kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København Brødfabrikken Ilafnia, Akts, linder dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [so dette]. Brødfabrikken Phøniix, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [so dette]. SJrødhandlernes Brødfabrik, Akts. (Akts. Kbhvns Brødfabriker). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Kbhvns Brødfabriker [so dette]. Brøndbørg & Tandrup, Ilaandv. Indeh. Eli Ohl- liues. Prok. : CII Hansen. Brønderslew & Lohse, Ildl. og Ilaandv. Indeh. EA Lohse. Brøndum A & Søn, Akts. Indeh. Akts. Dø dan ­ ske Spritfabrikker [se dette], Brøndum JO & Co., Hdl. Indeh. JO Brøndum. Prok. : Thyra Brøndum. Brønnum Kristian, Ilaandv. Indeh. KK Brønn ­ um. Prok. ; Fru AMC Brønnum. Brønnum ’ s Maskinfabrik Akts. Bestyrelse : Dir. EC Chr. Brønnum (Diroktør), Isenkr. EC Brøn- Dir. A Iloumøller. Frm. tegnes af Di- alene eller af den samlede Be- Prok..: EW Bauch og Sophie KTM hver for sig i Foren, med et Besty- num og rektoren styrelse. J ustesen „ relsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Bronnum Oluf & Co., Hdl. Indeh. EC Brønnum. Prok. : Else Andersen. Adresse : Ilolbergsg. 8 (K) $ ★ Cent. 8750. Brønshøj Barnevognsfabrik, Legetøj & Træva ­ rer, Arne Vølund Mortensen, Ildl. og tndu- stridrift. Indeh. Arne Vølund Mortensen. Brønshøj Boghandel ved CG Calberg. Indeh. CG Calberg. Brønshøj Colonial Lager ved Poul Alfred Mor ­ tensen. Indeh. Poul Alfred Mortensen. Brønshøj Farvehandel ved Oskar Sørensen. Indeh. O Oskar Sorensen. Brønshøj Gas- & Vandstation ved JP Falk. In ­ deh. JP Falk. Brønshøj Glas- $ Porcelænsforretning ved J Blunch. Indeh. J Blunch. Brønsihøj Isenkramiforretning ved Laurits Peder ­ sen. Indeh. PL Pedersen [Navneforandring til PausbækJ. Brønshøj Ligkistemagasin ved L Petersen. In ­ deh. Fru LO Petersen. Prok. : VA Petersen. Brønshøj Maattcindustri ved Hother L Jørgen ­ sen, Haandv. Indeh. Hother JL Jørgensen. Brønshøj Manufaktur & Trikotage Messe ved Knud Kristensen, Ilaandv. Indeh. Knud G Kristensen. Brønshøj Maskinsnedkeri ved N Bcndixen. Indeh. NSII Bendixen. Brønshøj Maskinsnedkeri & Tømmerhandel ved N Bcndixen. Indeh. NSII Bendixen. Brønshøj Møltolfabrik ved F Kjørup. Indeh. FKS Kjørup. Brønshøj Ostebørs ved O Kærsigaard Hansen,, Hdl. Indeh. O Kærsgaard Hansen. Bronshøj Skotøjsmagasin vod Astrid Juul. Indeh. Astrid E Jnul. Brønshøj Støbegodslager ved Svend Aage Lous, Hdl. Indeb. Svend Aage Lous. Brønshøj Sukkervarefabrik ved Hedvin A Han- Ch ri- U i i h . sen. Indeh. Hedvin A Hansen og VA stiansen. Bronshøj Sygepleje- og pharm. Materialhandel, Jac. Christensen, Hdl. og Fabr. Indeh. Jac. Christensen. Brønshøj Vinhandel ved Kristian G Bertelsen. Indeh. Fru O Bertelsen. Brønshøjgaards Købmandshandel, Akts. Bestyrel ­ se : LBA Grønbek (Direktør), Bagerm. nA Larsen og Bagerm. GGA Larsen, der i Foren, tegner Frm. Prok..- LBA Grønbek. Aktk. 10,000 Kr. Brørups N Eftf., Ilaandv. Indeh. PC Schou. Brøsto P, Hdl. Indeh. UBL Brøste. Prok.: E Wilian. U.S.A. Motors & Cycles ved A Nielsen, Hdl. In ­ deh. NCA Nielson. Bubi ved P Ørsted Poulsen, Hdl. Indeh. PL Ør ­ sted Poulsen. (Søndre Birk.). Buch Carl U, Hdl. Indeh. Povel Carl U Buch. Prok. : BM Buch og O Aa. Simonsen i Foren. Buch ’ s Farvefabrik, Industridrift og Hdl. Indeh FP t Buch. Buch ’ s Guld-Depot, Indehaver: M Buch, Hdl. Indeh. Maria Buch. (Nordre Birk). Buch Hans & Co., Hdl. Indeh. H.T Buch, Chr. Svennevig og II Buch. Frm. tognes af do to førstn. hver for sig eller af sidstn. i Foren, mød hver især af de to førstn. Buch & Holm Akts., Hdl.. m. og Fabr. af In ­ strumenter, Sygeplejeart. og Medicinalvarer. Bestyrelse.- Dir. AW Ilolm (Direktør), Dir. II Schiøtz og Landsretssagf. HJI Trojel, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: AW .Holm. Aktk. 40,000 Kr. Buch ’ s Peter Vinhandel. Indeh. AML Svendsen. Buch TV, Fabr. og Hdl. Indeh. EP ’ Buch. Buchter Louis,- Hdl. Indeh. Louis CJ Buchter. Buck nC & Co., Haandv. Indeh. RN Libner. Bucka & Nissen. Hdl. Indeh. LJN Nissen, HH Nissen og EHM Nissen. Prok. : EHM Nissen og MO Larsen. Budcentralen A. A. A., Akts. Bestyrelse : Købmd. SCA Sørensen. Fru KKE Hansen og' Frederik Christian Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr.

Brod — Bahn

VI — 2721

Byens centrale Værksted ved H Chr. Hansen, Haandv. Indeh. II Chr. O Hansen. Byens Husholdningsmagasin, Akts., Hdl. eller anden lign. Virksomhed. Bestyrelse: Frk. SM Schou, Stockholm, Frk. CM Hartz og Frk. NA Schou. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 15,000 Kr. Byens Maskinsætter! ved Kraut wald, Ililbe & Petersen. Indeh. OA II Krautwald, BJ Ililbe og KJ Petersen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : KJ Petersen. Byens Møbellager ved Holger Olsen, Haandv. Indeh. Holger KE Olsen. Byens Papirhandel, K d ’ Homet. Indeh. KF d ’ Homet. Byens Protokolfabrik, T Michelsen. Indeh. KT Michelsen. Byens Stempelfabrik & Gravør Anstalt ved Kar ­ lo Munchenberg & Holger H Jensen, Haandv. Indeh. Karlo F Munchenberg og Holger H Jensen. Byens Sækkelager, C Nielsen. Indeh. C Nielsen. Byens Tørrestuer & Maskinsnedkeri, Johan Ol ­ sen, Industridrift. Indeh. Johan A Olsen. Byens Vinduespoleringskompagni ved Rasmussen & Olsen. Indeh. IICV Rasmussen. Byens Vinduespoleringskompagni ved Rasmussen & Olsen, Frdbg. Afd. Indeh. Frm. Byens Vin ­ duespoleringskompagni ved Rasmussen & Olsen [se dette]. Bestyrer : CA Sørensen, der tegner Frm. By-Expressen, Robert Christoiphersen, Spedition. Indeh. R Christophersen. Byggeselskabet af 26. April 1932 Akts. Besty ­ relse : Dir. AM Wildt (Direktør), Redaktør B von Coita Schønberg og Kontorchef OFJ Larssen, der i Foren, tegner Frm, Prok. : AM Wildt. Aktk. 12,000 Kr. Byggeselskabet af 17. Februar 1931, Akts. Besty ­ relse : Revisor IIG Johansen, Dir. T Scliat Pe ­ tersen Behrend og Arkitekt KJA Wittmaack. Direktion : IIG Johansen. ' Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Byggeselskabet Aladdin, Akts., Bestyrelse : Fabr. K Rasmussen (Direktør), KT Bruun Rasmussen og Assistent AKC Bruun Rasmussen. Frm. teg ­ nes af Direktøren alone eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 200,000 Kr. Byggesolskabct City, Akts. Bestyrelse ; Landsrets ­ sagf. KE Koefoed (Formand og Direktør), cand. jnr. JE Larsen, Gross. SOU Larsen og Godsejer C Lunde Schmidt, Falkenstenbrnk, Horten, Norgo. Frm. tegnes af Direktøren og Formanden hver for sig. Aktk. 450,000 Kr. Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, Akts. Be ­ styrelse: Dir. S Bøgh (Formand og Direktør), Frk. E Christensen, Pindehuggergaarden, Øve ­ rød, og Overretssagf. Henry Wibroe. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Be ­ styrelsesmod!. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Byggeselskabet Vcnneminde, Akts. Bestyrelse : Kontorchef S Sørensen og Ekspeditionssekr. AP Schoug, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Byggeselskabet Westend, Akts. Bestyrelse : Gross. CJ Bruun (Direktør), Overretssagf. IIS Ebstrup og Frk. E Nissen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: CJ Bruun. Aktk. 550,000 Kr. Bygningssnedkernes Akts., Snedkerforr. Besty ­ relse : Snedkerne AL Urodthagen, HC Niel ­ sen og AVPetersen. Direktør : JF Povlsen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrel- sesmcdl. Prok.: JF Povlsen. Aktk. 250,000 Kr. Bygningsteknik, Akts. Bestyrelse : Frk. JM Jen ­ sen, Overretssagf. O Istcd-Møller'og Tømrerm. GV Nielsen (Direktør). Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 33,000 Kr. Buhrmann Fr. & Sønnor, Fabr. Tndoli. All Biibr- mann, FJ Buhrmann, II Buhrmann og CM Buhrmann, der tre i Foren, tegner Frm. Biilow F & Oo., ~ ‘ ■ -- CA von Biilow. Forretningens Adresse : Toldbodv. Bulow Henning, Hdl. KO Nørregaard. Bulow & Møller, Hdl. „ deh. KV Gram og Th. Thomsen, tegner Frm. Bulow & Nørregaard, Hdl. Tndch. KO Nørregaard. Prok. : Fru K Wilhelmsen og IIM Larsen. Bymøllen Akts. Bestyrelse : Revisor Fuldm. EA Hall og Revisor KV Fabr. Indeb. EC Jacobsen og Art : Grosserere, Automobilhdl. 6 (K) Cent. 1720. Indeh. H Bulow. Prok. .- og Assuranceagentur. In- der i Foren. IT Biilow og Biilow, CL PIIV Broen, __ ___ __ __ Povlsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Biingers CC Eftf., Haandv. Indeh. HK Andersen. Byroklamen, Aktieselskabet. Bestyrelse : Fabr. Sofus Blaksted (Direktør), Fru Edith Blak- sted og Landsretssagf. Schack Eriksen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Aktk. 15,000 Kr. B.vrn G Company, Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Delt. GF Byrn. Biitzow & Tillisch Vekselerer- og Bankforr. Indeh. ON Butzow og CJ Tillisch. Prok. : HA Bret- ting, LK Kronstam, KP Rasmussen og P Liebe to i Foren. Båhncke Albert, Assuranceforretn Indeh JC Jensen.

BA Timm. af og Hdl. og dermed Budde Augusta, Hdl. Indeh. Enkefru Prok. : FV Timm. Budde-Lund ’ s Carl Eftf., Akts., Fabr. med Afstøbninger, Kunstgenstande beslægtede Art. Bestyrelse : Enkefru E Venge (Formand), Gross. T Klitgaard, Nørresundby, Gross. JP Stephensen, Aarhus, og Gross. HE Seligmann, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tion : HJ Graae, der liar Prok. Aktk. 30,000 Kr. Bud-Transport & Speditionsfirma Achilleus Ha ­ rald Petersen. Indeh. Harald Petersen. Budtz PM & Co., Akts., Hdl. Egede-Lassen (Direktør), Dir. PM Budtz og Læge VO Egede-Lassen, der to ’ " Frm. Prok.: SO Egede-Lassen. Budtz Muller & Co., Hdl. Indeh. Fru GK Madsen. Budtz-Miiller ’ s Eftf., Akts., Hdl. en gros, en detail. Bestyrelse : Dir. K Kirk, Aarhus, cand. polit. G Kirk og Dir. EA Steen. Direktion: G Kirk og IIG Andersen, Odense. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : G Kirk og IIG Andersen hver for sig. Aktk. 230,000 Kr. Bugges GN Eftf. S Ladischensky, Hdl. Indeh. S Ladischensky. Bugge & Hegner. Assurancevirksomhed. Indeh. GN Bugge og II Hegner. Buldog ’ s Møbellager, Akts. Bestyrelse : Dir. II Tetzlaff (Direktør), Gross. IIL Sørensen og Fru Frieda Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20.000 Kr. Buldog ved E Bryde Nielsen, Hdl. Indeh. E Bryde Nielsen. (Kbhvn. og Frdbg.). Bull ’ s F Eftf., Ildl. Indeh. EB Skifter. Buller Sko ved P Sædder, Ildl. Indeh. Sædder. (Frdbg.). Bunch's C Fedevareforr. Indeh. SV Bunch. Bunde H, Hdl. Indeh. Ril Bunde. Prok. .- T Conrad og Fru LE Rasmussen. Bundesen & Co., Assurancevirksomhed. Indeh. All Bundesen. fh. Buntzen ’ s A Eftf. Mauritzen & Øemig, In ­ dustridrift. Indeh. T Mauritzen og Kil Øemig. Bura, Akts., Ildl., Ilaandv. og Industri og dermed i Forb. staaende Virksomhed. Besty ­ relse : Fru KnF Petersen, Gross. HA Ni- lausen og Murerm. N Chr. Nielsen. Frm. tegnes af en Direktør eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 11,500 Kr. Bureautrykkeriet ved Westy Ejlund, naandv. In ­ deh. Westy II Ejlund. Burmeister S & Co., Hdl. og Assuranceforr. In ­ deh. S Burmeister. Prok. : H Rørly og M Cadd ­ ie Vang. Burmeister & Wain ’ s Maskin- og Skibsbyggeri, Akts. Bestyrelse.: Ing. Gunnar Larsen (For ­ mand), Ing. CJP Jeppesen (Næstformd.), Ing. Per Kampmann, Skibsreder LR Schmith og Skibsreder AE Reimann, Stensbygaard. Direk ­ tion : Ing. CA Møller, Ing. A Iloumøller og Ing. Georg Dithmer. Frm. tegnes af tre Be- styrelsesmcdl. i Foren., af to Direktører i Foren, eller af Formanden eller Næstformd. i Foren, med en Direktør. Prok. : CA Møller alene eller HE Dithmer og II Carstensen hver for sig i Foren, med en Direktør eller N Mnnck i Foren, med en Direktør eller med en Pro ­ kurist. Aktk. 14,350,000 Kr. Burroughs Regnemaskiner, Akts. Bestyrelse : Højesteretssagf. Arne Kemp, Højesteretssagf. T Knudtzon og Dir. WC Fletcher, London. Direktør : OHT Aim. Frm. tegnes af Direk ­ tøren alene, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Bus CE & WII Bus, Industridrift. Indeh. CE Bus og WII Bus. Busch All & Søn, Haandv. Indeh. VII Busch. (Frdbg.). Busch ’ s Emil II Eftf. ved Otto Kegel, Hdl. In ­ deh. Otto L Kegel. Busck Arnold, Hdl. Indeh. AABA Busck. Prok.: SDII Sørensen. Busk Peter, -Fabr. og Hdl. Indeh. Peter Gunni Busk. Prok. -. S Jacobsen. (Kbhvn. og Frdbg.), Butiksmontøren ved Ferd. Hindsgaul, Haandv. Indeh. FC Hindsgaul. Prok. : P Engmann, Aa ; A Jensen og Inger Knold, to i Foren. Butikssnedkeren ved Ove Bruun. Indeh. Ove Bruun. Buurgaard Jensen & Jensen i Likvidation, Akts. Likvidator; Overretssagf. Otto M Laage, der tegner Frm. Buus AC, Ildl. Indeh. ACF Buus. Byens. Antikvariat Akts. Bestyrelse: Boghandler A Nielsen (Direktør), Landsretssagf. KA John-, sen og Fabr. TK Nielsen, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Byens Bedste Budcentral, C Kåhler, Spedition. Indeh. JP Svendsen. Byens Bedste Bude, C Kåhler, Spedition. Indeh. JP Svendsen. Byens Bogbinderi (B.B.) ved Axel A AAOtto. Byens Boghandel ved K d ’ Homet. d ’ Homet. Byens Bogtrykkeri ved Tolderlund. Bestyrelse : SO i Foren, tegner Aktk. 12,000 Kr. JPII Otto. Indeh. Indeh. KF ____ . Indeh. Fru ~OJ Toldcrlund. Prok. : CE Tolderinnd. Byens Bohave i Likvidation, Aktieselskabet. Likvidator : Bankdir. Viggo Bulil, Maribo, der togner Frm. , Byens Budcentral, C Kåhler, Spedition. Indeh. JP Svendsen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

IT 21

II 21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker