan L Nielsen. Dansk Syrevækker-Central ved A Granborg. In- dcli. AL Granborg. (Frdbg.). Dansk Sække Central, Akts, i Likvidation, Lik ­ vidatorer: Iløjesteretssagf. Karsten Meyor og Landsretssagf. V ' Franklin Sørensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Harry v. Essen. Dansk Sølv & Broncekunst, Sv. Trojer, Haandv. Indeh. Sv. Aa. AL Trojer. Dansk Sølvtryk ved L & OB Nielsen, Haanav. Indeh. LVB Nielsen og OB Nielsen. Dansk Søm- & Traadfabrik, Akts., Fabriks- og Handelsvirksomhed. Bestyrelse : Ing. Per Fus ­ sing, Landsretssagf. EB Olsen og Ing. VE Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 90.000 Kr. Dansk Tandteknisk Laboratorium ved Kristen Kristensen, Haandv. Indeh. Kristen J Kri ­ stensen.

VI — 2735

Dansk Vagttidende i Likvidation, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Vagtkompagni i Likvidation [se det ­ te]. Dansk Vanillo Produkt ved SR Siirig, Haandv. og Industridrift. Indeh. SR Siirig. Dansk Varmemaalcr-Kompagni, Akts. Bestyrelse: Dir. JU Ahlmann-Ohlsen (kaldet Ohlsen) (Di ­ rektør), Ing. VSK Petersen og Overretssagf. N Olesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Dansk Varmepude Industri ved Hess Nielsen & lians Lassen, Haandv. Indeh. S Aa. Hess Niel ­ sen og Hans U Lassen. (Søndre Birk). Dansk Vaskeri-Tidende (Vaskeri-Bladet), Dansk Ventilator Co. Akts. Bestyrelse : Gross. AE Christiansen, fli. Apoteker Th. Møller og Iløjesteretssagf. Poul Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Vin-Central, Akts. Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. De Danske Spritfabrikker [se dette]. Dansk Vin-Produktion ved Chr. F Petri, Fabr. Indeh. Chr. F Petri. Dansk Vognfjeder-Fabrik, Th. Hansen. Indeh. JT Hansen. Dansk Voks- & Papmachékunst (C Jgjiansen), Ilaandv. Indeh. CCJ Johansen. Dansk Voxdugsindustri ved Ulla Christensen, Ilaandv. Indeh. Fru Ulla Christensen. Dansk Vulcaniserings Fabrik ved E Christian ­ sen, Fabr. Indeh. CE Christiariisen. Dansk Vægtkontrol ved Jul. Riitzebeck, Haandv. Indeh. HE Jul. Riitzebeck. Dansk Værdimærke-Selskab Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Overretssagf. FK Lauterbach og Landsretssagf. OV Hauer, der i Foren, tegner Frm. Dansk Værktøjsfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. AV Klingenberg, Dir. Knud Nielsen og Lands- retssagf. Erik Pontoppidan, der i Foren, tegner Frm. Forretningsførere: Knud Nielsen og AV Klingenberg, der i Foren, har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Yachtbureau, Carl O Brantfi, Hdl. Indeh. Fru OEPM Bran tb. Prok. ; BIIP Petersen. 1 Dansk Æg Eksport ved Anker Larsen. Indeh. Anker V Larsen. Danske Andelsslagteriers Tarmsalg, Andelsselsk., Selsk. med begr. Ansvar. Bestyrelse : Aage Larsen, Svendborg, Chrf. Danielsen, Nakke. NCE Høeberg, Skanderborg, CL Larsen, Ma ­ ribo, og J Jensen, Aars, der tre i Foren, teg ­ ner Frm. Andelshaverne hæfter solidarisk for Selsk. Forpligtelser. Prok. : JPK Ramsing- Jensen. Adresse • fejleg. 4-10 (0) Cent.3275 & 11546. Stats $ 238. Tclegramadr. „Datarmsalg ” . Dansko Argus ved Albinus Larsen, Hdl. Indeh., FA Larsen. Forretningens Art : Avisudklip. Adresse : Købmagerg. 38 (K) f C. 7410. Danske Bageres Industri- & Ilandolsaktieselskab., Bestyrolse : Bagermestrene SHM Grønbech (Formand), PV Kaskø, OH Nielsen, LA Chri ­ stiansen og MH Mortensen, Roskilde. Direk ­ tør : Jakbb Fedder. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod en Direktør eller med to Besty ­ relsesmedl. Aktk. 308,600 Kr. Danske Bageres Smørcentral, Akts. Bestyrelser Dir. KH Mungsfeldt, Prokurist- Aa. J Niel ­ sen og Landsretssagf. TH Carstensen, der to. i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Danske Barnevognsfabrikker, De, vod H Eick- hoff, E Ileegaard og II Nathan. Indeh. 11C Eickhoff, EA ‘ Ileegaard og IILM Nathan. (Frdbg.). Danske Benzin Kompagni, Det, Akts. Bestyrelse ; Dir. KV Tersling (Direktør), Overretssagf. JE. A Harhoff og Dir. HP Ipeen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Danske Betonfabrikker, De, Akts., Færdigblali ­ det Beton. Bestyrelse : Ing. Gunnar Larsen, Godsejer Axel Nissen, Serridslevgaard, Dir. AB Hansen, Aalborg, og Ing. H Schrøder, der to. i Foren, tegner Érm. Direktion : Ing. K Hind ­ hede, der har 1 ’ rok. Aktk. 1,250,000 Kr. Danske Blodmøllers Oplag & Udsalg, De, ved A Christensen. Indeh. Frm. De Danske Blodmøl- lors Oplag & Udsalg ved A Christensen, Ran ­ ders [se dette]. Bestyrelse: Fru V Neergaani og CPB Olsen, dor hver for sig har Prok. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, Selsk. m. begr. Ansv., Ildl. Bestyrelse : Povl Branner (Formand), der tegner Frm., Jobs. Barkholt (Næstformd.), Kolding, Frans Bielcfoldt, Ar ­ nold Busck, JN Jofsen, Tønder, og Max Møl ­ her, Roskilde. Prok. ; IIV Sørensen. Den i Selsk. indskudte Kapital or vekslende. Ingen af Medl. hæfter for Solsk. ’ s Forpi. Dansko Bomuldsvæverier, Do, Akts. Bestyrelse • Fabr. Poul Neubert (Direktør), Sagf. Ivan Kondrup og Fabr. FAC Neubert. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 300,000 Kr. Akts. Frm. Prok. .- ved J Trucl- Prok. : Nelly Bestyrer: JP Møller, der tegner Harryet Wulff. Aktk. 3000 Kr. Dansk Vat & Forbindstof Lager sen. Indeh. Fru JHI Truelsen. H Paulsen.

Dansk Tang Central ved Carl Jacobsen, Hdl. Indeh. Carl B Jacobsen. (Frdbg.). Dansk Tank-Import, Aktieselskab. Import og Ildl. m. mineralske Olier og derm. besl. Art. m. m. Bestyrelse: Kontorchef F Lorentzen (Formandi), Dir. E Windfeld-Hanscn (Direk ­ tør) og Ing. II Nørgaard, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok.: E Windfeld-Hansen. Aktk. 140.000 Kr. Dansk Tank-Lager, Aktieselskab (Dansk Tank- Import, Aktieselskab). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Dansk ™ Aktieselskab [se dette]. Dansk Tapet Aktieselskab (Danske Tapetfabrik ­ ker Aktieselskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Danske Tapetfabrikker Aktieselskab, Odense [se dette]. Dansk Tarm-Industri ved William Komp, Ilaandv. Indeh. William Kemp. Dansk Te-Import, Ovo Jucl-Christenson. Indeh. OLG Juel-Christensen. Dansk Telefonalarm Aktieselskab. Bestyrelse : Dir. S Tage-Jensen (Direktør), Ingeniørkapt. NV Brinckmann, Dir. K Scliwensen, Overrets- sagf. EF .Rasmussen, Kapt. EJ Ipsen og Ing. Aage Smith. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med Dansk Erik Dansk Ildl. Dansk . _____ Transparent Folie Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Transparent Folie Akts, [se dette]. Dansk.Transparent Folie Akts., Ildl. Bestyrelse: Dir. JRA Rasmussen (Direktør), Gross. OA Nielsen og Fru AKIT Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed 1. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. • Dansk Trykluft Kompagni, Akts. Bestyrelse : Ing. ES Møller (Formand), Ilelsingør, Høje- steretssagf. Karsten Meyer og Ing. AF Raa- schou. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 45,000 Kr. Dansk Trædrejcri ved Cronwald Jensen, Haandv. Indeh. Cronwald Jensen. Dansk Træindustri ved Søren Jensen. Indeh. OSP Jensen. Dansk Træ Tntcressontsk. Hansen & Iløgsbro. Indeh. KM Hansen og E Høgsbro, dor i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Dansk Træ- & Jernvarefabrik ved A Egmose Hansen, Industridrift. Indeh. Aage Egmose Hansen. Dansk Trækul Kompagni, CT Christiansen, Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. CT Chri ­ stiansen. Prok. : TM Christiansen. Dansk Tvistfabrik, Akts. Bestyrelse : Styrmand E .Rønne (Direktor), Møbelhdl. LJ Hansen og Fru DJ Rønne. Frm. tegnes af to Besty- rclsesmedl. i Foren, eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 18,000 Kr. Dansk-Tyske Petroleums Kompagni, Det, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Det danske Petroleums-Aktieselskab [se dette]. Dansk Tyveriforsikring Akts. (Forsikringsaktie ­ selskabet Normannia). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Forsikringsaktiesei- skabet Normannia [se. dette]. (Forsikrings- Registret ). Dansk Tøj-Depot, VA Petersen. Indeh. VA Pe ­ tersen. Dausk Tøj- & Ilattepresse ved Christian Niel ­ sen. Indeh. Christian Nielsen. Dansk Tør-Is Fabrik Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Nordisk Kulsyre ­ fabrik Akts, [se dette]. Dansk Tørlucerne Biosic, ' Akts. Bestyrelse : Insp. KG Ilasselbalch (Formand), Ing. Adolf C Dawids (Direktør) og Ing. CG Thorborg. Frm. tegnes af Formandon i Foren, med 3t Bestyrelsesmod]. Prok. : Adolf C Dawids alene eller Aa. M Hango i Foren, mod et Bestyro'- sesmedl. Aktk. 125.000 Kr. Dansk Tørreg Fabrik Akts., Fabr. af og Ildl. med tørrede og saltedo Æg samt Ægproduk- ter og hermed forenelig Virksomhed. Bostyrel. se: Dir. JE Jacobsen, Djr. PM Dessau, Høje-, sterotssagf. Viggo IIolten-Bechtolsheim, Dir. Poul Halstcd og Gross. Hans Chr. Holm. der. fo' i Foren, tegner Frm. Direktion .- Fabr. Hil) Ilalas, der har Prok. i Foren, med et Besty- rolsesmedl. Aktk. 162,000 Kr. Dansk Ucometal, Akts. Under dette Firma, dri ­ ves tilligo Virksomhed af Jern & Staal Im ­ port Kompagniet, Akts. (The Iron and Steel Import Co. Ltd.) [se dette]. Dansk Urbaands Fabrik ved PM Viskum, Indu ­ stridrift og Hdl. Indeh. PM Viskum. Dansk Vaabenlager ved Ford. S Bahnsen. Indeh. Fru AM Bahnsen. Dansk Vagtkompagni i Likvidation, Akts Lik- vidatoror : Dir. TIC Jensen oj? I/nndsretssnejf. OC Hansen, der i Foren, tegner Frm. i Tank-Import, Bifirma til i Likvidation . . et Bestyrelsesmcdl. Aktk. 150,000 Kr. Textil-Import Erik Prip, Hdl. Indeh. Prip. Trafik Koklame ved Axel Sonnergaard, Indeh.- Axel G Sonnergaard. Transparant Emballage Akts. (Dansk Dansk Tapet Akts, i Likvidation. Akts. De forenede Tapetfabriker [se dette].

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker