kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Dampskibsselskabet Torm, Akts. Bestyrelsen be­ st, aar. af de korresponderende Redere: ANVP Kampen og A Schmiegelow samt af de af Ge ­ neralforsamlingen valgte Medlemmer : Gross. 9* Brunn, Dir. C Kraemer. Dir. Chr. Schmiege ­ low, Overretssagf. Hans Winther og Godsejer Ejgil Schmiegelow, Rodstenseje. Frm. tegnes af en korresp. Reder eller af to af de af Gene ­ ralforsamlingen valgte Medl. i Foren. Prok. : A Schmiegelow, A Kampen og CM Andersen. Aktk. 6 Mill. Kr. Dampskibsselskabet Trio, Akts. Bestyrelse: Dir. FE Egge og Skibsreder HAC Nellemann Sven- ningsen (Direktører) samt Gross. CF Egge, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 75,000 Kr. DAMPSKIBSSELSKABET VEND1LA, Akts, Bestyrelse : Iløjesteretssagf. Jakob E Gelting- (Formand), Skibsfører J Fabnicius, Dir. OP Christensen, Gross. HH Nissen og Frm. Svend ­ sen og Christensen ved dets Indeh. Gross. H Christensen (Forretningsf.). Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Forretningsf. alene. Prok. : AF Møller alene eller CR Christensen, EA Christensen og I FKLJ Hansen, to i Foren. Aktk. 3 Mill. Kr. Adresse: Frcderiksg.. 1 (K) ® ★ Cent. 2537, Stats 5 38. Telegramadr. „Nautical". Dampskibsselskabet Vesterhavet, Aktieselskabet. Bestyrelse (Kommitterede) : 'Konsulinde Maren Lauritzen, Skibsreder Ivar Lauritzen og Be ­ fragter Knud Lauritzen. Forretningsførere (Di ­ rektion) : Frm. J Lauritzen og Dir. Chr. Hu ­ sted. Frm. tegnes af Forretningsførerne hver for sig eller af to Kommitterede i Foren. Aktk I 2 Mill. Kr. Bestyrelse : Gross. NC Borg (korresp. Reder), Gross. IICT Rasmussen og Landsretssagf. ATA Hjuler. Frm. tegnes af to Best.vrelscsmedl. i Foren, eller af den korresp. Reder alene. Aktk. 50,000 Kr. Dampskibsselskabet Øresund, Akts. Bestyrelse : Dir. Kaj V Tersling, Fabrikejer B Stephensen, Overretssagf. 11S Ebstrup, Fabrikejer Bøje Ben- zon og Fru Betty Necrgaard, der to i Foren, tegner Frm. 1 ’ rok. : MN Suenson. Aktk. 800,000 Kr. Dampvaskeriet Absalon og Soiuneringsforretnin- gen Ekspres ved Carl Andersen. Indeli. Fru i EM Andersen. l ’ rok. : WB Aa. Andersen og OE Jensen. Dampvaskeriet Aladdin ved K Bartholdy Norr- by. Indeli. K Bartholdy Norrby. Dampvaskeriet Heimdal, G Vald. Christensen. Indeh. G Vald. Christensen. Dampvaskeriet Ny-Ventegodt ved Valdemar Pedersen. Indeh, VF Pedersen. Dampvaskeriet Soignorings-Centralen Activ Søren Jærlyng. Indeh. Søren Jærlyng. Dampvaskeriet Thor, Akts. Bestyrelse : Dir. Fog: veil ___ _ ____________ _____ . . TO Sørensen, Dir. C Sørensen, Dir. EVA Olsen, Gross. OHJ Møller og Dr. phil. Johannes Leh ­ mann. Direktører : TC Sørensen og EIVA Olsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Besty- relsesmodl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Dampvaskeriet Thor Solvang, Akts. (Dampvaske- . riet Thor, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dampvaskeriet Thor, Akts, [se dette]. Dampvaskeriet Volga ved Jobs. Christiansen. Indeh. Johs. Christiansen. Damsø Boghandel ved NB Dalgaard. Indeh. Nli Dalgaard. Damsø Manufaktur-Messe ved C Ilagstrøm. In ­ deh. CGA Ilagstrøm. (Søndre Birk). Dan-Add-Regnemaskiner Akts., Fabr. og ITdl. Bestyrelse : Gross. W Banzhaf, Fru AE 'Banz- haf og Prokurist WF Banzhaf, der to i Foren, tegner Frm. 1 ’ rok. ■ WF Banzhaf. Aktk. 10,000 Kr. Dan-Fin, Akts., Fabr. og ITdl. Bestyrelse: For- retningsledcr JVI Jørgensen (Forretningsfø ­ rer), Repr. JUP Holm og Landsretssagf. KB Bruckner. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. alene. Aktk. 10,000 Kr. Dan Tool Works, The, ved SK Olsen, Hdl, og Fabr. Indeli. SK Olsen [er senero død], Dana-Autodele-Fabrik, Akts. Bestyrelse : Slag ­ term. A Kruusborg Jensen, Sølvsmed Sil An ­ dersson og Gross. HCG Mortensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Dana-Dis Akts. Ingeniør- og Maskinfabrikant- virksomlied. Bestyrelse : Ing. R Petersen (Di­ rektør), Prokurist Kaj Ingelsson og Ing Corn Hanson. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 23,000 Kr. Dana Frugtr Export N Espersen, lldl. Indeh. NP Espersen. Dana Lysskilte Olaf Jørgensen, lldl. Indeh. Olaf Jørgensen. Dana Mineralvandsapparat ved Jens Bohrendt Jensen, Haandv. Indeh. Jens Behrendt Jensen. Dana, Ost en gros ved Johannes Edlefsen. lri- deh. J Edlefsen. Dana Parket ved G Andersen & Co., Haandv. Indeli. HBJ Jonsen. Dana-Tekno ved Max Arthur Garre, Haandv. In- déh. Max Arthur Garre. Danadko-Automobil-Aktieselskab, ’ Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. FH1I Køster (Formand),

Damli -Dana

VI - 2728

K Hansen. Korrespond. Reder: Frm. CK Han ­ sen [se dette]. Frm. tegnes af den korresp. Re ­ der eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren-. Aktk. 2,800,000 Kr. Dampskibsselskabet D. F. K.. Akts. Bestyrelse: Dir. VS Christensen, Prokurist ES Ingemann og Dir. Allan Rahr Christensen. Direktion.: VS Christensen og II Molzen. Frm. tegnes af Be ­ styrelsens Medl. hver for sig eller af to Di ­ rektører i Foren. Prok. : JPL Nørgaard, E Iløyvald, ES Ingemann, C Ramlow og AHNR Christensen, to i Foren, eller hver for sdg i Foren, med en Direktør. Aktk. 2 Mill. Kr. Dampskibsselskabet Draco, Akts. Bestyrelse : Be ­ fragter R Fischer-Nielsen (Forretningsfører), Prokurist N Bonnesen og Skibsreder LR Schmith. Frm. tegnes af Forre.tningsf. alene eller af to Bestyrelsesmedl. i ’ Foren. Aktk. 150,000 Kr. Dampskibsselskabet Europa, Akts, under Likvi ­ dation. Likvidator : Dir. HA Christensen, der tegner Frm. Dampskibsselskabet Gloria, Aktieselskab. Besty ­ relse: Dir. PA Jensen (Direktør), Iløjesterets ­ sagf. Geo K Schiørring, Kapt. SJ Siemssen og Kontorchef OG Jantzen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. l/ 2 Mill. Kr. Dampskibsselskabet ITafnia. Akts. Bestyrelse : Skibsreder TC Christensen (Korresp. Reder), Skibsmægler J Christensen, Frederikshavn, og Bankdir., cand. jur. II Hoffmann, Odenso. Frm. tegnes af den korresp. Reder eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 300.000 Kr. sted, Dir. Harald Bonde, fli. Bankdir. V Eigt- ved, Fredensborg, og Godsejer Folmer v. Liit- ticliau, Rohden, samt en korrespond. Reder : Frm. Martin Carl [se dette]. Frm. tegnes af den korrespond. Reder. Aktk. 1 Mill. Kr. Dampskibsselskabet Hetland. Akts. Bestyrelse.: Skibsfører T Basse (korresp. Reder), Murerm. E Basse, Snekkersten, og MP Basse, Snekker ­ sten. Frm. tegnes af en korresp. Reder alene eller af en Prokurist i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : All Basse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. , Aktk. 175,000 Kr. . Dampskibsselskabet Jmtlandia, Akts. Bestyrelse : Konsul AJF Kauffeldt, Aalborg, Gross. J Toft, Prokurist JV Sillemann, Prokurist KC Toft og Prokurist Ove Toft, der to i Foren, tegner Frm. Korresp. Reder: J Toft, der har Prok. Aktk. 1,201,200 Kr. Dampskibsselskabet København. Akts. Bestyrelse : I Dir. PA Jensen) og Dir. HJ Jensen (Direktø ­ rer) samt Kapt. SJ Siemssen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Bcstyrelses- medl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Dampskibsselskabet Nordania, Akts. Bestyrelse: SkibsrederLRSchmith (korresp. Reder), Kon-' torchef OR Kæstel og Overretssagf. CCL Harpøth. Frm. tegnes af den korresp. Reder eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk 300,000 Kr. Dampskibsselskabet Norden, Akts. Bestyrelsen be- •staar af de Kommitterede: Kommandørkapt. JVF Vest, Højesteretssagf. Jv Møldrup Fa ­ brikejer B Stephensen. Dir. MN Slebsagér o" Dir. VH Nielsen samt en Direktør • Frm P Brown jun. & Co. [se dette]. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af tre Kommitterede i 1 Foren. Aktk. 7,600,000 Kr. Dampskibsselskabet Orient, Akts. Bestyrelse : Vi- - ceadmiral AIM Evers, Højesteretssagf. Thor ­ kil Knndtzon, Kmh. OCJJB Scavenius og Dir. AE Reimann. Direktør : II Gether. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrelses- medl. i Foren. Aktk. 5 Mill. Kr. I Dampskibsselskabet Orion, Akts. Bestyrelsen be ­ staar af de Kommitterede: Overing. CA Hol- termann, Kapt. AK Ingemann og Dir. OC Jel ­ strup. Korrespond. Reder; Frm. CP Jensen. Frm. tegnes af den korresponderende Reder. Aktk. 2,400,000 Kr. Dampskibsselskabet Ove Skou Akts. Bestyrelse : Dir. Ove II Skou, Fru B Skou og Kapt. M Skou, Helsingør. Direktør : Ove H Skou. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Dampskibsselskabet Pacific, Akts. Bestyrelse : Gross. IIII Sthyr, Afdelingschef E Valeur og Skibsreder LR Schmith (Forretningsf.). Frm. tegnes af Forretningsf. eller af to Bestyrelses­ medl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Dampskibsselskabet Samsø, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. JF Krarup (Formand), Disponent GL Schiønnemann og Maskinin. PV Nielsen, Marstal. Korresp. Reder (Direktør) : GL Schiøn- nemann. Frm. tegnes af den korresp. Reder (Direktør) alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 87,000 Kr. Dampskibsselskabet Solnæs, Akts. Bestyrelse : Befragter CM Andersen (Formand), Skibsreder OF Svendsen (Direktør) og Fru MR Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af Formanden alene. Prok. : Oh Svendsen. Aktk. 60,000 Kr.

Damhusene under Likvidation, Akts. Likvidato ­ rer : Sagf. MCN Arentoft og Landsretssagf. P C Ilede, der i Foren, tegner Frm. Damhuskroen 1934, Akts. Bestyrelse : Zahle-Lassen (Direktør), Redaktør muelsen, Arkitekt Ril Hansen, Dir. __ fansen og Dir. AH Hansen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 33,000 Kr. Dir. VSI II A PK Sa- Ste- Direktøren i Foren, med Prok. : PK Zahle-Lassen. Daminol, Akts. Under dette Virksomhed af Theodor deri, Akts, [sø dette], Damp-Korkvarefabrikken Danmark, Akts. Besty relse: Dir. ‘ AJC Bjerrcgaard, Prof. MHC Bankbest. IIHT Schultz. Direktør : Frm. tegnes af Direktøren alene el- Bestyrelscsmedl. i Foren. Aktk. Firma drives tillige Møllers Olieraffina- Knudsen og J Andersen, ler af to 500.000 Kr. Dampskibet England, Akts. Bestyrelse : nA Chri ­ stensen (Direktør), Prokurist SH Christensen og Prokurist OH Christensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren. Prok. ; OH Christensen og SH Chri ­ stensen. Aktk. 150,000 Kr. Dampskibet Finland, Akts. Bestyrelse : Dir. OH Christensen, Vekselerer IIO Begtrup Møller og Prokurist STI Christensen. Direktion (Reder) : OH Christensen. Frm. tegnes af Direktøren (Rederen) eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 280,000 Kr. Dampskibs Aktieselskabet Als. Bestyrelse: Veks ­ elerer L Trier. Højcsteret6sagf. Viggo Holten- Bechtolsheim og Højesteretssagf. KarstenMeyer. Korresponderende Reder (Forretningsfører) : A M Vollmond. Firma tegnes af den korresp. Re ­ der alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : PH Hansen. Aktk. 100,000 Kr. Dampskibs-Aktieselskabet Myren, Bestyrelsen be- staar af de Kommitterede: Greve KFS Ahle- feldt-Laurvig, Lindholt. Gross. EC Hertz, Dir. AVCF Holm, Gross. PR Lotz, Rungsted Kyst, og Skibsmægler O Prip samt Direktionen : Skibsmæglerfirmact Holm & Wonsild ved dets Indeh. IIA Hansen, der tegner Frm. Prok. ; V Th. Sass alene eller AH Brandrup, II Mollerup og KB Jensen, to i Foren. Aktk. 4 Mill. Kr. Dampskibs-Aktieselskabet Nautic. Bestyrelse : Gross. JJ Olsen, Højesterotssagf. Viggo IIol- ten-Bechtolshoiin og Vekselerer CA Vollmond. Korrespond. Reder : Dir. AM Vollmond. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den korresp. Reder. 1 ’ rok. : PH Hansen. Aktk. 150,000 Kr. Dampskibs-Aktieselskabet Progress. Bestyrelsen bestaar af de Kommitterede : Dir. CC Marx- Nielsen, Odense, Fuldm. PJ Moltved, Dir. Chr. S Nielsen og Børssekretær Jens Vestberg samt Direktionen : Skibsredere Mil Nielsen og IIV Marx-Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Kommitterede i Foren. Prok. : II Ras ­ mussen og O Amsinck. Aktk. 3,625,000 Kr. Dampskibsselskabet af 1911, Akts, under Likvi ­ dation. Likvidator : Dir. HA Christensen, der tegner Frm. Dampskibsselskabet af 1912, Akts. Bestyrelse : Skibsreder AR Møller (korresp. Reder), der tegner Frm., Læge AW Christensen, Skibs ­ reder RA Robbert og Dir. J Raun. Prok. : S Bergesen og AM Me Kinney Møller hver for sig eller C Anker Jorgensen, N Bonnesen, V Lindhard og Thorkil Høst, to i Foren. Aktk. 6 Mill. Kr. Dampskibsselskabet af 1929, Akts. Bestyrelsen be­ staar af den korresponderende Reder : Skibs ­ reder AP Møller, der tegner Frm., samt de valgte Medlemmer : Prokurist KA Jorgensen og Overretssagf. EH Stakemann. Prok. : KA Jørgensen, V Lindhard og Foren. Aktk. 250,000 Kr.

1)11)( jyi Dampskibsselskabet neimdal Akts. Bestyrelsen Dampskibsselskabet Viking, Akts, bestaar af fire Kommitterede : Dir. HO Ilaug- ~ — - ■■ _ . .

N Bonnesen, to i Akts., Rederi og Bestyrelse : Dir. Gross. Thcophilius

Dampskibsselskabet af 1937 dermed besl. Virksomhed.

OH Skou (adm. Direktør), ____ ___ _____ Hansen og Fru AE Poulsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adm. Direktør alene. Aktk. 500,000 Kr. Dampskibsselskabet Agersø, Akts. Bestyrelse: Dir. K Nielsen, Dir. VE Zebitz og Dir. GUI! Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 Kr. Dampskibsselskabet Baltic, Akts. Bestyrelse : JCT Jensen (korresp. lieder), Skibsmægler HS F Jensen, Leningrad, og Prokurist AV Ander ­ sen. Frm. tegnes af den korresp. Reder alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Dampskibsselskabet Bes, Akts., Rederivirksom ­ hed. Bestyrelse: Skibsinsp. EB Nielsen, Over ­ retssagf. CJF Sven og Skibsreder OF Svendsen, . der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 45,000 Kr. Dampskibsselskabet Dania, Akts. Bestyrelsen be ­ staar af en Forretningsfører : Konsul Chr. An ­ dresen, der tegner Frm., samt tre Kommitte ­ rede : Gross. E Meyer, Dir. II Heilbuth og Skibsreder HA Hansen. Prok. : AR Andresen. Aktk. 1,500,000 Kr. Adresse : Amalleg. 33 (K) ® C. 11598 & 11958. Telegramadr. „Steamdania". Dampskibsselskabet Dannebrog, Akts. Bestyrelse : Gross. H Adolph, Iløjesteretssagf. JT Stein, G*««. HH fcthyr, Gross. V Skovgaard-Petcr- *cn, Konsul CG Hansen, Skibsrederne Johan Hansen, CJO Harholf, WiUie CK Hansen

I Afd. vi optages kun de tn Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker