kraks vejviser 1940 handelskalender

Dan«

Firma-Register: A. København Dansk Kunstflidsforening & Institut for Haand- arbejdsterapi, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrel ­ se: Fru Agnete Warming (Formand), der teg ­ ner Frm., Fru Alexandra Lundbye, Fru Ella Beyer, Fru Agnete Petersen, Fru Elisabeth Stiirup, Fru Sophie Louise Piessen og Fru Eva Low, Kapitalen udgør 4000 Kr. samt Aars- kontingentet, 4 Kr. for hvert Medl. Med 1. hæf ­ ter ikke for Selsk.'s Forpi. Dansk Kunstforlag ved IIK Biltzing. Indeh. HK Biltzing. (Frdbg.). Dansk Kunstsilke, Akts., Hdl.. Fabr. og al an ­ den efter Bestyrelsens Skøn egnet Virksomhed. Bestyrelse: Dir. CJ Michaelsen (Formand og Direktør), Dir. KS Styhr og stud. jur. JCE Mi ­ chaelsen. Frm. tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : P.T Svendsen og Karen Dorothea Thygesen i Foren, eller hver for sig i Foren, med Anna Jørgensen. Aktk. 500,000 Kr. Dansk Kurve & Bambus Industri ved Eickhoff, Heegaard & Nathan. Indeh. HC Eickhoff, EiA Heegaard og HLM Nathan. Dansk Kødfoderfabrik, Akts. Indeh. Akts. Fa ­ brikken Grand Danois og Kødfoderfabrikken [se dette]. • Dansk Køkken-Montering ved Avnbøg & Rosen ­ blad, Indnstridrift. Indeh. Sv. Aa. Avnbøg og Sv. Rosenblad. Dansk La ase industri, Akts. (Dansk Bakelit In ­ dustri, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Bakelit Indu ­ stri, Akts, [se dette]. Dansk Lakfernisfabrik ved V Weihe. Indoh. V CB Weihe. Dansk Lampe & Metalindustri ved 'Morten Hansen, Haandv. Indeh. Morten OK Hansen. Dansk Legetøjs Fabrik, Akts. Bestyrelse: Fru AC Larsen, Landsretssagf. KKAP Kaao og R Mandemark (Direktør). Frm. tegnes af den adm. Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 152,500 Kr. Dansk Legetøjs Industri ved A Sigumfeldt. In ­ deh. A Sigumfeldt. Dansk Ligbrændingsforening, Selsk. m. b. A., Hdl. Bestyrelse: Knud Secher (Formand), Ilen- ‘ 7^ (Næstformd.). Vilh. Kr. Hovmarin, III Andersen, Slagelse, og G Stampe, Aalborg, > ' Fo ™.- tcKncr Krm - R en i Selsk. ind ­ skudte Kapital er vekslendo. Ingen af Medl. hæfter for Selsk. ’ s Forpi. Dansk Likør-Central, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Danske Spritfabrikker [so dette]. Dansk Lingerifabrik, Robert Nielsen. Indeh RHIC Nielsen. Adresse : Vesterbrog. 34 (V) f V 4583. Dansk Linieranstalt ved E Jurin. Indeh. Ebba AVO Jurin. Dansk Lommetørklæde Fabrik (Dalo) ved Poul Lauritzen, Industridrift. Indeh. Poul A Lau- ritzen. Dansk Lozon Central, Akts., Fabr. af og Hdl. med kemiske Art. — derunder desinficerende Vredsker. Bestyrelse: Læge Poula Clausen og Gross. Julian Sulir, begge af Roskilde, samt Dir. Jp Steglich. Direktion: jp Steglich. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktionen. Aktk. 10,000 Kr.' Dansk Lub, Aktieselskab, Hdl. særlig med) Lub Højtrykesmøropumpcr. Bestyrelse : AT Plæner (Direktør), Fru II Gottschalk og. Gross. HC Agerskov, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 26,000 Kr. Dansk Luft- & Vandrensnings Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed , af I Kriiger Akts, [se dette]. Dansk Lynaflederetablissement ved l' 1 Ovesen, Haandv. Indeh. F Ovesen. Prok. : Ib Ovesen. Dansk Lynlaasfabrik ved B Danielsen, naandv. Indeh. BL Danielsen. Dansk Lysekronefabrik ved Alfr. Olsen. Indeh. Alfr. L Olsen . Dansk Lyskopi, Akte. Bestyrelse: Forretningsf. E Koefoed, Musikdir. HH Koefoed? Holbæk, og Gross. AVE Galle, Bjerggaarden pr. Høje Sandbjerg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : E Koefoed. Aktk. 24.000 Kr. Dansk Lysreklame, F.vr Akts.. Fabr. og Salg af Neon-Rør og andre Art., som benyttes ved Lysreklamering samt i Forb. dermed staa- ende Virksomhed m. m. Bestyrelse : Dir. VA Grinnerod (Formand), Dir. ES Strange (Direk- lor) og Ing. Lemon Saks (kaldet Leo Sachs). Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 80,000 Kr. Dansk Lystrykpapirfabrik vod AC Holgaard, In- dustridrift. Indeh. Fru AC Holgaard .[er se ­ nere død], Prok..: Aa. A AO Arn vild. Dansk Læderforsyning, Akts. Bestyrelse : Dispo ­ nent HF Hansen (Forretningsfører), Over- ret6sagf. NE Nielsen og Fabr. RC Thomacen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : HF Hansen. Aktk. 125,000 Kr. DANSK LÆDER & SKOTØJSINDUSTRI,Akts. Bestyrelse : Dir. Bjarke STD Christensen (kaldet Kristensen) (Direktør), Overretssagf. \E Larsen og Konsulent HM Nielsen. Frmi tegnes af en Direktør i Foren, med et Bcsty- rølsemodl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. 1

VI — 2733

Dansk Nederdels- & Frakke Industri Akts., Fabr. af og Forhdl. af Nederdele og Dame- frakker samt Art., der kan sættes i Forb. hermed. Bestyrelse : Gross. LH Liljeberg (For ­ mand), Driftsleder K Liljeberg (Driftsleder), Frk. CCM Lnmholdt og Forretningsf. PE Christiansen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 20,000 Kr. Dansk Neon ved P Vintersø. Haandv. Indeh. P Vintersø. Prok. : ENC Winzentsen. Dansk Normal-Tid. Akts., Forretning med cen- tralregulerende Ure m. m. Bestyrelse : Ing. Viggo Børsholt (Direktør), Konsul Vald. Thy ­ gesen, Overretssagf. V von Essen og Dir. Wil ­ helm Børsholt, Aalborg. Frm. tegnes af en Di ­ rektør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 360,000 Kr. Dansk-Norske Dampskibsselskab, Det, Akts. Be ­ styrelse : Gross. RA Robbert, Bankier PO Ha- gemann og Gross. AFA Hovmand. Forretnings ­ fører.- Frm. RA Robbert. Frm. tegnes af For ­ retningsf. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Nutidskunst. Akts., Hdl. Bestyrelse : Over ­ sygeplejerske, Fru Gerda Dam, Dir. JK Jen ­ sen og Frk. GM Forsberg, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : Chr. Dam. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Nøddékerne Industri ved H Jensen, Haandv. Indeh. II Jensen. (Frdbg.). Dansk Oilskin Fabrik ved Georg Lehnnann. In ­ deh. Georg VII Lehrmann. Dansk Oleomargarinfabrik. Poul Jespersen. In ­ deh. Poul Jespersen. Dansk Olie- & Benzin Tmport, Akts. Bestyrelse: Dir. Percy Harald Ipsen, KV Tersling (Direk ­ tør) og Overretssagf. JEA Ilarhoff. Frm, teg ­ nes af te Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok.: HP Ipsen. Aktk 150,000 Kr. Dansk Oliefyrings-Industri ved N Jensen & L Sørensen, Haandv. Indeh. NAB Jensen og L1I Sørensen. Prok. : II Møller. Dansk Olie Æ Genraffinerings Akts. Bestyrelse: Ing. V Westphael Jacobsen (Direktør), ' Kapt. J Brock og Tegner PV Rosenstand. Frm. teg ­ nes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Anita Rasmussen i Foren, med et Bestyrelsce- medl. Aktk. 35.000 Kr. Dansk Olieindustri ved II Koefoed-Johnsen, In ­ dustridrift. Indeh. HO Koefoed-Johnsen. Dansk Oliekompagni Akts., Hdl. m. Petrole ­ umsprodukter, Tjæreprodukter samt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse: Gross. JAE Andersson (Formand og Direktør), Frk. IKG Andersson og Gross. FV Halmøe. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: .TAE Andersson. Aktk. 10,000 Kr, Dansk Oplysnings- cg Incassobnreau. Akts. Be ­ styrelse: Dir. J Petersen (Formand), der teg ­ ner Frm., Fabr JAN Nepper og Kontorchef J Henriksen, Aarhus. Aktk. 20.000 Kr. Dansk Orient. Kaffekomnagni. Akts., Hdl Be ­ styrelse.- Dir. CO Walther Larsen (Direktør), Fru E Larsen og Frk. JCK Larsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25.000 Kr. Dansk Ostindisk Plantage Selskab, Akts. Besty ­ relse : Oberstløjtn, RV Forman (Direktør). Højesteretssagf. CLJ David og Major CCL Fitzwilliams, London. Frm. tegnes af Co Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af et Besty ­ relsesmedl. i Foren, med en nirektør Aktk. 6,200.000 Kr., hvoraf 2,800,000 Kr. Præference ­ aktier. Dansk Oxin ved Axel Larsen, Industridrift og Hdl. Indeh. Jørgen Axel V Larsen. Dansk Ozalid, Aktieselskabet, Industrivirksom ­ hed. Bestyrelse: Gross. FA Brandes (Direktør), Ritm. KAW Haupt og Overretssagf. AT Gjea- de-()lsen.. Frm. tegnes af Direktøren eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Dansk Paketrederi, Akts., Rederi- og Speditions­ virksomhed og dermed i Forb. staaende Virk­ somhed. Bestyrelse .- Skibsreder KH Tuxen (Di ­ rektør), Ing. JFH Tuxen, Dir. Erik Hage- majin og Fru IIV Tuxen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. el ­ ler to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 70,000 Kr. „ j Dansk Panser Box ved II Blaamann. Haandv. Indeh. II Blaamann. Prok. .- Fru ROA Jør ­ Bestyrelse: Ins HA Skov, Prof. Erland Thaulow, Over ­ retssagf EB Salomon og Ing. Otto Meyer Di ­ rektør • HA Skov. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Adresse : Carl JacobsensV.16 Valby j? ★ C.14812, Dansk Papir-Industri. A Frederiksen. Indeh. A RF Frederiksen. (Frdbg.). Dansk Papirposefabrik ved Jørgen Schjerbeek. Indeh. JC Schjerbeek. Dansk Papireervietfabrik. Akts. Bestyrelse: Prokurist P Hertzum, Gross. M Jacobsen og Murerm. JP Jensen. Forretningsfører : M Ja ­ cobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Forretningsf. Aktk. 200,000 Kr gensen. , Dansk Papdaase Fabrik. -Akts.

Prok. : Direktøren alene eller JNP Nielsen og RVH Duns Christensen (kaldet Kristensen) i Foren, eller hver i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 400.000 Kr. Dansk Maalebaandsindustri, Akts. Bestyrelse : Gross. JE IIøegh-Guldberg, Fabr. A Meyer og Repr. G Johannsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 22,000 Kr. Dansk Maltcentral. Akts.. Ildl. Bestyrelse : Driftsbest. PCB Breyen, Dir. Herbert PA Jeri ­ chow, Kontorchef HK Kromann, Dir. Frederik Sander, Dir. Niels Hjelte Claussen og Dir. IIB Fogh. Direktion : Ing. FKF Petersen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 120,000 Kr. Dansk Manufaktur Import, Akts. Bestyrelse: Købmd. AC Zaclio, Randers. Købmd. EV Klo ­ ster, Aarhus, Dir. l ’ J Mathiasen. Købmd. N Jensen, Nykøbing M., og Købmd. T Vester- gaard, Esbjerg. Direktion : PJ Mathiasen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. Prok. : Olaf B Calberg i Foren, med AC ZacJio. Aktk. 250.000 Kr. Dansk Manufaktur Kommission, JR Bock. In ­ deh. JR Bock. Prok.: J Jørgensen og H Haremst. Dansk Markfrøcentral, Akts. Bestyrelse : Gross. S Olsen (Formand), Fru AG Olsen og JP Ol ­ sen. Frm. tegnes af Formanden eller af en Di ­ rektør. Aktk. 7000 Kr. Dansk Marmelade- & Frugtsaftfabrik ved Wad Bang. Indeh. Aa. Wad Bang. Prok. : Fru HC Wad Bang. Dansk Marmorer Industri, G Printz, Haandv. Indeh. G Printz. Dansk Maskin-Assuranco (gensidigt), Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelsen bestaar af en Direk ­ tion : SC Sørensen og ME Rasmussen 6amt en Kontrolkomité : nc Schack Linnemann, P Hansen, Broholm, FRV Lotz, Birkerød, L Belling, Ballerup, FV Olsen, Roskilde, og P Jørgensen, Hyllerup. Frm. tegnes af Direk ­ tørerne hver for sig eller af to Kontrolkomité- medl. i Foren. Dansk Mejeribrugslaboratorium vod A Granborg. Indeh. AL Granborg. (Frdbg.). Dansk Mejeri-Industri & Export Kompagni Akts., Møens Tørmælksfabrik Akts. (Danish Dairy Industry and Export Company Ltd.), (Danische Molkerci-Indnstrie und Export Gesellschaft A/G.), (Compagnie Danoise de l ’ lndustrie ct PExport des Laiteries). Bestyrelse: Overrets ­ sagf. IIBV Lindahl (Formand), Fru Inger LA Spiro, Lendemark pr. Stege, og Propr. JP Madsen, Stege, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Fru Inger LA Spiro, Lendemark pr. Stege. Prok. : Fru Inger LA Spiro alene oiler CL Bagger. EV Betak og RLS Cordt, to i Foren. Aktk. 215,000 Kr. Dansk Mejeri Produkt Kompagni (Danish Dairy Product Co.) ved Pedersen & Møller. Indeh. V Pedersen, Viby Sj., og CW Møller, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Dansk mek. Kedel rensnings- & Ieolationsforret- ning ved Kr. Dreyer. Indeh. Kil Dreyer og HC Aa. Dreyer. Dansk Metal-Kunst Akts. Bestyrelse : Assist. V Holm ITvilsby, Korrespondent OC Larsen og Fru IM Larsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Metalskilte-Tndustri ved K Jakobsen. In ­ deh. KEK Jacobsen. Dansk Metdlsprøjteri, H Busch Jensen,Haandv. Indeh. HUM Busch Jensen. Prok. : ATA Busch Jensen. Dansk Metalvare Fabrik ved JH Fix. Indeh. Fru HIM Fix og Fru Thora J Sørensen. Dansk Metalætseri ved H Baade. Indeh. HG1I Baade. Dansk Mineraloliefabrik, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Theodor Møllers Olieraffinaderi Akts, [se dette]. Dansk Minimax, Akts. Indeh. Nordisk Union Eksport Kompagni, Akts, [se dette]. Dansk Modeimport ved Leon Cohen, Hdl. Indeh. Leon A Cohen. Dansk Mpde Industri ved G Ducli Hansen. Indeh. GP Duch Hansen. Dansk Mohawk Import, Akts, i Likvidation. Likvidator : Landsretssagf. Cai Berg, der tegner Frm. Dansk Monumentfonsikring ved PM Øreberg. In ­ deh. PM Ørsberg. Dansk Motorolie, Raffinaderi ved A Munch Knudsen. Indeh. Aage Munch Knudsen. (Frdbg.). ... ( Dansk Musikforlag ved Mads Olaf Rickfelt. In ­ deh. MO Rickfelt. Dansk mælketeknisk Laboratorium Akts. Indeh The Hoyberg Company Akts, [se dette]. Dansk Møbelindustri ved V Lund, Haandv. In ­ _ ,. Dansk Møbelmesso ved Oscar Jørgensen. Inden. O Jørgensen. T Dansk Møbelpolstring ved Georg Larsson, in- Dansk Nattevagt, Akts. Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Do Forenede Vagtselskaber [se dette]. deh VC Lund.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker