kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Carstens ’ PV Eftf., Hdl. Indeh. PA Merling. Carstensen Æ Hansen, naandv. Indeh. CA Car ­ stensen og J Hansen. flarstensen & Helbech, naandv. Indeh. IIJ Car ­ stensen. Canvenga ved J Eriksen, ndl. Indeh. Jenny TJ Eriksen. Prok.: CKA Wengel. Carøe CJ, Ildl. Indeh. HE Odewahn. Prok. : JP Petersen. Carøo & Co., HE Jessen. Casiras Akts, sentationer tillige Virksomhed af Carl Sæmundsen ’ s Indu ­ strirepræsentationer Akts, [se dette]. Caspersen Cai, Fabr. Indeh. J Cai Caspersen. Castenschiold C & Co. Haandv. Indeh. CIIF Ca- stenschiold og NII Hansen. Cato ’ s litografiske Anstalt. Akts. Under dette Firma drives litografisk Virksomhed og lig ­ nende af Recato, Akts, [se dette]. Cattle Traders Insurance Company Limited, The, England. Generalagenturet for Danmark. Ge ­ neralagenter for The Cattle Traders Insurance Company Limited, Birkenhead, England. Ge ­ neralagenturets Formaal : Genforsikring i Sø- og Transportforsikring. Generalagenturct be- styres og tegnes af Fru KV Jespersen og As ­ surandør JIIE Damsgaard i Foren. (Forsik ­ rings-Registret) . Cederholm Oscar, Hdl. Indeh. PO Cederholm. Cederlunds J Soner, Stockholm, Akta Fabr. af Punsch. Bestyrelse: Gross. BW Herscth, Gross. HV Engel, Landsretssagf. Kr. L Søndergaard og Gross. CEE Cederlund, Stockholm, der to i Foren, tegner Frm. Direktør ( Fabriksleder) ■. KT Stabl. Prok. : BW Hersoth og HV Engel. Aktk. 120,000 Kr. I Celcosyn Farve- & Lakfabrik. Aktieselskabet. Be ­ styrelse : Fabr. Aa II Sørensen, Gross. OII Ishøj Petersen, Insp. VVA Petersen, Dir. L Niolsen og Prokurist Sten Ingorslev Nielsen. Direk ­ tion : OH Ishøj Potersen og L Nielsen. Pro ­ kurist : Sten Ingerslev Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmedl. i Foren, med en Direk ­ tør eller med Prokuristen eller af to Direktø ­ rer i Foren, olier af en Direktør i Foren. i*ed Prokuristen. Aktk. 18,000 Kr. Celia, Akts. Formaal : direkto eller indirekte at drive Industri, Ildl. eller anden Erhvervsvirk ­ somhed af hvilkensomhelst Art. Bestyrelse : A KJ Bauers (Direktør), der tegner Frm.. Mø ­ belarkitekt IIP Bauers og Frk. Eli Bauers Aktk. 31,500 Kr. Celinder & Co.. Hdl. & Haandv. Indeh. OCT Celinder og K Celinder. Cellograf Comp. ved Knud & Axel Hansen, Hdl. Indeh. Knud S Hansen og Axel J Hansen, der i Foren, tegner Frm. Celludan, Akts., Fabr. af Blikemballage, Cellu ­ loidvarer og Crown Corks. Bestyrelse -. Fru In ­ ger Borg (Inger Ilium Berg), Dir. M Fischer. Dir. S Ilium og Fru Else Ilium, Direktion : OMAF Thomson og CE Skjerk Christensen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 700,000 Kr. Celluteknik i Likvidation, Akts. Likvidator : Landsretssagf. F Wiltoft, Glostrup, der tegner Frm. Celwood, Akts., Ildl. og Fabr. af Bygningsart. Bestyrelse.: Ing. NM Hansen (Formand), Dir. IIC Egmont-Petersen og Ing. IIA JJruhn. Frm. tegnes " ” J ‘ ~ * 1 ' “ “ x " ’ medl. Foren. Aktk. Cement briks- ... . ....... Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. Prok. : AH Christiansen. (Carl Sæmundsen ’ s Industrirepræ- Akts.). Under dette Firma drives af Formanden eller af to Bestyrelses- i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i med en Direktør eller en Prokurist. 30,000 Kr. Investments Akts., Hdl., Ingeniør-, Fa ­ ng Rederivirksomhed m m. Bestyrelse:

Bahn - C erne

VI — 2722

Båhncke W & Co., Assuranceagentur. Indeh. JC Jonsen og iNL Sjørmann. Prok. : T Ekberg, FLHC Hertzog, ARV Waél, LA Bentzen-Bil- kvist, AVC Jensen, CAA Jørgensen og CO Klem, to i Foren. Båhncko W & Co. ’ s Fabriker. Akts., Fabr. og Ildl. med Eddikebryggeri, Fremstill. af Sennep og andre Krydderier samt Henkogning og an ­ den lign. Virksomhed. Bestyrelse : Musikfor ­ lægger Asger Wilhelm Hansen, Højesteretssagf. 0 Ahnfeldt-Rønne, Landsretssagf. N Borup »Svendsen, Fru II GrønbeCh og Fru ElM Lehr- mann, der ~ • tion : KFI 165,000 Kr. Bækhøj AS, Sørensen. Bæltecentralen O K. ved Olsen & Kragh, Indu ­ stridrift. Indeh. CB Kragh. Bæltefabriken l ’ erko ved A Perlmutter, Industri ­ drift. Indeh. Akiba Perlmutter. Bærentzen ’ s Brødr. Cliché & Reproduktionsan ­ stalt. Indeh. A. Bærentzen. Bærentzen ’ s Chr. Snedkeri Akts, i Likvidation. Likvidator : Fuldm. LPM Schiinemann, der tegner Frm. Bærentzen ’ s CW Bogtrykkeri. Indeh. Fru KCH Bærentzen, der tegner Frm. i Foren, med den for hende beskikkede faste Lavværge JT Schmidt. Prok. : C Bærentzen. Bærentzen LC &, Co., Akts., Hdls.- og Agentur ­ virksomhed. Bestyrelse : Fuldm. HC Lindved Pe ­ tersen (Formand). Fru AMJ Bærentzen og Gartner KL Købke. Trørød. der i Foren, teg ­ ner Frm. Prok. ; Gross. LC Bærentzen. Aktk. 8000 Kr. Bøckmann & Nielsen, naandv. Indeh. JFJG Bøckmann. Bøge HL & Søn, Haandv. Indeh. AW Bøge. Husholdningsart. og lign. Bestyrelse : Dir. S Bøgelund-Jensen. Enkefrn M Bøgelund-Jensen og Iløjesteretssagf. 0 Ahnfelt-Rønne. Direk ­ tion -. Dir. HE Olsen og Dir. AJ Jessen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør eller af Formanden i Foren, med en Direktør eller af to Direktører i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Bøggild & Jacobsen, Hdl. Indeh. M Jacobsen og CBK Bøggild. Prok. : LSB Assens. Bøgh Frode, Hdl. Indeh. FCS Bøgh. Bøgvad Erik, Haandv. Indeh. Erik A Bøgvad. Bøhm ’ s JM Filial, Kbhvn., ved Aage Larsen. Spedition. Indeh. Aage VE Larsen, l ’ rok.: AP Rastorp. Adresse: Ny Toldbodg. 31 (K). Bøhm ’ s Rud. Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Bogtrykkeribest. Aug. Rud. Bøhm, Typograf AS Bøhm, Typograf CV Bøhm og Frk. BAEV Bøhm, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Børgesen Adolph, Hdl. Indeh. KA Prok. : E Christensen. Børgesen Carl, Hdl. Indeh. C Børgesen. Børgesen Hugo, Hdl. Indeh. (I i dbg.). Børgesen Martin, Hdl. Indeh. Prok. : Fru G Strøm. tre i Foren, tegner Frm. Direk- Strandberg, der har Prok. Aktk. Hdl. Indeh. AS Bækhøj. Prok. : PT Warming, ved Elly Jensen, ndl. Hdl. m. Køkkenudstyr, HW RM Bøgo M, Hdl. Indeh. II Bøge ’ s Waldemar Eftf. Indeh. Elly Jensen. Bøgelund-Jensen, Akts., ___ _____ Børgesen N & Oo., Akts., Hdl. „„ ________ „ relse : Fru ES Thorsøo (Formand), Prokurist S Thorsø© og Overretssagf. Frants Dragsted. Di ­ rektion : A Thorsøo og P Mølner. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, l ’ rok..: A Thorsøe, S Thorsøe, P Møl ­ ner og Kama Andersen, to i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Børno & Lingerimagasin Charmo ved Nielsen & Hendel, Ildl. Indeh. Ellen PK Nielsen og Gerda EM Hendel. Børnemagasinct ved Ellen Ilagemann, Hdl. In ­ deh. Frk. Ellen AV Ilagemann. (Frdbg.). Børnenes Bazar ved Carl N Jensen. Indeh. Fru ELN Jensen og ANB Jensen. Børnenes Beklædnings Salon ved Inger Conrad- 6en. Indeh. Inger M Conradscn. Børre Lorenzen & Co., Ildl., Industridrift og Haandv. Indeh. KO Ringberg. Børresen Iver, Haandv. og Hdl. Indeh. AEH Børresen og GNB Børresen. Prok.: PH Lenan ­ der. Bøttern Willy Winchell, Ildl. Indeh. Willy Win ­ chell Bøttern. ■ Caembell ved E Kruse Christopherson, Ilaandv. Indeh. EP Kruse Christophersen. Cafonia ved Richard Foersom, Ildl. Indeh. Ri ­ chard Foersom. Calberg ’ s Bogtrykkeri Akts. Bestyrelse : Bog ­ trykker St. Calberg (Formand), Dir. CP Hert- vig og Redaktør Carl Nielsen. Driftsleder : Bogtrykker 1IPØ .Jensen. Frm. tegnes af ?r^}» an ll on 1 Foren - med Driftslcdorcn. Aktk. 16,000 Kr. Ca ^° nia " ^surance Company. (Udenlandsk Akts., Dngland), Brandforsikringsafd. Forret- Børgesen. Børgesen. Børgesen. og Eabr. Bcsty-

ningsafd. af Caledonian Insurance Company, l Edinburgh. Forretningsafd. Formaal : Brand ­ forsikring. Forretningsafd. bestyres og tegnes af Frm. A Frederiksen & Co. (Forsikrings- Registret) . Caledonian Insurance Company, England (Uden ­ landsk Akts.), Sø- & Transportforsikringsafd. Forretningsafd. af Caledonian Insurance Com ­ pany, Edinburgh. Generalagent : Frm. Chr. Rasch [se dette]. Frm. tegnes af Generalagen- | ten. (Forsikrings-Registret). Californisk Frugtimport, Akts., ndl. Bestyrelse : Gross. S Gregersen (Formand), Frugthd). Aa. Brandt og Frugthdl. PLE Andersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 10,000 Kr. Calrna ved M Jepsen & E Brandt. Hdl. Indeh. Marie MT Jepsen og Else M Brandt. Calp vod Carl Pederson, Haandv. Indeh. Carl CN Pedersen. Cambridge, Herrelingeri & Hatte, Falkonerallé 17, ved Carl Johansen. Indeh. Carl LI Johansen. (Frdbg.). Candor, Akts., ITdl. m. Cykler m. m. Bestyrelse : Gross. AS Bækbøj (Formand), Frm., Disponent SB Sørensen og Ekspedient NPS Iloumøllcr. Aktk. 5000 Kr. Caning Sven, Akts., Hdl. m. Automobiler og Automobiltilbehør samt anden dermed i For ­ bindelse staaende Virksomhed. Bestyrelso : Ing. S Aa. T Caning (Direktør), Ing. TK Petersen og Fabr. IIC Hansen, Skovlunde. Frm. tegnes af Direktøren eller Foren. Aktk. 90,000 Canio ved Ostermann Ostermann Peterson. (Frdbg.). Cantor I, Ildl. og Haandv. Indeh. S Cantor og KJ Cantor. Cantor M, Hdl. Indeh. Moritz Cantor og Max Cantor. Capito Alfred, Hdl. Indeh. KA Capito. Carbidimporten ved »Svend Gabe. Indeh.' SEEA Gabe. (Frdbg.). Carbokrimp Handels-

. _ ................. Børgesen Valdemar, Hdl. Indeh. Valdemar JA I Carlsen Johannes & KarfBendixen, Haandv. In- Børgesen og KC Buchter-Larscn. T “ * ” " ’

Ing. Gunnar Larsen (Formand), Gesandt NP Arnstedt, Ilumleore nr. Borup. Ing. EP Foss, Ing. CA Møller og Kaptajn Axel Nissen, Scr- ridslevgaard, Tvingstrup. Direktion : Gesandt NP Arnstedt. Selskabet tegnes af Formanden i Forbindelse med et andet Bestyrelsesmedl. eller af tre Bestyrelsesmedlemmer. Prokura : AFC Lange, CV Otzen og OB Thomsen, to i Foren, eller hver for sig i Forening med en Direktør eller et Medlem af Bestyrelsen. Aktk. 5 Mill.Kr. Adresse: Vestergade 33, København (K) To- lefon : ★ Cent. 6098. Cementkompagniet af 13. August 1936, Akts. Be ­ styrelse: Dir. FM Rygaard (Formand), Nørre- • sundby, Gross. S.S Bojsen Møller (Direktør) og Ing. PL Rygaard, Nørresundby. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: SS Bojsen Møller. Aktk. 200,000 Kr. Cementstøberiet Skov. Cementstøberiet Indeh. Fru Prok. : A Kr. Cementvarefabriken Dana, ... — ------ Bankdir. VJV Diderichsen (Formand og Di ­ rektør), der tegner Frm., Driftsbest. KSAa. Ragnhof og Prokurist Ott-o Nielsen. Prok.: JV Diderichsen. Aktk. 100,000 Kr. Alliance, A Skov. Indeh. HA Thor ved Dagmar Pedersen. Dagmar Frederikke Pedersen. Pedersen. (Nordre Birk). Akts. Bestyrelse :

Carlsen Thyra, Hdl. Indeh. Gudrun L Carlsen. Carlshiittes Eneforhandling, Akts. Bestyrelse ■. S Aa. Graae (Forretningsfører), Dir. JA Ahl- mann-Olscn og Prokurist WJH Piening, Rends ­ burg. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren (Forretningsføreren) alene. Aktk. 5000 Kr. Carlton Radio Akts., Reparationsvirksomhed og Hdl. m. Radio samt eventuelt Fremstill. af Ra ­ dioapparater o. 1. Bestyrelse: Fru KV Jensen, Bankkasserer NE Simoni og Bogholder II Jør ­ gensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Carné ved E Clausen, Ilaandv. Indeh. FRU ENK Clausen. (Frdbg.). . „„ Carnø N, fh. L Koppel ’ s Fabrik, Fabr. og Hdl. Indeh. SO Carnø og EL „ Caroc ’ s Lyskopierings-Anstalt. Indeh. VG Caroc. Prok. : Fru AE Caroc. , Carroll Fabrikation af Model Konfektion. Karl Th. Jacobsen, Industridrift. Indeh. karl Th. Jacobsen. , _, . . . ... Caros, Akts., Hdl. Bestyrelse: Mejeriejerne AM Hedetoft og K Hedetoft samt Fabr. KR Ile- 1 detoft. Direktør: OH Iledgaard. Frm. tegnes

I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs* og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker