kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Dansk Skiltekartonfabrik, Aage Nielsen, Haandv. Indeh. Aage N Nielsen. Dansk Skindbeklædnings Fabrik ved Kai & Knud Petersen., Industridrift og Hdl. Indeh. FC Kai Petersen og Knud K Petersen. Dansk Skind-Import ved Th. V Petersen & Co., ifommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Th. V Pe ­ tersen. Dansk Skinke Export Komp., Akts. (The Danish Ham Export Co. Ltd., Akts.). Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af The Danish Ilam Export Co. Ltd., Akts, [se dette]. Dansk Skinkekoger,i, Akts. Bestyrelse: 11 Stæhr (Direktør), Fru E Olsen (født Stæhr), Fru K Wille (født Stæhr), Lynge, og Boghandler Carl- johan Stæhr. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : IIA Stricker-Nielsen. Aktk. 20,000 Kr. Reservefond : 650,000 Kr. Adresse : Ingerslovsg. 116 (V) ® ★ C. 1930. Telegramadr. „Daskiko ” . Etableret 1912. Dansk Skjorte & Konfektions Industri. RSchar- fenberg. Indeh. R Scharfen.berg. Dansk Skolebogsforlag, H Mathiasen, ndl. In ­ deh. HAM Mathiasen. Dansk Skrivemaskinefabrik ved Foss & Rindom. Indeh. Einar Philip loss og JII Rindom. Prok. : S Aa. Lauritzen. Dansk Slagterimaskin Industri Triton, Akts. Be ­ styrelse: Fabr. J Ludwig (Direktør), Prokurist PR Aagaard og Kass. PT Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 100.000 Kr. Dansk Slibeskive Fabrik ved Ohr. Mikkelsen. Indeh. Chr. M Mikkelsen. Dansk Sløjdindustri ved Marius Jacobsen. Indeh. JCM Jacobsen. Dansk Smalfilm Aktieselskab. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Budt-Miillers Eftf., Akts, [se dette]. Dansk Smyrna Tæppo Industri. Ilj. Johansen. Indeh. Ilj. Johansen. Dansk Smøreolie Akts. Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Roskilde Olie- & Farvckompagmi, Handels-Akts, [so dette]. Dansk Smørforsyniing CC Søe, Akts. Bestyrelse : Overinsp. MJF Bøtteher (Formand), der teg ­ ner Frm., Fru CE Søe og Assist. AC Søe. Aktk. 5000 Kr. Dansk Smørforsyning ved R Green. Indeh. CJ Green. (Kbhvn., Nordre Birk og Frdbg.). Dansk Smørhus, Akts. Bestyrelse : PC Paulsen, der tegner Frm. FL Paulsen, JG Monti og FO Carstensen. Aktk. 2500 Kr. Dansk Smørudsalg, Akts. Bestyrelse: Fabr. KO Cortes (Formand og Direktør). Dir. LHE Niel ­ sen og Fru EA Nielsen. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Direktøren. Aktk. 5000 Kr. Dansk Snørebaand & Kemikalie,fabrik, Akts. Be ­ styrelse: C Fabricins (Direktør), Dir. S Aa. Hornsyld og Landsretssagf. Eugen Olsen. Frm. tegnes af Diroktøren i Foron. med ot Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : PD Fabricins i Foren, med C Fabri- cius. Aktk. 60,000 Kr. Dansk Soignerings-Toilet- & Sanitetsarbejder Forbund, Selsk. m. begr. Ansvar, lid]., Haandv. og Industridrift. BestyrMso: HM Christensen m. fl. Frm. tegnes af IIM Chri ­ stensen alene. Der er ikke indsk. nogen Kapi ­ tal i Frm., for hvis Forpi. Medl. hæfter soli ­ da risle. Dansk Sojakagefabrik. Akts. Tndeh. Akts. Det Østasiatiske Industri & Plantage Kompagni [se dette]. Dansk Spansk Eksport Co. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dorrec Akts, [se dette]. Dansk Sparemærke Kasse, Akts. Bestyrelse : fh. Sparekasseinsp. HL Risgaard (Formand), Sparekassedir. Vald. Larsen, Skoleinsp. IC Sva ­ ne, Skoledir. Sophus Franck, Lærer CV Neer- gaard,- Ønslev Skole, Eskildstrup, Falster, Dir. JF Petersen.. Aalborg, og Dir. Winkel Smith. Direktion: Dir. J Gyring (Joseph Nielsen Gy ­ ring) og Godsforv. FC Jensenius. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 26,000 Kr. Dansk Sparo-Selskab, Selsk. med begr. Ansvar. Sparekasse-, Udlaans- og Forvaltningsvirksom ­ hed. Bestyrelse: ITøjesteretssagf. HIT Bruun (Formand). Overretssagf. ALF Dragsted (Næst- formd.), Dir. FL Crone, Dir. PEV Lønborg. Dir. CE Gnllacksen (adnn. Dir.). Dir. Knud Nielsen og Overlæge, Dr. med. Vald. Poulsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Garantikapital ■. 1 Mill. Kr., hvoraf er indbet. 33.5 %. Adresse : N-Voldg. 3 (K) X 1 ★ C. 9380. Telegramadr. „Spareuhret “ . Dansk Specialfabrik Benko, Akts., Fabr. og Udi. Bestyrelse: Overretssagf. OK ’ Frederiksen (For ­ mand), Apoteker Niels Benzoh (Direktør) og Prokurist IL Malmberg. Frm. tegnes af Di ­ rektøren aleno eller af Formanden i Foren.- med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 350,000 Kr.

Bans

VI — 2734

Dansk Remmefabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. RH Grønlykke (Direktør), Mejeribest. NKH Grøn ­ lykke, Wedellsborg ipr. Viby, og Repr. APH Grønlykke, Bogense, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Remor Automobil lygte Akts, i Likvida ­ tion. likvidatorer : Ing. P Aagaard og Fabr. PE Schou, der hver for sig Dansk ningsf. O Behrens og crone v. Bcnzon, Vedø tegnes af Formanden i relscsmedl. _ ‘ ' 10,000 Kr. Dansk Riglefabrik & Maskinsnedkeri -ved Tor ­ ben Hansen. Indeh. Torben Ilanis&n. Dansk Rotte-Service ved A Lund, Hdl. Indeh. A Lund. Prok. : Fru II Lund. Dansk Rnndstokkefabrik. Akts. Bestyrelse: Gross. AJ Franck (Forretningsfører), Købmd. EF Hansen og Fru VEO Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. .- AJ Franck. Aktk. 6000 Kr. Dansk-Russisk Produkt Kompagni (Akts.). Be ­ styrelse : Gross. NA Nielsen, Odense, Dir. P PS Madsen Halsted og Dir. AT Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : AT An ­ dersen, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Rødo Kors Afdeling for København og Omegn. Solsk. m. begr. Ansv., Hdl. Bestyrel ­ se .- Poul Guildal (Formand) ni. fl. Frm. teg ­ nes af Poul. Guildal alene. Den i Selsk. ind ­ skudto Kapital er vekslende. Ingon af Medl. hæfter for Solsk. ’ s Forpi. Dansk Røntgen-Teknik Akts., Fabr. af og Hdl. m. tekn. Art. Bestyrelse : Ingeniørerno PM Wil ­ kens og JAD Kiihl, Aabyhøj (Direktører) samt Landsretssagf. JD Herholdt. Frm. tegnes af Bestyrelsens Flortal. Aktk. 84,000 Kr. Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni Akts. Besty ­ relse: Dir. Tyge J Rothe, Ing. Aa. Niolsen, Dir. CA Gielim og nøjesteretssagf. Oskar Bon ­ do Svane. Direktion : Tyge J Rothc. Frm. teg ­ nes af den adm. Direktør alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Prok. : AA Jørgensen, JCR Jarmon og AB Rothe, to i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Samhandel, Akte., Hdl. og Bagerivirk ­ somhed. Bestyrelse: Aago Madsen (Formand), Mægler JA Jørgensen og Repræsentant KLM Vinter. Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand alene. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Sandblæser! ved Olaf C Madsen. Indeh. Fru CC Madsen. Dansk Sandpumper Kompagni, Akts. Bestyrelse : Ing. CPG Kampmann, Ing. OS Kieruiff og Ing. PM Vejlgaard (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrelsesmedl. Prok ■ OS Kieruiff. Aktk. 210,000 Kr. Dansk Sanocrin ved M Cruse, ndl. Indeh. MV Cruse. Dansk Sauerkrautfabrik ved Th. Elsner. Indeh. Kiara M Elsner, AT Elsner og Bertha AJ Elsi ner, der i Foren, tegner Frm. Dansk Savfabrik ved Jensen & Petersen. Indeh NM Jensen og JPV Petersen. (Frdbg.) Dansk Schwoizisk Silkevæveri, Akts. Bestyrelse • Fabr. JC do la Porte (Direktør), Fabr. RC Thomasen og Landsretssagf. L Frederiksen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : JC de la Porte. Aktk. 200,000 Kr Dansk Seglmærkefabrik, Poul Hansen. Poul R Hansen. (FrdbtrA. Dansk Hdl. ___ ____ _ „„„„ D d n ri!t. Sj^Sr 330015 Riber ’ IndUStri ’ Dansk Sidevognsfabrik Akts., Fabr. og Hdl. Be- styrelse: Forretnuigsf. CC Christiansen (For- ± T f0 J° r) Æ r ^ 0 ™ d - HB Nordahl Ras ­ mussen, Fru MMM Nielsen, Speditør M Gant- zel og Automobilforhdl. Ib Krøyer Christen ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : Direk ­ tøren eller Forretningsføreren. Aktk. 32,500 Kr. Dansk Signal Industri Akts. Bestyrelse: Dir. Aa. Christensen (Formand), Dir. HVG noff- mann og Iløjesteretesaigf. Carl Ballhausen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden i Foron. mod et Bestyrel-- sesmedl. Prok. : HVG Hoffmann og CAA Jen ­ sen i Foron. Aktk. 40,000 Kr. Dansk Silkebaandsindustri. Akts. Bestyrelse': Fabr. JC de la Porte (Direktør). Frtbr. RC Thomasen og Landsretssagf. L Frederiksen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 50,000 Kr. Dansk Silkefarveri ved Knud Abildgaard-Elling, Industridrift. Indeh. Knud Abildgaard-Elling. Dansk Silkeindustri J de la lorte. Hdl. o 0 Haandv. Tndeh. JC de la Porte. Dansk Silke Texti! ved ^ U1S v ^ “ n ’ p*V': Tndeh. Petter Louis Edmun Nielsen. Prok.. Fru AM Larsen. ., __ Dansk Silkevæveri ved Knud Abildgaard-Elling. Indeh. Knud Abildgaard-Elling. Dansk Ske Fabrik Willy Vollmers Tndustridriff og Hdl. Indeh. 'Willy Fr. R Vollmers. Prok.: P Jørgensen. ___ , .... ___ ... __ tegner Frm. Reproduktionsanstalt ved Henning Møller. Indeh. Henning L Møller K Møller. (Frdbg.). Revisions Selskab, Jensen (Formand & og Akts. Bestyrelse: Frk. og Direktør), Forret- Godsejer GM Rosen ­ pr. Kolind St. Frm. Foren, med et Besty- Prok. : Frk. JP.T Jensen. Aktk. Indeli. g.) TnH»n l)r T> k ’ i *c C " s > Sail<1, I'idustridrift og Indeli. Poul Sand. Max Max Dan6k JPJ

Dansk Papirvarefabrik. Akts. Bestyrelse: Dir. II Jonsen, Fabr. N Raackmann. Horsens, og Dir. H Jonsen. Frm. tegnes af den samlede Direktion eller af to Bestyrelsesmedl. i Prok. : NPA Niels.en. Aktk. 165.000 Kr. Dansk Papmaché Fabrik. Karl Petersen. Karl Petersen. Dansk Papæskefabrik. A Nissen Berrig. IISAN Berrig [er senere død]. Dansk Paramenthandel, Selsk. m. begr. Hdl. & Haandv. Bestyrelse : Maren J Dagmar Friis-IIansen, Betty Mørck og Ka ­ ren M Kølle, der to i Foren, tegner Frm. Frm. hæfter for sine Forpligtelser med til enhver Tid tilstedeværende Formue. Dansk Paraplyfabrik ved Jonassen. Kolding Nyborg. Indeh. Jonassen. Dansk Parfumerie sen. Indeh. Alb. __ _ _ Dansk Patentkontor, Akts. M'N Kildemoes, Ing. IICE Tillisch og Frk. I Engelhardt-Madsen. Direktion : MN Kildemoes og IICE Tillisch. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Ingrid Engelhardt-Madsen. Aktk. 20,000_Kr. Dansk Pelsberederi Foren. Indeli. Indeli. Ansv., Blom, CJO Jonassen. Prok. : sin og EV Industri vedi Alb. K Christen- PK Christensen. Bestyrelse : Oberst ved Alex Petersen, Haandv. Petersen. Prok. : TA Peter- .. _ _ Fabr. N Jacobsen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : JP Frederiksen alene eller N Jacobsen og OAE Lind i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Dansk Plyds- og Møbelstof-Fabrik, Akts. Indeh. Akts. C Olesen [se dette]. Dansk Polsk Kompagni. Akts.. Ildl. Bestyrelse : Dir. Aa. II Berlbmo, Overretssagf. JCV Jerslev og Dir. JO Lausen. Dirok tion : JC Lansen. Frm. tegnes af Direktionen eller af tre Be- styrelscsmedl. i Foren. Aktk. 750,000 Kr. Dansk ' ' , Bestyrelse: Dir. JP Fabr OAE Lind og Polstrermøbel Fabrik Dapofa ved Egc- & Jørgcnson. Indeh. PH Carstensen Ege- og WJ Jørgensen. Porcelilænsfabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. Bramsen, Bankier VB Goldschmidt og Overretssagf. Ludvig Bing. der to i Foren, teg ­ ner Frm. Direktør : Poul Simonsen. Prok. : Poul Simonsen og II Cohen, hver for sig eller OPF Stephensen og II Koefocd Jørgensen to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Dansk Porcelæns Maleri ved Ovo C Bjerregaard. Indeh. Ove C Bjerregaard. Dansk Pose-Industri, Akts. I — Z leder MCA Miillertz (Formand). Fru LL lertz og Bogholder J Aa. Jeppesen, der Foren, tegner Frm. Aktk. 100.000 Kr. . Dansk Post-Ordre-Forretnin g ved K Beer, Hdl. Indeh, Fru KN Beer. Dansk Pressefabrik, Akts.. Fabr. af og TIdl. med Maskiner og Værktøj og hermed fremstillede Varer m. m. Bestyrelse : Ing. IIA Skov, Overretssagf. EB Salomon. Prof. Erland Thau- low og Dir. Otto Meyer. Adm. Dir. : HA Skov. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Dansk Prægeanstalt ved E Ulstrup Rasmussen, Haandv. Indeh. HE Ulstrup Rasmussen. Dansk Pudderkvastefabrik ved J Larsen Jensen, Haandv. Indeh. J Larsen Jensen. Dansk Pumpef abrik, Akte. Indeh. Akts. Rikko [se dette]. Dansk Puslespil. (Sam.menlægningsspil) ved F Frimodt, Haandv. Indeh. F Frimodt. Dansk Radio Akts. Bestyrelse: Underdir. IIG Garde, Generalkonsul Johan Hansen, Skibs ­ mægler IIA Hansen, Dir. E Maegaard, Skibs ­ reder TC Christensen oig Baron N Juel-Brock- dorff. Direktion : TC Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tionen i Foren. Aktk. 570.000 Kr. Dansk Radio-Fjernsyn ved H Hylén, Haandv. Indeh. IDA Hylén (Frdbg.). Dansk Radio Import ved Max Lester. Indeh. Lester. I ’ rok. .- S Zahlmann. Dansk deh. Dansk deh. Dansk deh. Dansk sagf. Bestyrelse : Drifts- Miil- to i MP In- Radio Industri SA Schouboe-Madsen. SA Schouboe-Madsen. Rammefabrik, V Christiansen & Co., EV Christiansen. Rav-Industri. MS Thomsen. Haandv. MS Thomsen. Rejsebureau, Akts. Bestyrelse: Overrete- o „ fel . PV Sandholt, fh. Boghdl. AF Wilhjelm og Dir. ST Pedersen. Direktion : ST Peder ­ sen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med • et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 62,500 Kr. Dansk ReklameBurcau. linder dette Firma, dri ­ ves tillige Hdl. af Firmaet Egmont II Peter ­ sens Fond Jse dette]. Prok. : PEII Kryger og E Ferniss i Foren. Dansk Reklame Service ved Knud Lund, Hdl. Tndoh. Knud Lund. Dansk Rek.vlniffel Syndikat, Akts. (Dansk Indu ­ stri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts.). Un- < ? ett T e J Fi ^ n ? a drives tillige Virksomhed af ’ K k tJT£ 1 s ”

Dansk Speditions Kompagni, Akts. Bestyrelse : Befragterne CE Pedersen og GCC Schnbert samt Speditør ECG Schnbert, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : GCC Schnbert. Aktk. 6000 . z Kr.

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker