kraks vejviser 1940 handelskalender

Dana — Danr

Firma-Register: A. København Dir. RFH Dose og Gross. ETA Lange, der hver for sig tegner Frm. Prok. : W Koster og EE Eriksen i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Danalioj i Hellerup, Akts., Hdl. Bestyrelse : Smørhdl. N Nielsen, Smørhdl. HJ Nielsen og Frk. MC Jørgensen. Direktør: Smørhdl. Mil Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Danahøj i Kbhvn., Akts., Hdl. Bestyrelse .- Smør ­ hdl. N Nielsen (Direktør), Fru AG Andersen, Bjergsted, og Fru EM Sørensen, N-Jernløse. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 20,000 Kr. Dana-Kaffe ved Stig Ulrich, Ildl. Indeh. Stig Ulrich. (Frdbg.). Danalith Akts., Entreprenør- og Ingeniørvirk ­ somhed. Bestyrelse : Ing. Gunnar Larsen, Ved ­ bæk, Ing. H Schrøder, Ing. IJE Christensen og Ing. ERC Rønne. Direktør : Ing. F Sode- mann. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmed], i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 700,000 Kr. Danalyn, CA Jensen, Industridrift og Hdl. Ii> deh. CA Jensen. Danaox, Dansk Fabrik for Kødextrakter, Akts. Bestyrelse: Gaardejer PAC Topp (Formand), Flintingo, Dir. IIM Simonsen. Nykøbing F., og Landsretssagf. Jobs. Marcussen, . Nykøbing F. Adm. Direktør: .................. Frm. tegnes af For ­ manden eller af den adm. Direktør eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Danapin, Akts., Fabr. af og Hdl. med kemiske og pharmaceutiskd Præparater. Bestyrelse : Apoteker ANC Steen (Formand), Skovrider II C Bache og cand. jur. GL Christrnp, der to i Foren, tegner Frm. Aktic. 30,000 Kr. Danefield Produce Coy. Ltd., Akts. Bestyrelse : Prokurist CJV Christensen (Formand), Bog ­ holder AJ Hansen og Forvalter J Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Dane-Virke Danish Supplies & Service Central Harboe & Rubow, Hdl. Indeh. HRH Ilarboe og T Rubow. Danex, Indehaver Alfred Bøggild. Indeh. Alfred Bøggild. (Nordre Birk). Dania Lyd-Film, Akts. Bestyrelse : Fuldm. JCF Bahnsen Hansen (Formand), Forfatter Jobs. Anker Larsen og Dir. JFW Lamprecht. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller °t Bestyrelsesmedlem i Foren, med en Di- I« v ler a,f 10 Direktører i Foren. Aktk. oUjuUu Kr. Dania Products Co. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eksport [se dette], Dania Rundfart- & Rejseselskab, Akts. Besty ­ relse: Dir. 1IB Lorentzen (Direktør), Fru EAHI Lorontzon og Sagf. Georg Jensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Dania Shoe Machinery Works Ltd., The, Akts., Fabr. samt Køb og Salg af Maskiner. Besty ­ relse.: Konsul E Rønneberg (Direktør), Fabr. CP Thomsen og Landsretssagf. KL Søndergaard. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, el ­ ler af Direktøren. Prok. : Al GO Mæhl og JG Nielsen, to i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Danica Sæbc-Parfumerie & kemisk-teknisk Fa ­ brik ved JL Lassen. Indeh. JL Lassen. Prok.: S Feldmann. (Nordre Birk). Danica-Hat, Akts.. Hdl. m. Hatte m. m. Be ­ styrelse : Dir. IIP Colin, Dir. ENN Munck og Fuldm. IIM Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. .- IIP Cohn aleno eller Bjarne Senn og Karen KN Sørenson i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Danicum-Mika, Akts., Hdl. Bestyrelse : Gross. M Petersen (Direktør), Frk. , GL Petersen og Rcpr. HA Lilliebjerg-IIansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktø ­ ren alene. Aktk. 10,000 Kr. Danielsen A & Søn, Haandv. Indeh. A Daniel ­ sen [er senere død] og G Danielsen. Danielsen II, Ildi. Indeh. HG Danielsen. Prok.'- PHO Peltzcr. Danielsen & Hansen, Haandv. Indeh. MA Da ­ nielsen og KE Hansen. Danielsen J Chr., Haandv. Indeh. Frk. EJS Danielsen. Danielson E & Larsen, Akts., Avl af og Jld). m. Frø, Sædekorn og Kartofler samt dermed besl. Virksomhed. Bestyrelse : Forp. August Bech, Vallø Hovedgaard, Konsul V Thygesen, Forp. E Tesdorpf, Gjorslcv, Ilofjgm. Christian D Liitti- chau, Tjele, og Overretssagf. N Olesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller Di ­ rektøren alene. Direktion : J Larsen. Prok. ; U Friis, KO Mortensen og Kil Heimann Rasmus ­ sen, to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Danielsen V

VI - 2729

Danish Sugar Beet Seed Company, Akts. (Akts. Dansk Frø- & Silo-Selskab). Under dette Fir­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Frø- & Silo-Selskab [se dette], Danish Tobacco Import ved H Jørgensen. Indeh. H Jørgensen. Danish Tourist Service Europa-Rejser J Molbech Rasmussen. . Indeh. J Molbech Rasmussen. Prok. : F Pakaci. Danish Tyre Import Akts., Import af og Hdl. m. Autogummi. Bestyrelse : Gross. N Uldbjerg, Aalborg, Dir. KA Gjerløv-Madsen, Taastrup, og Dir. NP Koors. Direktion : KA Gjerløv-Madsen og NP Koors. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 10,000 Kr. Danish Wino Import, The, Akts. C Akts. RA Andersen ’ s Eftf.) i Likvidation. Likvidator- Overretssagf. Peter Paulsen, der tegner Frm. Daniton, Akts., Kolonialforretning. Bestyrelse : Dir. II Helms, Gaardejer AG Sally og Ildls- gartner Sil Pedersen, Ravnshøj, Bregnerød. Di ­ rektion : II Holms. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene Aktk. 10.000 Kr. Daniton Packing Company Akts. (Dansk Cham­ pignon Industri Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Champig ­ non Industri Akts, [se dette]. Danker Korset Salon, Hdl. Indeh. Fru MI) Dan ­ ker. Danmarks belæssede Banevogne ved KaH Ander ­ sen, Spedition. Indeh. K Andersen, Tlillerød. Prok. : FAJ Stylsvig. Danmarks Handels- & Søfartstidende, Akts. Re- ■ styrelse : Red. OL Guldborg (Forretningsfører), Gross. JII Hansen og Befragter IIV TIolsøe, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 36,000 Kr. Danmarks Iloteltarif i Likvidation, Akts. Likvi ­ dator.- Sagf. AH Stockbæk, der tegner Frm. Danmarks Nationalbank, selvejende Institution i II. t. Lov af 7. April 1936 (se Real-Regi- stret). Bestyrelse: Dir. A Holm (Formd.), Departementschef II Jespersen (Næstformd.), Overpr., Km-h. J Bulow, Borgm. H Fink, Sparekassedir. J Jensen-Klejs, Prof., Dr. polit. Axel Nielsen og Forbundsformd. Axel Olsen. Ved Køb, Salg og Pantsætning af fast Ejen ­ dom forpligtes Danmarks Nationalbank. Kbhvn., samt Danmarks Nationalbanks Fi ­ lialer i Aarhus, Aalborg, Nykøbing F., Kolding og Odenso ved Underskrift af to Direktører eller ved Underskrift af en Direktør i Foren, med en Vicedirektør eller med en Underdi ­ rektør. I alle andre Tilfælde forpligtes Danmarks Nationalbanks Hovedsæde i Kbhvn. ved Un­ derskrift (Kontrasignatur) af to af de nedenfor anførte Personer i Foren., dog at to B-Signa- tarer ikke kan forpligte Banken. Direktører : CV Bramsnæs, Ove Jepsen og II Jlangen-Johansen. Vicediroktør : Svend Nielsen. Underdirektør : P v. d. Iludo. A-Signatarer : Kontorchef Ivar Andersen, Otto Bering, Kon ­ torchef Georg Bruhn, Kontorchef PM Dons, Frk. AI Gedde, Gregersen, A Ildlberg, S Ilalck. Kontorchef M Hammerich, Kontorchef Hartog- sohn, Paul Ileegaard, Hellerung, Ernst Iler- lovsen, P Holm, PA Ingerslevgaard, Konto>- chef SI Klein, Holger Larson, Kontorchef P Lorentzen, G Bruun de Neergaard, Kontorchef von der Recke, Riim, S Sander, T Schiøler, Stoonfeldt, Kontorchef K Svendsen og V Ilei- kel Vinther. B-Signatarer .- S Bille. Dam, O Ehrenskjøld, Elkjær, IIV Hagon, Erland Han ­ sen, Frk. E Hjort, Hugo Iloldthusen, E Hval- søe, L Jacobsen, Frk. A Jantzen, Fru G Ja ­ stran, S Kinch, E Hall Kolbe, JCII Meiner, O Michclsen, A Munch, O Podorsen, Franz Petersen, Frk. AI Rasmussen, Rohledcr, W Roers. O Thim, O Thomsen og P Th. Ven ­ sild. Grundfond .- 50 Mill. Kr. Danmarks Ægexport, Akts. Bestyrelse : Gross. HC Holm (Formand), Dir. NA Pedersen, Ris ­ skov, og stud. jur. Hil Hobn. Frm. tegnes af Formanden aleno eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Direktion: JII Schnrmann. Prok.: JH Schumann og H Pedersen i Foren, eller hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller VKRG Hamburger i Foren, med et Be- styreUsesmcdd. elder en Direktør. Aktk. 600.000 Kr. Dannebrog Kul & Koks — S Juni Andersen, Hdl. Indeh. S Juul Andersen. T Dano ved Ingeniør K Petersen, Industridrift. In dob. K Petersen og KF Muller (Nordre Birk) Danoff ved Povl Nielsen. Haandv. Indeh. lovl N iclscn Danosan, Osvald M Jensen, Haandv. Indeh. Os vald M Jensen. Danova Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Danmarks Ægexport [so dette]. Danpris, Akts., Ingeniør og Entreprenørvirksom ­ hed i Udlandet. Bestyrelse : Entrepr. C Niel ­ sen, Fruens Bøge. Ing. SUR Voltelen. Entrepr. J Styrup, Ribe, og Overretssagf. JV Levinsen. Direktion .- SIIR Voltelen og VE Prosch-Jensen Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl i Foren ’ Prok.: SIIR Voltelen og VE Prosch-Jensen i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Danrif ved S Dethlefsen. ndl. Indeh. DS Detli- lefsen.

Andersen, Aarhus, Ing. AIC Holst, Aarhus. Dr. phil. FFS Linde, Miinchen, og Dir. SG Dalén Stockholm. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Direktør : Ing. OP Larsen. Prok. : Torben Grut og OP Larsen i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Danimex Handels Kompagni, Akts. Eftf. ved Aug. Eckardt. Indeh. FAW Eckardt. Daninvent, Akts. Formaal: ved Hdl. eller Fabr. at udnytte et Patent vedrørende en Barber ­ maskine eller dermed beslægtede Art. Besty ­ relse: Gross. AFA Hovmand (Direktør), Dir. Percy Ipsen og Kapt. CG Schnack, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Danisal Akts., Fabr. af Salater, Leverpostej o. lign. Bestyrelse: Fabr. SA Christensen (For ­ mand og Direktør), Malerm. AM Knudsen og Fru AC Knudsen. Frm. tegnes af Formanden. Aktk. 12,000 Kr. Danischewsky Paul & I, Akts., Hdl. og Fabr., navnlig Eksport og Import af Trædestillations ­ produkter, Kemikalier, Byggematerialer og andre Materialer. Bestyrelse : Græs. Paul I Danischewsky (Formand), Prokurist KC Jør ­ gensen, Overretssagf. PD Olufsen, Dir. Israel Danischewsky, London, og Dir. M Goldin, Ham ­ burg. Frm. tegnes af Paul I Danischewsky alene eller af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Aktk. 100.000 Kr. Danish American Prospecting Co., udenlandsk Ak­ tieselskab, Florida, U.S.A. Forretningsafd. af Danish American Prospecting Co., Florida, U. S.A., Forretningsførere : Guy Stevens, New York, og Ing. Karl Østman, Scest. Forretnings ­ afd. bestyres og tegnes af Forretningsførerne i Foren. Danish Butter Colour Co., Blauenfeldt & Tvede. Indeh. Fru TM Tvede, der tegner Frm. i Foren, med sin Lavværge AT Bræstrup. Prok. : OJ Wøldiko og CAMGT Gregersen hver i Foren, med EA Mortimer Freiherr von dem Bussche- Hiinnefeld. Danish Butter Export Union, The, Akts. Besty ­ relse : Bogbinderm. BRJ Rasmussen, Lands ­ retssagf. J Goldberg og Dir. II Brøndum, der i Foren, tegner Frm. Direktør .- Gross. V Stil- ling-Andersen. Prok. : V Stilling-Andersen aleno eller JG Holdt og J Chr. Larsen i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Adresse: V-Boulevard 49 (V) g Cent. 298. Danish Commercial Export Agency ved A Bro- chés, Hdl. Indeh. A Brochds. Danish Dairies, Indeh. Danske Mejeriers A ndels- Smøreksportforening, se denne. Danish Dairies Milk Export Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Eksport [se dette]. Danish Dairy Industry and Export Company, Ltd., se Dansk Mejeri-Industri & Export Kompagni Akts. Danish Diecasting Co. vod WL Kanneworff & N . Bay-Schmith, Haandv. Indeh. WL Kanne ­ worff. Danish Dried Egg Products Ltd. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dansk Tøræg Fabrik Akts, [se dette], Danish Egg Export Company, The, Akts. Besty ­ relse.: Overretssagf. JM Klerk (Formand), Dir. PMS Dessau og Amtsraadsmcdl. JP Jen ­ sen, Grindsted. Direktion : PAIS Dessau og NJ Jørgensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren med et Bestyrelsesmedl. Prok. .- PMS Dessau og NJ Jørgensen, to i Foren. Aktk. 70,000 Kr Danish Export Packing Co., The, Akts. (Akts. LE Bruun Export). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Export [se dette]. Danish Ham Export Co. Ltd., The, Akts. Besty- relso : Prokurist GU Parkø, Kasserer IIC Pe ­ dersen og Regnskabsf. RS Dandariell Roelsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Danish Industries Export ved Kaj Gandrup, Ildl. Indeh. H Kaj Gandrup. Danish Island Preserved Butter Company, The, Akts. Under -dette Firma drives tillligc Virk ­ somhed af Akts. LE Bruun Export [se dette]. Danish Maritime Service, Poul Bøgvad, Hdl. Indoh. Poul EC Bøgvad. Prok. : Elisabetn Hansen. Danish Meat Packing Company, Limited, Li ­ verpool (Engelsk Aktieselskab), Filial af F«r- retningaafd. af Danish Meat Packing Com ­ pany, Limited, Liverpool, England. Beety relse : Dir. DA Rubin. Forretningsafd. teg ­ nes af Bestyrelsen. Danish Polish Co. Ltd., Akts. Indeh. Dansk Polsk Kompagni, Akts, [so dette]. Danish Provision Export Company, The, ved SA. Rottinger, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt SA Rottinger. Prok.: CA Broberg. Danish llhum Import, Akts. Indeh. Akts. Ma ­ duro [se dette]. Danish Secd-and Silo-Company, Akts. (Akts. Dansk Frø- & Silo-Selskab). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Frø- & Silo-Selskab [se dette], .

Danish Shipping &. Warehousing Company, Akts. (Aktieselskabet Ove Haugsted). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Aktiesel ­ skabet Ove Haugsted [se dette]. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker