kraks vejviser 1940 handelskalender

Ciga — Comm

VI — 2725

Firma-Register: A. København Cigarforretningen Mata, Akts. Bestyrelse : Fru EME Jensen, Bestyrerinde Esther MA Hog- rebe og Slagterm. ER Froberg, der i Foren, tegner Frm. Prok. : PAC Jensen. Aktk. 5000 Kr. Cigarforretningen Reverte. SA Pedersen. Indeh. SAG Pedersen. Cigar-Specialisten, Akts., Hdl. Bestyrelse : As ­ sist. Jobs. A Hansen (Formand). Dir. JPP Dommerby (Direktør) og Gross. HAG Jørgen ­ sen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Cigar- & Tobaksfabriken Boma. Vald. Larsen. Indeh. Vald. Larsen. Cigar- & Tobaksfabrikken Danmark, Akts. Be ­ styrelse : Forretningsf. HCJ Hansen, Murer PCC Hansen og Fabr. MGC Fagerberg. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Cigar- og Vinforretningen Frem ved Hermann. Tndeh. VE Hermann. Prok. : Anna O Hermann. Cigar-, Vin- & Kioskforretning Saga, Carl Bruun. Indeh. CA Bruun. Cikoriefabrikken Nørrejylland, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cichoriefabrikker [se dette]. Cikoriefabrikken Ringkøbing, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cichoriefabrikker [se dette]. Cikoriefabrikken Svendborg, Akts. Indeh. Akts. Dø Danske Cichoriefabrikker [se dette]. Cikoriefabrikken Sønderjylland, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cichoriefabrikker [se dette]. Cimbria, Akts., Fabr. og Salg af Portland-Ce- ment og Kridt m. m. Bestyrelse: Ing. Gunnar Larsen (Formand), Dir. A Boeck Hansen, Aal ­ borg, og Dir. AV Jonsen, Hasseris. Direktør : AV Jensen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af den adrn. Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Prok. : C Tolstrup i Foren, med et Be- st.vrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 550.000 Kr. Cimbria Film Akts. Bestyrolso : Dir. Ilolge Drescher (Direktør), Optikor Aago Wiltrup. In ­ struktør KP Lind, Konsul MP Drescher, Ris ­ skov, og Fotograf RCCE Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmodi, i Foren, med on Direktør. Aktk. 60,000 Kr. Cirkus-Revyen Akts. Bestyrelse: Dir. Oskar Hoist (adm. Direktør), Harmonikavirtuos IIA Gollin og Skuespiller Osvald Helmuth II Pedersen (Helmuth). Frm. tegnes af don adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmodi. Aktk. 29,000 Kr. Ciroforlaget ved Tjaxier Nielsen. Haandv. Indeh. Chr. T Tjæder Nielsen. Cito ved Evald Arker, Hdl. Indøh. VCE Arker. Oito-Adresser ved SC von Barnekow. Hdl. Tndeh. SC8 von Barnekow. Citon Vinhandel ved Anna Pedersen. Indoh. Fru Anna Pedersen. City Bageriet ved H Lund, Haandv. Indeh. EPA Lund. City elektriske Fodtøjs- & Reparationsfabrik ved JI Sørensen. Indoh. Helga SE Sørensen. City Pelshus ved Sven Alex Petersen, Haandv. og Ildl. Indeh. Sven Alex Petersen. City Radio ved Troels Fode, Hdl. Indeh. TC Fode. City Salonen ved B Hald, Haandv. Indeh. Fru BK Hald. Civiletaternes Sommerhuse, Akts, bestyrelse : Postinsp. JNK Andersen (Formand), fh. Gods ­ ekspeditør v. Statsb. MC Buch (Kasserer), Toldinsp. Aa. LA Marckmann, Postmester AE Baastrup, Kolding, Værkstedsbestyrer C FE An ­ dreasen, Godsekspeditør JCB Dupbnt, Roskil ­ de, og Postkontrolør .TB Nikolajsen, Odense. Frm. tegnes af Formanden og Kassereren i Foren. Aktk. 21,250 Kr. Claudius Hermann, Ildl. Indoh. IICP Claudius.- Clausen Brødrono, Haandv. Indeh. FCG Clausen. Clausen CC & Søn, Ilaandv. Indeh. OC Clausen og A Clausen. Clausen E Th.. Hdl. Indeh. E Th. Clausen. Clausen ’ s II Efterfølger Trælasthandel. Indeh. E Henning Jenson og P Henning Jensen. Clausen IIC Ilandelsakts. Bestyrelse : Bankdir. J Filskov, Gross. VM Fredsted og Overretssagf. OP Schlichtkrull. Direktion : PL Kjær og OC Gadbert. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktørerne i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Clausens 11C Skotøjsfabriker, Akts. Bestyrelse : Dir. OC Gadbert, Dir. PL Kjær og Gross. VM Fredsted, der i Foren, tegner Frm. Prok. -. PL Kjær og OC Gadbert i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Clausen J & Co., Hdl. Indeh. GCF Hansen. Clausen ’ s JFr. Forlag, Akts. Bestyrelse: For- lagsboghdl. JFr. Clausen (Direktør), Lands ­ retssagf. K Qvortrup, Gross, PC Monberg og Isenkr. CJ Bocck, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JFr. Clausen. Aktk. 15,000 Kr. Clausen M Akts., Ildl., Agentur og Fabr. Besty ­ relse: Fabr. JC Hempel (Formand), Ing. K FM Dahl (Direktør) og Dir. FL Brinch. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : KF Marstrand Dahl, EB Dupont og Tda Chri ­ stine Rasmussen, to i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Clausen & Stuckenberg, Ildl. og Ilaandv. Indeh. VET Clausen og ’ Cil Clausen.

Cohrs & Ammé Aktiengesellschaft, Hamburg, Udenlandsk Akts., Filial København. Forret ­ ningsafd. af Cohrs & Ammé Aktiengesellschaft, Hamburg under Konkurs. Forretningsafd. be- styres af Speditør FW Hinzo. Prok. : II Ilinze og FW Hinze i Foren. Cointreau & Compagnie, Angers, Filial i Kbhvn. Fabr. Indeh. Frm. Cointreau & Compagnie, An ­ gers. Bestyrere : AVMT Asmussen og CHJ Møller, der hver for sig har Prok. Colas Vejmateriale, Akts. Bestyrelse : Gross. JII Rindom, Overretssagf. IIPM Madsen og Dir. II Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tør : Ing. E Leisner, der har Prok. Aktk. 1,200,000 Kr. Colatex, Akts., Fabr. af og Ildl. m. Latexvarer. Bcstyrelso : Gross. Hemming Ilarboe, Gross. Ta ­ ge llubow og Landsretssagf. Karsten Fønss. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af en Direktør. Aktk. 55,000 Kr. Colding ’ s AW Eftf., Akts., Hdl. m. Salt, Koks og dermed beslægtede Art. Bestyrelse : Overrets ­ sagf. JII Berner, Underdir. C Pfaff og Ing. J Busck Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JJJ Honoré i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 75,000 Kr. Colding & Co., Kommanditeelsk., Hdl. Ansv. Delt. KP Colding. Prok.: CCM Pedersen. Colgate, Palmolive Peet, Akts., Fabr. o" Hdl. Bestyrelse : OJA Kristensen (Direktør). Kon ­ torchef FLE Bengtsson og Fnldm. E Magten- gaard, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk*500,0c0 Kr. Collstrop R. Akts., Hdlsvirksomhed, Træliear- bejdning og Imprægnering 6amt eventuelt Del ­ tagelso i andre dermed besl. Virksomheder i Indland og Udland. Bestyrelse : Højesteretssagf. Vagn Aagesen (Formand), Attaché Rudolf Collstrop (Næstformand), Prof. MHC Knudsen, Dir. Edv. Biilow, Dir. M Hansen og Dir. N Zwingauer, Berlin. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelses ­ medl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktorer i Foren. Direktion : E Biilow og M Hansen. Prok. : AC Blichfeldt-Petersen og HJ Jensen hver for sig i Foren, med E Bu ­ low eller med M Hansen. Aktk. 1,900,000 Kr. Colonial, sø under K. Color Interessentsk. ved Even Nielsen, Licht & Rode, Industrinæring. Interessenter : Even Th. Nielsen, ER Licht og H Rode, der to i Foren, tegner Frm.. (Frdbg.). Colosseum Radio, Arno Christensen, Haandv. Indeh. Arno V Christensen. Columbia Film Akts., Bestyrelse .- Dir. II Chr. FB Malmstrøm (Direktør), Dir. J Friedmann, London, og Ekspeditionssekr. AK Thuesen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Columbia Musikhus ved S Mortensen. Indeh. E O Mortensen. Columbusemballage, Akts. Fabr. af og Hdl. med Papemballage. Bestyrelse : Fabr. KJ Bann- gaard (Direktør), Kontorchef P Stahlschmidt og Overretssagf. SA Møller. Frm. tegnes af Direktø-æn alene eller af den samlede Bestv- sc. Aktk. 300.000 Kr. Comercial Ibero Danesa, Aktieselskab, Import- & Eksportforretning, væsentligst m. farmaceu ­ tiske Produkter. Bestyrelse : Gross. VE Aa. Møl ­ ler (Formand), Frk. HB Møller, Prokurist Kjeld Sartor, Prokurist AMB Ruus og Proku ­ rist Aa. JJ Skovbye, Frankrig. . Prokurister : Frk. IIB Møller, AMB Ruus og Kjeld Sartor. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrel ­ sesmedl. i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelses ­ medl. eller en Direktør i Foren, med en Pro ­ kurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Cømforta Sko Compagni ved Rcksten Æ Co., Fabr. Indeh. EBK Reksten, JAA Ståle og HB Jørgensen, Glostrup, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Commercial House, Rosenbaum & Petersen. Hdl. Indeh. C Rosenbaum og EA Petersen. Prok. : PE Petersen. Commercial Union Assurance Company Akts. England, Brand- og Ulykkcsforsikringsafdelin- gen m. v. Forretningsafd. af Commercial Union Assurance Company, Ltd., London. Forretnings ­ afd.' Formaal : Brandforsikring, Driftstabsfor ­ sikring og de forsk. Former for Ulykkesforsikr, dog ikke lovpi. Ulykkesfors, og lovpi. Auto- mobil-Ansvarsfors. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Dir. Aa. IIF Ferdinandsen. Prok. : GHEV Schafer, AC Høysholdt og H Jensen, to i Foren. (Forsikrings-Registret). Commercial Union Assurance Company Ltd., Udenlandsk Akts., England, Generalagcntnr for Danmark, Søforsikringsafdeling. General ­ agentur for Commercial Union Assurance Com ­ pany Limited, London. Generalagenturets For ­ maal : Assurancevirksomhed i Sø- og Transport ­ forsikring. Gcneralagenturets Bestyrelse- Dir Aa. Frederiksen og Dir. A Gamst, der hver foi sig tegner Generalagenturet. (Forsikrings- Kegistret).

Clausen Svend, Hdl. Indeh. Svend B Clausen. Clausen ’ s Th. Eftf. Edvin II Jensen, Ilaandv. Indeh. Edvin II Jensen. Clausen Waldemar, Hdl. Indeh. NW Clausen. Clausen Victor, Hdl. Indeh. VA Clausen. Clausen & Vølding ’ s Eftf., Hdl. Indeh. VT Hansen. Claussen AV & Co. ’ s Eftf. S Koed Sørensen & Vm. Olsen, Haandv. Indeh. SHA Koed. Claussen Louise, Ildl. Indeh. Maren Louise Claus­ sen. Cleanol ved John William Nielsen, Ilaandv. In ­ deh. John FC William Nielsen. Clearings- & Forvaltningsaktieselskabet af 1934. Bestyrelse : Dir. FJR Bévort (Direktør), Korsør, Disponent M Pedersen, Stockholm, og Dir. HMC Wøhlk. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af en Prokurist i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to. Prokurister i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Clements Eftf. (se Universitetsbogbinder). Clemmensen & Andersen, Haandv. Indeh. TE Clemmensen. Clemmensen Esper, Haandv. Indeh. Esper Clem ­ mensen. Prok. -. Else Sørensen. Clemmensen NB, Akts. Bestyrelse : Fabr. BS Braun (Formand), Disponent IICL Hansen og Dir. TS Braun. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsosmodi, i Foren, eller af en Direktør alono. Diroktion : JII Thage. Aktk. 500,000 Kr. Clemmensen OE, Haandv. Indeh. OE Clemmen ­ sen. Clemmensen ’ s V Eftflg. Fabrik for Cykledele. In ­ doli. PM Kristensen. Clensol Aktieselskabet. Formaal : at fremstille, forhandle og anvende Midler til Rensning af Dampkedler, Røranlæg' o. 1. samt Fremstil], og Forhdl. af App. til Blødgørelse af Vand. Bestyrelse : Gross. IIC Andersen, Gross. KIAN Ilvass og Rcpr. J Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : IIC Andersen. Aktk. 10,000 Kr. Cleo Hatto vod L Holst, Ilaandv. Indeh. Fru LM Ilojst. Cleo-Sko. Poul Hansen, Industridrift. Indeh. Chr. Fr. Poul Hansen. Clichéanstalten Danica ved Nielsen & Madsen, Haandv. Indeh. FA Nielsen og KV Madsen, der i Foren, tegner Frm. Cliché-Centralen Akts. (Akts. Det Berlingsko Bogtrykkeri). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Det Berlingsko Bogtryk ­ keri [se dette], Clichefa ved Andreasen & Jensen, Haandv. In ­ deh. PB Andreasen og OC Jensen, der i Foren, tegner Frm. Climax, Akts, i Likvidation. Likvidator: Lands- retssagf. Schack Eriksen, der togner Frm. Cloetta Brødr. Akts., Fabr. af og Hdl. med Ka ­ kao, Chokolade og dermed beslægtede Varer. Bestyrelse: Kontorchef PG Kretz (Formand), M Hey (Direktør) og Gross.HKF Iljorth, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: Max Hey alene eller MO Meyer, IICE Møller og Mogens S Hey to i Foren. Aktk. 400,000 Kr. Cloos Fritz, Hdl. Indeh. Fritz JC Cloos. Clorius Odin, Haandv. Indeh. Odin T Clorius. Prale. : IIK Lauritzen. CLOWN DORE ved 1IJ Guldmann Svendsen, Hdl. Indeh. IIJ Guldmann Svendsen. Club House ved Valdemar Klingenberg Jensen, Hdl. Indeh. Valdemar S Klingenberg Jensen. Coba ved JE Hansen, Hdl. Indeh. JE Hansen. Coca-Cola, Aktieselskabet, Ildl., Fabrikations-, Agentur- og Financieringsvirksomhed. Bestyrel ­ se : Overretssagf. Thorvald Mikkelsen (Direk ­ tør), Sagførerf u ld m. EV Hansen og AS Wil ­ liams. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, cllor af en Diroktr i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : AS Williams i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Codan Børstevarer og Pensler ved A Vangsaae. Indeh. Fru AED Vangsaae. Codan-Fotos ved KJ Cronfelt, Haandv. Indeh. Si ­ gurd Karl Johan S Cronfelt. Prok.: Fru EM Cronfelt. Cognitio ved AM Petersen, Hdl. Indeh. AM Po- tersen. ' Cohens L Eft., Hdl. Indeh. A Honoré. Cohen S, Hdl. Indeh. JJ Cohen. Cohen & van der Laans Margarineoplag, Akts. Bestyrelse: JK Jacobsen (Direktør), Dir. HL Claus, naarJem, og Landsretssagf. AE Sper ­ ling. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Be- styvelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Cohn ’ s Albert B Eftf. ved E Pinner. Indeh. EA Pinner. Cohn ’ s Carl Sønner, Haandv. Indeh. II Colin og A Cohn. Cohn A Haensch, Fabr. Indeh. Aa. RM Ilaensch. (Frdbg.). Lange. _ , Cohn Mogens, Hdl. Indeh. Mogens II Cohn. Prok. ; VS Cohn. Cohn R, Hdl. Indeh. Rosa Cohn. Prok. : Fru Cohn Viggo ” Hdl. Indeh. VS Cohn. Prok.: Mo ­ gens 11 Cohn. Cohn MB, Hdl. Indeh. A Cohn Michael, Hdl. Indeh. Cohn. M Cohn. Prak. : EH

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker