kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Dansk Kautionsforsikrings-Akts. Bestyrelse : Prof. Oluf II Krabbe, Dir. Eigil Bramsen, Dir. Knud Christensen, Prof. Kristian Sindballe, Højeste- retssagf. Karsten Meyer og Dir. AH Torp-Pe- dersen. Direktør : Johs. Valeur. Frm. tegnes af to* Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Fil Messerschmidt, P Ilertzum og EVC Nielsen, to i Foren., eller hver for sig i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Dansk kemisk Fabrik ved V Jørgensen. Indeh. VA Jørgensen. (Frdbg.). Dansk Kinematograf Fabrik, Akts. Bestyrelse : Købmd. JCJ Niolsen, Hjørring, Fabr. HC Kragh-lleidemann og Margrethe Heidemann, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 21,000 Kr. Dansk Kittelfabrikation — Kittelstuen ved Oda Obelitz. Indeh. Fru Oda AE Obelitz. Dansk Kjoleklæde-IIus, Nicolai Sand, Akts. Be ­ styrelse: Overretssagf. A Sanning (Formand), Dir. SA Christensen (Direktør) og Disponent Aa. R Christensen. Frm. tegnes af Forman ­ den eller en Direktør eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 150.000 Kr. Dansk Kjole Klædehus, Valby ved Ove Jensen, Hdl. Indeh. Jens Ove Jensen. Dansk Kjolenet- & Possementfabrik, Aktø. Be ­ styrelse : Røbmd. W Kold-Christensen. Kalund ­ borg, Revisor L Kold-Christensen og Disponent JAF Bønsøe. Direktør : W Kold-Christensen. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 90,000 Kr. Dansk Klejnsmedio & Cyklefabrikkcn Thor ved E Broch. Indeh. EJ Broch. Dansk Kliché Fabrik ved Ovesen & Ostergaard. Tndeli. .TF Ostergaard. Dansk Kommissionsforretning ved Sophus Pe ­ tersen. Tndeh. LS Petersen. Dansk Kontormøbelfabrik, L Lietmann. Indeh L Lietmann. (Frdbg.). Dansk Kontor Service ved Knud Olsen, Haandv. Indeh. Knud K Olsen. Dansk kooperativ Assurance Akts. Bestyrelse : Borgm. Peder Christensen, Helsingør, Dir. JM Johannesen, Forretningsf. PD Pedersen, Sckr. RO Wolf, Forretningsf. JFM Hagengaard, Borgm. Vilh. Melgaard, Slagelse, og Bageri- best. Kr. Larsen, Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direkto ­ ren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Direktør : Frederik Dalgaard, der har Prok. i Foren, med S Aa. Dyrved. Aktk. 100,000 Kr. (Forsik ­ rings-Registret). Dansk kooperativ Pianofabrik Danmark i Li ­ kvidation, Akts. Likvidatorer: Hovedkasserer CPT Sørensen og Forretningsfører HS Olsen, der i Foren, tegner Frm., samt Forretningsf. MM Pedersen og Formand HP Sejersen. Dansk Korset industri ved Volmer Linneballe, Haandv. Indeh. Volmer JJ Linneballe. Prok. : Fru Magda Linneballe. Dansk Kortforsyning ved S Knudsen, Haandv. Indeh. SGP Knudsen. Dansk Kostumo Atelier ved Gudrun Stevnsborg, Ilaandv. Indeh. Fru Gudrun DM Dtevnsborg. Prok..: Aksel Stevnsborg. Dansk Kravefabrik ved E Forup. Indeh. ECB Fornp. Prok. : FIC Hermann. Dansk Krigs-Søforsikring for Varer. Bestyrelse : Prof. Kristian Sindballe (Formand), Departe ­ mentschef Hakon Jespersen (Næstformd.), De ­ partementschef KIT Kofoed, Generalkonsul Bjarne Nielsen, Nationalbankdir. Ove Jepsen, Dir. Gustav E Hartz. Dir. KK Petersen og Dir. Ingolf Witzke. Direktion : Svend Bram ­ sen. Frm. tegnes af Formanden og Næstformd. i Foren, eller af en af disse i Foren, nfed et af de øvrige Bestyrelsesmedl. eller med Direk ­ tøren. Garantikapital.: 40 Mill. Kr. For Insti ­ tuttets Forpi. hæfter alene den tegnede Garan ­ tikapital. ( Forsikrings-Regi stret) . Dansk Kronesølv Fabrik, J Behrendt Jensen. Tndeh. J Behrendt Jensen. Dansk Krystalindustri, Akts. Bestyrelse : lng. EJ Wedenell, Prokurist MKE Holst og Værk ­ fører P Johansson, der to i Foren, tegner Frm. Driftsleder : EJ Wedenell, der har Prok. Dansk Kugleleje Akts. S K F. Bestyrelse : HO Keel (Direktør), Prof. Anker Engellind og Overretssagf. CF Olivarius samt Ombudsmd. VE Glimstedt og Dir. IIJU Forsberg, de to sidstn. af Gøteborg. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af en af de tre førstn., eller af de tø sidstn., hver i Foren, med en af de tre ★ Cent. 6247 m. Om ­ still. til alle Afd., Stats § 416 Filialkont. Aarhus Mejlg. 39 f 4844, Stats £ 74, Tele- gramadr. „Kugleleje". Dansk Kul Central ved J L Andersen, Ildl. Indeh. JL Andersen, Odense. Dansk Kul- & Koks Import, ____ __ „ ____ W Brinkmann, Akts. Bestyrelse : Prokurist SUT Hansen, Dir. FW Wex og Fuldm. JC Falsby, der to i Foren', tegner Frm. Prok. ; NF Hanson og SHT Han ­ sen i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Kulsyrefabrik Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Nordisk Kulsyre- zfabrik Akts, [se dette]. ’ T Dansk Kunstbroderi-Magasin ved M Madsen, in. deh. Maria C Madsen. førstn. Aktk. 150.000 Kr. Adresse : Bredg. 31 (K)

Dans

VI — 2732

Stockholm, Ing. MC Ilolst, Aarhus, og Dir. Jens Hassing-Jørgensen. Direktør : lng. OP Larsen. Prok. : Torben Grut og OP Larsen i i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Iltcentral,. Akts. Bestyrelse : Fabr. NH Nielsen, Horsens, Fuldm. MLR. Nienstædt, Lng. Tb. Kragli Petersen, Fabr. C Nielsen, Dir. JA Andersen, Nørre Aaby, og lng. OP Larsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Dansk Import fra Kgl. ungarske Statsvinkældere, Budafok ved V Thygesen, Industridrift og Ildl. Indeh. V Thygesen. , Dansk Imprægneringskompagni, Akts. Virksom ­ hed ved Imprænering af Træ og andre brænd ­ bare Stoffer. Bestyrelse : OAT Herbst, OF de Fine Skibsted, NJT Jensen [er senere død] og JO Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Dansk Indkøbs Central, II Scharffenberg. In ­ deh. SH Scharff enberg. Dansk Industri Forsyning ved Max Seyffert, Ildl. Indeh. Max A Seyffert. Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts. Bestyrelse: Dir. Edv. Bulow (Formand), Højesterefssagf. Thorkil Knudtzon (Næst- formd.), Prokurist KA Jørgensen, Oberst P Pagh-TTansen, Dir. Percy Harald Tpsen og Generalmajor Torben Grut. Teknisk Direktør: Werner Haubroe. Kommerciel Direktør : Aa. FC Henckel. Frm. tegnes af tre Bestyrelses ­ med!. i Foren, eller af Formanden i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Prok. : Poul Krohn Bøggild i Foren, med enten Dir. Werner Haubroe eller Dir. Aa. FC Henckel eller i Foren, med enten Bestyrelsens Formand eller Næstformd. Aktk. 5 Mill. Kr. fh. Dansk Industrielt Eksport Syndikat (D. T B. S.) ved eneste ansvarlige Indehaver RE Brincker, Ildl. Indeh. RE Brincker. Dansk Ingeniørforenings IIus, Akts. Bestyrelse : lng. Knud Højgaard (Formand), Dir. V Børs- holt (Næstformd. og Direktør), lng. S Aa. Andersen, Ing. JP Møllmann, lng. p Kerrn- Jespersen, Overing. CU Simonsen, Mølholm pr. Vejle, og Dir. CE Bæck-Hansen, Dania pr. Mariager. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med to Bestyrelsesmod!. Prok. : V Børsholt. Aktk. 653.600 Kr. Dansk Investerings-Kompagni Akts. Bestyrelse : Dir. JM Valeur (Direktør). Dir. KE Christen­ sen og Overretssagf. AE Larsen. Frm. tegnes af to Besytrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrlesesmedl Aktk 400,000 Kr. Dansk Isoleringsforretning ved Poul Hansen, Haandv. Indeh. Poul VG nansen. Dansk Joesli Ltd., Akts., Hdl. og Fabr samt Foretagelset og Forvaltning af KapitaJanlæg Off al dermed i Forbindelse staaendo Virksom- hed Bestyrelse: Dir. E Michaelsen (Formand), stud. jur. JCE Michaelsen. Landsretssagf. KT Rørdam og Fru VHM Michaelsen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr Dansk-Jugoslavisk Ilandelsselskab ved O Hil ­ mand. Hdl. Indeh. OA Ililmand Dansk Kaffeforeyning Akts. Bestyrelse: Gross. AMMO Erichsen, Gross. NP Brynoldt og Fru d cr ■ Foren. tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Dansk Kaffemølle-Industri ved Jobs. Biædel. Indeh. Johs. Blædel. (Frdbg.). Dansk Kapokfabrik, Akts. (Dansk Fjerfabrik Akts., Danlish feathen-works Ltd., Ditmischo Bett- federnfabrik A/G). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Fjerfabrik, Akts. (Danish feather-works Ltd.) (Dånische Bett- federnfabrik A/G.) [se dette]. Dansk Karosserifabrik. Akts. Bestyrelse: Dir. H Kyster, Driftsinsp. EA Schmidt og Kontor ­ chef SAT Clausen. Direktion : II Kyster. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Resfvrelsesmedl. Prok. : II Kyster. Aktk. 60,000 Kr. Dansk Kartoffel Central ved AW Kirkebye, Hdl. Indeh. AW Kirkebye. Dansk Karton Fabrik, J Bech Bruun. Indeh. JA Bech Bruun. Dansk Kartothek Fabrik ved Rud. C Drumm. Indeh. RC Drumm. . Dr nsk Kasketfabrik ved R Szimakoff. Indeh. R Szimakoff. Dansk Kattuntrykkcri, Akts. Bestyrelse: Arki ­ tekt ASJ1I Leth, Overretssagf. Ludvig Bing og Fru J Locher. Direktion : Fru MCM Leth. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Fru MCM Leth. Aktk. MO.OOO Kr. Buck, Ilaandv. Fru Anna Levin. Prok. : Stig.Tyrd. Kompagni i Likvidation, Akts. Gross. JP Stoustrup, der tegner ved E Stoustrup & C Elna Stoustrup og CG Dansk Java Likvidator : Frm. Dansk Java . _ Stoustrup, Hdl. Indeh. Stoustrup, Hillerød. Dansk Jernkunst ved Indeh. Egon Buck. Dansk Jod Sæbe Fabrik ved Indeh. Fru Anna ED Le vin. (Frdbg,). Compagni

Fabr. Ericli- gurd Gjersøe. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af en Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 Kr. Dansk Goudalite Akts. Bestyrelse: Ing. PF Slot ­ ting (Formand), Overretssagf. Ilenry Wibroe og Departementschef Frederik V Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: Eigil Schii-- fer, der har Prok. Aktk. 160,000 Kr. Dansk Grafit Industri ved Chr. Mikkelsen, Indeh. Chr. M Mikkelsen. Dansk Grammofonpladefabrik ved Alfred sen. Indeh. Alfred Erichsen. Dansk Grundejer Abonnement Akts. Formaal: Tilsyn, Vedligeholdelse og Reparation af Vandklosetter, Gasbadeovne m. m. Bestyrelse : Administrator V Jeppesen (Direktør), Gross. VA Krogh Johansen og Bankbest, NGA Glee- rup. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : VB Nielsen, Ingeborg Søndersøe. EF Clement og GJ Messmann, to i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Dansk Guldlistefabrik, Akts. Bestyrelse : Ovor- retssagf. E Flensborg, Fru OA Bergemann, Ringsted, og Dir. F Bergemann, der i Foren, tegner Frm. Prok. : F ~ Kr. Bergmann. Aktk. 80,000 Fabrik. (BI Svendsen. ved KP Thomsen. In- Gulvkludefabrik __ __ _______ _ CC Thomsen og E Thomsen. Gummi-Depot ved Julius Jensen ’ s Eftf., Indeh. SL Federspiel. Gymnastiksko Industri, Poul Christoffcr- Ilaandv. Indeh. Poul E Christoffersen. Dansk Gnldsmedeæsko Indeh. CM Svendsen. Dansk deh. Dansk Ildl. Dansk sen, _____ _____ ___ _ ___________ (Frdbg.). Dansk Gærings-Industri, Akts. Bestyrelse : Over ­ retssagf. N Olesen Dir. IIO Damgaard-Nielsen og Dir. Chr. II Olesen. Direktør : Chr. F Jør ­ gensen. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150.000 Kr. Dansk Gødningskalkkontor, Selsk. m. begr.Ansv., Ildl. Bestyrelse: N Holten-Andersen (Formand) m fl. Frm. tegnes af Formanden alene. Prok. : AC Harder alene eller EC Ilelwigh og T Linde i Foren. Der er ikke indsk. nogen Kapital i Selsk. Medl. hæfter pro rata for Selsk. ’ s Forpi. efter nærmere fastsatte Kvota. Dansk Haarsigtefabrik Industridrift. Indeh. (Nordre Birk). Dansk Haarsigtefabrik Felix Christensen. Indeh. Jens Felix Christensen. (Nordre Birk). Dansk Handels- & Industri-Compagni (Danis- co), Akts. Bestyrelse : Konsul Christian Cloos, Frederikshavn, Købmd. Axel B Lange, Frede ­ rikssund, Dir. Chr. H Olesen, Overretssagf. N Olesen, fh. Bankdir. V Eigtved, Fredensborg, Gross. William Malling, Købmd. Holger Fink, Aabenraa, og Ilofjgm. Christian D Liittichau, Tjele. Direktion : Dir. HO Damgaard Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af Direktøren alene. Aktk. 1,400,000 Kr. Dansk Handelskompagni ved HC Siiger & Co. Indeh. HC Siiger. Prok.: Fru JIP.Siiger. Dansk Hattefabrik, Akts. Bestyrelse : HP Cohn (Direktør), Gross. IIV Jacobæus og Fuldm. HM Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren, IIP Colin, alene. Prok. : B Senn i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 180,000 Kr. Dansk deh. Dansk Ildl. Dir. __ _ = .............. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af Direktøren i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok. : Frk. Ellen AE Hansen og JL Rasmussen i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Dansk-Hollandsk Cigarfabrik Otto deh. Otto F Nilsson. Dansk-Hollandsk Kaffe-Kompagni. IM Aløller. Prok. : K Møller. Dansk Hollandsk Ædelmetal Akts. _ & Zoon, Amsterdam (Udenlandsk Aktieselskab). Forretningsa-fd. af II Drijfhout & Zoon ’ s Edel- metaalbedrijven N. V., Amsterdam, Holland. Forretningsfører : Gross. Aa. D August. Forret- riingsafd. bestyres og tegnes af Forretnings ­ føreren alene. Dansk Hustelefonselskab, Akts. Bestyrelse: lng. ACE Højgaard (Direktør), Insp. FSE Høj ­ gaard og Fru MEE Rybøl, Horsens. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Hypothekforsikrmg, Aktieselskab af 19Z7. Bestyrelse : fh. Sparekassedir. J Gyring (J Nielsen Gyring), Overretssagf. Axel Hule- gaard, Højesteretssagf. Karsten Meyer og Dir. Knud Christensen. Direktion : JM Valeur. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Il Flischer-Hansen i Foren, med et Bo- st.vrclsesmedl. eller med Direktor JM Valeur. Aktk. 100.000 Kr. (Forsikrings-Registret). , Høbkompagni ved Kr. Larsen og OH Minke!, Hdl. Indeh. OH Winkel. Darisl; nt- & Brintfabrik, Akts. Bestyrelse • Generalmajor Torben Grut (Formand) der tZ-' xn. pmi. ns Lmde, Mtinchen, Dir. SG Dalén ’ ved Jens Felix Felix Christensen, Christensen. ved Jobs. Johs. Nielsen Nielsen & og Herrekonfektionsfabrik, H Palsbøll. In- ITEA Palsbøll. Iljemmefodtøjs Fabrik, Akts., Fabr. og Bestyrelse: IIE Mikkelsen (Direktør), C Fabricius og Frk Ellen AE Hansen. Nilsson. Indch. In- II Drijfhout

Vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker