kraks vejviser 1940 handelskalender

Cykl - Damli

Firma-Register: A. København Rasmussen og Gross. P Nannestad Møller. Friii. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller" af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Cyklefabrikken Aladdin ved L Pedersen. Indeh. LSA Pedersen. Cyklefabrikken Codan, Akts. Bestyrelse : Fru MA Bårnholtj Dir. IIEJJ Barnholt og Sognef. N Christiansen. Direktion : IIEJJ Biirnholt. Frm. tegnes af Direktøren eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 50,000 Kr. ■Cyklefabrikken Concordia ved Bertram Petersen. Indeh. SFB Petersen. Cyklefabrikken Fix ved C Frandsen, Haandv. Jørgensen, Haandv. Indeh. Alf I Jørgensen [Navnefor ­ andring til Tessum]. Cyklefabrikken Bex, Arnulf Hansen. Indeh. Ar ­ nulf C Hansen. (Frdbg.). Cyklefabrikken Sport, Chr. Hansen, Industridrift og Ildl. Indeh. Fru KM Andersen-Skovsgaard. Cyklefabrikken Stjerneborg, V. Jørgensen. In ­ deh. JAV Jørgensen. Cykleforretningen Almania. C Jønsen-Østedgaard, Haandv. Indeh. CM Chr. J ensen-Ostedgaard. Cykleforretningen Centaur ved A Schlundt. In ­ deh. CLA Schlundt. (Nordre Birk). Cykleforretningen; Clco ved V Jørgensen. Indeh. VR Jørgensen. Cykleforretningen „Dansk Victor" ved Fr. Gran ­ net. Indeh. Fru ASC Grunnot. Prok. : Ellen Elisabeth Grunnot. Cykleforretningen Dansk Ørsted ved Carl Leig Bengtsson. Indeh.Carl Leig Bengtsson (Frdbg.). Cykleforretningen Godthaab ved Valdemar An ­ dersen. Indeh. HPV Andersen. (Frdbg.). Cykleforretningen Importøren, Enghaveplads Nr 13. Akts. Bestyrelse : Fru A Pontoppidan og Dir. CHC Petersen-Westcrgaard, der hver for sig tognor Frm., samt Dir. ACE Iløjgaard. Aktk. 5000 Kr. ■Cykleforretningen Importøren, Falkonerallé Nr. 60, Akts. Bestyrelse: Dir. Knud Nielsen, Kon ­ torchef A Haugaard og Dir. JG Koopmann, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Cykleforretningen Importøren, Rantzausgade Nr. 32, Akts. Bestyrelse : Frk. AMC Knudsen, Gross. AJN Severin, Roskilde, og Fru EL Wissing, der i Foren, togner Frm. Aktk. 5000 Kr. Cykleforretningen Konkurrenten ved O Petersen. Indeh. O Petersen. Cykleforretningen Oh Kay ved K Thorsen. In ­ deh. KIT Thorsen. Cykleforretningen Reel, J Nielsen. Indeh. JJ Nielsen. Cykleforretningen Skjold, II. Carlsen. Indeh. Il CM O Carlsen. Cykleforretningen Sundeved ved Jobs. Christen ­ sen. Indeh. JL Christensen. Cykleforretningen Svalen ved P Thomsen. Indeh JP Thomsen. Cykleforretningen Svca ved PM Carlsson. Indeh. PM Carlsson. Cykleforretningen Thor, PE nansen. Indeh. PE Hansen. Cykleforretningen Urania ved Chr. Jørgensen, Haandv. Indeh. Kaj Christensen. Forretningens Art: Cyklefabrik. Adresse: GI. Kongev. IE (V) £> Cent. 13351 A 7920. Cykleforretningen Victory ved E Christensen. In ­ deh. Frn EJ Christensen. C.vk lehandlernes Forsikringsselskab, Akts., As ­ surance mod Cykletyveri. Bestyrelse.- Cykle- h,nudlerne AAV Olsen (Formand), BA Larsen, GVA Meyland Smith, JT Jørgensen og IICJ Hartiner. Direktør : LF Christiansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med For ­ manden eller med to Bestyrelsesmedl. • Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Cyklchuset Maxwell, Akts. Bestyrelse: Dir. ACV Knudsen (Direktør), Fabr. Aa. EE Hartoft og Fru II Hartoft. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100.000 Kr. Cyklclygte- & Tørelementfabrikken Nefa, Akts. Bestyrelse.- Fabr. El* Podorsen, Fabriksleder SOMF Kokfelt og Prokurist KFJ Kokfelt, der hver for sig tognor Frm. Aktk. 25,000 Kr. Cykle-, Motor- & Automobilfabrikken Atlas ved Brødr. Karberg. Indeh. A Karberg. (Frdbg.). Cykle-

VI — 2727

Dalgaard & Kremer. Interessentsk., Assurance ­ agentur. Interessenter : Harry Dalgaard og Sven Kremer. Dalgaard Th., Ildl. Indeh. IIPH Dalgaard. Dalhoffs H Søns Eftf., Ilaandv. Indeh. A Dahl. Prok. : II Dahl. Dalin Knud, Hdl. Indeh. Knud O Dalin. Prok. : II Forrest. Dall Holger & Ejnar Eising, Haandv. Indeh. Holger Dall og Ejnar Eising. (Frdbg.). Dalsgaard Daniel, Nikolai Taarns Kaffebod, Akts. Bestyrelse : Frk. EMB Christensen, Fru VE MC Lillienskjold og Fru S Hilming, der to i Foren, tegner Frm. Adm. Direktør : NHN Ilammer, der har Prok. i Foren, med Fru VEMC Lillienskjold. Aktie 50,000 Kr. Dalskellet, Aktieselskabet. Formaal : at drive Virksomhed ved Investering af Kapital i fa ­ ste Ejendomme, Obligationer eller i børs ­ noterede Værdipapirer. Bestyrelse : Dir. VFL Smidth (Formand), Aalborg, Fru KDCG Smidth, Fru KK Pedersen og Ing. JE Smidth, Carsdorf, Tyskland. Direktion : Vek ­ selerer Poul Strandgaard. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør i Foren, med et Bcsty- relsesmedl. Prok. : Poul Strandgaard. Aktk. 465,000 Kr. Dalskov & Co., Hdl. Indeh. JCM Dalskov. Dalton, Akts., Ildl., Haandv. og Industri m. m. Bestyrelse: Generaldir. JCW Bechshøft (For ­ mand), Ing. AJ Bechshøft (Direktør) og 7) ve r- retssagf. C Kierulf Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AJ Bechshøft. Aktk. 100,000 Kr. Dam ’ s Annoncebureau. Indeh. KN Dam. Dam Anton, Møbeletablissement. Indeh. Fru Sø- rino (kaldet Nina) Dam. Prok. : . LT Vøldike Jacobsen. (Frdbg.). Dam Brødr., Ilaandv. Indeh. LN Dam og N Dam. Prok. : 11 Dam og H Djursing i Foren. Dam & Co., Aktieselskabet, Ildl. Bestyrelse : Dir. TLS Dam (Direktør), Snekkersten, Hus ­ ejer IIP Jensen og Landsretssagf. H Wag ­ ner. Frm. tegnes af tro Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 50,000 Kr. forh. Dam NS & Co. ’ s Eftfg. Ildl. Indeh. WFE Rasmussen, EL Christiansen og SB Kruu- se. Prok. : NV NieSen og OV Christianson to i Foren, eller NV Nielsen og OV Chri ­ stianson hver i Foren, med WCR Reinhard, Agnes EM Steckhahn eller VP Haugaard. Dam NSM, Hdl. Indeh. NSM Dam. Dam PA & Co. fh. Akts. Dansk Trawl- & Fi ­ skekompagni & JJ Storm ’ s Eftf. Indeh. PA Dam og JEF Strøm. Dam ’ s Radio, Haandv. Indeh. VAII Dam. Dam ’ s Varehus. Inddh. EMN Dam. Damefrisør-Salon Buonos-Aires ved Gerda Tilra ­ ne. Indeh. Fru Gorda Thrane [gift Klitholm], Damefrisørsalonen Alda ved S Sørensen. Indeh. SE Sørensen. Prok. .- Frk. Aase Lizzie Jensen. (Frdbg.). Damefrisørsalonen Bi-Bi vsd Pettersson & Jør ­ gensen. Indeh. Ragnhild J Pettersson og Fru AG Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Damefrisørsalonen Eminent ved Elly Christian ­ sen. Indeh. Elly M Christiansen. Damefrisørsalonen Germa ved Andersen & Ziih- ling. Indeh. Gerta Laurinc Andersen og Fru KM Ziihling, der i Foren, tegner Frm. Damefrisørsalonen Hollywood ved A Dahl Foged. Indeh. Fru JA Dahl Foged. Damefrisørsalonen Ici ved Ellen Fjeldgaard Lind ­ gren & Else Cecilie Oli ristensen. Dideh. Ellen Fjeldgaard Lindgren og Fru Else Cecilie Chri ­ stensen. Damefrisør-Salonen La coiffure ved Bertha Mad ­ sen. Indeh. Bertha M Madsen [gift Olsen], Damefrisørsalonen Tagensbo ved Else Fribcrg. Indeh. Fru Elso Fribcrg. Prok. : KK Fri ­ bcrg. Damefrisør- & Skønhedssalon ved Bornhardt Pe ­ tersen & Edvin Hansen. Indeh. Bernhardt Pe- torsen og Edvin Hansen. Dame & Herrefrisørsalon Sanitaire. A Christen ­ sen. Indeh. A Christensen. Dame & Herrefrisørsalonen Trianglen ved Kr. Olsen. Indeh. Karl Kr. Olsen. Damehotollet i Likvidation, Akts. Likvidator : Landsrotssagf. Tage Lasson, dor tegner Frm. Damekonfektionsfabriken Nora, Akts. Bestyrelse : Fru K Spur (Direktør), Bogtrykker VAM Spur og Fru A Jønsson. Frm. tegnes af Direktøren - alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 15,000 Kr. „Ji Damelingeri Ado ved K & E Adolphsen, Ildl. Indeh. Karla IJ Adolphsen og EllenEM Adolph- Damelingeriforretningen Sic ved P Gerlow, Ildl. Indeh. P Gerlow. Prok. : Fru E Gerlow. Damernes' Magasin ved Frode Ravnkilde. Indeh. Kaj Frodo Ravnkilde. (Frdbg.). . Damernes Mode Forlag, P Lassen, Hdl. Indeh. PCI? Lassen. Damgaard ’ s Frølund Magasin, Hdl. Indeh. M Frølund Damgaard. Damhusdalens Maskinsnedkeri, Akts. Bestyrelse : Snedkerne OM Holm og SP Holm (Forretnings ­ førere) samt Fru ES Holm. Frm. tegnes af Forretningsf ørerne hver for sig eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Bekendtgørelser.

Landsretssagf. JFS Gelbjerg-IIansen. Frm. teg ­ nes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 12,500 Kr. Cyklestativ-Fabrikken Skandia (Mandorf & Co.), Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. JRM Mandorf. Prok. : LVM Mandorf. Cyklestelfabrikken Concordia ved Nielsen-Rymo- se. Indeh. PH Nielsen-Rymose, Ballerup. Cyklop Emballering ved SA Svendsen, Ildl. In ­ deh. Svend Aage Svendsen. Cymax Compågniet, Aug. Fuchs, Fabr. Indeh. Aug. SM Fuohs, der tegner Frm., og AFE Hansen. Dacia Handelshus ved J Møllman, Ildl. Indeh. JP Møllmann. Prok. : OC Sarroe. da Capo Sko ved Fru C Frandsen, Haandv. Indeh. Fru CV Frandsen. D.A.D.I. Akts. (De autoriseredeDroskeejeresInd ­ købsforening). Bestyrelse: Forretnings!. AV Ilauch (Formand og Direktør), Vognmændene IIM Jensen, NC Christensen, JCL Nielsen, JP Hansen, RM Ilolm og IIP Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 65,000 Kr. Daell ’ s Varehus. Indeh. ODC Daell og PMC Dacll. Prok. : BII Stuhr, EfV Petersen, Tage Prieme, Fru E Borgersen og Aa. Henriksen, to i Foren. Dafameta, Dansk Fabrik for Metalbearbejdning, Akts. Bestyrelse: KR Ollendorff (Direktør), Dir. for Ilærens Krudtværk AE Jøngensen, Frederiksværk, og Kapt. OM Duus, der i Foren, tegner Frm. Prok. : KR Ollendorff. Aktk. 50,000 Kr. Dagbladet Akts. (Nationaltidende Akts.). Un ­ der dette Navn drives tillige Virksomhed af Nationaltidende Akts, [se dette]. Dagbladet Børsen, Akts. Bestyrelse: Red. HPS Stein (Direktør), Iløjesteretssagf. VR Ilolten- Mauchenheim. kaldet Bochtolsheim og Dir. KL E Jensen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren. Aktk. 430,000 Kr. Dagbladet „Politiken ” , Akts. Bestyrelse : fh. Mi ­ nister Erik Scavenius (Formand), Dir. V Niel ­ sen, Fru Ellen Hørup, Gendve. Konsul AF Olsen, Aalborg, fh. Statsminister C Th.Zahle og Rodaktør Vald. Koppel. Direktør ■. Orla Rode. Frm. tegnes af Formandon eller Direktøren hvor for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,530,000 Kr. Dagens Nyheder Akts. (Nationaltidende Akts.). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Nationaltidende Akts, [se dette]. Dahl Alex., Ildl. Indeh. E Henriksen. fh. Dahl Alvild, Christensen Æ Matthæi ’ s Eftf. ved AO Mathiesen,Haandv.Indeh.AO Mathiesen. Dahl ’ s Anders Fabr. Udsalg, Aage Hviid. Indeh. Aage N Hviid. Adresse : Vesterbrog. 58 (V) H V 1648. Dahl Brødrene Akts. Formaal : direkte eller in ­ direkte at drive Hdl. samt enhver anden i Forb. dermed staaende Virksomhed. Bestyrel ­ se; Gross. CS Dahl, Gross. OL Olsen, Ing. RS Dahl og Underdir. MCF Dahl. Direktion : Dir. OL Olsen og Underdir. MCF Dahl. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktør OL Olsen alene. Prok. : Underdir. MCF Dahl, CW Gøte og JC Kandrup, to i Foren. Aktk. 4,500,000 Kr. Dahl C, Hdl. Indeh. Fru AMC Dahl. Prok. : KF Dahl. (Frdbg.). Dahl ’ s Carl Rullegardin- & Tapetfabrik (Danske Tapetfabrikker Aktieselskab), Akts. Under det- to Firma drives tillige Virksomhed af Danske Tapetfabrikker Aktieselskab, Odense [se dette]. Dahl ’ s Carl Rullegardin- & Tapetfabrik i Lik ­ vidation, Akts. Likvidator: Dir. KAT Dahl, der tegner Frm. Dahl Einar S. Hdl. Indeh. F a Dahl. Dahl ’ s Ernst Tapet-, Rullegardin- og Persienne- Fabrik. Indeh. Edel M Dahl. Adresse: Vimmelskaftet 49 (K) ffl C. 1122, 12,522 & Palæ 2204. Dahl Halvor, Hdl. Indeh. Fru JC Dahl [er se ­ nere død], Prok. : EC Dahl Dahl JB, Ildl. Indoh. JB Dahl. Dahl Oscar J, Hdl. Indeh. OJ Dahl. Dahis Radio, Haandv. Indeh. Poul HC Dahl. Dahl & Thomsen, Hdl. Indeh. HA Thomsen. Dahl WF & Søn, Haandv. Indeh. OW Bisted. Dahl ’ s Wiggo, Porcelænsforretn. ved Clement Dahl. Indeh. OC Dahl. Dahl-Jensen ’ s Porcelænsfabrilc. Indeh. JP Dahl- Jensen. Prok. : G Dahl-Jensen. Dahlberg Peter, Ildl. Indeh. PAV Dahlberg. Dahldorph & Rasmussen, Industridrift. Indeh. Fru ITV Dahldorph og Jensino Kristine Rasmus ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Dahlerup K. Ildl. Indeh. K Dnlilerup. Dahlman ’ s Brødrene F & L Eftf., Haandv. In ­ deh. K Ilalkjer. , T , , Daku-Film ved Marius Holdt, Haandv. Indeh. Marius N Holdt. Dalamel, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Grose. EVL Granzow (Direktør). Ing. P Kerrn Jes ­ persen, Ing. IIR Møhl og Landsretssagf. KVA Scbeel-Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ modi. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 25,000 Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker