kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Crama, Akts., Fremstill. af Manufakturvarer, navnlig Slips. Bestyrelse: Gross. HM Jørgen ­ sen (Forretningsfører), Gross. SL Olsen, Landsretssagf. V Wcrchmeister og Røbmd. O Ityufmann, Zurich. Frm. tegnes af Forret ­ ningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : IIM Jørgensen. Aktk. 32,500 Kr. Cravat, so : Kravat. Creditreformforeningens Akts., Inkassations- Oplysningsforr. Bestyrelse: Overretssagf. Thomsen, Gross. E Bohse og Højesteretssagf. Oluf Petersen. Direktør : Gross. RHP Gylden ­ torp. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : I ’ WA Lassen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Credo vod F Saxild, Hdl. Indeh. F Saxild. Crome & Goldschmidt, Akts., Tekstilfabr. samt Hdl. m. Manufaktur og andre Varer. Bestyrel ­ se : Højesteretssagf. K Steglich-Petersen (For ­ mand), Dir. M Skou, Dir. HV Hansen, Dir. IICA Holm og Dir. CVAF Holm. Direktion : M Skou (adm.) og IICA Holm. Frm. teg ­ nes af Formanden alene eller af den adm. Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl, i Foren. I'rok. : AC Lassen og OB Holm i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør eller met 1 et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5 Mill. Kr. Crones Herremagasin, Akts. Bestyrelse : Crone, Gross. JIM Vigand-IIansen og Crone, der to i Foren, tegner Frm. 10,000 Kr. Crone Valdemar, Akts., Hdl. m. Papir. Besty ­ relse: Bogholder KL Wolff, Papirhdl. PJ Pe ­ tersen og Bogholder P Thune, der to i Foren, u tegner Frm. Forretningsforer : PJ Petersen, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. . Crone V & Møller, Akts., Ildl. Bestyrelse : Gross. CJM Rasmussen (Direktør), der tegner Frm. Repr. I Rasmussen og Medhjælper C Ras ­ mussen. Prok. : KV Nielsen, Ib Rasmussen og Carla Rasmussen. Aktk. 250,000 Kr. Crown Butter Export Co.. The, Akts, dette Firma drives tillige Virksomhed LE Bruuns Eksport [se dette]. Crown Gummed Paper, Akts., Fabr. og . .. _ styrelse : Fahr. N Rask Pedersen (kaldet Nils Rasch), Oslo, Ing. AS Arnesen, Malmø, Assist. SCIW Segel, Rungsted, Sagf. Aa. Eriksen og Dir. KPCF Crone, der i Foren, tegner Forretningsfører : KPCF Crone, der har Aktk. 300,000 Kr. Fru GR Frk. G Aktk. Under af Akts. Udi. Be- Cruse Ilj. & Co., Hdl. Indeh. IIB Cruse. Cruse Mogens & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Mogens V Cruse. Prok. Jørgensen, Næstved. (Frdbg.). Criiger Christian & Co.. Hdl. Indeh. Christian nN Criiger. Prok. : IIII Wulff og HA Madsen i Foren. Cub Aircraft Company, Copenhagen, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Dir. Kr. Bohnsted Pedersen (Direktør), Dir. All Wellendorf og Højesterets ­ sagf. Leif Gamborg. Frm. tegnes af to Bestyrel ­ sesmedl. i Foren. ” ’ Aktk. 150,000 Kr. Cumann ’ s I Eftf., og PF Blucher. Cunild Cccil, Akts., CP Cunild, Fru R Cunild og Viktualiehdl. AR Johansen. Direktion : CP Cunild og AR Jo ­ hanson. Frm. tegnes enten af et Medl. af Be ­ styrelsen ollor af et Modi, af Direktionen. Prok. -. OJ Black. Aktk. 75,000 Kr. ’ Cuno, V Wessing, Hdl. Indeh. VH Wessing. (Frdbg.). Cupran, Aktieselskabet, Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Fabr. BAG® Steglich og Fabr. KR Spangen- berg (Direktører) samt Ing. JP Spangenberg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af en Direktør alene. Aktk. 18.000 Kr. Curdt ’ s Otto Eftf., Hdl. Indeh. AN Olsen. Prok. : AG Rasmussen. Curia ved EJII Ruge, Hdl. Indeh. EJII Ruge. Cutisan, JK Melilsén, Industridrift. Indeh. JK Mehlsen. Cyan-Desinfektion ved HA Zachariassen, Haandv. Indeh. I1AII Zachariassen. (Frdbg.). C.vcas af 1933. Akts. Formaal : at drive Fabri ­ kation og Ildl. med Cycas, Blodbøg og lign. Varer samt Binderiart. Bestyrelse : Gross. ACF Buus, Disponent CJ Buus og Ing. NPV Buus der hver for sig tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr ’ Cycleforretningen Importøren, Valby Tingsted Nr. 2, Akts. Bestyrelse: Gross. GV Christen ­ sen, Bestyrer JI 1 Christensen og Forvalter K Visborg, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Cyco ved Grethe Marie Yhr, Haandv. Indeh. Fru Gretho Mario Yhr. Cykle- og Barnevognsforretningen Vela ved Brødr. Larsen, Haandv. Indeh. AC Larsen. Cyklecompagmiet, Akts. Bestyrelse: Dir. CO Rammel (Formand), Fru AE Thorkelin og Prokurist KJ Pabst. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : KJ Pabst. Aktk. 50.000 Kr. Cykledeleindustrien llama. Akts. Fabr. af og /Hdl. med Cykledcle og Cykletilbehør. Besty ­ relse: Fabr. H Madsen (Direktør), Ing. M.T eller af Ilaandv. Direktøren alene. Indeh. CC Olsen ____ . Import, ig i Bygningsbranchen. Hdl. og Industri, Bestyrolse : Gross.

VI — 2726

Comm — Cykl

Copenhagen excursions, Akts., Vognmandskorsel med Turistbiler og dermed besl. Virksomhed. Bestyrelse : I)ir. O Evensen. Dir. Il Svendsen, Vognmand IIP Larsen, Dir. NAV Gjersøe og Dir. ST Pedersen, Aktk. 46,000 Kr. Copenhagen Export der to i Foren, tegner Frm. Chemical Works, The, Ltd. Kemikalie Fabrik, Akts.). __ , ___ ____ ... RCSM Rasmussen, Fru JCB Eberhardt og Salgschef II Kraft. Direktion : RCSM Rasmussen. Frm. tegnes af en Direktor eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 16,140 Kr. Copenhagen Export Co., The, Akts. Bestyrelse : Overrctssagf. JF Krarup, Gross. K Braasch og Fru EL Braasch. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: K Braasch og JE Krarup. Aktk. 504>00 Kr. Copenhagen Preserved Butter Co., Akts; Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Bruun Export [se dette]. Copenhagen Shipbread Factory, Ltd., Akts. (Akts. Kbhvns Brødfabriker). Under dette Firma dri ­ ves tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brød ­ fabriker [se dette]. Cordes & Cordes, Industridrift. Indeh. II Cor ­ des. Cordius-IIansen, Akts., Hdl. Bestyrelse : Over ­ retssagf. OK Magnussen, Dir. KJ AR Svindt og Gross. AV Cordius-lTansen. Direktion.: Gross. AV Cordius-IIansen og K.TAR Svindt. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 30.000 Kr. Cordtz ’ s Oluf Efterfølger G Brøckmann, Haandv. Indeh. G Brøckmann. Corell A, Akts. Indeh. Corells Grammofon-Aktie ­ selskab (so dette). Corell ’ s Grammofon-Aktieselskab. Bestyrelse : Dir. AO Iloltermann (Direktør), Fabr. GM Iloltermann og Bogholder OAA Seiersen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : AO Iloltermann og AF Iløilcr i Aktk. 100,000 Kr. Corell & Larsen, Ildl. Indeh. VO Corell Larsen, der i Foren, tegner Frm. Corell Talking Machine Co. Akts. Indeh. Grammofon-Aktieselskab (6e dette). Corello Slips ved Aage Pedersen, Ilaandv. Indeh. Aage Pedersen. Corn Products Co., Akts., Hdl. en gros og en detail, Import- og Eksport-Forr. samt Fabr. Bestyrelse : Gross. V Skovgaard-Petcrsen (Di­ rektør), der tegner Frm., Gross. EC Hertz og Dir. Erwin Dircks, Hamburg. Prok.-. EC Hertz og A Coronel. Aktk. 100,000 Kr. Forretningens Art : Majsprodukter. Adresse : Ilolm. Kan. 9 (K) ® C. 618, 2155 &2143, Corner, Akts., Vestervoldgade 17. Ejendomssolsk. Bestyrelse : Prokurist EW Jørgensen (For ­ mand), stud, jur P Lindboe og Overrctssagf. Peter Poulsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk 40 000 Kr. Cornhill Foren. og AK Corell ’ B Insurance Company Ltd. Udenlandsk af England. Generalagent uret for Dan- Generalagcntur for Cornhill Insurance -.7 . London. Gcneralagenturets (Kbhvns Export Bestyrelse : Repr. Akts., mark. Company . ______ Formaal: Genforsikring i Brandforsikring Ge- Ugncg af h - Frm [so dette]. (Forsik- neralagenturet bestyres Svend Bramsen & Co. rings-Registrct) . Corona-Rundfart, Akts., Bestyrelse: Vogninændene Ac' PedTrZn'og ’ J Pedersen samt Forretningsf. CII Arp, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 30.000 ~ Corset, se : Korset. Corset Liberty ved Vera Saclit. Ildl Saclit og C1IS Saclit (Frbg ) Cort Adelers Gaards Vinhandel ved sen. Indeh. Poul p Thomsen. Cortsen Brødr., Hellerup, i Likvidation, Likvidatorer: Murcrm. Eli Cortsen og retssagf. EB Salomon, der i Foren. Frm. Cosinus brake Co., The, Akts. Formaal: nytte i Danmark og .............. paa Anordning ' “ ______________ _ Bestyrelse: Ing. II Schrøder, Universitetsma-' nuduktør HA Jacobi og Ing. C Schrøder, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,500 Kr. Cosmic ved Holger Olsen & Erik Vogt, Hdl. In ­ deh. Lauritz Holger V Olsen og Erik Wil Vogt. Prok.: HEL Vogt. Cosmin teknisk Fabrik, Akts. Bestyrelse : Over- assist. JP Kjærsgaard (Formand), Forret- ningsbest. PA Kjærsgaard (Forretningsfører) og Telefonarb. PA Bach. Frm. tegnes af For ­ manden eller af Forretningsf. Aktk 8000 Kr. Cosmopatent ved Svend Jensen, Ildl. Indeh. CoTmæ Trading Co ved C Ingemann, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. G Inge mann. . _., . „ Coutinho Caro & Co.. Agentur i Kbhvn. ved C Hecht-Nielsen, Hdl. Indtil. C Hecht Nielsen. Prok.: PVH Keil og E Christensen i 1 oren. fh. Akts. Coventry ved Oscar Bjerre, Hdl. Indeh. Oscar Bjerre. Vognmandsforretning. Kr. Indeli. Vera Poul Thom- Akts. Over ­ tegner _______ at ud- ._ Udlandet en Opfindelse ved Bremser til Motorkøretøjer.

Commercial Wine-Company, Akts., Hdl. med og Fabr. af Vine og Spirituosa. Bestyrclso : Vin ­ handler SL Jensen, Prokurist MKE Holst og Dir. PCB Neumann, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : SL Jensen og PCB Neumann, der hver for sig har Prok. Aktk. 35,000 Kr. Compagnie d ’ Assurances Généralee contre ’ l ’ Incendie, et les Explosions, Udenlandsk Akts, af Frankrig, Generalagenturet for Danmark. Genoralagcntur for Compagnie d* Assurances Générales contre l ’ Incendie et les Explosions, Paris. Generalagenturets Bestyrelse : Firmaet Svend Bramsen & Co., der tegner General agenturet. Prok.: S Aa. Jensen (Forsikrings- Registret) . Compagnie Commercialo Chimiquø ved II Steg ­ lich & Co., Fabr. Indeh. IIJ Steglich [er se ­ nere død] og JP Steglich. Compagnie De Transit, ved Nielsen & Weide- mann, Hdl. Indeh. Margrethe S Nielsen og Martha Weidemann. Compania de Reaseguros Salamandra, Akts. Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Reassurance-Compagniet Salamandra, Akts, [se dette]. (Forsikrings-Registret). Compania Espanol Danesa para Exportation Ltda. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Dorrec Akts, [se dette]. Comos-Magazin, The, Agentur i Indenlandske og Udenlandske Kosmetiske Artikler ved G Kjeldsen, Fabr. Indeh. GE Kjeldsen. (Frdbg.). Concerno ved Esther Eriksen, Hdl. Indeh. Fru Esther MJ Eriksen. Prok. : C Eriksen.

Prok. : ID AE

I Atd. vi optages kun de til Aktieselskabs- af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker