kraks vejviser 1940 handelskalender

Dans

VI — 2731

Firma-Register: A. København Dansk Emballage Industri vod Erling Larsen & Egon Transø, Industrinæring. Indeh. Erling Larsen og Egon Transø. (Frdbg.). Dansk Emballage Industri ved Larsen & Transø, Industridrift. Indeh. CE Larsen og EGA Tran ­ sø. Dansk Emballage Tidende Akts. Bestyrelse : Dir. E Jeppesen (Direktør), Bogtrykker Im. L Kandrup og Bogtrykker P Wnnsch. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af den samlede Besty ­ relse. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Emulsion Christian Rex, Hdl. Indeh. CT Christian Rex. Dansk-Engelsk Alabast Industri, Akts., (Danish- English Alabaster Industry, Ltd.). Bestyrelse: Generalkonsul HL de Coninck Smith, Esper- gærde. Dir. EC Hertz ogFabrikm. L de Co ­ ninck Smith, Køge. Direktør JAK Walter. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 24,000 Kr. Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co., Akts. Bestyrelse: Dir. H Hansen (Direktør), Kom- munaldir. K Bjerrcgaard og Højesteretssagf. JV Møldrup. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. l ’ rok. : II Hansen ale ­ ne eller VAJ Jørgensen i Foren, med et Be- styrelsesmcdl. Aktk. 8 Mill. Kr. Dansk - Engelsk Biscuits- Fabrik, Akt6. Indeh Akts. Engel&k-Dansk Biscuits-Fabrik [se dette], Dansk-Engelsk Dampskibsselskab, Akts. Besty ­ relse : Dir. HA Christensen (Forretningsfører), Sekretær Sten Hvide Christensen og Dir. Otto Hvide Christensen. Frm. tegnes af Forretnings ­ føreren alene eller af den samlede Bestyrelse. Fiok. : SH Christensen og OH Christensen. Aktk. 1,101,000 Kr. Dansk Engelsk Gummi Co. ved E Garde & Co., Hdl. Indeh. E Mortensen. Dansk-Engelsk-Konfektionsfabrik, Akts. Besty ­ relse: Ovnbygger E Meyersahm (Formand), Gross. J Møller Nielsen og Lagerchef AFK Larsen. Direktion : J Møller Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 70,000 Kr. Dansk-Engelsk Kul & Koks Kompagni ved Hol ­ ger Jensen,Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Holger Jensen. Dansk-Engelsk Madrasfabrik, Akts. Bestyrelse : Højesteretssagf. Poul Jacobsen, Kunsthdl. Ole Ilaslund og Dir. OM Levysohn. Direktør: OJ Berg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. j Foren. Prok. : OJ Berg. Aktk. 40,000 Kr. Dansk-Engelsk Motor-Import Co. C Ingemann, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. C Ingemann. Dansk-Engelsk Pibe Industri, Aktieselskabet. Bestyrelse: Overretssagf. Thorvald Mikkelsen, Fabr. EM Marcussen og Prokurist A Hal- steen, Birkerød, der to i Foren, tegner Frm Prok. : Aa. SM Glento og A Halsteen i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dansk-Engelsk Special-Maskin Compagni Dane- bar. Akts Bestyrelse: Ing. GA Colin (For ­ mand), Patentagent PV Jensen og Landsrets ­ sagf. SJ Abrahamsen. Frm. tegnes af Forman ­ den alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Etjii- og Kuffertfabrik ved Jørgen Eng- hoff, Iiaandv. Indeh. Jørgen Hatting Eng ­ hof f. Dansk Export Biscuits Fabrik, Akts. Indeh. Jen ­ sen & Møller, Akts, [se dette]. Dansk Fabrik for elektrisk Sikringsmateriel, Akts. Bestyrelse : Gross. A Nielsen, Gross. J Nielsen og Købmd. J Nielsen. Sønderborg, der i Foren, tegner Frm. Prok. : A Nielsen og J Nielsen, hver for sig. Aktk. 5,000 'Kr. Dansk Farsforretning ved Sigrun Lyttik, Iiaandv. Indeh. Fru Sigrun Lyttik. (Kbhvn. og Frdbg.). Dansk Farve-Kunst, Aksel Andersen. Indeh. All- M Andersen. Dansk Farve- & Metalsprøjtnings-Materiel ved Carl Thorup, Hdl. Indeh. Carl L Tliorup. Dansk Farveri & Appretur Akts. -Bestyrelse : Fabr. VJ1I Weidemann (Direktør), Fru TEM Weidemann og Farvem. EVB Weidemann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 7500 Kr. Dansk Farveri & Merc.eriserings Anstalt, Hassel- baleh & Co. Indeh. IIH Ilasselbalch, der teg ­ ner Frm., samt Grevinde Alice Danneskiold- Samsøo. Prok..: GP Jensen. Adresse : Kejserg. 2 (K) £) Cent. 9255 & 9274. Kontor f ★ Cent. 380. _ Bestyrelse: Revisor JL Birkmar, Gross. ACJ Thyboe og Landsretssagf. PS Thyssen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : W Tiefenthal i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,500 Kr. Dansk Film Co. Akts. Bestyrelse : Dir. KTS Nielsen (Direktør), Dir. SJF Nielsen, Flynde- •upgaard pr. Espergærde, og Overretssagf. FD Olufsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Films Avis ved OBJ Søkjær, Iiaandv. Indeh. OBJ Søkjær. Dansk Filtvarofabrik, Akts. Bestyrelse: RGV Madsen (Direktør), Driftsbest. VM Madsen, Gross. HM Madsen, Frk. A Madsen og Frk. Telegramadr. „Mercerisering". Dansk Filestores-lndiistri, Akts.

Prok. : PJ Albrecht, V Aa. Nyholm og RE Christiansen, to i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Dansk Frilufts-Reklame ved Ansgar Mortensen, Iiaandv. Indeh. Ansgar Mortensen. Prok.: Fru IL Mortensen. Dansk Frugt Central ved AAV Kirkebye, Hdl. Indeh. AW Kirkebye. Dansk Frøavls Kompagni & Markfrøkontoret (Trifolium) Akts. Bestyrelse : Propr. JM Vil- lumsen, Anhof, Ilofjgm. Christian D von Lut- tichau, Tjele, Forp. EA Tesdorph, Gjorslev, Folketingsmd. Johs. Kyed, Skovvang pr. Bel- dringe, Forp. AV Bech, Vallø Ilovedgaard, og Overretssagf. N Olesen. Direktion : Konsul IIC TO Jurgensen, Randers, og Dir. Jobs. Larsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af en Direktør. Prok. : U Friis, KHH Ras ­ mussen og 11CO Jiirgensen, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Dansk Frøhandel af 1935, Akts. Bestyrelse : Konsul HCT Olivarius Jiirgensen, Randers, Dir. JP Jespersen, Randers, og Konsul Vald. Thy- gesen. Adm. Direktør : Johs. Larsen. Frm. teg ­ nes af den adm. Direktør alene eller af to Be ­ styrelsesmod 1. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Frøkontor ved Kay TAV Segel, Ildi. Indeh. Kay TAV Segel. Dansk Frø- & Silo-Selskab, Akts. Bestyrelse : Dir. OH Munck, Dir. EP Lutken Frigast og Dir. E Bulow. Direktion: JKD Ilarving. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Besty­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i^Foren. Prok. : NT Tholstorf i Foren, med en*Direk- tør eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 225,000 Kr. Dansk Fuldblodsstutteri, Akts. Bestyrelse : Ge ­ neralmajor Halfdan Rørdam, Ritin. GAF v. Clauson-Kaas og Jægerm. U Mackeprang, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Dansk Fyrværkeri Fabrik ved Rich. Bagerskov, Haandv. Indeh. J Rich. Bagerskov. Dansk-Færøsk navfiskeri6elskab, Akts. Bestyrel ­ se : EE Andersen, R Rothe, HJH Andersen, C Rasmussen, N Andreasen og OE Andersen (Forretningsf.). Frm. tegnes af Forretningsf. Prok. : N Andreasen. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts. Bestyrel ­ se : Generalkonsul HL de Coninck Smith, Es ­ pergærde, Ing. Paid Borgsøe, Generalkonsul FD1I Norstrand, fh. Dir. CF Muller, Dir. Percy Harald Ipsen og Prof. Carl Faurholt. Direktør : IIL de Coninck Smith. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 2 Mill. Kr. Dansk Galvaniserings Anstalt ved Jensen & Sø ­ rensen, Haandv. Indeh. NKM Jensen og AG Sørensen. Frm. tegnes af sidstn. alene. (Frdbg.). Dansk Galvaniserings Anstalt, Rasmus Petersen, Haandv. Indeh. Rasmus Petersen. Dansk Gamasclie Fabrik, Søren Skifter, Ildl. og Fabr. Indeh. Søren C Skifter. Prok. : HC An ­ dersen. Dansk Gardiin- Æ Tekstil Fabrik, Ilasselbalch & Co. Indeh. HH Ilasselbalch, der tegner Frm., samt Grevinde Alice Danneskiold-Samsøe. Prok. : GP Jensen. Adresse : Kejserg. 2 (K) g ★ Cent. 380. Telegramadr. : „Gardinfabrik “ . Dansk Gasbeton Aktieselskab (Aktieselskabet Rockwool). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Rockwool [se dette]. Dansk Gas Service (D. G. S.) ved Harald Chr. Ilviid, Hdl. Indeh. Harald Qlir. Ilviid. Prok. : Fru Elfriede Ilviid. Dansk Gasøkonomi Jens Jensen, -lidt. Indeh. Jens Jensen. Dansk Gelatine Fabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. TT Obel-.Twrgensen (Direktør), Dir. Chr. H Olesen og Driftskontroller CF Jørgensen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Gelenkfabrik & Kappeskærferi ved An ­ ton Ilaahr, Iiaandv. Indeh. Fru PN Ilaahr. Prok. : PØ Ilaahr. (Frdbg.). Dansk Gibsindustri-Compagni, Akts. Bestyrelse : Dir. TSP Behrend (Direktør), Vekselerer Paul Philipson og Ing. M Søltoft. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 90,056 Kr. 25 0. Dansk Gips- og Ccmentskillerumsfabrik ved Rud. Høst. Indeh. RM Høst. (Frdbg.). . Dansk 'Glas- og Cykle-T.yveri-Forsikrings-Aktie- selskab. Bestyrelse : Dir. OA Rechendorff, Fik KM Nielsen og Redaktør C Aa. Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører (Direk ­ tør) : OA Rechendorff. Aktk. 50,000 Kr. (For ­ sikrings-Registret). Dansk Glasforsikrings-Aktieselskab Prudentia. Bestyrelse: Glarmester JT Jørgensen(Formand), Glarmester KVE Hansen, Fru MFA Lohrer og Glarmester P Chr. Andersen. Direktion : KVE Hansen (adm.) og JT Jørgensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med den adm. Direktør eller en af disse i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 50,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Dansk Glas- & Kapselindustri, Henry A Lo ­ rentzen. Indeh. Henry A Lorentzen. Dansk Glasuldfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. Chr. Andersen (Forretningsfører). Dir. Emil C Hertz, Christianshus pr. Kokkedal, og Dir. Si ­ anmeldte Firmaer.

G Madsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktøren. Aktk. 120,000 Kr. Dansk Financia, Aktieselskab for Administra ­ tion og Kapitalanlæg. Bestyrelse : Dir. FC Boldsen (Direktør), Prof. Erland Tbaulow og Maskinm. O Bouet. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed, i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. Dansk Fiskelæderfabrik Aktieselskab i Likvida ­ tion. Likvidator : Iløjesteretssagf. Thorkil Knudtzon, der tegner Frm. Dansk Fjercentral Akts. (Dansk Fjerfabrik Akts., Danish feather-works Ltd., Dånische Bet.t- federnfabrik A/G.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Fjerfabrik, Akts. Danish feather-works Ltd., Dånische Bett- federnfabrik A/G.) [se dette]. Dansk Fjerfabrik, Akts. (Danish feather-works Ltd.) (Dånische Bettfedcrnfabrik, A/G). Besty ­ relse: Landsretssagf. KT Rørdam (Formand), Driftsinsp. F Dybing (Forretningsfører) og Købmd. JO Rosenthai, Svendborg. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 350,000 Kr. Dansk Flagfabrik ved Harry Jacobsson. Iiaandv. Indeh. Harry AC Jacobsson. Dansk Flagtrykkeri ved Johannes Weilbach. Indeh. Johannes P Weilbach. Dansk Flinteksport ved Scheitel & Christiansen. Indeh. CF Christiansen. Prok. : Aa. F Chri ­ stiansen. Dansk Flip Fabrik, Akts. Bestyrelse : Dir. AR Rasmussen, Landsretssagf. P Bornemann og Frk. E Villadsen. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, eller af den samlede Besty ­ relse. Prok. : AR Rasmussen og Frk. E Villad ­ sen. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Folkecykle Kompagni ved Jakobsen Æ Stevns. Industridrift. Indeh. II Jakobsen og NPO Stevns, der i Foren, tegner Frm. Dansk Folke-Ferie, A.m.b.A. Bestyrelse.: Dir. J Sperling. Forretningsf. Viggo Christensen, Se ­ kretær Einer Nielsen. Fru Fanny Jensen, Ho ­ vedkasserer Aksel Olsson. Sekretær HE Ras ­ mussen, Forretningsf. C Larsen, Sekretær Eiler Jensen og Forretningsf. C Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : J Sperling, der har Prok. Andelskapital ; 397.870 Kr. Dansk Folkeforsikringsanstalt, Akts., Livsforsik ­ ringsvirksomhed. Bestyrelsen bestaar af en Kon ­ trolkomité.: A Kofod. KA Goos og IT Ussing samt Direktionen : CA TTo.vrup, Aa. Hostrup og Erik v. d. Hade (Vicedirektør). Frm. tegnes ‘ af en Direktør i Foren, med et Medl. af Kontrol ­ komitéen. Prok. : Ad. C Lauritzen, MJ Løkke- gaard, S Aa. Nielsen og Inger Bramsen. to i Foren, med et Kontrolkom item ed 1. Aktk, u Mill. Kr. Dansk Folkcforsikringsanstalts Tlaveboligselskab. Akts. Bestyrelse: Universitetskvæstor Karl Å Goos, Dir. CA Høyrup og Landsretssagf. Ernst B Jerichow. Direktion : Aa. Hostrup. Frm. teg ­ nes 'af fo Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50.000 Kr. Dansk Fonograf Magasin, Akts. Bestyrer: W Farre, der tegner Frm. Prok.: RO Lorentzen Aktk. 45,000 Kr. Dansk Forchromnings Anstalt ved EA Johan ­ sen, Iiaandv. Indeh. EA Johansen. Dansk Forening for international Motorkøretøjs ­ forsikring. Bestyrelse: Iløjesteretssagf. Frede ­ rik Winther, Overretssagf. Chr. Olrik og Un- dérdir. William Zacbrisson ’ , der to i Foren, teg ­ ner Frm. Forretningsfører : CMF Steenholt, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. (Fprsik rings-Regi stret) . Dansk Form- & Metalindustri. Akts.. Fabr. af og HdL m. Metalvarer. Bestyrelse : Underbest. CL Schramm (jnn.), Underbest. JLC Schram og Dir. H Chr. P Christensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. ; II Chr. P Christensen. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Formulartryk. Akt?., Hdl. m. Kontor ­ art. og Tryksager. Bestyrelse: Fuldm. K Dige- Petersen < Formand), Salgschef PII de Waalj (Forretningsfører) og Bogholder BL Andersen} Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. 1 eller af Formanden alene eller af Forretningsf.; alene. Aktk. 30,000 Kr. Dansk Forsikrings- Aktieselskab Constantia (Danski Glas- og Cykle-Tyveri-Forsikrings-Aktieselskab) . Under dette Navn drives tillige Virksomhed af . Dansk Glas- og Cykle-Tyveri-Forsikrings- Aktiesolskab [se dette]. Dansk Foto Import ved Rich. Sperling, Hdl. Indeh. Carl Rich. Sperling. Dansk Foto Reportage vod Aage Petersen, Iiaandv. Indeh. Ernst Aage Petersen. Dansk-Fransk Kartoffelindustri ved S Søe-Jensen. Indeh. S Søe-Jensen. Dansk-Fransk Makaronifabrik ved S Søe-Jensen. Indeh. S Søe-Jensen. Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, Alcts. Bestyrelsen bestaar af do Kommitterede : Lands ­ retssagf VCS Friderichsen, Bankdir. J Filskov, Dir. AN Petersen og Skibsreder Chr. Andresen. Direktion: Skibsrederne AN Petersen og HE Hahn-Petersen. Frm. tegnes af en Direktør. Grundlag og Handelsregistrene

Rettelser foretages kun paa

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker