kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Dansk Chemo Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Ferrosan [se det'e]. Dansk Chemo-Therapeutisk Selskab Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Feftoean- [se dette]. Klenow. Prokurist : Lennart Klenow. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør i Foren, med en Prokurist. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Cigarforsyning ved EV Nielsen, Haandv. Indeh. EV Nielsen. Dansk Continu & Drivremmefabrik ved O Mal ­ ling Olsen, Indeh. OC Malling Olsen. Prok.: SA.T Poulsen og CME Vesterholt i Foren. Dansk Crown-Cork Fabrik ved Aage Woybye-Las- sen, Haandv. Indeh. Aage Weybye-Lassen. Prok.: S Aa. Harslund. (Frdbg.). Adresse: Ilillerødg. 31 & 33 (N) J Cent. 5480. Dansk Cub-Aeroplanfabrik Akts. (Cub Aircraft Company, Copenhagen, Akts.). Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Cub Aircraft Company, Copenhagen, Akts, [se dette]. Dansk Cykle-Assnrance af 1896 og Almindeligt Assuranceselskab', Akts. Bestyrelse : Dir. Sveml Bramsen, Konsul K Lindquist, Arendal. Dir. Svend F Jacobsen. T ’ nder'Br. .TO Sagild og Dir. Carl Duns. Direktion : B Deruginsky. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Dansk Cykle Materiel ved E Thomson A- H Chri- , stensen, Industridrift. Indeh. II Christensen. DANSK DAMMANN-ASFALT, Akts., Fremstil ­ ling af og Hdl. med Vejmateriale og Vejbelæg ­ ningsmateriale, Raastoffer dertil samt Udlæg ­ ning deraf. Bestyrelse: Dir. IIP ITeilbuth, Dir. Paul Wonsild og Dir. Sigurd Gjorsøe. Forretningsfører : AL ITagensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Adresso : Amalieg. 15 (K) g -fc C. 6388. Dansk Dampkedelindustri ved Vald. Rossel, In- dnstridrif. Indeh. Vald. L Rossel. Prok. : FEO AV al bom. Dansk Dental Depot ved Bagger &, AVium, Hdl. Indeh. PKC Bagger og AV Wium. Adresse: Stormg. 8 (K) £ Cent. 7907 & 14646 ’ Dansk Desinfektionsanstalt ved LP Madsen A Co. Indeh. LP Madsen. I Dansk Driftstabsforsikring, Akts. Bestyrelse : nøjesteretssagf. NTT Baclie (Formand). Direk ­ tørerne Fritz Løppenthien, Aage Ferdinandsen, ILT Hansen, Evald Theodor Kiølbye og FL Crone samt Gross. Stanley Burmeister og Se ­ kretær PE Vissing. Diroktion ; Carsten Ilancli (adm. Direktør). Frm. tegnes af Bestyrelsens og Direktionens Medl., to i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. hvoraf or indbetalt 25 %. J Forsik ­ rings-Registret). Dansk Dørlukker Abonnement. Akts, under Likvi ­ dation. Likvidator: Mekaniker AFF Lading, der tegner Frm. . Dansk Eksport-Import Kompagni, AktR. Bcetv relse : Gross. VAT Jørgensen, Fru JKE Jensen og Dir. CEH Matbiasen, der to i Foren, teg ­ ner Fnn. Prok. VAT Jørgensen. Aktk. 10,000 Kr s Dansk Ekstraktfabrik, Akts. Bestyrelse : AH Pabst. Kolding, og EW Buemaun, der liver for sig tegner Frm., samt TLS Dam. Ak,tk. 10,000 Kr. Dansk Elektricitets Service ved A Bendsen, Haandv. Tndeb. JA Bendsen. Dansk elektrisk Fabrik Seldan, Aage Borly. In ­ deh AAP Borly. Prok. : JM Borly. Dansk Elektrisk Kompagni ved Eyvind Finsen, Kommanditselsk. Ansv. Delt. E Finsen. Dansk Elektroliegn ved Mogens Plum & S Ilusted- Anderscn, Ildl. Indeh. Mogens Munk Plum og SRJ Husted-Andersen, Veksø, der i Foren, teg ­ ner Frm. (Frdbg.). Dansk Elektrokul Industri ved Alfred Iloff. In ­ deh. AVEA Hoff. Dansk Elektromaskin,fabrik. IP Jensen ’ s Eftf. ved Ingeniør V Brendstrup. Indeh. V Brend- strup. (Nordre Birk). Dansk Elektromedika, Akts., Fabr. og Ildl. Besty ­ relse : Gross. Kai Lippmann (Formand), Fru E Lippmann og Prokurist OJ Lippmann Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Akts. Bestyrelse : Ing. Baclie, Halfdan Klenow Fabrikant G Ilendriksen. og Lennart Dansk Chromlæderfabrik. Ove Meyer, Ing. EC Bjørløw og Gross. Direktion : _

Danr — Dans

VI — 2730

Dansk Baltisk Handelsfirma ved AVO Kirkeby, i I Indeh. WO Kirkeby. Dansk Bandage Industri, Akts., Ildl. og Fabr. samt som særlig Afd. Fodklinik, Bandagist- I virksomhed og derm, i Forb. staaende De ­ tailsalg. Bestyrelse: Dir. OH Thornam (Di ­ rektør), Overretssagf. A Bach Nielsen, Fru | AME Thornam og Frk. IIJ Deichmann. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 25,000 Kr. Dansk Betonklinker, Akts., Fabr. og Ildl. m. Betonklinker og andre Bygningsmaterialer in ­ denfor Bygningsindustrien. Bestyrelse : Dir. N C Nielsen, Dir. C-JF Lemvigh-Miiller og Pro ­ kurist A Frøkjær-Jensen. Direktion : Ing. KM Maarbjerg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foron. med ct Bestyrelsesmedl. Aktk. 16 Mill. Kr. Dansk Bi-Honning Central ved Niels Mørch & Tb. Stangebye, Ildl. Indeh. Niels M'ørcli og Th. Stangebye. | Dansk Billardfabrik Akts, i Likvidation. Likvi ­ dator : Fuldm. Erik Dyrbye, der tegner Frm. Dansk Billed-Central ved P Barnow, Haandv. Indeh. PHD Barnow. (Frdbg.). Dansk Bil-Støvovertræk Comp. Kaj Niolsen & Co., Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. Kaj RAV Niolsen. l ’ rok. : BB Hansen. Dansk Bladfordeler, Akts., Distribution og Kol- iportering af Blado og lign, dermed i Forb. staaende Formaal. Bestyrelse: Overretssagf. G T Budde-Lund (Formand), Dir. WW Ander ­ sen og Sagf. ET Jørgensen. Direktion: WW Andersen. Frm. tegnes af Formanden eller af en Direktør. Aktk. 10.000 Rr. Dansk Blæk- & Tuschfabrik, Akts. Bestyrelse : Gross. EP Lucas, Gross. LJ Henriksen og Fuldm. Iforold W Lucas, dor tro i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Bogforlag, Andelsselsk. Bestyrelse : Pa ­ stor T Tobiasen (Formand), Pastor LJ Kirke ­ løkke, Pastor L Sæbøe-Larssen, Tandlæge MF Sonnc, fh. Konditor J Nielsen, Nykøbing Sj., Malerm. O Koch. Kalundborg, og Forretningsf. II Westerlund Petersen. Frm. tegne® af For ­ manden eller Næstformanden, hver især i Foren, méd to Bestyrelsesmedl. Kapitalen er vekslende. Brok.: RF Jensen. (Frdbg.). Dansk Bogklub Akts., Ildl. og Kolportagevirk ­ somhed med Salg af Boger til Private. Bcsty- relso : Frk. KK Ilansen-Forgo (Direktør), For- lagsboghdl. PJC Ilansbn-Fergo og Fru GSC Hansen-Fergo. Frm. tegnos af Direktøren eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Dansk Bogstav Reklame ved Johs. M Olsen, Haandv. Indeh. Johs. M Olsen. I Dansk Bogtrykkeri & Bogbinderi. E Petersen. . Indeh. Fru Ellen RV Petersen. Dansk Boligmontering ved Henry lløiler. Indeh. FH Høiler. Dansk Brandforsikringsanstalt. Akts. Formaal : Brand- og Indbrudstyveriforsikring. Bestyrelse ■ Dir. Chr. Høyrup, Dir. Aage Hostrup og fh. Kvæstor Karl A Goos, dor to i Foron. tegner ” ” ’ " 1 ' ' *" " g Frm. Prok. : Aa. C Lauritzsen Nielsen i Foren, eller hver især i et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 sikrings-Registret) . Dansk-Britisk Gummilager ved OA Olsen Hdl Indeh. OA Olsen. Dansk Broderi Fabrik ved P Olsen Indeh OP Olsen. Foren., med Kr. (For- Dansk Bronce-Indnstri ved J Holm, Haandv. In- don. J Holm. Dansk Brændselskompagni ved Henning Petersen & Co., Ildl. Indeh. Henning s Petersen og Si ­ gismund E Petersen. Dansk Brødemballage-Fabrik Sanopan R Mul ­ ler, Industridrift. Indeh. RVO Mii ’ lcr HMHadmmd ’ “ nadsund > ^br ’ . Indeh. D driJ PQ B S r \r b i rik ’ A kt8 ' Under dette Eirma ' rrn r. 1 L L Virksomhed af Akts. Fabrikken Ira [se dette]. Dansk Carbon Export Renta Kontorartikler ved JK Pedersen, Ildl. Indeh. JK Pedersen. Dansk Cement Central. Aktieselskabet, Hdl. Ingeniør-, Fabriks- og Rederivirksomhed m. m. Bestyrelse: Ing. H Schroder (Formand), Dir. VFL Smidth, Aalborg, Dir. AV Jensen, Aalborg, og Dir. Emil Boeck-Hansen, Maria ­ ger. Direktion : Knud S Sthyr, Gunnar Lar ­ sen og Gunnar Guldberg Muus, Aalborg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bc- styrelsesmedl. eller med et Medl. af Direk ­ tionen eller af to Medlemmer '* 1 Prok. : LC Jørgensen. LKN Nielsen, to i Foren, eller hver med et Mpdl. af Bestyrelsen tionen. Aktk. 2 Mill. Kr^ Dansk Centralvarme Service, llaandv. Indeh. WPC Jørgensen oi, sen, Birkerød, der i Foren tegner Irm. Dansk Ceresin & Voks Fab ” k_ved Alfred Thom ­ sen & Co. Indeh. Alfred ME Thomsen Dansk Champignon Industri Akts., l al r. o Ildl. Bestyrelse: Dir. H Helms, Gaardojcr ’ AG Sally og Hdlsgartner Sil Pedersen Ravnshøj Bregnerød. Direktion: R nn^Di af Direktionen. Larsen o? ML for sig i Foren, eller af Direk- tv Jørgensen, ig Vilh. Jeppe-

Danrus Pels Akts., Ildl. Bestyrelse • Gross. PT Larsen (iFormand), Fru E Larsen og Fru BJ Larsen. Frm. tegnes af Formanden alene, af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Dansk Acetylen Gasværk ved II Gabe. Indeh. Fru MLC Gabe. Prok. : SEEA Gabe og AVC Mønster. (Frdbg.). Dansk Afrikansk Compagni, Harald Nissen, Ildl. Indeh. Harald CC Nissen. Dansk Akkumulator Industri ved II Groth. In ­ deh. IIC Groth. Dansk Akvavit-Fabrik, Akts. Ender dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Danske Spritfabrikker [se dette]. Dansk Alfa-Laval, Akts., Fabr. og Ildl. Besty ­ relse : Landsretssagf. PG Rohbeck (Formand), Dir. R Bolt Jørgensen (Næstformd^ og Di ­ rektør) og Frk. EVK v. ........... " i nes af Formanden eller 550,000 Kr. Dansk Aluminiumsindustri, Staalbeholderfabrik, Akts, [se dette]. Dansk Aluminothermisk Svejsnings Akts., i Likvi ­ dation. Likvidator : Landsrotssagf. EB Raffel, der tegner Frm. Da nsk-Amerikansk Raastof Akts. (Danish-Ame ­ rican Produce Co. Ltd.). Hdls- og Fabriks ­ virksomhed samt Deltagelse i andre Foreta ­ gender. Bestyrelse: Gross. HO Laage-Peter- sen (Formand), Sagf. EE Becker og Prokurist All Laage-Petersen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmod!. i Foren, eller af Formanden alene. Forretningsfører •. PA Andersson, der har Prok. Aktk. 15,000 Kr. Dansk Andels Gødningsforretning, Selsk. m. liegr. Ansv. Bestyrelse : PV Jeppcsen-Druse- bjærg, HP Hansen, Søgaard, pr. Roskilde, N Sjørvad, Hammerum, O Jensen, Slangerup, N Nielsen, Thorsgaard, N Larsen, Vejstrup, og S Møller, Flensted, der i Foren, tegner Frm. Prok. : PV .Tcppesen-Drusebjærg, JE Sucll og A Gottschau, to i Foren. Dansk Arabin Fabrik ved Brødr. S & B Lund, Industridrift. Indeh. S Aa. Lund og BO Fi ­ scher Lund. Dansk Arki, Akts., Hdl., Haandv., Industri og dermed i Forb. staaende Virksomhed. Besty ­ relse: Dir. OP Larsen, Entrepr. RB Schultz, Kappel, og Sekretær Sv. Aa. Jacobsen. Direk ­ tør : Gross. Carl Jacobsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af alene. Aktk. 25,000 Kr. Dansk Armatur Fabrik ved EA Haandv. Indeh. EA Johansen. Dansk Asfaltfabrik, Akts. Bestyrelse : ..... ........ . Evers (Formand). Entrepr. NP Nielsen (birek- tør), Prokurist NW Torp og GPB Nielsen. Frm. tegnes af Formanden i Foron. med ot, Bestyrelsesmedl. Prok. : EH Evers og NP Niel ­ sen. Aktk. 300,000 Kr. Dansk Auto Depot ved Niels Olesen & Co., Kom ­ manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. N Olesen. Dansk Automatfabrik. Akts. Bestvrelse- Meka ­ niker FE Kort (Formand). Fabr. EA Jo ­ hansen og Overretssagf. R, Moller. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Prok. : FE Kort. Aktk. 25,000 Kr. Dansk Automatvægt-Fabrik ved Ankerskov A Nipper. Indeh. KK Ankerskov og JSJ Nipper, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Dansk Automobil Fabrik ved Rob. Svendsen, In ­ dustridrift. Indoh. Fru KMM Svendsen. Dansk Automobil-Tilbehør ved Jobs. Bengtsson, Haandv. Indeh. Johs. T Bengtsson. Dansk Auto-Ringe Import ved V Iversen & Hen ­ ry Larsen, Hdl. Indeh. VP Iversen og J Larsen. Dansk Anto-Værktøjsfabrik ved J Boel, stridrift og Haandv. Indeh. JT Boel. Dansk Baandimport. C Stecnsen-Leth, Indeh. CH Stecnsen-Leth. Dansk Baandvæveri Akts., Fabr. af mentmagerart. og lign. Bestyrelse: Gross. JF Freiesleben, Driftsleder AA Hansen og Pro ­ kurist A Rømsing, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: JF Freiesleben. Aktk. 50,000 Kr. Dansk Bacbfisch Konfektion (Dabak) ved Loms A Melchior, Industrinæring og Hdl. Indeh. Louis A Melchior. Prok.: JA Melchior og Fru H Nielsen hver for sig eller Hedvig Ravn Jensen og Alice T Ellin.gha.us i Foren. (Frdbg.). Mollerius. Frm. teg- Næstformd. Aktk. Akts. Indeh. Dansk Direktøren Johansen, Gross. ETT Henry Indu- Ildl. Posse-

Dansk Bakelit Industri, Akts. Bestyrelse: Dir ECU Møller (Direktør), Gross. RL Stallknccht og Salgschef J Stallknccht. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Dansk Bakelite-Presseværk ved Svend Jespersen, Industridrift. Indeh. Svend R Jespersen. Dansk Baltisk Banan Import ved Artom Rand, Hdl. Indeh. Artom GN Rand. Dansk-Baltisk Eksport Co., Akts. (Danish-Baltic Export Co., Ltd.). Bestyrelse: Gross. OC Møl- gaard Christensen (Formand), (Inderdir. NH Quistorff og Overretssagf. J IIvid-Møller. Di ­ rektion : Fuldm. ,1 Poulsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af en Direktør i Foren med ct Bestyrelsesmedlem. Aktk. 180,000 Kr.

Dansk Elektromotor Lager Akts, i Likvidation. Likvidatorer: Landsretssagf. Erik Gangsted, Landsretssagf. Eigil Jensen og ’ Kontorchef II Iversen, der to i Foren, tegner Frm. Dunsk Elektromotor Lager ved Sonny Nielsen, llaandv. Indeh. Sonny Nielsen. Prok. : V llan- f sen og CC Kaysing. (Frdbg.). Dansk Elektromotor Service ved Gyring-Nicl- ■ sen. Indeh. NV Gyring-Niclsen. Prok.: IMT > Bruun og PH Kroll i Foren. (Frdbg.). ■ Dansk elektroteknisk Fabrik, Specialfabrik for • Sikringsmateriel ved Brix Petersen. Indeh. KV Brix Petersen.

af to Bestyrelsesmedl. i Foren eller af on D - roktør alene. Prok. : AB Klitfod og EN N e . sen i Foren. Aktk. 30,000 Kr. til Aktieselskabs 1 og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

I Aid. VI optages kun de

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker