kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Chrsthvns Kiosk ved Johannes Hansen. Indeh. J CN Hansen. Chrsthvns Ligkistelager. B Vedsegaard. Indeh. BVR Vedsegaard. Chrsthvns Model & Bygningssnedkeri ved Chri ­ stiansen & Graff. Indeh. JP Christiansen. Clflsthvns Oplagspladser, Akts. Bestyrelse : Dir. S Clausen, Overretssagf. OM Bing og Overretssagf. LC Bing, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: OM Bing. Aktk. 1,200,000 Kr Chrsthvns PIissé-Anstalt, Mekanisk Værksted ved Rob. Gaertner. Indeh. RCA Gaertner. Chrsthvns Rugbrødsfabrik, Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af TIP Lich ­ tenbergs Bagerier og De Forenede Skibsbrød ­ fabrikker, Akts, [se dette], Christiansholm8 engelske Villakvarter, Akts., Forretning med Bebyggelse af et Areal i Or ­ drup Sogn. Bestyrelse : GAF Clauson-Kaas (adm. Direktør), AO Lerche og CJ Galster. Frm. tegnes af den adm. Direktør. Aktk. 100,000 Kr'. Christiansholms Fabriker, Akts., Fabr., Hdl. og Roderivirksomhed. Bestyrelse: Gross. Ernst Meyer (Formand), Gross. Emil C Hertz (Næst- formd.), Dir. Asker Thaulow (Direktør) og Gross. Vilh. Skovgaard-Petersen. Frm. tegnes af Direktøren alene ellor af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et Bestyrelses ­ modi. Prok. : Vilh. Borglind i Foren, med en ­ ten Aage Ditlevsen eller Preben Skovgaard- Petersen. Aktk. 2 Mill. Kr. Christiansholms Maskinsnedkeri ved NP Olsen & Co. Indeh. NP Olsen, IIE Heigaard Olsen ' og OE Heigaard Olsen. (Nordre Birk). Christoffersen ’ s C Bogtrykkeri. Indeh. * stof fersen. Christoffersen & Eriksen, Hdl. Indeh. P fersen og OK Eriksen. Christoffersen IE & Co., Haandv. Indch. etoffersen og RAB Arentzcn. Christoffersen I & O Sode ’ s Eftf. Conrad Ras ­ mussen, Haandv. Indeh. CO Rasmussen. Christoffersen & Olsen, Kbhvns Leanstensfabrik

Cli ri — Ciga

VI — 2724

Kommanditselsk., Christensen. (Nor- Indeh. JH Chri- Christensen Johan & Søn, Ilaandv. Ansv. Delt. Johan dre Birk). Christensen Jørgen II, Hdl. stensen. Christensen Kaj, Hdl. Indeh. Kaj B Christensen, Rungsted. Christensen Karl J, Indeh. Karl Jacob Christen ­ sen. Christensen K & F. Haandv. Indeh. K Christen ­ sen, der tegner Frm., og FV Christensen. Christensen stensen. Christensen stensen. Christensen stensen. Christensen _ _______ ______ _____ __ _ Christensen og KE Knudsen. Christensen Lars, Hdl. Indeh. LC Christensen. Christensen & Larsen, Ildl. Indeh. EPS Larsen. Christensen LQ & Søn, Hdl. Indeh. LQ Christen ­ sen [er senere død], Christensen Malte & Mørck, Hdl. Indeh. FM Christenson og C Mørck. Christensen Mathilde, Industridrift og Hdl. In ­ deh. Fru Mathilde Emmeche. fli. Akts. M Christensens Eftf. ved Marto W Jensen, Ildl. Indeh. Marto W Jensen. Christensen & Modler. Haandv. Indeh. O strop. Christensen ’ s MP Eftf.. Haandv. Indch. Jensen. Christensen Møllmark & Co., Akts., Fabr. og Butikshdl. m. Konfekturer, Frugt og Grønt ­ sager. Bestyrelse: Dir. JT Møller (Direktør), Etatsraadindo Anna Christensen og Fabr. T | Møllmark Christensen. Frm. tegnes af en Di- I rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Aktk. 34,000 Kr. Christensen ’ s N Efterfølger, Ildl. Indeh. Erna E Jakobsen. Christensen NP, Akts, i Likvidation. Likvidato- I rer : Landsretssagførerne Ole Hansen, Orla M.unksgaard og Eiler Pontoppidan, der i i Foren, tegner Frm. Christensen N & Søn, Hdl. Indeh. ANP Christen ­ sen og LCP Christensen. Christensen OC Mølgaard, Hdl. Indeh. OC Møl- gaard Christensen. 1 ’ rok. : Nil Quistorff. Christensen Otto, Hdl. Indeh. Otto V Christen ­ sen. (Frdbg.). Christensen Ove, Aktieselskabet, Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed i Danmark samt Ge ­ men tvarefabrikation. Bestyrelso : Ing. B Binde- rup Hansen, Aarhus, Ing. II Ovo Christensen, Aarhus, og Dyrlæge Mil Larsen, Mern. Direk ­ tion : B Binderup Hansen og II Ove Christen ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : II Ove Christensen. Aktk. 100,000 Kr. Christensen Paul, Akts., Cykler og Radio en gros. Bostyrelse : Gross. Aa. EP Christensen (Direktør), Fru IJM Christensen, Landsrets ­ sagf. WE Hansen og Fru MAP Hansen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 100,000 Kr. Christensen ’ s P Æskefabrik. Indeh. KAS Chri ­ stensen. Christensen R, Hdl. Indeh. RH Christensen. Prok.: Valborg JE Christensen og All Chri ­ stensen i Foren. (Frdbg.). Christensen & Schrei. Ildl. Indeh. CH Christen ­ sen. Prok.: Fil Christensen. Christensen S & Co., Haandv. Indeh. S Christen ­ sen og OF Christensen. (Nordre* Birk). Christensen Sophus A, Akts., Kaffehdl. Bestyrer : Gross. SA Christensen (Forretningsfører), der tegner Frm., Dir. MA Blom dg lldlsmedhj. BH Darlov. Aktk. 10,000 Kr. Christensen Svend, Autoværksted. Aktieselskab, i Likvidation. Likvidatorer: Automekaniker Sv. Aa. Christensen, der tegner Frm.. og Revisor Sv. Aa. Olsen. . Christensen & Søn, Haandv. Indeh. KAE Chri ­ stensen og EAK Christensen. m . Christensen Tage, Vinhandel. Indeh. T Chri ­ stensen. „ , Christensen TC, Hdl. Indeh. TC Christensen. Christensen ’ s Th. Fabrik, Indeh. Frk. Mary CC . Christensen og APC Christensen. Christensen T Møllmark, Hdl. Indeh. T Møll ­ mark Christensen. Christensen Wilhelm, Hdl. Indeh. LM 7 G Chri ­ stensen. Prok.: Frk. CM Fehrmann. (Frdbg.). Christensen Willy, Akts., Fabr., Hdl. og dermed i Forbindelse staaende Virksomhed. Bestyrelse : Modehdl. Willy Christensen, Gross. HM Iløy og 1 ru Ejna (kaldet Lis) R Christensen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Prok * med ct Bestyrelsesmedl. K Marinus, Hdl. Indeh. KM Knud, Hdl. Indeh. KHA Knud T, Ildl. Indch. Knud T Chri- Chri- Cliri- & Knudsen, Ilaandv. Indeh. Aa. P Tol- OCR Christensen JL, Akts., Fabr. af og Hdl. en gros m. Gummivarer. Bestyrelse : Fru HH Christen ­ sen, Detailhdl. Ingeborg M Hansen og Korre ­ spondent KH Christensen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Christensen Johan O, Akts., Trikotagehdl. m. m. Bestyrelse: JE Jensen og OT Christensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : JO Christensen. Aktk. 3500 Kr.

Christenson S & II Starck, Vodroffsvej 55 — 57, Hdl. Indeh. SC Christenson og HVB Starck, der i Foren, togner Frm. (Frdbg.). _ Christiani Indeh. Prok. : gaard. Grundlæggelsesaar : 1904. Adresse : Ørstedhus V-Farimagsg. 41 D ★ Cent. 1233. ■ Christiansen Aarup, Hdl. Indeh. P Aarup s tdansen. Christiansen AE & Co. ’ s Eftf., Akts., Trælast- hdl. en gros. Bestyrelse : Fuldm. V Frederik ­ sen (Direktør), Gross. EP Rønnenfelt og Lands ­ retssagf. V Lindhardt. Frm. tegnes af den samlede Direktion eller af den samlede Besty­ relse. Aktk. 40,000 Kr. Christiansen ’ s A Kunstforlag, Hdl. Indeh. Fru Thora Holstrup. Prok. : S Aa. HSIIolstrup. Christiansen Brødr. Konfektions- & Trikotagefa ­ brik, Akts. Bestyrelse: Trikotagehdl. JP Chri ­ stiansen (adm. Dir.). Fru AMC Kristiansen ug Gross. HM Abrahamsen. Frm. tegnes af den adm. Direktør eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Prok..: Frk. Marie Thorsager. Aktk. 200 000 Kr Christiansen Brødr. O & E, Haandv. Indeh. OSH Christiansen. (Frdbg.). _ _ _ Christiansen Carl " ~ ■ stiansen. Christiansen ’ s CF ; Arpe, Ringsted, Christiansen CH, ___ ______ ____________ ___ Prok. : IIP Hagel og SE Mårtensson. Christiansen CL & Sønner, Ilaandv. Indeh. KL ' Christiansen. Christiansen stiansen. Christiansen stiansen. Christiansen ____ _ __ . eller anden Erhvervsvirksomhed af enhver Art samt anden i Forbindelse hermed staaende Virksomhed, 6aavel i Indland som Udland. Be ­ styrelse: Dir. ES Christiansen (Direktør), Repr. JAT Christiansen og Ing. N Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmcdl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Prok. -. ES Chri ­ stiansen. Aktk. 20.000 Kr. Christiansen E & V Pedersen, naandv. Indeh. ES Christiansen og Valborg E Pedersen. Christiansen Fr„ Hdl. Indeh. ECP Christiansen. Prok. : CA Frederiksen, Fru M Marcussen og Fru AM Christiansen, to_ i Foren. Christiansen een. Christiansen stiansen. Christiansen ... . ______ Christiansen og IIP Christiansen. & Nielsen, Ilaandv., Fabr. or Hdl. Rudolf Christiani og Aage Nielsen. IIC Broe, PC Rasmussen og II & Co., Nør- (V) C-hri- Udi. Indeh. CT Chri- Ildl. Indeh. AH Chr. Pedersen. Eftf.. os PA ____ Hdl. Indeh. CH Christiansen. & Co., Ilaandv., Indoh. Pil Chrl- Emil O, Hdl. Indeh. Emil O Cliri- Ernst & Søn Akts., Hdl., Industri H, Haandv. Indeh. HJ Christian- Hans C, Ildl. Indeh. Hans C Chri- IIP & Søn Haandv. Indch. EMS Christiansen I & A Møller, Hdl. Indeh. Inger Marie Christiansen og Ane Cecilie Mathilde Møller. Christiansen J Chr., Hdl. Indeh. J Chr B Chri ­ stiansen. Christiansen's Johan Ægforretning, Akts Un­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Robinson, Andersen ft Co. Akts, [se dette]. Christiansen J Th., Hdl. Indeh. J Th Chri ­ stiansen. Prok. : Yrsa INM Wieso Christiansen Lauritz, Hdl. og naandv. Indeh. L Christiansen. Christiansen MC, Ildl. Indeh. MCC Christian ­ sen. Prok. : Fru EIIJ Christiansen. Christiansen & Mohr, Haandv. Indeh. HSK Chri- stiansen og GW Mohr, der i Foren, tegner Frm. Christiansen ’ s N Eftf., Hdl. Indeh. EPT Eriksen. Christiansen

1 Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker