kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Centralbogladens Kolportage-Akts. Bestyrelse : Prokurist GCL Tofte, Bogtrykker V Thal-Jant- zen og Overretssagf. C Ahlefeldt-Laurvig, Rung ­ sted. Direktion : GCL Tofte. Frm. tegnet af Direktøren i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmed I . i Foren. Aktk. 26,500 Kr. Central Cement Transport, Aktieselskabet, Rederi ­ virksomhed. Bestyrelse : Ing. ITarry Schrøder, Dir. Emil Boeck-Hansen, Mariager, og Dir. Knud S Sthyr, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : L Ohr. Jørgensen og L Kr. N Larsen, hver for sig i Foren, med et Bcstyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. » Central Compagniet, Akts., Imp. og Hdl. Besty ­ relse : Dir. L Andersen (Direktør), Ing. VA Boserup og Revisor JG Andersen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ mod!. Prok. : L Andersen. Aktk. 510,000 Kr. Central-Fiskehallen ved Wm. Larsen. Indeh. Fru AMJ Larsen. Centralforeningen af Tolvmandsforeninger i Dan ­ mark, Indkøbskontoret ved V Kronman, Ddt Indeh. VPH Kronman. Central-Garagen ved NT Beier. Indeh. NT Bcier. Prok.: Fru ES Beier. Central Insurance Company Ltd., London, Eng ­ land, Generalagenturet for Danmark. General ­ agentur for Tho Central Insurance Company Ltd., London. Generalagent : Frm. Kleo & Schack [so dette]. Gencralagenturet tegnes af Generalagenten. (Forsikrings-Registret) . Central-Kompagniet for Spejl- & Vinduespolering ved Holger Olsen & Niels Olsen. Indeh. HCE Olsen og N Olsen. Central-Laboratoriet ved Ole Frederiksen. Indeh. Ole C Frederiksen. (Frdbg.). Central-Ligkietemagasinet ved Charles Mathies- sen. Indeh. Charles M Mathiessen. Central Magasinet ved G Jensen, Udkog Haandv. Indeh. CGE Jensen. Central 36 Indkøbskontoret ved Holger Møller, Hdl. Indeh. Holger F Møller. Central Svejseriet ved HC Hansen, Haandv. Indeh. IIC Hansen. Centraltrykkeriet. Indeh. Fru A Ferslew. Prok. : HL Raaschou-Nielsen. Centralvaskeriet ved M Christiansen. Indeh. Fru MV Christiansen, l ’ rok.: O Christiansen. Centralvinkompaguiet, Akts. Bestyrelse: Vinhdl. AKMF Gønget, I ’ abr. AV Andersen og Fru KES Gønget, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Centralværkstederne for Bygningshaandværk, Aktieselskab. Bestyrelse : Dir. Vilh. Jeppe ­ sen, Birkerød, Insp. Jobs. Jensen og Lands ­ retssagf. Erik Gangsted, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 41,000 Kr. Centralværkstedet ved S Skou Isaksen & Palle Skånstrom, Ilaandv. Indeh. S Skan Isaksen og Palle Skanstrom, der i Foren, tegner Frm. Centro ved L Jørgensen, Fabr. Indeh. LS Jørgen ­ sen. 1 ’ rok. : J Hansen og Fru J Jørgensen. Centrum Sko ved B Godtbergsen, Haandv. Indeh. BHP Godtbergsen [Navneforandring til Gabbo]. Cconit i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Ing. J1FT Ktihl og Overretssagf. Ohr. Marqvardt, der i Foren, tegner Frm. Ccrvera CF Hdl. Indeh. CF Cervera. Prok. : Fru KL Cervera. Cervus Pressen ved Steen Hinrichsen, naandv. Indeh. Steen LII Hinrichsen. Prok. : NP Brandt. ( Frdbg. ). C. F. K. Holding Company Akts. Formaal: at erhvervo Aktier og amire økonomiske Inter ­ esser i Virksomheder, der er beskæftiget med Fabr. af og Hdl. rn. Cacao, Chokolade, Kon ­ fekturer etc. Bestyrelse : Kontorchef PG Kretz (Formand), Gross. Max Hey (adm. Direktør) og Gross. HKF Hjortli. Frm. teg ­ nes af to Bestyrclsesmedl. i Foren, eller af - en Direktør. Aktk. 550,000 Kr. ChabesæSelskabet, Akts. Bestyrelse: Dir. K Par- kov, Helsingør, Brygger IC Wibroe, Helsing ­ ør. og Skibsprovianteringshdl. .T.T'With. For ­ retningsudvalget : Dir. K Parkov, Helsingør, JJ With, Prokurist RO Dndahl og Brygger IC Wibroe, Helsingør. _ Frm. tegnes af et Forret ­ nings ud val gsmedl. i Foren, med to Bestyrcl ­ sesmedl. Aktk. 10.000 Kr. Chagaloff, Akts., Hdl. Bestyrelse : Ing. CG Scha- galoff (Chagaloff) (Direktør), Lagerchef K AV Ringius og Kurvemagerm. CVJ Rink. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 5000 Kr. Charcuteriet Moster .ved HA Caspersen. Indeh. IIA Caspersen. (Frdbg.). Charell ved M Larsen, Hdl. Indeh. Meta Marie Larsen -(kaldet Nymark Larsen). (Frdbg.). Charleston Magazine, The, ved Kncd Svendsen, Haandv. Indeh. KP Svendsen. Charlottenlund ' Boghandel ved Jobs. Schou. Indeh. Jobs. Schon. (Nordre Birk). Charlottenlund Koloniallager, Akts., Ildl. Besty ­ relse : Fuldm. Ole Opstrup, Overretssagf. O Fode og Landsretssagf. W Langberg, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Charlottenlund Kul- & Kokes Import ved Jens Wrein. Indeh. JJ Wrem. (Nordre Birk).

Cent — Chri

VI — 2723

Charlottenlund Møbelsnedkeri ved Nielsen & Han ­ sen. Indeh. JV Nielsen og KA Hansen. (Nordre Birk). Charlottenlund Planteskole, Indehaver V Voigt. Indeh. VC Voigt. (Nordre Birk). Charlottenlund Sygeplejeforretning ved P Peter ­ sen, Hdl. Indeh. P Petersen. (Nordre Birk). Charmaino ved Ebba nalgreen, Haandv. Indeh. Ebba VG Halgreen. Chemia, Aktieselskab, Kemisk Fabrik & Labo ­ ratorium. Bestyrelse : cand. jur. JC Thygesen, Dir. CF Jørgensen og Dir. TT Obcl-Jørgensen. Forretningsfører : Evald Hesseldahl. Frm. teg ­ nes af Forretningsf. eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 50,000 Kr. Cheminova ved Gunner Andreasen, Industridrift. Indeh. Gunner Andreasen. (Nordre Birk). Chesebrough Manufacturing Company, Consoli ­ dated (a New York Corporation) Kbhvns Afd. Udenlandsk Akts. Forretningsafd. af Chese- brough Manufacturing Company, Consolidated, New York. Forretningsfører .- Marcel Geth- mann, der tegner Forretningsafdelingen. Chez Ane, Akts., Modeforr. (Forfærdigelse og Salg af Damehatte m. v.). Bestyrelse: Fru ACP Bergo (Direktør), Fru Mary Veseltoft og Speditør KB Veseltoft. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Be ­ styrelse. Aktk. 15,000 Kr. Chic Model ved Christine Petersen, Haandv. In ­ deh. Thomine Christine Petersen. Chicago-Herremagasin ved Jac. Mosbak, Hdl.. Indeh. Jac. Harald Mosbak. Chicago, Købmagcrgade 6. TM Skytte & Co., ndl. Indeh. HV Wisborg. Chikago ved J Petersen, Haandv. Indeh. JP Petersen [er senere død], (Frdbg.). China- & Japan-Huset, Wm. Johannes6en. Indeh. WS Johannessen. Chinin, Ohr. E Emborg & Henry Warthoe, Hdl. Indeh. CE Emborg og IIW Warthoe. Prok. : M K Jørgensen. Chirurgisk Varehus, L Ankerstad. Indeh. LF Ankerstad. Chokoladefabrikken Luna af 1927, Akts. Indeh. Jensen & Møller, Akts, [se dette]. Chocoladeforretningen Ego ved Ingeborg Fre ­ deriksen. Indeh. Fru Ingeborg AM Frede ­ riksen. Chokolade-Forsyningen ved KB Knudsen. Indeh. KB Knudsen. Chokoladehusct Pandrup, Fabr. Indeh. AE Emme. Chokoladekompagniet Arriba, Akts., Hdl. og Agenturforr. Bestyrelse : Forretningsbest. PK Larsen, Laboratorieforst. IICEO Gren, Glo ­ strup, og Gross. JM Hansen, der i Foren, tegner Frm. Direktion: JM Hansen, der har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Chokolademøllen, Akts. Fabrikations-, Ilandels- & Agenturvirksomhed indenfor Konfekturebran ­ chen. Bestyrelse: Gross. JM Hansen (Direk ­ tør), Laboratorieforst. IICEO Gren, Glostrup, og Forretningsbest. TK Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : JM Hansen. Aktk. 40.000 Kr. Chorfitzen N, ndl. Indeh. NS Chorfitzen. Prok. : H Schøn. Christal ved Albert Christensen, Industrinæ ­ ring. Indeh. Carl Albert Christensen. Prok. : A Staal. (Frdbg.). Christbo & Anton Petersens Eftf., Theodor Jør ­ gensen & Co., Ildl. Indeh. Theodor J Jørgen ­ sen og HEM Renstrup. Christensen Alb. K. Hdl. Indeh. Alb. PK Chri ­ stensen. CHRISTENSEN ALFRED. Hdl. Indeh. HA Chri ­ stensen. Prok. : Sil Christensen og OH Chri ­ stensen. Adresse : Amalieg. 43 (K) g ★ Cent. 221. Telegramadresse: „Alfred". Se Fag-Reg. under Dampskibseksp., Befragt ­ ningsagenter, Damp- og Motorskibsselsk. samt Rederier. Christenscn Alfred & Co., Akts., Hdl. samt Re- dcriforr. m.m. Bestyrelse : Overretssagf. FE Pio, Vekselerer OH v. Deurs og Landsretssagf. WF Christensen. Direktion : RA Christensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Besty- relsesmedl. i .Foren. Aktk. 750,000 Kr. Christensen Alfred V, Haandv. Indeh. IICJ Petersen. Christensen Allan & Co., Hdl. og Haandv. Indeh: FA-,Christensen. Prok. : Sigrid Jørgensen. I Christensen Andreas, Piano- & Fl.vgelfabrik. In ­ deh. A Christensen [er senere død]. Christensen Anker & Co., Ilaandv. Indeh. Anker R Christensen, der tegner Frm., og ” " ” ’ Kr. B Mad- seit. Christensen Aug., Ildl. og Haandv. Indeh. JAT C Hau. Christensen Axel, ndl. Indeh. A Christensen. (Frdbg.). . Christensen B Bulil, Hdl. Indeh. B Buh! Chri ­ stensen og Fil Tønnies. Christensen ’ s Brødr. Motalværksted. Indeh. JT Christensen. , . . Christensens CA Efterfølger, Hdl. Indeh. CAJ Jørgensen. Prok. : Fru MBA Rasmussen.

Christensen Chas. n, Hdl. Indeh. CH Christen­ sen. Prok. : J Balieu og AS Christensen i Foren. Christensen Chr. & Co. ’ s Eftf., Haandv. Indeh. M Finderup. Christensen Christen, Haandv. Indeh. Fru J Christensen, Glostrup. Prok. ; Anna I Olsen, Glostrup. (Frdbg.). Christensen Christen W, Hdl. Indeh. CW Chri ­ stensen. Christensen Christian, Agentur- & Kommissions ­ forretning. Indeh. C Christensen. Christensen Christian & Co., Ilaandv. Indeh. EC Christensen [er senere død] og R Nielsen. Christensen Chr, L, Hdl. Indeh. Chr. L Chri ­ stensen. Prok. : Olivia Auguste Reese. Christensens Ch. Vinther Eftf., Haandv. In ­ deh. IIJ Pedersen. Christensen Dam & Jensen, Haandv. Indeh. FB Dam Christensen og BII Jensen. (Frdbg.). Christensen EA, Fabr. Indeh. EA Christensen (Frdbg.). Christensen Edmund, Hdl. Indeh. Fru AOC Christensen. Prok.: LMV Jensen. (Frdbg.). Christensen Einar, Haandv. Indeh. Einar Chri ­ stensen. Prok. : M Christiansen. Christensens Emil Flæskeudsalg, Akts. Besty ­ relse : Gross. Emil Christensen, Forretningsf. JC Frederiksen og pens. Overfyrbøder FVV Olsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Christensen & Engberg, Haandv. Indeh. HFA Christensen og KE Engberg. — Christensen Eske & Schmidt, Ilaandv. Indeh. Gunnar Eske Christensen og Fru Inger DM Schmidt. Christensen FM. Hdl. Indeh. FM Christensen. Christensen Folmer, Haandv. Indeh. Folmer Christensen. Christensen Fr., Spedition. Indeh. MFr.CE Chri ­ stensen. Prok. : AAa.JE Christensen. Christensen Georg A & Co., Vek6elererforr. In ­ deh. GA Christensen og RF Wiingaard. Prok. : On Christensen. Christensen Georg & Søn, Haandv. Indeh. Georg IIF Christensen og KG Christensen. (Frdbg.). Christensen G & Hansen, Haandv. Indeh. R Han ­ sen. (Frdbg.). Christensen H & Søn. Indeh. AV Christensen. Prok. : Frk. K Jensen og G Albrechtsen 1 Foren. (Frdbg.). Christensen Hans, Hdl. Indeh. Fru BY Chri ­ stensen. Prok.: IIJS Christensen og Elise V Andersen, to i Foren. Christensen Hans C, Ildl. Indeh. HC Christensen. Christensen ’ s HE Fourageforretning. Indeh. HE Christensen. Christensen H Føns, Hdl. Indeh. HF Christen ­ sen. Prok.: Frk. A Olsen og L Christiansen. (Frdbg.). Christensens Holger Møbelmagasiner, Hdl. og Haandv. Indeh. Holger CT Christensen. Christensen HPC og CC Berg, Haandv. Indeh HAR Berg. (Frdbg.). Christensen II Reingaard, Industridrift. Indeh. II Reingaard Christensen. 1 ’ rok. : Fru A Rein ­ gaard Christensen. Christensen II Steen^ Industridrift. Indeh. H Steen Christensen. Christensen Høj, Akts., Hdl. Bestyrelse: fh. Detaillidl. HM Bønneland, l ’ olitibetj. K Høj Christensen og Herreekviphdl. NAM Bønne ­ land. Direktion : K liøj Christensen. Frm. tegnes af Direktøren eller af et Bestyrelses- medl. Aktk. 11,000 Kr. Christensen 1 & Søn, Haandv. Indeh. I Chri ­ stensen og TB Christensen. Christensen I Berg, Akts., Hdl. en gros med Radioapp.- og Radiodele. Bestyrelso : Dir. M Lauesen (Direktør), Rødding, Gross. Th. .Skov, Brændstrup pr. Gram, og Frk. Clara Elna .Ma ­ thiesen. Frm. tegnes af to Bestyrclsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrclsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af Direktøren alene, l ’ rok. : Frk. Clara Elna Mathiesen. Aktk. 40,000 Kr. Christensen Ib Krøyer, Akts., Fabr., Import og Hdl. Bestyrelse : Dir. Ib Krøyer Christensen (Direktør), Fabr. Aa. Bandsholm og Spedi ­ tør MVJN Gantzel, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20.000 Kr. Christensen ’ s I Chr. Eftf. J Fischer, Hdl. Indeh. Frk. JPHF Fischer. (Frdbg.). Christensen ’ s Ingeborg Bog-, Papir- & Musikhan ­ del. Indeh. Frk. I Christensen. (Nordre Birk) Christensen & Jensen, Hdl. Indeh. C11P Chri ­ stensen og IIK1I Jensen. (Frdbg.). Christensen & Jensen, Specialforretning i Byg* ningsmaterialier. Indeh. O Christensen og EA Jensen. Christensen Jesper A Co.. Hdl. Indeh. CVJ Chri ­ stensen og' IlB Juel Christensen. Christensen ’ s J Ilerm. Ingeniør fototokniske & fotokemisk© • Opfindelser, Akts. Bestyrelse : Højesteretssagf. CB Henriques, Gross. E Meyer og Dir. CN Lachmann. Direktør : Ing. JII Christensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Prok. -. CN Lach ­ mann. Aktk. 180,000 Kr. Christensen JL, Hdl. Indeh. JL Christensen.

Christensen Carl & Søn, Hdl. Indeh. Carl Chri ­ stensen og Carl Christensen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker